gospel-thomas.net-cover

Vznik Nového Zákona: Tomášovo evangelium je písmo maximálně autentické a je nejblíže originální Kristově nauce! Kým byl pisatel Tomášova evangelia? Můžeme mu věřit?

AKTUALIZOVÁNO! Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který upřímně chtěl vědět, jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám. Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách originálního Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Ukázali jsme si již v minulých dílech našeho pátrání po stopách Nového zákona » Tomášovo evangelium — včetně vědeckých a archeologických důkazů pro tvrzení, že ono je tím informačním zdrojem Kristu nejbližším. Zbývajícím matoucím elementem je postava vypravěče, zapisovatele — Judy Tomáše…

Tomášovo evangelium je maximálně autentické a nejblíže originální Kristově nauce!

Podíváme se teď, kdo je to vlastně ten Tomáš. Zdánlivě banální a nedůležitá otázka… Mohu vás ovšem ubezpečit, že jsem málem dostal infarkt, když se mi v hlavě spojily všechny souvislosti — předem prozradím, že jde o další důkaz pro to, abychom mohli tvrdit, že Tomášovo evangelium je maximálně autentické a nejblíže originální Kristově nauce ze všech dokumentů co máme, jako lidstvo, k dispozici!

Nakonec se ještě podíváme, co že je tak OHROMNĚ důležité a podstatné v ORIGINÁLNÍM pravém poselství Ježíše Krista. Co je v něm tak nebezpečné, že mocipáni dodnes tak velmi usilují, abyste tomu nevěnovali pozornost? Proč tak ďábelsky pečlivě vyvražďovali pravé křesťany, nositele tohoto sdělení? »

Chcete vědět proč je církev ve skutečnosti ANTI-KRISTOVSKÁ?

Abychom všechny střípky informací mohli správně umístit do souvislostí, zopakuji kousek z předchozího článku „Vznik Nového Zákona, Tomášovo evangelium z Nag Hammadi v Egyptě — nejblíže k Ježíši“. Jde o citaci knihy autorky Elaine Pagels: Gnostická evangelia » http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-tomasovo-evangelium-z-nag-hammadi-v-egypte-nejblize-k-jezisi/

International Committee on Gnosticism, 1956: Henri-Charles Puech, Pahor Labib, and Gilles Quispel
International Committee on Gnosticism, 1956: Henri-Charles Puech, Pahor Labib, and Gilles Quispel

Připomenu šok, který prožíval profesor Gilles Quispel, historik náboženství z holandského Utrechtu, když jako první začal překládat znovuobjevený poklad:


Když [Quispel] přijel v roce 1955 do Káhiry, okamžitě se vydal do Koptského muzea, půjčil si fotografie některých textů z Nag Hammadi a pospíchal zpět do hotelu, aby je rozluštil. Když si překopíroval první řádek textu, Quispel vylekaně a posléze nedůvěřivě četl:

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.

Quispel věděl, že jeho kolega H. C. Puech, za použití poznámek jiného francouzského badatele Jeana Doresse identifikoval první řádky se zlomky řeckého Tomášova evangelia objeveného v 90. letech 19. století.

Pozn. redakce: Další odstavec citovaný podle autorky Elaine Pagels obsahuje evidentní logickou chybu!

Avšak nalezení celého textu vyvolalo nové otázky: Měl Ježíš bratra-dvojče, jak plyne z tohoto textu? Mohl by text být autentickým záznamem Ježíšových výroků?


Tolik Elaine Pagels. A my musíme vyřešit tuto novou otázku, nebo spíše omyl Elaine Pagels, abychom se dostali k vysvětlení naší hádanky o autorství tzv. Tomášova evangelia. Takže: Měl Ježíš bratra-dvojče?

Řecké δίδυμος — didymos znamená česky dvojče, aramejsky תומא — Tómá

Při pátrání po oné úmyslně zatemněné postavě jsem ovšem poměrně rychle narazil na chybu v českém překladu knihy Elaine Pagels: Gnostická evangelia… Jde evidentně o něco, co si přimyslela možná už sama autorka, když automaticky předpokládala, že dvojče musí být současně bratr, pravděpodobně věděla také, že Ježíš měl bratra Judu. Prosím tedy vlastníky zmíněné knihy, ať si vezmou tužku a přeškrtnou si toho bratra.

V překladu Tomáše na českých stránkách http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001 je uvedeno správně: Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti. A tady máte kopii originálu:

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.

Je zřejmé že tento výrok ani náhodou neříká komu je Dvojče dvojčetem. Říká jen naprosto jasně, že Juda řečený Dvojče = Tomáš = Didymos zapsal slova živého Ježíše! Tato úvaha Elaine Pagels je prostě kolosálním omylem.

