ETICKÝ KODEX ČLOVĚKA a pár slov o tom, jak ho naplnit činy /2/

V první části » jste se začali seznamovat s textem etického kodexu člověka, který pro nás všechny připravil na základě dlouholetého studia starých dochovaných písemných materiálů český spisovatel a vizionář Ivo Wiesner. Souhrnně dal dohromady soubor informací o tom, co a jak by měl člověk, žijící v dané inkarnaci na této planetě znát a respektovat, aby naplnil smysl svého pobytu zde a přiblížil se cíli svých inkarnací — znovuzrození v duchu a odchodu k životu do světů vyšších vibračních rovin. Z jeho podání je zřejmé, že veškeré tyto informace byly na Zemi přítomny již v dávné minulosti a byly známy našim předkům. Příčinou  jejich „zapomnění“ a dnešní neznalosti ze strany lidstva je především to, že si před mnoha staletími uzurpovala monopol na duchovní vedení  lidstva ta proslulá parta Satanových pohůnků ve Vatikánu a dodnes řádí mezi námi jak černá ruka.

Paul VI Hall 2014 in Vatican. To má jako být vzkříšení Ježíše... ve skutečnosti je možné vidět maskovaného draka resp. ještěra
Paul VI Hall 2014 in Vatican. To má jako být vzkříšení Ježíše… ve skutečnosti je možné vidět maskovaného draka resp. ještěra

Pokračujme dnes dále. Jen si připomeňme, že podle Ivo Wiesnera je nejvyšší částí polydimenzionální bytosti zvané člověk sekvence samotného Stvořitele a Božské Matky, která byla při stvoření do něj vložena a proto je přímým jejich potomkem. Autor kodexu zde má zřejmě na mysli onu původní jednolitou duchovní bytost, kterou jste byli před tím, co bývá v obvykle nazýváno v zasvěcených kruzích „pádem“ do hmoty.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

A připomeňme si také to, co víte ode mne — totiž že tento pád se týkal pouze jedné části energie původního duálu, jeho ženské energie, dnešního lidského ega. Ona mužská energie setrvala v duchovním prostoru a je dnes v člověku tím, co je v lidské bytosti nazýváno duchem, božskou jiskrou.

Vaše ego není váš nepřítel

Takže pozor: Vaše ego tedy není váš nepřítel, kterého byste se měli zbavit /zašlapat, potlačit, zničit/,  „je padlou“ částí vás samotných a smyslem vašeho společného pobytu zde na Zemi je to, aby duch trvale zjemňoval projevy padlé části sebe sama /ega/ až do té míry, že ego přestane být egem a změní se opět na ženskou část původní celistvé duchovní bytosti. Prostě ego je to slavné vnitřní dítě, které v sobě musíte nechat vyrůst, čili nechat ho / poslouchejte dobře! / znovu dospět v rovnocenného partnera oné božské jiskry / ducha / své pak již nově celistvé bytosti. Je to tedy cesta z vnitřnbí rozervanosti do vnitřní harmonie, cesta z duality do jednoty sebe sama.

Pojďme k dalšímu bodu etického kodexu:

03/ Tento život, tato inkarnace, tento současný životní úděl je jen tvůj. Žiješ jej, trápíš se, raduješ a učíš se pouze sám za sebe a pro sebe. Nezasahuj jiným lidem do jejich života jinak než přátelstvím, soucitem, láskou a pochopením, neovlivňuj jejich volbu, ani nepodřizuj své vůli, protože pak zasahuješ do jejich karmy a také do ní vstupuješ  se všemi důsledky jejího zpětného odrazu.  Své děti vychovávej s láskou, porozuměním a veď je důsledně  k pochopení a dodržování zásad etického kodexu člověka. Pamatuj, že v tvých dětech jsou inkarnovány bytosti splácející svůj dluh, který může být do značné míry propojen s tvým karmickým  údělem. Utrpení a příkoří způsobovaná dětem, způsobí hluboké narušení tvé vlastní karmy a ta tě v tvé příští inkarnaci postaví do jejich role, abys pochopil podstatu a hloubku svého provinění.  Nesnaž se „zachránit svět“, pokud jsi nebyl k tomu povolán. Za obecné události přijímej pouze tolik odpovědnosti, kolik odpovídá tvým možnostem tyto události účinně ovlivnit, například emisí své vlastní pozitivní energie. Útoky zla  a nápory temné energie  nezastavuj násilím, protože je to neúčinné a tvé duchovní možnosti ti účinné duchovní zbraně k boji proti zlu neposkytují. Násilná akce proti zlu  skončí tím, že budeš zasažen zpětným odrazem své vlastní energie zesílené interferencí s temnou energií. Naopak, pozitivní energií  dokážeš velice účinně anihilovat temnou energii i nápory zla.

