ETICKÝ KODEX ČLOVĚKA a pár slov o tom, jak ho naplnit činy /1/

Český spisovatel Ivo Wiesner nám daroval svou prací na řadě svých knih nesmírné hodnoty svého ducha. Osobně si jeho práce velmi vážím, protože jeho závěry ze studia pramenů z tohoto světa i z channelingových zdrojů velmi dobře korespondují s těmi, kterých se za mého života dostalo mně osobně. Podívejme se dnes spolu na jeho pohled na to, jak by měl člověk na Zemi žít, aby byl jeho život v souladu se zákony Univerza /chcete-li: zákony božskými/ a naplnil tak své osobní poslání. Spisovatelův originální a pronikavý vhled do spleti dějů v našem bezprostředním okolí, kterému dnešní člověk diky dokonalé dezinformační masáži bohužel naprosto většinově nevěnuje žádnou pozornost, si rozvineme a doplníme o to, co i v těchto pramenech chybí a proto vám to ani Ivo Wiesner nemohl předat. Doplníme si to /již po kolikáté/ i o mé poznámky, týkající se způsobů konkrétní realizace zásad etického kodexu v jeho textu uvedených.

Tentokráte si představíme souborný text tohoto tzv. „etického kodexu člověka“. Tento kodex v režii Ivo Wiesnera obsahuje informace o stvoření člověka, jeho údělu a poslání dle záměru Stvořitele tak, jak je tento skvělý český badatel v dávné historii lidstva našel a extrahoval z řady starých textů, které měl možnost prostudovat. Informuje nás v tomto kodexu, že člověk  byl stvořen  jako polydimenzionální / v mé terminologii multidimenzionální / bytost jinými vyššími bytostmi po božské linii shora podobně jako ony byly stvořeny dříve těmi ještě vyššími. Uvádí, že nejvyšší částí polydimenzionální bytosti zvané „dnešní člověk“ / a tedy jedině skutečně „živou“ částí člověka v pravém slova smyslu / je sekvence samotného Stvořitele a Božské Matky, která byla při stvoření do něj vložena a proto je jejich přímým potomkem / vlastní tedy božskou jiskru, je jako původně zvířecí člověk spojen s člověkem duchovním /.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

O té části bytosti člověka, která je zde v pozemském prostoru onou zvířecí částí /podvědomím, egem/, můžeme říci, že díky přímému spojení s duchovním člověkem /nadvědomí, duch, božská jiskra/ má šanci jako součást jejich součtové duše /v níž jsou oba ponořeni/ postupně v mnoha inkarnacích jako ona kdysi padlá a nyní do hmoty ponořená část /tedy duchovně zatím nedospělé dítě/ vrátit se zpět do vyššího a posléze vysokého stavu vědomí. Tento proces pak člověka /onu součtovou duši/ přivede posléze zpět domů do podstatně vyšších sfér bytí, než má životním prostor naprosté většiny lidstva této současné Země nyní.

Takto hluboce ponořen do hmotných a jemnohmotných světů po řadu inkarnací současně lidský duch má nabýt zkušeností s místní realitou, v níž je jeho partnerské ego ponořeno » Má se opět naučit  bezpodmínečně milovat sám sebe /tedy své vědomí hmotného těla i se všemi jeho dočasnými nedostatky a chybami/ a  má pomoci svému egu zbavit se nepříznivých a jeho duši znečišťujících satanských vlivů realizujících se v hmotné dimenzi prostřednictvím manipulací na bázi církví a prostředky masové propagady v rukou těchto satanských elit.

Jakákoli teze o automatickém „spasení“ věřících Kristovou smrtí » a bajky o druhém příchodu Krista » který si věřící zde vyzvedne k životu věčnému, aniž by kromě slepé víry museli pohnout byť jen prstem, je součástí umně utkaných závojů iluzí tohoto světa a musí být každým zájemcem o duchovní znovuzrození osobně překonána.

Ivo Wiesner podotýká, že po ukončení duchovní evoluce /v souvislosti s právě probíhajícím časem tzv. konce věku/ má další duchovní vývoj probíhat již mimo oblast tohoto hmotného světa. V závěrečné fázi svého vývoje se má vyspělá a duchovně čistá lidská bytost, mající plně rozvinuté tvořivé vědomí podle Ivo Wiesnera spojit se svým Tvůrcem, Božskou Trojicí tohoto vesmíru, aby bylo dosaženo cíle plánu – tedy dosažení dokonalého úplného vesmírného vědomí.

