gospel-thomas.net-cover

Skutečný zasvěcenec Kristus, jeho falešný církevní obraz a manuál k pravé cestě osobní transformace 3

Řekněme si úvodem pár upřímných slov. Nemálo z vás si při čtení mých řádek povzdechne: Chlapče, co tady zase na nás vytahuješ Krista a ty dva tisíce let staré bláboly o něm a o tom, co řekl či neřekl! A stejně nemálo z vás mne již odsoudilo za to, že v souvislosti s Kristem formuluji závěry, které prostě nemohou být pravdivé, protože jejich „tradiční“ podání požehnané samotnými papeži bylo již jednou provždy určeno.

Když k tomu připočtu ty z lidí, kteří podobné věci zásadně nepřijímají, je vůbec s podivem, že mé řádky někdo čte. A právě pro vás několik zbylých, jsem vybral pro tuto chvíli z utajeného a pečlivě zlikvidovaného Tomášova evangelia dva výroky, které dokonale dokumentují to, co byste měli v této chvíli přijmout /pokud se už tak nestalo/.

gospel-thomas.net-scan0001

Otevřete oči dokořán, rozostřete svůj duchovní zrak a zahlédněte kontury toho, co je skryto v tom, co vám předkládám níže /cituji/ :

Tomáš 2
Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.

Všimněte si prosím podtržené části citátu a věřte prosím tomu, komu bylo dáno poznat, že je možno nalézt v sobě něco, co člověkem dokáže dokonale otřást. A komu se pak, kdy údiv a šok z onoho nálezu pominul, skutečně jako vějíř karet v rukou otevřel pohled na cestu k tomu, aby se stal pánem nade vším, oč může člověk této Země usilovat veden programem ducha „láska a sjednocení“.

Když píši „otřesen“, rozhodně nemám na mysli ony stavy euforie, jaké mnozí prožívají ve chvílích pobytu v meditacích a v souvislosti s nimi vůbec. Otřeseni jste ve chvílích, kdy dojdete k vnitřnímu poznání toho, jak to všechno funguje. K poznání o tom, kdo jste, kdo také jste, a zejména — jak je uspořádání toho všeho ve vás a kolem vás nádherně jednoduché a skvěle „žitelné“, když tohle vše znáte.

Samozřejmě je tu problém. Protože řekne-li kdokoli z vás: „Tak tu svoji sílu ukaž, člověče!“ zcela určitě vám není možno vyhovět. Ta síla totiž není z tohoto světa a její užití v tomto světě smí být dávkováno velmi střídmě a už vůbec ne pro pobavení publika.

Seznámit se s ní totiž má každý uvnitř sebe, pokud se k tomu rozhodne. Nikoli prostřednictvím zázraků, které předvádí někdo z vnějšího světa. Ostatně, nejste proroky všech dob varováni právě před těmi, kteří tohle nerespektují a budou činit viditelné zázraky pro oklamání vás všech?

A ruku na srdce: Pravdou je, že absence programu „sobectví a oddělenost“, která je částí toho, co vám přichází po tom otřesu, činí člověka k uznání jiných lhostejným a pokud se mu tu sílu získat podaří, nebude ji předvádět pro pobavení jiných. Ani vy byste ji nepředváděli. Protože předvádět se umí jen ego a to v té chvíli je už budete mít dokonale pod kontrolou.

Věřte proto, že pokud jste nebyli zjištěním toho, co se ve vás skrývá, dosud takto otřeseni, nepoznali jste nic z toho, o čem hovořím. A pokud jste nebyli dosud otřeseni a nestáli před sebou samými a světem kolem sebe v naprostém údivu, je vám dáno ujít ke znovuzrození ještě kus cesty.

Mohu vás ujistit, že teprve po onom otřesu, údivu a v šoku z poznání sebe sama poznáte, co proč si dovolil Kristus říci /cituji/:

Tomáš 17
Ježíš řekl: Dám vám to, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, čeho se žádná ruka nedotkla a co žádnému člověku v srdci nevzešlo.