Moje poznámky: O ochraně vlastních pozitivních energií jsme si již výše něco řekli. Dodejme k tomuto bodu ještě pár informací. To, o čem se píše zde v kodexu, se dá nejlépe vysvětlit na rozdílu mezi falešnou /po tisíciletí církví vám vnucovanou/ lidsky podmíněnou láskou a Kristovou láskou bezpodmínečnou. Nemáš-li totiž rád své malé „já“ /ego/ svým velkým „Já“ /duchem/, pak si ono malé já“ hledá zoufale náhradní lásku ve vnějším světě. Obvykle fyzická žena hledá fyzického muže a naopak.

Matka příroda tak využívá našeho vnitřního hendikepu k výrobě stále nových fyzických nosičů lidských duší. A nejen to — v té zoufalé snaze o nalezení lásky a uznání, se obvykle ono malé „já“ podbízí všem lidem v okolí — nabízí pomoc, kde jen může, nosí jiné tzv. „na zádech“ a plete se jim do života penězi, pomocí i radami.

To vše proto, aby si získalo jejich lásku místo té jí chybějící lásky vlastního ducha.  A tito lidé jsou pak pravidelně zraňováni tím, že proti jejich očekávání ono „milování“ těmi druhými není až příliš často naplňováno. Ega těch, kterým pomáháte, vás totiž postupně přestávají mít ráda a mnohdy vás přímo přes vaši pomoc začínají nenávidět za to, že jste svědky jejich momentální slabosti a za to, že by vám měla být za tuto pomoc zavázána. Případně si na pomoc natolik zvyknou, že když se z vlastního rozhodnutí nebo z nezbytí rozhodnete tuto pomoc dále neposkytovat, nepochopí to a jste u nich těmi špatnými, kteří si zaslouží potrestat zřetelně /či skrytě/ projevovanou nelibostí. A to vám přináší velké duševní zklamání a prohlubuje se pocit nelásky k sobě samému.

A přátelé moji, víte přece, kolik z vás dnes již probuzených si jen pracně odvykává /po svých nádherných zkušenostech z rekonstrukce vlastní psychiky/ na potkání poučovat jiné, kteří o to mnohdy ani nestojí. Pamatujte na Kristova slova o nevhodnosti házení perel sviním a nedělejte to, pokud nejste o to přímo požádáni!

Pokud jde o děti, nezapomínejte ani na okamžik, že jsou vám darovány a vy jste pouze jejich opatrovateli z pověření Stvořitele a Božské Matky.

Respektujte maximálně svobodnou vůli dítěte od nejranějšího období života, jeho právo rozhodovat o sobě a svých věcech v rámci svých možností a jeho rozhodnutí respektujte. Vyhněte se jakékoli manipulaci s dítětem bez jeho souhlasu. Podobně jako vám doporučuji probírat své vlastní vnitřní rozhodování se svým egem a spolupracovat s ním při hledání řešení vlastních problémů /viz ono „učiňte dva jedním“ v onom rozhodnutí a získáte dvojnásobnou sílu!!! /, stejně tak probírejte záležitosti týkající se dětí s nimi samotnými a získávejte pokud možno jejich souhlas k tomu, co chcete po nich, aby dělaly.

Pozor, děti v útlém věku běžně vnímají astrální a duchovní sféru. Vidí anděly, ale i bytosti opačného spektra vibrací. Vy rodiče tuto schopnost v nich velmi často potlačujete tak, jako ji ve vás potlačili  rodiče vaši — a děláte z nich duševní a duchovní mrzáky, kteří se s takto získanými bloky budou podobně jako vy v dospělosti těžce vyrovnávat.

Nebuďte prostě na ně v žádném případě takoví, jak byli vaši rodiče na vás. Protože právě ve vašem dětství takhle vznikla většina bloků, které vás trápily nebo ještě trápí.

Další bod onoho kodexu zní:

04/ Neshromažďuj více majetku a moci, než nezbytně potřebuješ k uskutečnění tvého poslání v současné inkarnaci. Mnoho majetku a moci přitahuje zlo jako magnet železné piliny. Žij střídmě, aby se dostalo životních potřeb i na  druhé. Pamatuj, že v čase tvého odchodu z tohoto světa  zůstane  tvůj majetek, moc i proslulost na Zemi a pro tebe budou v dalších životech bezcenné jako suché loňské listí rozváté větrem. S sebou si odneseš pouze bilanci svých činů zaznamenaných karmou a též poznání a zkušenosti  získané  na duchovní cestě k Pravdě.