Je proto logické, že právě v období konce věku /kdy se otevírá pro ty, kteří ve svých lidských inkarnacích neproflákali možnost odchodu do vyšších rovin bytí/ se ve sféře „hrubohmotného“  světa a přilehlých vrstvách světů jemnohmotných prohlubuje zápas mezi dobrem a zlem, jehož je lidská bytost zde bezprostředním účastníkem. Berte prosím jako fakt, že přímým protivníkem vás, kteří usilujete o duchovní vzestup a osobní návrat k Bohu, není nikdo jiný než množina mimozemských bytostí právě dlících v lidských tělech či právě žijících ve svých původních civilizacích hmotných a jemnohmotných světů, kteří vlastní vinou svou Cestu vzhůru již vzdali nebo stále ještě kráčejí po oné „široké“ cestě označené Kristem jako cesta, která nikam nevede.

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

A k tomu, aby lidská bytost mohla správně porozumět svému poslání a údělu a zápas se Zlem v sobě ukončit vítězstvím vlastní dobré a svaté podstaty, slouží právě etický kodex člověka, jehož podstatu lze shrnout do níže uvedených bodů.

Moje poznámka: Jistě jste si alespoň vy, kteří na to máte, povšimli toho, že na uvedené zásady etického kodexu znovu objeveného a opět zformovaného Ivo Wiesnerem na základě studia prastarých podkladů z dávné historie lidstva, přímo navazuje můj podrobný popis tzv. úzké cesty k Bohu v podobě programu rekonstrukce lidské psychiky tak, jak informace o ní nacházíte zde na webu » Je platný právě pro podmínky v této dimenzi a je faktickým přímým opětovným sdělením církví úmyslně znehodnoceného Kristova učení z doby před dvěma tisíci lety, kdy bylo poprvé v novodobé historii na Zemi přineseno.

Vychází z existence duality jako hybné síly umožňující vnitřní vývoj každého jedince lidského rodu, z existence duality v podobě základního rozporu mezi silami zla a dobra uvnitř každého jedince, tedy souboje programu ega /zvířecí složky vědomí lidské bytosti/ a ducha /božské složky vědomí téže lidské bytosti/.

Tajemství smyslu vašeho života a způsobu, jak šťastně žít a připravit svůj definitivní odchod směrem vzhůru ve vibracích, to vše je jen a jen ve vás a jen vám dostupné. Okolní svět je jen kulisou, na pozadí které máte podle Kristova výroku v /církvi původně zlikvidovaném/ Tomášově evangeliu v sobě ony „dva učinit jedním“ a získat tak „sílu pohnout horou“ vlastních vnitřních překážek na cestě k duchovnímu znovuzrození. Tedy vlastně připravit k maturitě sebe, čili vlastně onoho mladého boha /kterým vlastně jste/ žijícího v pozemských podmínkách.

Pokračujme dále s Ivo Wiesnerem. Zde je první bod onoho kodexu:

01/ Neber život jiným tvorům, ani lidem, ani zvířatům, pokud sám neovládáš tajemství darování života. Jedinou výjimkou může být získávání nezbytné potravy, regulace přemnožení nižších organizmů a sebeobrana. Všechny způsoby zabíjení živých tvorů  pro svou kratochvíli či potěšení vydávané za „sportovní lovy“  jsou barbarstvím a svědčí o nízké kulturní a duchovní úrovni „sportovních lovců“, jejichž karma je zatěžována utrpením ničených tvorů. Vždy, když v utrpení umírá živý tvor, uvolňují se kvanta černé energie ovlivňující chaos astrálních energetických polí. Dokud budou lidé zbytečně týrat a zabíjet nižší tvory /a samozřejmě i jeden druhého/, dotud musí počítat se zpětnými astrálními údery vírů černé energie, které se v hmotném světě projevují katastrofickými důsledky, jako jsou záplavy, tornáda, ničivé cyklony, zemětřesení, náhlá oživení činnosti vulkánů a podobně.

Stejného původu jsou rasové a náboženské války vybuchující v okamžiku, kdy se černá energie stává dále nezvladatelnou. Víry astrální černé energie mají značnou tendenci vracet se na místo svého vzniku, a tak vyvolávají utrpení na určitém území velmi často i po uplynutí značného času od data tragických událostí. Je pravidlem, že v těchto územích se inkarnují bytosti zodpovědné za vyvolání utrpení, aby se poučily o důsledcích vlastních dávných činů.  Nic na  Zemi se neodehrává náhodou, žádný člověk není postihován neštěstím hrou náhody, ale jedná  se o vyrovnání starého karmického dluhu.