Ježíšovi sourozenci Jakub a Juda

K dispozici máme zmínky především o těchto dvou: Jakubovi a Judovi. A je velmi málo známo o účasti těchto dvou Ježíšových bratrů v jeho hnutí. Jak se můžete dozvědět v dalších částech seriálu, není to náhoda, nýbrž výsledek cílené cenzury » Podívejme se nyní, co o těch dvou lze dohledat v oficielních kanonických církevních záznamech. Hezké shrnutí můžeme najít např. u ČT, která vysílala  podrobný dokument „Ježíšova rodina“ natočený BBC, kousek ocituji:


První díl dokumentu pátral po příbuzných Ježíše i jeho širší rodině: Zabýval se jeho sourozenci, rodiči i širším příbuzenstvu. Genealog Tony Burroughs mluvil s odborníky a v zapomenutých pramenech našel jisté stopy, které prozradily, že Ježíš měl velkou rodinu. Kromě Ježíšova rodokmenu se vědci pokusili také vytvořit obraz, jak členové jeho příbuzenského okruhu mohli vypadat. Z bádání vyplynulo, že Josef byl ženatý už předtím, než se seznámil s Marií, a že někteří Ježíšovi bratři a sestry byli dětmi jeho první ženy. Jakub a Josef byli Ježíšovi nevlastní sourozenci, navíc měl Ježíš vlastní bratry Šimona a Judu

Listy svatého Pavla, jeden z nejranějších a nejspolehlivějších zdrojů informací o učednících, svědčí o tom, že Ježíšův bratr Jakub byl ve skutečnosti učedníkem. Pavel se o něm zmiňuje jako o apoštolovi, což je slovo, které v evangeliích vždy označuje jednoho z dvanácti učedníků. Historik biblických dějin Robert Eisenmann z toho vyvozuje:

Tohle je velmi pádný důkaz, že Jakub nebyl jenom jedním z nejdůležitějších apoštolů, ale patřil mezi ty apoštoly, kterým Pavel říkal „pilíře víry“.

Pozn. redakce: Další nezávislý důkaz o Jakubovi nám dal židovský historik prvního století Josephus když se zmínil o kamenování „Jakuba, bratra Ježíše, který se nazýval Kristus“ (viz Židovské starožitnosti, Josephus, Kniha XX, oddíl 200). Přes snahu toto zpochybnit se obecně uznává, že slovník a styl jsou Josephovy a že se tato pasáž vyskytuje ve všech dostupných rukopisech. Takže — máme další jasný důkaz. A mimochodem, ve skutečnosti byl Jakub prvním vůdcem prvotní církve »

Ossuárium (kostnice) popsané jménem "James (Jakub), syn Josefa, bratr Ježíše Krista"
Ossuárium (kostnice) popsané jménem „James (Jakub), syn Josefa, bratr Ježíše Krista“

James-Ossuary-box

Přezdívka Tomáš je totéž co Dvojče aneb Juda Druhý

Některé údaje nasvědčují tomu, že učedníkem byl i Ježíšův bratr Juda. Při zběžném pohledu se to sice nezdá být moc pravděpodobné, protože jediným učedníkem jménem Juda v evangeliích je Jidáš, ovšem existují náznaky, že mezi učedníky byl druhý Juda. Juda Tomáš, apoštol, který je známý jako „nevěřící Tomáš“.

Možnost, že by Ježíšovým bratrem mohl být právě tento Juda, Burroughs diskutoval s historikem biblických dějin Markem Goodacrem, jenž studoval významový obsah jména Tomáš v 1. století. Ten říká: „Slovo Tomáš se v evangeliích objevuje na seznamu učedníků. A to je docela zvláštní, protože Tomáš nebylo v 1. století běžné jméno. Takto matky a otcové své syny nepojmenovávali. Je to aramejské slovo, které znamená dvojče. Je to nejspíš přezdívka toho člověka.

Přezdívky jsou v evangeliích užívány pouze proto, aby nedošlo k záměně, pokud mají dva učedníci stejné jméno. Proto Juda, Ježíšův bratr, dostal přezdívku Tomáš neboli Dvojče, aby byl odlišen od staršího učedníka se stejným jménem, Jidáše Iškariotského.

Pokud byl ale učedník Juda Tomáš skutečně bratrem Ježíše, znamenalo by to, že Ježíš měl dvojče.


Tolik citát, který dokonale potvrzuje fakta, která už známe z minulých dílů. Poslední citovaná věta z ČT ovšem obsahuje logickou chybu, kterou jistě snadno objevíte při novém pomalejším přečtení: Totiž, pokud slovo Thomas neboli Dvojče je přezdívka pro odlišení, tak zcela jistě nelze brát výraz Dvojče doslovně, ve významu současného běžného jazyka!! Stejně tak dobře mohla být míněna ve významu Juda Druhý! Nikde není přímo řečeno že by snad Juda byl dvojče od TOHO Ježíše, ne ne. Upozorňuji na to, protože opakovaně různí autoři o tomto spekulují. Možná všichni četli Elaine a nechali se ovlivnit…?

δίδυμος Juda Tomáš

Didymos Judas Thomas, brother of Jesus and apostle of India
Didymos Judas Thomas, brother of Jesus and apostle of India

Právě jsme si milí čtenáři představili toho, kdo zapsal Tomášovo evangelium:

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.

BINGO! Tomáš znamená totéž co Dvojče! Našli jsme vysvětlení záhady, která tolik zmátla Quispela i další badatele! Výraz „Dvojče Judas Thomas“ lze bez problému interpretovat jako „Judas Thomas“ neboli „Juda Dvojče“ nebo „Juda Druhý“, jelikož řecké δίδυμος — didymos znamená česky dvojče a to stejné je aramejsky תום — Tóm, resp. se členem תומא Tómá (dříve Teómá).

Později z toho zůstal jen TEN Tomáš. Známe ho jako „nevěřícího Tomáše“. Ale od objevu z Nag Hammadi už bude navždy znám jako TEN Tomáš, který zapsal NEJDŮLEŽITĚJŠÍ EVANGELIUM.

