Vznik Nového Zákona: Kým byl pisatel Tomášova evangelia? Můžeme mu věřit?

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylnéale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Předvedl jsem vám vážení čtenáři v minulých dílech našeho pátrání po stopách Nového zákona Tomášovo evangelium — včetně vědeckých a archeologických důkazů pro tvrzení, že ono je tím informačním zdrojem Kristu nejbližším. Důkazy jsou nad Slunce jasné. Zbývajícím matoucím elementem je postava vypravěče, zapisovatele — Judy Tomáše.

Připravujeme pro vás rozsáhlý materiál, který se podívá na historii křesťanství bez cenzury. Dnes si dáme jen kratičký, lehký předkrm a podíváme se, kdo je to vlastně ten Tomáš. Zdánlivě banální a nedůležitá otázka. Mohu vás ovšem ubezpečit, že jsem málem dostal infarkt, když se mi v hlavě spojily všechny souvislosti — předem prozradím, že jde o další důkaz pro to, abychom mohli tvrdit, že Tomášovo evangelium je maximálně autentické a nejblíže originální Kristově nauce ze všech dokumentů co máme, jako lidstvo, k dispozici!

Abychom všechny střípky informací mohli správně umístit do souvislostí zopakuji kousek z předchozího článku Vznik Nového Zákona, Tomášovo evangelium z Nag Hammadi v Egyptě — nejblíže k Ježíši. Jedná se o citaci knihy autorky Elaine Pagels: Gnostická evangelia » http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-tomasovo-evangelium-z-nag-hammadi-v-egypte-nejblize-k-jezisi/

Připomenu šok, který prožíval profesor Gilles Quispel, historik náboženství z holandského Utrechtu, když jako první začal překládat znovuobjevený poklad: Když přijel v roce 1955 do Káhiry, okamžitě se vydal do Koptského muzea, půjčil si fotografie některých textů z Nag Hammadi a pospíchal zpět do hotelu, aby je rozluštil. Když si překopíroval první řádek textu, Quispel vylekaně a posléze nedůvěřivě četl:

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.

Quispel věděl, že jeho kolega H. C. Puech, za použití poznámek jiného francouzského badatele Jeana Doresse identifikoval první řádky se zlomky řeckého Tomášova evangelia objeveného v 90. letech 19. století.

Pozn. redakce: Další odstavec citovaný podle autorky Elaine Pagels obsahuje evidentní logickou chybu!

Avšak nalezení celého textu vyvolalo nové otázky: Měl Ježíš bratra-dvojče, jak plyne z tohoto textu? Mohl by text být autentickým záznamem Ježíšových výroků?

A my musíme vyřešit tuto novou otázku, nebo spíše omyl Elaine Pagels, abychom se dostali k vysvětlení naší hádanky o autorství tzv. Tomášova evangelia. Takže: Měl Ježíš bratra-dvojče?

Řecké δίδυμος — didymos znamená česky dvojče, aramejsky תומא — Tómá

Při pátrání po oné úmyslně zatemněné postavě jsem ovšem poměrně rychle narazil na chybu v českém překladu knihy Elaine Pagels: Gnostická evangelia… Jde evidentně o něco, co si přimyslela možná už sama autorka, když automaticky předpokládala, že dvojče musí být současně bratr, pravděpodobně věděla také, že Ježíš měl bratra Judu. Prosím tedy vlastníky zmíněné knihy, ať si vezmou tužku a přeškrtnou si toho bratra.

Původně jsem začal studovat Tomáše na českých stránkách http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001

…kde je uvedeno správně: Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti. A tady máte kopii originálu:

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.

Je zřejmé že tento výrok ani náhodou neříká komu je Dvojče dvojčetem. Říká jen naprosto jasně, že Juda řečený Dvojče = Tomáš = Didymos zapsal slova živého Ježíše! Tato úvaha Elaine Pagels je prostě kolosálním omylem.

Ježíšovi sourozenci Jakub a Juda

K dispozici máme zmínky především o těchto dvou: Jakubovi a Judovi. A je velmi málo známo o účasti těchto dvou Ježíšových bratrů v jeho hnutí. Jak se vážení čtenáři dozvíte v dalších kapitolách, není to náhoda, nýbrž výsledek cílené cenzury. Podívejme se nyní, co o nich lze dohledat v oficielních kanonických církevních záznamech. Hezké shrnutí můžeme najít např. u ČT, která věnovala Ježíšově rodině podrobný dokument, kousek ocituji:

První díl dokumentu pátral po příbuzných Ježíše i jeho širší rodině: Zabýval se jeho sourozenci, rodiči i širším příbuzenstvu. Genealog Tony Burroughs mluvil s odborníky a v zapomenutých pramenech našel jisté stopy, které prozradily, že Ježíš měl velkou rodinu. Kromě Ježíšova rodokmenu se vědci pokusili také vytvořit obraz, jak členové jeho příbuzenského okruhu mohli vypadat. Z bádání vyplynulo, že Josef byl ženatý už předtím, než se seznámil s Marií, a že někteří Ježíšovi bratři a sestry byli dětmi jeho první ženy. Jakub a Josef byli Ježíšovi nevlastní sourozenci, navíc měl Ježíš vlastní bratry Šimona a Judu

Listy svatého Pavla, jeden z nejranějších a nejspolehlivějších zdrojů informací o učednících, svědčí o tom, že Ježíšův bratr Jakub byl ve skutečnosti učedníkem. Pavel se o něm zmiňuje jako o apoštolovi, což je slovo, které v evangeliích vždy označuje jednoho z dvanácti učedníků. Historik biblických dějin Robert Eisenmann z toho vyvozuje:

Tohle je velmi pádný důkaz, že Jakub nebyl jenom jedním z nejdůležitějších apoštolů, ale patřil mezi ty apoštoly, kterým Pavel říkal „pilíře víry“.