Pokud tě postihlo neštěstí a bolest, neobviňuj ani Stvořitele ani prozřetelnost, ale pečlivě prohlédni svůj karmický záznam, určitě v něm nalezneš nevyplněnou kolonku „má dáti“.

Moje poznámky: Z tohoto pohledu se dnes v podobě migračního toku západní Evropě a jejím národům v souladu s karmickými zákony vrací chaos a násilí řady minulých staletí, kdy tyto národy vládly velmi krutým a nevybíravým způsobem svým zámořským koloniím. Tím méně se dá pochopit, že se od našeho národa žádá, abychom se na projevech oné těžké karmy západních národů jakkoli podíleli. Ti v naší vládě, kteří něco podobného případně prosadí, půjdou proti dikci zákonů Universa a nutně dojdou své odplaty nejen z rukou lidí.

Připomeňme si dále, že zatímco naprostá většina lidstva žije v neznalosti zákonů života zde na Zemi /i zákonitostech pohybu jemných astrálních energií dobra a zla/, existuje skupina lidí, kteří si tuto tradici znalostí v negativním slova smyslu předávají z generace na generaci a těchto znalosti také zneužívají ke své dominanci a kontrole nad vědomím tohoto lidstva jako celku. Jsou to členové tajných společností, členové určitých genetických linií, kteří po tisíciletí od dob Atlantidy přes Egypt, Chazarskou říši a dnešní křesťanskou civilizaci zcela vědomě a úmyslně vytvářejí podmínky pro astrální chaos v bezprostředním okolí naší planety a to zejména díky skrytému ovlivňování myšlení lidských mas negativním směrem.

Religion-Of-Peace, islam beheading

Cílovou skupinou pro ně je „stádo“, k němuž se staví jako „pastýři“, tj. dělají si nárok na ovládání naprosté většiny dosud k duchu neprobuzených lidí s cílem jim toto probuzení nikdy nedovolit.  Manipulují s nimi po staletí pomocí falešné křesťanské věrouky » dnes pak pomocí zaprodaných médií, akcemi pod falešnou vlajkou tajných služeb, opakovanou prostou lží, která je vydávána za pravdu, vytvářením umělých krizí v politických a ekonomických oblastech dnes už globálního charakteru. I samotný vznik islámu » jeho postavení proti křesťanství a jeho dnešním probuzení do pozice terorismu k rozvracení křesťanství a světové hrozby pro klid a mít ve světě je uměle podněcováno /Clintonovi, Obama, Merkelová, Brusel jako loutky voděné na provázku/ a je součástí staleté hry těchto manipulativních sil.

nwo-neo-marxism-tolerant-left

Organizací válek, teroru a nepokojů na této Zemi v makro i mikro rozměrech v astrálních rovinách vytvářejí chaos s cílem udržovat a prohlubovat strach lidských bytostí z budoucnosti, strach o život svůj i svých dětí, strach, který je svazuje, ovládá a činí neschopnými samostatné akce. Lidstvo je bohužel stále ještě pouhou loutkou v hnusných tlapách těchto satanových zplozenců, kteří ho namáčejí cílevědomě dnes a denně do hlubin negativity s cílem nepřipustit ani náhodou opačný vývoj – vývoj k pozitivitě, vývoj k uvolnění a vzájemné důvěře, který by lidstvo jako celek mohl vyvést z propasti chaosu, válek, umírání a smrti k cestě ke znovuzrození v duchu.

March of tyranny: Banking and corporate masters control both major parties behind the scenes (Illustration: Ben Garrison)
March of tyranny: Banking and corporate masters control both major parties behind the scenes (Illustration: Ben Garrison)

V tom není mezi mocnými tohoto světa žádného rozdílu. Tuto hru hrají jak Trump a oficiální i neoficiální vládní struktury Spojených států a EU, tak vláda Putinova Ruska či Číny. Jde jen o to, kdo je silnější a bere vše.

A není pochyb o tom, že se jim to daří. Oficiální místa v naší zemi hovoří o nejméně sedmi stech tisících lidech v ČR závislých na psychofarmakách, kteří si zvládání běhu života bez podpůrných tablet již vůbec nedovedou představit. A to je jen špička ledovce, celkově psychicky nevyrovnaných lidí v naší zemi je už dle odborných odhadů ke dvěma milionům, a jejich počet stále roste.