Už jsem snesl tolik důkazů o pravosti a autenticitě Tomášova evangelia… jednoduše není ani nejmenších pochyb o tom, že je to nejspolehlivější zdroj Ježíšových výroků, který máme k dispozici. Další důkazy z dnešního dílu perfektně zapadají do informační mozaiky a jsou dalším nezávislým potvrzením tohoto faktu.

Milí čtenáři, chápete už, proč bylo toto evangelium papeženci pečlivě likvidováno? …a když už v současnosti zásahem vyšších sil vyplulo na světlo světa, pročpak se nám z Vatikánu alespoň vší silou snaží vnutit jeho falešný výklad? Proč asi? Můžete hádat třikrát ;-)

Co myslíte, jak spolehlivým zdrojem informací je Ježíšův bratr? Tedy jedna z nejbližších osob?

Praktický Kristův návod pro záchranu člověka a návrat jeho duální duše do Jednoty

gospel-thomas.net-cover

Ukázali jsme si absolutní autentičnost Tomáše. Nyní se podívejme na Kristovy výroky typu „buďte jako děti, udělejte ze dvou jedno a vejdete do Království“ anebo „když dva uzavřou mír v jednom domě“…

Pokud jste, jako většina západní civilizace, od dětství byli programováni lživou propagandou katolické církve a pohádkou o „panenském“ zrození vycucanou z prstu… pokud i vaši nevěřící rodiče (v dobrém úmyslu) vám nalili do hlav vylhanou komerční pohádku o kouzelném Ježíškovi, co údajně nosí dárky… tak logickým výsledkem bylo toto: Buď jste stále slepě věřícím, který věří vtipné bajce „o panenském sexu s duchem svatým i o porodu se stále neporušenou panenskou blánou“ » a stále věří i největšímu církevním podvodu, který se vám snaží nakukat, že prý vás Kristus spasil smrtí na kříži » Anebo jste si poté — co jste pochopili, že i vaši rodiče mohou lhát — zařadili Ježíše do stejné škatulky jako Rumburaka nebo Gandalfa…

Potom samozřejmě nemůžete chápat KLÍČOVÝ význam následujících Kristových výroků typu:

Tomáš 22. Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království.
Tomáš 22. Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království.
Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.
Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.
Tomáš 106. Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.
Tomáš 106. Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.

Zde máte přímo od Krista velmi jednoznačný návod, jak dosáhnout nejvyššího křesťanského cíle! Co myslíte, je snad náhodou, že se církve toto poznání TAK MOC snaží potlačit, zlikvidovat a znevěrohodnit?!

Tušíte už, kdo jsou ti „dva v jednom domě“?

I slepý vidí, že Dominik lže!

Jsme si jisti, že nejklíčovější vyškrtnutá a zlikvidovaná kniha je právě Tomášovo evangelium — právě kvůli jeho originalitě se jej anti-kristovská Církev pokusila fyzicky spálit a stále pokouší alespoň lživě zpochybňovat! Oblíbená lež církevníků tvrdí, že Tomáš je prý odvozen od jiných (kanonických) spisků a že v něm není nic navíc. Tuto lež můžete vidět např. na vira.cz, kde jistý Dominik Opatrný lže jako když tiskne a píše mj. » „Text je dnes zkoumán jako zajímavý historický pramen, a to ani ne tak o Ježíšovi (nedozvídáme se nic nového oproti novozákonním evangeliím)…“.

Zmizíš a budeš „zmizelej“

Dále se sedmilháři samozřejmě odvolávají na své „antikacířské“ autory a zapomínají dodat, že díla nesouhlasících oponentů byla církevně jaksi „zmizena“ » Dokonale to vystihuje poctivý český historik Josef Češka v díle „Římský stát a katolická církev ve IV. století“. Cituji:

Při práci se spisy křesťanských autorů je ovšem nutno mít stále na zře­teli jejich tendenčnost a postupovat s vědomím, že se až na malé výjimky ztratila díla tzv. heretiků a vůbec příslušníků všech neortodoxních směrů; jejich názory musíme tedy většinou rekonstruovat z toho, co o nich — často zkresleně — uvádějí jejich ortodoxní odpůrci. Rovněž v každém jednání a usnesení církevních sněmů hledáme především to, co měly teo­logické formulace zastřít: politické pozadí a materiální motivaci. Proto křesťanské prameny navzájem konfrontujeme a všude, kde je to možné, hodnotíme jejich údaje v širších souvislostech, známých z ostatních pra­menů. (Josef Češka)

Vážení a milí čtenáři, pěkně vás prosím, zkuste si v klidu domyslet, co znamenají slova poctivého vědce, který na základě stovek historických zdrojů dal dohromady evidentně objektivní analýzu…

Vážně si myslíte, že je to pouhá náhoda, že se „ztratila“ díla tzv. heretiků a vůbec příslušníků všech neortodoxních směrů? A copak asi znamená fakt, že seriózní vědec musí tzv. číst mezi řádky: „v každém jednání a usnesení církevních sněmů hledáme především to, co měly teo­logické formulace zastřít“?!