Vše dostanete teprve poté, až po tom přestanete toužit!

Moje poznámky: Tento odstavec je jistě každému soudnému člověku jasný a jistě nepotřebuje komentáře. V souvislosti s ním si dovolím vás upozornit na častou chybu, které se naprostá většina lidí dopouští v souvislosti s touhou po čemkoliv, například po majetku či po lásce.  

Uvědomte si prosím — a to ostře a zřetelně — že si svojí budoucnost tvoříte myšlenkou a touha jako taková není nic jiného než myšlenka podbarvená různě silnou emocí.  A jako taková vám proto nutně do budoucna přináší opět to, co jejím prostřednictvím do budoucna vysíláte. Totiž opětovnou možnost po dané věci opět nově a nově toužit!

A čím je touha /a tedy myšlenka na předmět touhy/ silnější a emocionální náboj s touhou spojený intenzívnější, tím déle a tím více /a marně/ budete v budoucnu o naplnění vaší touhy usilovat.

Pamatujte si  proto prosím: Vše dostanete teprve poté, až po tom přestanete toužit. A cesta k tomu je jednoduchá: Začít žít s láskou k sobě /a tím samozřejmě i k jiným/ klidně, šťastně a spokojeně tady a teď ve vám daných podmínkách bez tužeb /ve Slezsku jsme těm přáním a tužbám příhodně říkali „zachtivky a potřebuvky“/ a teprve pak se budete divit, jak se vaše někdejší a nyní již vámi směrem ven neemitované touhy naplňují. Teprve žijete-li s pocitem, že jste šťastní, začnete dostávat další a další střípky do mozaiky svého štěstí už jaksi sami od sebe.

Mí klienti to přesně znají. Kolika z nich už přišla práce i po dlouhých obdobích, kdy po ní marně toužili? Kolika z nich přišla s pozitivní změnou jejich vnímání sebe a světa tady a teď /a tedy s vymizením touhy po tom všem/ lepší a kvalitnější práce, která je naplňuje radostí? Kolik skutečně kvalitních partnerských vztahů bylo navázáno poté, kdy se člověk naučí žít šťastně a spokojeně sám se sebou a přestal zoufale hledat partnera za každou cenu? Kolik partnerských vztahů bylo restaurováno a zachráněno přijetím reality a odhozením falešné touhy po něčem nereálném, mnohdy jen zdánlivě lepším a kvalitnějším?

Pokračujme v představení dalšího bodu etického kodexu:

05/ Toto pozemské „předpeklí“ představuje tvrdou životní zkoušku, cosi jako nepříjemnou, ale nutnou služební cestu, nezbytnou pro naplnění uloženého poslání v dané inkarnační etapě. Uvědomuj si neustále, že na Zemi není náš skutečný domov, třebaže Země je překrásná, tvůj skutečný duchovní domov je  nesrovnatelně nádhernější. Proč plnit své poslání ledabyle během mnoha inkarnací, když služební cestu lze zkrátit na minimum pečlivým a obětavým naplněním svého kosmického účtu? Když do duchovního domova odcházejí ti, které miluješ, nezdržuj je svým smutkem a nářkem. Splnili své poslání a tak jim přej návrat tam, kde je tak nádherně doma a těš se na setkání s nimi, protože čas zde nehraje žádnou roli. 

Moje poznámky: Ano, tohle pozemské „předpeklí“ je tvrdou zkouškou pro ty, kdo nic netuší o vlastní dualitě ducha a ega a o nutnosti sladit v sobě tyto dvě části své bytosti. Tedy muže /ducha/ a ženu /ego/ v sobě tak, aby z nich byl krásný a navzájem se milující pár, vlastně dva  jednom. Když tohle pochopíte, jistě nebudete mít sebemenší pochyby o tom, proč byl v Bibli k nepoznání deformován klíčový Kristův výrok o tom, že učiníte-li dva v sobě jedním, budete mít sílu pohnout horou.  Tento výrok je částí Tomášova evangelia »

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: „Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt.“
Tomáš 22. Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království.
Tomáš 22. Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království.
Tomáš 106. Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.
Tomáš 106. Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.

Vy, kteří jste se touto Cestou vydali už v minulých inkarnacích a v inkarnaci této zažíváte intenzívní potřebu hledání, hledáte /možná nevědomky/ právě způsob, jak ty dva v sobě jedním učinit. Hledáte způsob, jak svoji rozpolcenou osobnost učinit harmonickou. Vykašlete se zvysoka na meditace, hono-pono, kineziologii, rodinné konstelace, regrese do minulých životů a všechen ten balast tržně se vám všude nabízející. To vše jsou slepé uličky, do kterých vás odchytávají falešní proroci, aby na vás vydělali. O možnostech praktikování víry v křesťanského boha a o praxi v církvi se raději ani nezmiňuji, mých pohledů na tyhle nesmysly je zde na webu přehršel a je možno se s nimi seznámit.