Ano, a on vám to kdysi skutečně dal. Bohužel to před vámi skryli. Skryli to už hezky dávno, před stovkami let přímo ti, kteří si Kristův kříž vetkli do znaku své organizace. Římsko-katolickou církví stále ze zákulisí ovládaná společnost ani dnes rozhodně nemá zájem, abyste dostali, co žádné oko dosud nevidělo, ucho neslyšelo, čeho se žádná ruka nedotkla a co bez onoho otřesu v žádném srdci nevzešlo. Vymkli byste se mocným tohoto světa z pod kontroly a co oni bez vás?

O existenci manuálu

Představte si, že v našem přetechnizovaném světě dneška nikde nenajdete provoz, dílnu či fabriku, ve které by pro pohyb a činnost v ní nebyly zpracovány podrobné provozní řády zachycující technologické postupy pro běžné i mimořádné situace. Obvykle popisují kromě jiného očekávané chování jednotlivce k dosažení optimálního cíle v daném prostoru a smysl konání prováděných prací v něm.

Pravděpodobně víte či tušíte, že podobné provozní řády či manuály /ne vždy psané/ platí i pro váš pohyb a činnost v rodině a společnosti, ve sportu a v dalších oborech lidské činnosti. Je obecnou zkušeností, že kdo se platnými manuály alespoň částečně řídí, má šanci proplouvat osobním, společenským i pracovním životem s podstatně menším počtem nehod než když na ně nedbá.

Za předpokladu, že platí obecně známé pravidlo esoteriky „jak dole, tak nahoře“, by bylo opravdu podivné, kdyby se Stvořitel naší části vesmíru spolehl pouze na působící zákony chaosu a nedal nám lidem k dispozici speciální manuál pro pohyb a činnost ve světě duality tady dole a v něm návod, jak naplnit technicky a technologicky správným způsobem to, co tady naplnit máme.

Hovořím-li o speciálním manuálu, pak by měl být koncipován tak, aby skutečně poctiví absolventi výcviku v pozemské realitě mohli řídit své kroky na cestě k dosažení konečného cíle svých inkarnací tak, jak si ho v dalších pokračováních vykreslíme.

Smiřte se prosím s tím, že pokud se s tímto manuálem a prostředky, které vám jsou k dispozici k jeho realizaci neseznámíte a nepřijmete je za své, nepohnete se z místa.

Smiřte se prosím i s tím, že pak se nikdy nedovíte nic o tom, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, čeho se žádná ruka nedotkla a co v žádném srdci nevzešlo.

A kde pak bude vaše šance, že si pro vás, jako pro ty své, jednou Ježíš Kristus přijde? Tedy pro ty z vás, kteří tomu dosud věříte?

V posledních dvaceti letech mi je opakovaně dávána vize mnohočetného lidského zástupu kráčejícího se sklopenými hlavami v kruhu a poháněného k pohybu zřetelně mimozemsky vyhlížejícími strážci s dlouhými holemi zakončenými jakýmisi „tasery“. Tohle je neuvěřitelně skutečný pohled na /ne/svobodu lidského rodu jako celku tak, jak ji dnes zažíváte.

Skryli před vámi pravdu

Skryli to před vámi. Skryli před vámi pravdu a /s prominutím/ oblbli vás neuvěřitelným způsobem. Uspali vás, hypnotizovali tak, že /řečeno slovy jednoho mého spolupracovníka a opět s prominutím/ říkáte na hovínko papu. Ne přeneseně, doslova!

Dostali vás do stavu, kdy spíte s otevřenýma očima. Honíte se doslova za vším nepotřebným, a to podstatné vám uniká. Římsko-katolická církev drží pevně v rukou opratě vašich existencí zde, ateisty nevyjímaje. Pod záštitou Kristova jména se v působení církví /potažmo této společnosti jako celku/ skrývá jedovatý had dávné Genesis, stvořitel programu „sobectví a oddělenost“, náš starý známý Satan osobně, v celé své nádheře.

Nemylte se prosím. Satan není darebák. Satan není váš nepřítel. Satan je pokušitel. Darebáky a nepřáteli jsou ti z lidí, kteří na jeho lákání slyší a zavádějí do této společnosti jím nabízenou životní variantu programu „sobectví a oddělenosti“ i v období, kdy už měla být dávno překonána.