Praktický návod v současném jazyce

Pokud jde o ten návod, ragauian vám dává praktický postup jak jej aplikovat v současných podmínkách »

A pokud chcete doopravdy pochopit, co se Ježíš Kristus snažil lidem říci, podívejte se na teoretické vysvětlení o tom, kdo je bytost zvaná člověk a jaký je smysl jeho života v těle na planetě Zemi »

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: „Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt.“
Tomáš 2. Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.
Tomáš 2. Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.
Tomáš 70. Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.
Tomáš 70. Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

 


Literatura:

Krom toho, že se církevníci téměř úspěšně pokusili zničit pravé, původní, originální Kristovo Poznání Pravdy, která osvobozuje, tak aby toho nebylo málo, ještě navíc pokrucují význam toho, co zbylo — jak známo, každý překlad je současně výkladem. Z toho důvodu nelze doporučit katolicky zaujatý nejznámější překlad (POKORNÝ, Petr. Tomášovo evangelium. In: DUS, Jan A.; POKORNÝ, Petr. Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy. 2.) Píši záměrně katolický, i když prof. Petr Pokorný je podle všeho evangelík. Pokud si prostudujete historii vzniku Bible (na které staví žel i protestanté), tak uvidíte, že Bible vznikla na objednávku vládců Říma, stejně jako státní katolická církev. A tato Bible je od počátku produktem cenzury — proto ani protestanté nemají celistvou Kristovu nauku. Bible je katolická, stejně jako v podstatě všechny církve jsou z té katolické odvozené. Peklo na Zemi :-(

Zaujatá je žel i verze Tomáše z Bibliotheca gnostica.

Silně doporučujeme NEZAUJATÝ
a proto nejlepší překlad zde:

Podrobné rozbory autentičnosti:

Podrobný rozbor cenzury Bible:

Órigenovo dílo Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis) obsahuje nejstarší křesťanský teologický systém. Órigenés tento spis napsal v Alexandrii v letech 202–203. Povšimněte si prosím podobnosti s Tomášovým evangeliem — zde máte před sebou nejvíce autentické zbytky originálního Kristova učení. A přesně proto se církev tak moc snaží obojí zpochybnit a vícekráte se pokusila tyto spisy i fyzicky zničit a spálit!


Tento článek je součástí série Tajnosti církve římské » o necenzurované historii církve: O tom, jak lidstvu bylo Kristovské poselství utajeno i o tom jaké bylo doopravdy. Text je rovněž doplňkem seriálu Dualita lidského bytí » který ono Kristovo poselství rozebírá prakticky.

29 komentářů u „Vznik Nového Zákona: Tomášovo evangelium je písmo maximálně autentické a je nejblíže originální Kristově nauce! Kým byl pisatel Tomášova evangelia? Můžeme mu věřit?“

 1. mnohdy se mne v souvislosti s přínosem, který vám praxe skutečné Kristovy bezpodmínečné lásky k sobě a postupná likvidace hory vašich vnitřních problémů přináší, opravdově ptáte, proč se nepokusím s tímto pravým Kristovým návodem ke znovuzrození v duchu ještě za života na této Zemi prorazit na veřejnost… jen tak pro zajímavost: nabídl jsem seznámení se fakty běžně zveřejňovanými zde na webu dvěma menším vybraným církvím, které by s tím mohly prorazit… zdvořile jsem byl vyzván, abych s tím šel do prdýlky… vyhledal jsem kontakt na Univerzitě Karlově, teologické fakultě, naprostý nezájem… oslovil jsem dva významné „odborníky“ na lidskou psychiku, zda by se nechtěli seznámit s praktickou interpetací tohoto učení a výsledky terapií… jeden neodpověděl, druhý mi mezi řádky sdělil, že až bude chtít rady od důlního inženýra pro profesi, ve které léta studoval, určitě mne vyhledá… chtěl jsem svěřit rozšíření těchto tezí jedné osobnosti známé z televizních obrazovek, která dostává v mědiích spoustu prostoru… byl přátelský, ale nereagoval… nebere to ani internetová televize Cesty k sobě a ani Svobodný vysílač na internetu… naprostý nezájem… takže: ať si tenhle svět a lidé v něm trhnou packou… zůstávám tu pro ty z vás, kteří skutečně chtějí být jiní než ostatní… láska je láska. ale láska musí být především láskou čistou a spravedlivou…

  1. Asi to tak má být. Kdo se k tomuto zdroji informací má dostat, ten se k němu /nějak/ dostane. Kdo na to nemá, ten to odmítne, i kdyby mu to nesli na stříbrném podnosu. Vidím to na lidech, kteří sice hledají, a které jsem velmi jemně (nikomu nic necpu) na stránky odkázal. Bohužel – nic, nechytli se, nevím proč. Já sám jsem stránky objevil naprostou náhodou, když jsem hledal nějaké informace o Katarech (chystal jsem se totiž tenkrát s přítelkyní na zájezd do kraje katarských hradů a chtěl jsem se o jejich hnutí dozvědět co nejvíce). Je tomu už rok a půl a tyto stránky jsou pro mne stále ŽIVÉ – stejně jako slova Ježíšova… Děkuji za ně!!!

  2. Dobrý den pane Karpeta,
   nechci Vám radit, protože úspěch stejně není zaručen. Přesto bych mohla ještě doporučit internetovou televizi Příznaky transformace. Hlavní moderátorka Ava se mi zdá celkem otevřená a o zdravé lásce k sobě se také někdy zmiňuje. Jinak tato televize často jde po široké cestě….. ale zkusila bych to.
   S pozdravem Marcela T.