Říkají-li vám mnozí, abyste v reakci na tento vnější tlak okolí žili tady a teď, řídili si svůj vlastní život a mysleli pozitivně, mají pravdu. Ale jak jste již vy, čtenáři mého webu, dávno zjistili, i zdánlivě duchovně se tvářící moderní guru vám nedají návod, jak z toho ven. Naopak, vtahují vás do bažiny neurčitostí svých tezí a neznalostí  konkrétních kroků k naplnění jednotlivých bodů tohoto kodexu ještě hlouběji do průseru. Jedině zde na webu ragauian.cz nalézáte návod ke konkrétním krokům správným směrem »

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

A pokud se na tu Kristovu mnou opět vám předávanou „úzkou cestu“ do vlastního nitra vydáte, teprve pak pochopíte spolu s pravým Kristem, že království boží je už dávno tady na Zemi, jen jste ho dosud neviděli. Přesně tak, jak se o tom hovoří v církví zakázaném Tomášově evangeliu »

Pokračujme ve výkladu kodexu:

02/ Ovládej své myšlenky, protože to jsou šípy pronikavé mocné energie. Myšlenkami o nenávisti, zlobě, zášti, pomstě  a utrpení určené jiným lidem či živým tvorům vytváří člověk určitá kvanta nebezpečné černé /negativní/ energie v astrální /jemnohmotné sféře/ a může si být jist, že se k němu tato energie po čase vrací, často v mnohem mocnější podobě jako bumerang, aby splynuly se zdrojem svého vzniku. Pokud volíš cestu odplaty za příkoří, mstu za utrpení či urážku a vztek ovládl tvůj rozum, pak věz, že ubližuješ sám sobě — budeš totiž tím posledním v řadě, koho tebou stvořená černá energie zasáhne a před ní nenalezneš záchrany. Buď si jist, že pokud ti ubližují jiní, je tím vinna jejich hloupost pramenící  z nízkého stavu vědomí nebo trauma utrpěné od jiných, se kterým si nevědí rady a mstí se svému okolí.  Netas zbraň proti raněnému na srdci, jehož duši stravuje horečka utrpení. Můžeš-li,  ošetři jeho rány, nemůžeš-li z jakéhokoli důvodu, odstup a nejitři ran.

Vaše myšlenky mají tvůrčí sílu

Moje poznámky: Neuvěřitelně přesné vyjádření toho, čeho byste se měli za svého života od chvíle, kdy to dokážete přijmout, zcela vyvarovat. Jen Kristus to dokázal říci ještě výstižněji, když nabádal k tomu, aby člověk udržoval krb svých myšlenek čistým.

Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!
Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!

Chcete bojovat za mír? Budete mít válku!

Vaše myšlenka je totiž tvůrčí. Podle své schopnosti koncentrace každou myšlenkou neustále vytváříte oživené živlové inteligentní bytosti astrálních světů, jejichž jediným posláním je naplnit cíl toho, co si přejete. A pokud vedeni nenávistí k osnovatelům třetí světové války v americkém kongresu vyšlete šípy myšlenek boje, budete ten boj skutečně mít.

Prostě energie války a chaosu pomáháte těm, se kterými chcete bojovat, velmi intenzivně spoluvytvářet. Tohle se musí dělat úplně jinak! Ano, právě naprosto většinově negativní myšlenky lidí tohoto světa jsou oněmi šípy  mocné energie, které tomuto lidstvu přinášejí každodenně a pak i v různých intervalech nežádoucí potíže a mnohdy zkázu. Proto vás straší Ruskem a pády komet. Proto vás straší Babiš Sobotkou a Sobotka Babišem. Proto vám přivádějí na vaše dvorky ony nenávistné potenciální džihádisty, co jim jejich „bůh“ ukládá eliminovat vás bezvěrce a ovládnout Evropu, která dříve bývala vaše.

Adolf Hitler se srdečně zdraví s papežským vyslancem Albertem Vassallem na masovém fašistickém srazu... Fanoušci papeže nám jistě vysvětlí, že Alberto právě vysvětluje Hitlerovi aby byl hodný a nezlobil ;-)
Adolf Hitler se srdečně zdraví s papežským vyslancem Albertem Vassallem na masovém fašistickém srazu… Fanoušci papeže nám jistě vysvětlí, že Alberto právě vysvětluje Hitlerovi aby byl hodný a nezlobil ;-)

Bát se a nenávidět ale není řešení. Rozhodně ani nemusíte nastavovat druhou tvář, jak vás učí církev. Tohle ti sladcí idioti s křížem na prsou a ďáblem v srdci roztrušují z kazatelen pro případ, že byste měli chuť jim nakopat do sedinky. Správné řešení je někde úplně jinde. Učím vás přece nejmocnějšímu kouzlu sebeobrany na této Zemi — ochraně před působením energetických vampýrů » Způsobu, kdy sami naplněni láskou necháte zlo od své aury odrážet — aby ne vy, ale oni sami, nositelé zla, trestali sami sebe díky zákonu magického odrazu za agresivitu vůči vám.