Protože právě oni vás, ego i ducha, tedy vaši duši, posunují zpět stále blíže do přírodní říše, v niž platí „sežer, nebo budeš sežrán“, „zabij, nebo budeš zabit“. A umři pokud možno co nejdříve, abys nám mohl přijít sloužit opět mladý a v plné síle /viz český důchodový systém/. Jen pohlédněte na miliardy chybějící na důchodovém účtu a miliardy darované církvím!

Podobně jako o představitelích židovské víry v době Kristově i o kněžích, kardinálech a papežích katolické církve a jí podobných dnes platí Kristův výrok z Tomášova evangelia:

Tomáš 102
Ježíš řekl: Běda jim, farizeům. Podobají se psovi, který leží ve žlabu pro dobytek. Ani nežere, ani nedopustí, aby se dobytek nažral.

Pozn.: V kuloárech těch, kteří mají ke Stvořiteli blízko, se traduje, že na přelomu tohoto tisíciletí Satan požádal Stvořitele o slyšení a překvapil ho otázkou, zda by nemohl být zproštěn hraní na toho „zlého“ v tomto stvoření – na Stvořitelův dotaz, co ho k tomu vede, prý uvedl, že jeho destrukční roli v lidské společnosti už dávno před staletími převzal Vatikán a jeho papežové se svým týmy – zda mu bylo vyhověno, o tom agentury mlčí – každopádně se proslýchá, že Satan bude pravděpodobně Vatikánem za nepopiratelný přínos pro rozvoj Kristovy církve co nejdříve svatořečen -

Pohled za clonu iluzí

Je vám to říkáno ze všech stran. Lidé, kterým bylo dáno nahlédnout za onu clonu iluzí, o ní hovoří a hovoří i o nutnosti na vlastní cestě životem tuto clonu iluzí rozhrnout a dívat se na sebe a na tento svět očima, které skutečně vidí to, co jest.

Přesto naprostá většina lidstva nikdy o návod k odstranění onoho závoje iluzí neprojeví zájem a i ti nemnozí, kteří ho poodhrnou, často raději přijímají obvyklá pravidla hry, aby nemuseli vzít na svá bedra odpovědnost za svůj vlastní život.

Proč tomu tak je?

Pokusím se pro vás otevřít další příležitost k prohlédnutí oněch iluzí. Pokud má podle vás život zde vyšší smysl – a vy o tom smyslu máte svou představu – budete mít možnost porovnat tuto svou představu s historicky doloženým a obecně platným manuálem k nalezení a realizaci smyslu života zde na Zemi. Tento manuál vám podrobně představím v dalších pokračováních tohoto textu .

Pokud vám připadá váš život jako soubor náhodných událostí bez jakéhokoliv řádu a vyššího smyslu, pak budete mít možnost pochopit svůj omyl a fakt, že jste se stali obětí své vlastní i společenské neschopnosti tato pravidla poznat a také je udržet trvale ve vlastním i společenském vědomí.

Nic si však nedělejte ani z toho, když informaci o onom historicky doloženém manuálu jako nepoužitelnou odložíte. Lidské ego se totiž dobrovolně nevzdá ani špetky své nadvlády ve společné lidské duši a pak je to i váš případ. Nic proti tomu, je to jen věcí mezi vámi a ním… a je ve vašich silách na tom pracovat.

Manuál a zasvěcenci

Je tedy třeba, abyste věděli, že onen manuál skutečně existuje /a existoval vždy/ od prvopočátku existence naší páté lidské rasy. Byl zde na Zemi Stvořitelem zanechán pro potřeby lidských bytostí a je po celou aktuální historii lidstva páté rasy svěřen do opatrování úzké skupině zasvěcenců v každé generaci.

Je tomu tak proto, že Stvořitelův nadčasový vhled do událostí stvoření nemohl nevidět, že lidské bytosti na počátku série svých inkarnací zdaleka nebudou schopny principy onoho manuálu přijmout a pochopit. Věděl také, že později, v koncovém pásmu vývoje lidstva, při pohybu planety Země a sluneční soustavy galaxií do prostoru stále se snižujících životních vibrací, že se pak člověk úplně uzavře před svým Bohem a většinově zapomene na cokoli, co se nedá nahmatat.