  3. To se divím, že ani Cesty k sobě nejeví zájem. Připadají mi celkem otevření a prostor tam dostává kde kdo. No nic.
   Pak jedině si ještě můžete založit vlastní YT kanál.

 2. Jejich škoda, nejúžasnější stránky, které dávají naprostý smysl, hlavně právě zmiňované Tomášovo evangelium.
  Jsem moc ráda, že jsem Vaše stránky objevila.

  1. To je potěšující… nejen pro nás :-) Jasné je, že aplikace Kristova návodu člověku přinese klid a pohodu již zde na Zemi… nemluvě o dokonání nejvyššího cíle.

   Jasné také je, že zničení této informace se církevníkům podařilo téměř dokonale — a pokud už se nějaká ovečka zeptá, tak jí prostě budou lhát až do roztrhání těla, jak ukazuje citát z vira.cz. Případně se pokoušejí znevěrohodnit ony křesťanské mnichy, kteří Tomáše opsali… jenže důkazy jsou dokonale jasné, jak ukazují sesbíraná fakta v našich textech. Mám též silné tušení, že dnešní vatikánské šíření islámu pomocí mohamedánské imigrace je součástí satanské snahy zablokovat tuto kristovskou informaci jednou provždy »

   A toto je také moje zkušenost: Hodně lidí stále ještě bere církev jako „autoritu na duchovní věci“, koneckonců od 4. století pracovali na vytvoření iluze své „hodnověrnosti“. To co upřímně hledající lidé musí udělat, je poskládat si fakta sami. Žel velmi mnoho z nich věří „papírovým odborníkům“. I tohle stádní chování máme v psychice zabudováno.

   Rád dodávám, nevěřte nám, ověřujte si to sami ;-) Když už totiž člověk VÍ, tak NEJSILNĚJŠÍ ultimátní důkaz nalezne v sobě… stačí doopravdy chtít nalézt: „Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.“

 3. Dobrý den,.Pavle, v dané souvislosti mi přijde paradoxní, že váš „souputník“ Miroslav Zelenka právě na Svobodném vysílači dostává už několik let dosti výrazný prostor…:)

  1. Tipnul bych si, že jedním důvodem je jistá nepohodlnost raguianovy kristovské informace, která říká: „musíte DOOPRAVDY změnit sami-sebe, vlastnoručně si to odpracovat“. A také fakt, že většina duchovních lidí má sklon opovrhovat, či v lepším případě ignorovat, svou satanskou zvířecí složku.

   Možná je tím důvodem i to, že si všichni ti študovaní esoterici příp. psychologové či teologové, ve své duchovní egoistické povýšenosti říkají: „co nás má ten důlní inženýr co poučovat“… a jsme zpátky u toho co říká i Abdrushin: Pozemská chytrost je spíše bariérou na cestě k Bohu, učenost není branou… »

   Mimochodem, pokoušeli jsme se „Svobodnému vysílači“ opakovaně, několika způsoby vysvětlit důležitost tohoto Poznání… kdybyste kdokoli měli někoho známého, zkuste prosím na ragauiana a Tomáše upozornit. ♥︎ děkujeme!

   Ne nadarmo se říká, že tato Země je v podstatě pekelnou planetou (P. Chobot)… a pro mne nejděsivější zkušenost je, že pro dobrou věc se v tomto pekle nejsou schopni domluvit ani ti, co sami deklarují že chtějí pomáhat vzestupu lidstva…

   hezký sluníčkový den :-)

  2. PS: Ještě jeden důvod, který jsme nedávno probírali — možná je to i ta úžasná prostota a jednoduchost kristovského „buďte jako děti (co pijí mléko)“, co všem těm chytrolínům přijde málo „nóbl“…

   Nakonec dávám jisté smutně-legrační příhody ze života: Potkal jsem vícero úžasných žen, které věděly o esoterice, duchu i egu všechno možné. Dokonce i o sebe-lásce. (Ony k tomu duchovnu často mají blíže než muži.) Opakovaně mi říkaly: „já to všechno vím (to mi nemusíš říkat prosťáčku :)“… nicméně když jsem přidal poslední střípek, ten který říká o poznání sebe-sama, ten nejdůležitější o tom, kdo je to „sebe“ a kdo je ta „sama“ – tak se mne pak dívaly jako na vola, jakože co to plácám… (nechci vědět co si myslely :)

   Takže co s tím? Dochází mi inspirace ohledně toho, zda se s tím pak ještě dá něco dělat? Dejme to zde jako akademickou otázku…