A mění se vám před očima v přijatelné lidi nebo mizí z vašeho zorného úhlu vůbec. I toto umění nenásilné ochrany před útoky zvenčí je částí konkrétního naplnění etického kodexu, o kterém vám Ivo Wiesner vypráví!

-pokračování-

5 komentářů u „ETICKÝ KODEX ČLOVĚKA a pár slov o tom, jak ho naplnit činy /1/“

 1. Zdravím do jižních čech! Opět série článků, co člověku „rozstřílí“ jeho pochybnosti o správné cestě jakou se vydal, takže chvála :-) Chtěl jsem reagovat na článek číslo 2 a s tím spojené doporučení aby jsme se vykašlali na konstalace a meditace atd. Nikdy jsem pořádně nemeditoval, takže můj dotaz nebude moc stoprocentní. Nicméně se chci zeptat, jestli rozlišuješ mezi meditací, kdy člověk sedí u stromu a pozoruje svět.. a meditací, kdy člověk řízeně pracuje z nějakou vizualizací, která mu má pomoct. Nebo to hážeš do jednoho pytle, jakože obě metody jsou slabá káva naproti tomu, napojení se na vlastní vědomí těla a následnou komunikaci. Dík za odpověď, hodně sil přeje Martin.

  1. Martine, přijmi moji zkušenost, že skutečně jen málo lidí ovládá deklarovanou „profesi“ v esoterickém slova smyslu dokonale… jsem v oboru už hezky dlouho a byl jsem nejednou svědkem toho, jak byly ze zahraničí někým dovezeny ty či ony metody práce a následně zájmu především vlastního zisku na školeních a seminářích v dalších liniích předávány dalším a dalším zájemcům… z tohoto pohledu hodnoť mé možná trochu příkré prohlášení o tom, že tyto metody nedoporučuji… ostatně, vzpomeň si na známou pravdu z mnoha jiných oborů lidské činnosti… kdo skutečně umí, drží se stranou a necítí potřebu přesvědčovat o tom za každou cenu na veřejnost… proto pokud přijdeš do pracovny podobného člověka a hledí na tebe ze zdí nejrůznější osvědčení absolvování toho a toho školení či toho či toho kursu, otoč se a odejdi… tam nenajdeš nic původního…
   pokud jde o meditace, uznávám sílu a prospěch něčeho, čím jsi u mne ostatně prošel i ty… a to je mentální řízená meditace určená k dosažení předem určeného cíle… je to mentální meditace zaměřená k řešení konkrétních problémů, které člověk řeší tady a teď, meditace, sjednocující hlas mysli a hlas srdce v rámci běžného lidského života… nikoli meditace, jejíž cílem je opominout samotnou podstatu lidství /vlastní ego/ a unikat již za života směrem k bohu… to jsou meditace k prožívání nějakých těch šambal a jiných energií shůry, které sice existují, ale pro konkrétní život člověka ve hmotě mají jen okrajový význam… protože tady jde a vždy šlo jen o prachy těch, kteří ty druhé zaškolují…
   jen se chci s odstupem času znovu dotázat: našel jsi někde jinde skutečný návod k tomu, jak žít lépe?.. nebo si musíš vystačit s tím ode mne?… odpovíš-li si na to, pak si odpovíš i na svou otázku…

   1. Ahoj, v podstatě nenašel. Vždy to pro mě byly jen takové sřípky do mozaiky, které jsem si nedokázal poskládat do logického celku. Takže jak píšeš, možná bych se v tom motal doteď. Až po projití lekcemi jsem jisté věci pochopil a začal jsem víc vnímat okolnosti co „nejsou vidět“. A na základě toho, čím jsem si prošel, vnímám různé metody tak, že asi taky jistým způsobem fungují, ale připadá mi, že je to vždy nějaká výseč, která není komplexní a tudíž s největší pravděpodobností není tak účinná. A proto se musí pořád opakovat..což je pro ti lidi, co to nabízejí možná žádoucí :-) Martin.

 2. Dekuji za hezky a prinosny clanek, jen tak dal. Mirek.

Komentáře nejsou povoleny.