Desatero přikázání a jejich tajemství. Jaký je pravý význam Desatera?

Desatero přikázání pochází ze spolehlivých starozákonních zdrojů. Je tam obsaženo dokonce ve dvou kopiích na dvou různých místech — evidentně proto, že autoři chtěli zdůraznit jejich důležitost: Exodus 20:1-17 a Deuteronomium 5:6-21!

Zkusme se spolu zamyslet nad tím co asi znamená smutná skutečnost, že tato základní pravidla — a především tři první nejdůležitější přikázání jsou deformována a pokrucována…

Mohli bychom Desatero přirovnat k jakési základní příručce k použití Země — jsou to ta nejzákladnější pravidla, která lidem umožní se odsud, z pozemského bytí vymotat a vrátit se v pořádku domů…

Když jsem se jako poctivý katolík pokusil dohledat a ověřit zdrojové texty Desatera, dostal jsem se do stavu šoku. Zjistil jsem totiž, že všichni křesťané jsou obelháváni a podváděni!

Desatero: Druhé přikázání bylo ukradeno! Povšimněte si prosím pěkně, že církev nejen vyškrtla druhé přikázání, navíc ještě pokrucuje původní biblické znění!! Zkusíte hádat proč?
Desatero Božích přikázání podle církve: Druhé přikázání bylo ukradeno! Povšimněte si prosím pěkně, že církev nejen vyškrtla druhé přikázání, navíc ještě pokrucuje původní biblické znění těch zbylých!! Zkusíte hádat proč?

Pro snadné porovnání následuje správné biblické znění Desatera. Povšimněte si prosím jak pečlivě jsou odstraněny zmínky o modlářství ve výše uvedené církevní verzi. Důvodem je, že církev sama provozuje modlářství na plný plyn, 365 dní v roce! Malý výběr z důkazů jsme shromáždili zde »

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. (Exodus 20,1-7)

http://bible.com/15/exo.20.1-17.b21

http://bible.com/en-GB/bible/15/deu.5.7-9.b21

Církve — které se zmocnily Kristova odkazu — se natvrdo a 100% vrátily k pohanskému modlářství a své ovečky k němu přivázaly ještě pevněji než dřív… O čem to svědčí?

Pope Francis (R) kisses a replica of Our Lady of Aparecida before officiating mass at the Basilica of Our Lady of Aparecida, Brazil's most revered Catholic shrine, in Aparecida, Sao Paulo State, on July 24, 2013. The first Latin American and Jesuit pontiff is in Aparecida to lead his first big mass since arriving in the country for a week-long visit of which highlight is the huge five-day Catholic gathering World Youth Day. AFP PHOTO / BRAZIL PHOTO PRESS / Adriano LIMA
Pope Francis (R) kisses a replica of Our Lady of Aparecida before officiating mass at the Basilica of Our Lady of Aparecida, Brazil’s most revered Catholic shrine, in Aparecida, Sao Paulo State, on July 24, 2013. The first Latin American and Jesuit pontiff is in Aparecida to lead his first big mass since arriving in the country for a week-long visit of which highlight is the huge five-day Catholic gathering World Youth Day. AFP PHOTO / BRAZIL PHOTO PRESS / Adriano LIMA

Modlářství nebo ne? Hádej milý Watsone!


1 Bůh promluvil všechna tato slova:

 • 2 „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. 3 Neměj žádné bohy kromě mne.
 • 4 Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 5 Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, 6 a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
 • 7 Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
 • 8 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10 ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. 11 V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
 • 12 Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
 • 13 Nezabíjej.
 • 14 Necizolož.
 • 15 Nekraď.
 • 16 Nelži o svém bližním.
 • 17 Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“

http://bible.com/15/exo.20.3-17.b21


5 Hospodin řekl:

 • 6 „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. 7 Neměj žádné bohy kromě mne.
 • 8 Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 9 Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, 10 a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
 • 11 Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
 • 12 Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. 13 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, 14 ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách ať si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. 15 Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den.
 • 16 Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, ať jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
 • 17 Nezabíjej.
 • 18 Necizolož.
 • 19 Nekraď.
 • 20 Nelži o svém bližním.
 • 21 Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole, otroka, děvečku, býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“

http://bible.com/en-GB/bible/15/deu.5.7-21.b21


Milí čtenáři, chcete-li poznat skutečný vnitřní smysl přikázání, můžete zkusit třeba následující vysvětlení, které jsme pro vás na tomto místě shromáždili. Autor vysvětluje smysl přikázání podle číslování církevního katechismu:


 

Pěkné, ale co s tím, k čemu mi to je?

Možná si říkáte vážení čtenáři, k čemu mi vlastně jsou v životě tyhlety teorie. Od hladu mi to nepomůže a vůbec… Jak opakovaně na tomto místě naznačujeme, Desatero je jen základní příručka k tomu jak »přežít život« …pozor, tohle je míněno doslovně, nikoliv symbolicky! Není to nic, čím by vás někdo chtěl zbytečně sekýrovat a otravovat, je to jen ku vašemu prospěchu.

Lidské duše si na Zemi už dlouho užívají, aniž by tušily, kým že doopravdy jsou. Je ovšem na čase se probudit a pochopit »o čem to tady je«.

Malý příklad: Možná jste se už v Bibli dočetli o tzv. Druhé smrti… jako katolík vím, že církev toto neučí ani nevysvětluje…  a přitom se to týká nás všech.

Pokud chcete doopravdy pochopit a poznat základní smysl lidského života, poznat »o čem to tady na Zemi je«, pak srdečně doporučuji následující seriál textů. Dodávám, že jde znalosti s přímým praktickým efektem pro život… nebudete litovat. Jsem svědkem.

http://www.ragauian.cz/stvoritel-satan-a-studijni-program-lidske-duse-v-hmotnych-svetech-1/