  3. Mirek Zelenka je kamarád, vážím si ho a patří k té lepší sortě těch, kteří cítí potřebu promlouvat k lidem… signifikantní pro ně všechny je, že jsou nekonfliktní… svými vstupy nevnáší nezi lidi neklid, naopak, lidé mají z jejich informací pocit blízkosti něčeho velkého, čeho jsou sami účastni… povznášející pocit, že vědí a znají… Kristus ovšem hovořil o tom, že přišel vnést na svět neklid… originálně otevíral otázku lidského nitra, jak jsme zde na webu už mnohokráte ukázali… vnášel neklid tím, že lidi oslovoval, aby pochopili, že království boží /rozuměj: podmínky k žití štěstím a ke znovuzrození v duchu/ jsou už všude tady, ale oni že je nevidí… upozorňoval je, aby v sobě učinili ty dva jedním, aby měli sílu pohnout horou /svých problémů/… oni, křesťanští papaláši, to pak všechno lidem zatajili a přikryli Kristův odkaz vrstvou závojů iluzí… křesťanství se stalo pro své věřící nadějí, která se nikdy nenaplní… a lidé jsou spokojeni, protože mají pádný důvod na sobě nemakat… chovají se pak podobně jako ti, co se rozhodli souložit po „indicku“.. víte, jak se to dělá?.. ne?.. prostě se to nechá na /j/indy… Mirek Zelenka lidem nic nepřipomíná… povídá třeba o Bohu, vibracích a mimozemšťanech… nevnáší do lidí neklid… je proto obecně přijatelný… podobně jako Chvátal, Šorfová, Jarda Dušek a další… ale pomůže každému jednomu člověku, když bude znát třeba přesnou délku tykadélek Marťanů?.. POMŮŽE MU, když bude meditovat za záchranu amazonských pralesů či spoléhat se na zásah čistých mimozemšťanů nebo Kristův druhý příchod?.. povšimněte si, kolik dnešních esoteriků vzbuzuje v lidech libé pocity, že se to vše nakonec vyřeší, aniž by museli jakkoli sáhnout do svého nitra a na sobě zapracovat… je nějaký rozdíl mezi nimi a katolickým či obecně církevním klérem?.. nejde jim o lidi, většině jde o prachy… oni dobře vědí, že ty, kdo vnášejí mezi lidi neklid, většinou ukřižují… když ne fyzicky, tak dnes aspoň nezájmem…

 4. Súhlasím s pánom Janom Drahoňovským a mám aj podobnú skúsenosť.V podstate sú títo ovčania lenivci (viď Abdrushin) a ak už niekto prejaví záujem tak by chcel aby ste mu v pár vetách povedali všetku pravdu a poznanie a on by si myslel že už je duchovne na úrovni a ďalej si môže žiť doterajším bezduchým materiálnym životom.Za päť rokov som stretol JEDNU! osobu ktorú to naozaj zaujíma.
  Snáď sa to už začne zlepšovať.
  V tejto súvislosti ma napadá: bude nás dosť na ukotvenie svetla, bude to stačiť aby planéta Zem-Midgard postúpila vyššie?

  1. Eriku, proč vám jde o planetu Midgard a její vzestup?.. ukotvěte světlo v sobě, aby výše postoupil Erik… kam, to už nechte na Bohu, to je jeho parketa… tohle pochopte a pochopíte vše… to je klíč k pochopení toho, proč jste tady… rozumíte mi?.. pomůžete jiným, když pomůžete především sám sobě… stejně tak, jako budete milovat své bližní teprve tehdy, až budete milovat sebe sama… a stejně tak, jako budete milovat své nepřátele teprve tehdy, až se naučíte chránit si své vlastní energie a nedovolíte jim vám je zcizovat… howg?..

 5. Dobrý den pane Pavle,
  sleduji Vaše články již několik let a nakazila jsem tím i své okolí.Vaše informace jsou velmi podobné či přímo totožné s autorkou knih A.Nových,kde na stránkách jejích knih promlouvá Sensei. Vaše články jsou mi i učební pomůckou,nevzdávejte to.My Vás čteme.Děkuji

  1. Pavlíno, díky za slova uznání i za srovnání toku informací na mém webu s promluvami bytosti zvané Sensei v podání A.Novych… podobně byste mohla jistě vyhodnotit i podobnost s informačním tokem Jeshuy v podání Pamely Kribbe… pokuste se ovšem ještě právě tam objevit stejně použitelné praktické návody, jak to udělat, abyste mohla v souladu s těmito informačními toky tady dnes a denně žít… pokud se vám to podaří, rád je tady na webu zveřejním… mně se to totiž nějak nedaří… takže díky za to, že jste nazvala mé články účební pomůckou… v tom se od těch ostatních liší a je dobré si to uvědomit naplno… ale pozor, tak úplně se na tyto psané texty nespoléhejte… ke skutečnému vkročení a chůzi po oné úzké stezce vám doporučuji vyžádat si mé osobní vedení…

   1. Krásný den, pane Pavle a všem co čtou. Stránky s Jeshuhou znám a pročetla jsem,nejen očima,ale hlouběji. Stránky a sdělení v nich jsem objevila dříve než Váš písemný počin a říkám zcela upřímně VAŠE články jsou mi z duše jasnější a pravdivější,hledáte podklady i v historii a v té co se mnohým neříká a není vhod pro manipulaci! Cesta do vnitř za malou odmítanou Pavlínkou plnou strachů z odmítání,výsměchu a ponižování nebyla lehká a ani nikterak příjemná, ale já ji našla a objímám ji a miluji kdykoli si řekne,že to potřebuje. Snad jdeme po správné cestě konečně spolu a ty temňáky co nám pijí brčkem energii snad taky začneme chápat..a pak i milovat.Děkuji za Vaši reakci udělala nám radost,té divoké potvůrce co jí tak dlouho nikdo neviděl..ještě víc!