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Kristem vám ukázaná Cesta je ona „úzká“ cesta k Bohu, která jedině vede k cíli. Dejte se jí! Dejte se podle mého návodu cestou rekonstrukce své vlastní psychiky a zbavte se balastu, který na vás dnes a denně hází tato údajně demokratická společnost v čele se všemi těmi vlastnímu egu propadlými psychopaty ve vládách, senátech a parlamentech jednotlivých zemí, o těch podvodnících v kostelech, chrámech a katedrálách ani nemluvě.

Uzemněte svého „rozlítaného“ ducha soustředěním se k Zemi skrze lásku k sobě samým, skrze lásku svého ducha k vlastnímu egu. Přijměte sebe sama a se sebou samými konečně taky ty ostatní a tento svět. Ono to ego, to zvíře ve vás, se zdá strašlivým, pokud ho nemilujete a bojíte se ho. Něco o tom, co se stane, když to „zvíře“ v sobě začnete milovat, se můžete dozvědět z pohádky „Kráska a Zvíře“. Přece víte, co se stalo, když se ona dříve nešťastná princezna rozhodla odhodit strach a své předsudky a ono zvíře políbila? Nevíte? Já vám to vyprávět nebudu, ale prý to byla láska jako trám. Totéž se stane ve vás, jen v opačném gardu.

Pojďme dále:

06/ Stvořitel pro tebe, člověče, a pro celé lidstvo připravil tuto nádhernou planetu s divukrásnou přírodou, osadil ji živými tvory, aby ti pomáhali a stali se tvými přáteli. Bůh tě ustanovil hospodářem na Zemi a dovolil ti, abys těžil z jejího bohatství a do ní vkládal svou píli, pot, lásku a též, abys ji v těžkých časech chránil a pomáhal. Vše živé i neživé v přírodě je s tebou, člověče, v bezprostředním bratrství a vkládá do tebe svoji důvěru. Pečuj o to, aby ptáci měli čistý vzduch, vodní žoužel čistou vodu, rostliny zdravou úrodnou půdu a zvířata dostatek poklidu. Pokud budeš dary přírody plýtvat a bezohledně drancovat životní  zdroje a své okolí znečišťovat jedovatými plyny či obtížnými toxickými odpady své nerozumné činnosti, pak počítej s jistotou s tím, že tvá  příští inkarnace tě postaví do toho prostředí, jaké jsi vytvořil, či pomohl vytvořit a bude to zcela spravedlivé. Jak se ti bude žít uprostřed špíny, neřádu, zápachu, když budeš pít jedovatou vodu a jíst nečisté potraviny?

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Moje poznámky:  K tomu není co dodat. Je to oněch horních deset tisíc lidí na špici pyramidy světové moci, kteří skrze ovládané vlády a další instituce v zájmu svých zisků často zcela úmyslně ničí přírodní prostředí této Země. Vedou války a zcela plánovitě jimi decimuji lidstvo vždy, když jejich byznysu dochází dech a jeví se potřeba opět stavěním toho, co bude zničeno, obnovit růst jejich soukromých zisků.

Jsou to sobečtí parchanti, kteří absolutně dávají přednost kultivaci vlastního zvířecího ega ve smyslu rozvíjení jeho satanských energií před jeho omezováním ve prospěch energií ducha. Stačí se podívat na celou plejádu těch ksichtů na českých televizních obrazovkách skutečně vidoucíma očima a máte jasno. Ale pozor: ti z vás, kteří „vidí“ a mají mindráky z toho, co vidí, by si měli uvědomit, že bez  zvrhlého chování vašich politiků a jiných tzv. rádoby VIP by nebyly na této planetě vytvořeny optimální podmínky pro naplnění lidského údělu. Kdyby tady byl klid a mír, kdo z vás by hledal cestu ven z toho všeho na úkor exploatace požitků hmotně pojatého života? Možná byste jen byste žrali, s*ali, souložili a prznili děti ve velkém, jako to dělají oni, vládnoucí rotschildovi satanisté » Tak jako se fenomén „lehkých žen“ táhne celou lidskou historií, tak se jí táhne i fenomén těch hnusných „ku*ev“, papežů, kardinálů, prezidentů, premiérů, ministrů financí a dalších politiků, lobbistů a jiné havěti.

Neobviňujte prosím Boha z toho, co je lidskou svobodnou volbou a lidským selháním!

-pokračování-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>