A velmi dobře předvídal i to, že po onom Kristově impulsu k připomenutí božského manuálu před dvěma tisíci lety se jeho odkazu chopí nezodpovědná, sobecká a chamtivá klika všeho schopných představitelů lidí majících v sobě dosud opravdu fortelně zabudován Satanův nízkovibrační program „sobectví a oddělenost“. A předvídal i to, že se chytí příležitosti, aby onen manuál upravili na nečitelnou změť vzájemně si odporujících a nesmyslných dogmat s cílem vám ten originální manuál zapřít a nahradit ho jeho nefungující napodobeninou.

Tím bylo dokonáno dílo duchovní zkázy. Vlci se stali pastýři, jejich ovečky jim líbají jejich krvavé tlapy a ti z vás, kteří už jsou s náboženskou otázkou takzvaně vyrovnáni, hrubě podceňují důsledky a dosah jedovatého podhoubí církevní ideologie a její zhoubné působení na život celé společnosti.

To vše vedlo a vede ve svých důsledcích k dnešní fatální podobě nevíry v cokoli nebo naopak víry v chiméry, které s oním božským manuálem nemají absolutně nic společného…

Tento manuál byl a je opatrován zasvěcenými od nepaměti do dnešního dne pro chvíli, kdy jeho paragrafované znění vygeneruje termín jeho opětovného připomenutí tomuto lidstvu v předvečer avizovaného konce starého a začátku nového věku.

TA CHVÍLE JE TADY!

Takže přijměte mé pozvání a pojďte se se mnou postupně podívat na to, jak se vlastně na palubě našeho momentálního kosmického domova pohybovat a co činit s perspektivou dosažení konečného cíle svých inkarnací.

Pojďte se se mnou podívat, jak se vyhýbat nástrahám připraveným těmi roztomilými parchanty zdola, i jak naslouchat a nechat se vést pomocníky shora.

Nezapomínejte prosím, že jste účastni veliké hry. Při klání oněch parchantů zdola a pomocníků shora z hlediska božského manuálu pro život na Zemi nejde o nic osobního mezi nimi a ani o nic osobního vůči vám. Vždyť oni všichni vlastně pracují ve shodě pro váš možný prospěch.

Ti dole vám nejdříve život znechutí a zkomplikují natolik, aby vás následně ti shora /již poučené se zboulovaným egem a pokornější o trpké zkušenosti ze sporu s egy jiných/ vedli k tomu, jak nástrahy těch zdola překonávat a překonat.

Proto neproklínejte jedny /včetně papežů a spol./ a nepřehánějte to se spoléháním se na ty druhé. Oni totiž pouze připravují v našich životech půdu pro to, co jsme si sami ve své žádosti o vstup do zdejší školičky uvedli jako témata ke zpracování. Dělají svou práci a my musíme taky udělat tu svou. A to co nejlépe!

Když jsem vám před několika lety předložil na stránkách internetového magazínu Jaroslava Chvátala první variantu svého pojetí onoho manuálu v podobě toho, co jsem sám nazval „rekonstrukci“ lidského nitra, setkal jsem se s velmi příznivými ohlasy.

Řada z vás si již tehdy odzkoušela cestu oné „rekonstrukce“ k trvalému prožívání pozitivity, štěstí, spokojenosti a radosti ve všedních dnech a dodnes při našich setkáních osobních či na internetu se mi dostává potvrzení vynikajícího přínosu této změny pro jejich bytí zde i s odstupem několika let.

A byla to právě tahle práce s vámi, která mi otevřela možnost dalšího zkoumání a poznávání stále hlubších vrstev lidské psychiky a inspirovala mne k tomu nejdůležitějšímu…

Tím nejdůležitějším je — jako při každé lidské činnosti na této Zemi — další vylepšování konkrétního technologického postupu, tentokráte k co nejrychlejšímu dosažení oněch žádoucích vnitřních změn směrem k pozitivnímu prožívání všedního života, jak se o nich zmiňuji výše.

I o tom konkrétním technologickém postupu to tady bude. Na vás je, co s tím uděláte.


Tento článek je součástí série Dualita lidského bytí »