    1. ♥︎ ♥︎ ♥︎
     <3

     Prvotní, PRAVÍ křesťané tomu Kristovu učení a POZNÁNÍ, nikoliv náhodou, říkali CESTA…

  2. Dobrý den, Pavlíno, po letech hledání a objevování slepých uliček jsem také objevil stránky ragauiana, přečetl jsem všechno a konečně mi věci začaly dávat smysl, pochopil jsem, že jsem zde nalezl i sebe. Pak už jsem moc neváhal a šel do toho, můžu jen potvrdit, že je to makačka, ale výsledek stojí za to, a hlavně!, ten život teď už stojí za to. Proto, jestli mohu doporučit, vytočte Pavlovo číslo a až uslyšíte na druhém konci jeho hlas, pochopíte, že tady jste na správné adrese:), krásný den a držím pěsti:), P.

  3. Mimochodem, BACHA, Sensei alias Novych Rychlé šípy, propagují východní cestu a to vč. propagace pekelného potlačování ega…

   Krásný slunečný den všem!

    1. To jistě ne, každou informaci je třeba vždy posuzovat intuicí a celou svou duší… ale pokud lidi někdo vede k potlačování ega, tak výsledek jeho působení se blíží tomu, co dělá katolická satanova církev…

 6. „Tomášovo evangelium“ je výchozí materiál, na jehož základě Židé sestavili svá evangelia Matouše, Marka a Lukáše.
  Thomas znamená aramejsky dvojník – dvojče. Právě o tuto sílu „sílu dvojčat“sílu zrcadlové nápodoby, tady běží !! Výroky v tomto evangeliu jsou na rozdíl od NZ většinou ještě čistě gnostická.

  V gnostickém textu, nalezeném v Nag Hammadí pod názvem Evangelium Filipa se píše.“Mocnosti tohoto světa chtěly člověka klamat, protože viděly, že má příbuznost s bytostně dobrým. Vzaly proto jméno dobrého a daly ho nedobrému, aby tak člověka klamaly skrze jméno a tak ho spoutaly s nedobrým. A potom. Když těmto mocnostem začali lidé prokazovat přízeň, podnítily je, aby se vzdálili od „nedobrého“ a usadili se u „dobrého“,které poznali, neboť mocnosti si přály, aby lidem byla odňata svoboda a aby se stali navěky jejich otroky.“ (Zajímavé a 3 porovnání)

  Malé porovnání třech výroků
  Ježíš řekl: Pohleď, rozsévač vyšel na pole a plnými hrstmi rozhazoval zrna. Některá spadla na cestu, přilétli ptáci a sezobali je. Jiná dopadla na skálu a nemohla se zakořenit a pozvednout k nebi své stonky. A jiná dopadla do trní a to udusilo semena (zrna) a červ je sežral. Jiná však dopadla na dobrou zem a přinesla plody. Přinesla plody šedesátinásobně, stodvacetinásobně.

  NZ Matouš 13,3-9 (Podobenství o rozsévači)
  I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla tak hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla.Jiná zas padla mezi trní, trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrnka padla do dobré zemš a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš!“

  Naasejský traktát 8,29 – Hippolytus
  Simon Mág – „Vyšel rozsévač, aby sil. Některá semena padla na cestu a byla rozmačkána. Jiná (padla) na kamenitou půdu a vzešla, ale protože neměla hloubku země, uschla a zašla. Jiná padla do dobré a krásné země a přinesla plod, jedno stokrát, jiné šedesátkrát a ještě jiné třicetkrát. Kdo má uši k slyšení, slyš!“

  1. Tomášovo evangelium je gnostické, to je přesně to, co naše texty dokazují…

   A také JASNĚ ŘÍKÁME ŽE TOMÁŠ BYL CENZUROVÁN, PŘESNĚJI LIKVIDOVÁN, katolickou církví, protože nám všem dává to nejdůležitější — NÁVOD JAK SE VRÁTIT DO JEDNOTY, jinak řečeno JAK utéct z ovčanské ohrádky Matrixu Země…

  2. PS: Mimochodem Tomáši, jak chcete diskutovat, když ani nevnímáte co je zde poctivě analyzováno… např. rozbor o jménu Tomáš, který dává daleko lepší logiku než váš, nijak nepodložený výklad, cituji:

   … Možnost, že by Ježíšovým bratrem mohl být právě tento Juda, Burroughs diskutoval s historikem biblických dějin Markem Goodacrem, jenž studoval významový obsah jména Tomáš v 1. století. Ten říká: „Slovo Tomáš se v evangeliích objevuje na seznamu učedníků. A to je docela zvláštní, protože Tomáš nebylo v 1. století běžné jméno. Takto matky a otcové své syny nepojmenovávali. Je to aramejské slovo, které znamená dvojče. Je to nejspíš přezdívka toho člověka.“

   Přezdívky jsou v evangeliích užívány pouze proto, aby nedošlo k záměně, pokud mají dva učedníci stejné jméno. Proto Juda, Ježíšův bratr, dostal přezdívku Tomáš neboli Dvojče, aby byl odlišen od staršího učedníka se stejným jménem, Jidáše Iškariotského.

 7. Hezký den ♥︎ přeji Tomáši, my s Vámi v podstatě souhlasíme, ale ZNOVU ZDŮRAZŇUJI, jediné je PODSTATNÉ: Návod jak se vrátit do Jednoty! A to máte pouze u Tomáše. A u ragauiana.