Pozn. redakce: Další nezávislý důkaz o Jakubovi nám dal židovský historik prvního století Josephus když se zmínil o kamenování „Jakuba, bratra Ježíše, který se nazýval Kristus“ (viz Židovské starožitnosti, Josephus, Kniha XX, oddíl 200). Přes snahu toto zpochybnit se obecně uznává, že slovník a styl jsou Josephovy a že se tato pasáž vyskytuje ve všech dostupných rukopisech. Takže — máme další jasný důkaz. A mimochodem, ve skutečnosti byl Jakub prvním vůdcem prvotní církve, o tom ale až příště…

Přezdívka Tomáš je totéž co Dvojče aneb Juda Druhý

Některé údaje nasvědčují tomu, že učedníkem byl i Ježíšův bratr Juda. Při zběžném pohledu se to sice nezdá být moc pravděpodobné, protože jediným učedníkem jménem Juda v evangeliích je Jidáš, ovšem existují náznaky, že mezi učedníky byl druhý Juda. Juda Tomáš, apoštol, který je známý jako „nevěřící Tomáš“.

Možnost, že by Ježíšovým bratrem mohl být právě tento Juda, Burroughs diskutoval s historikem biblických dějin Markem Goodacrem, jenž studoval významový obsah jména Tomáš v 1. století. Ten říká: „Slovo Tomáš se v evangeliích objevuje na seznamu učedníků. A to je docela zvláštní, protože Tomáš nebylo v 1. století běžné jméno. Takto matky a otcové své syny nepojmenovávali. Je to aramejské slovo, které znamená dvojče. Je to nejspíš přezdívka toho člověka.

Přezdívky jsou v evangeliích užívány pouze proto, aby nedošlo k záměně, pokud mají dva učedníci stejné jméno. Proto Juda, Ježíšův bratr, dostal přezdívku Tomáš neboli Dvojče, aby byl odlišen od staršího učedníka se stejným jménem, Jidáše Iškariotského.

Pokud byl ale učedník Juda Tomáš skutečně bratrem Ježíše, znamenalo by to, že Ježíš měl dvojče.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084286904-jezisova-rodina/205382531110001/

δίδυμος Juda Tomáš

Didymos Judas Thomas, brother of Jesus and apostle of India
Didymos Judas Thomas, brother of Jesus and apostle of India

Tolik citát, který dokonale potvrzuje fakta, která už známe z minulých dílů. Poslední citovaná věta ČT ovšem obsahuje logickou chybu, kterou jistě snadno objevíte při novém pomalejším přečtení: Totiž, pokud slovo Thomas neboli Dvojče je přezdívka pro odlišení, tak zcela jistě nelze brát výraz Dvojče doslovně, ve významu současného běžného jazyka!! Stejně tak dobře mohla být míněna ve významu Juda Druhý! Nikde není přímo řečeno že by snad Juda byl dvojče od TOHO Ježíše, ne ne. Upozorňuji na to, protože opakovaně různí autoři o tomto spekulují. Možná všichni četli Elaine a nechali se ovlivnit…?

Právě jsme si milí čtenáři představili toho, kdo zapsal Tomášovo evangelium:

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.

BINGO! Tomáš znamená totéž co Dvojče! Našli jsme vysvětlení záhady, která tolik zmátla Quispela i další badatele! Výraz „Dvojče Judas Thomas“ lze bez problému interpretovat jako „Judas Thomas“ neboli „Juda Dvojče“ nebo „Juda Druhý“, jelikož řecké δίδυμος — didymos znamená česky dvojče a to stejné je aramejsky תום — Tóm, resp. se členem תומא Tómá (dříve Teómá).

Později z toho zůstal jen TEN Tomáš. Známe ho jako „nevěřícího Tomáše“. Ale od objevu z Nag Hammadi už bude navždy znám jako TEN Tomáš, který zapsal NEJDŮLEŽITĚJŠÍ EVANGELIUM.

Už jsem snesl tolik důkazů o pravosti a autenticitě Tomášova evangelia… jednoduše není ani nejmenších pochyb o tom, že je to nejspolehlivější zdroj Ježíšových výroků, který máme k dispozici. Další důkazy z dnešního dílu perfektně zapadají do informační mozaiky a jsou dalším nezávislým potvrzením tohoto faktu.

Milí čtenáři, chápete už, proč bylo toto evangelium papeženci pečlivě likvidováno? …a když už v současnosti zásahem vyšších sil vyplulo na světlo světa, pročpak se nám z Vatikánu alespoň vší silou snaží vnutit jeho falešný výklad? Proč asi? Můžete hádat třikrát ;-)

Co myslíte, jak spolehlivým zdrojem informací je Ježíšův bratr? Tedy jedna z nejbližších osob?


Literatura


Tento článek je součástí série Tajnosti církve římské » o necenzurované historii církve: O tom, jak lidstvu bylo Kristovské poselství utajeno i o tom jaké bylo doopravdy. Text je rovněž doplňkem seriálu Dualita lidského bytí » který ono Kristovo poselství rozebírá prakticky.