  PS: Mimochodem, my docela dobře víme, kdo byl JK, známe i jméno jeho otce — a Židem dokazatelně byl, minimálně po matce. Jeho otcem byl římský voják (žoldnéř) jménem Pantera (podle všeho ovšem také Žid) »

  Žádné kecy, ani spekulace, ani fantazie — jen seriózní vědecký výzkum vedený špičkovým vědcem

  Další důkazy:

  Otcem Ježíše je Pantera, římský voják židovského původu

  Tabor se dále z výroku rabína Eliezera ben Hyrkanuse, který žil kolem sklonku 1. stol., dozvěděl o učení jistého Jakuba, který šířil učení Ježíše, syna Panterova. A dalším bádáním se ukázalo, že Pantera byl římský voják, nejspíš židovského původu…

  http://www.ragauian.cz/vznik-krestanstvi-skutecny-jezis-a-vira-aneb-buh-neporusuje-sve-prirodni-zakony/

  Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš… dejte nám všem prosím reálné důkazy, že to tak není…

 8. …ještě k výroku „Ježíš Kristus nebyl, ani nemohl být tělem, protože právě tělo není spásou…“.

  Je třeba si nejdříve ujasnit pojmy: Ježíš je jméno člověka. Kristus je titul označující Kristovskou energii » Ježíš byl „nádobou“ alias tělem, které neslo Kristovskou energii…

  A s tím tělem JE TO HODNĚ VELKÝ až klasický OMYL těch hledajících, kteří zjistí že církev LŽE… a obrátí se k druhému (nefukčnímu) protikladu… Vymysleli to moc chytře ti temní… Protože právě život v těle je Kristovskou Cestou, která vede zpět nahoru, zpět domů »

  Na Zemi je možné k probuzení dojít jedině skrze tělo!!

  Pokud máte důkaz že to tak není, sem s ním. Prosím pěkně Vaši intuici…

  1. Můžete mi říci, proč myšlenky které sdělil dříve Simon Mág, byli upraveny a vloženy později do úst JK?

   1. To je manipulativní otázka z vaší strany, ani neodpovídáte na mou předchozí otázku… Krom toho my tady nikde neřešíme otázku na kterou se ptáte, v této diskusi je zavádějící… Když už o ní mluvíte, to vy byste měl doložit rozbor Taborova typu, který dokazuje, že církevníci udělali, to co říkáte… Akademická diskuse probíhá tak, že dáte doložené argumenty a druhá strana předkládá argumenty, které je mohou vyvrátit… Chtěl jsem po vás literární doložený důkaz, alespoň tak dobře doložený jako to dělá např. poctivý historik Tabor… podívejte se na jeho důkladnou práci! On je jeden z mála, který se nebojí jít proti církevním dogmatům. Taborovy důkazy jsou o reálné existenci Ježíše, matky Marie, pěstouna Josefa, i jeho otce Pantery, i např. jeho bratra Jakuba… Máte důkaz proti důkazu nebo nebo ne? Alespoň jeden seriózní odkaz…

    Jinak, pokud byste si dal práci, trochu prostudovat ty naše texty, které jsou skutečně velice dobře ozdrojovány, pak bychom se mohli bavit, který z těch důkazů můžete doložitelně vyvrátit. Rozumíme si snad, fakta jsou fakta ;-)

    I kdyby tu nebyla fakta o autentičnosti a existenci Kristovy mise, já nezpochybňuji Simona Mága… nicméně nedal jste žádný solidní protiargument.

    Dále. Návod lze nalézt jen u Tomáše! Jaký máte praktický realizovatelný návod od Simona? Prosím ukažte mi jej, rád se vzdělám… jsem zvídavý člověk. Proto jsem také dal dohromady všechny ty zdroje a analýzy…

    Jinak tady nikdo nemá potřebu boje proti vám :) neberte si to tak… jde čistě o akademické předkládání argumentů. POZNÁNÍ JE JEN JEDNO… A víte ono je to nejspíše tak, že existovaly skupiny zasvěcenců, které toto Kristovské poznání měly rozšířit, ve správnou dobu. Jedna z nich byli ti Eséni, tam se dali dohromady Ježíš s Janem Křtitelem… a tato mise také byla po likvidaci Křtitele urychleně ukončena pomocí Jidášova spiknutí a fingovaného ukřižování, které mělo za cíl zachránit Krista. O tom všem máme rozbory. My si uvědomujeme, že existují falšované informace, sami eséni i Kristovi následovníci podle všeho vytvářeli falešné spisy aby se kryli před pronásledováním… ale nic z toho není až tak důležíté:

    JEDINĚ DŮLEŽITÝ JE NÁVOD K CESTĚ DO KRÁLOVSTVÍ OTCE! Kdo vám jej dá?

   2. jen krátce… byl Simon Mág, byl Ježíš Kristus a jsem já… všichni klademe důraz na totéž… zeptejte se mne, proč myšlenky, které nejdříve řekl Simon Mág, byly později vloženy do Kristových úst a dnes do pera mého… rád vám odpovím ihned: obsahují pravdu… pravdu, kterou dnes již nikdo nechce znát… pravdu, kterou ve velkém odmítli již Kristovi vrstevníci… pravdu, kterou ve velk=, od,ézají i dnes… a ta pravda v zěch slovech… ta pravda je jediná… musí, pokud znovu zazní, být stejná jako před eony věků… věřím, že jsem to vyjádřil srozumitelně…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>