Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. A řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil ho od tmy. Chvíli to šlo, ale pak se to nějak podělalo. Podle všeho nastal čas, aby to bylo napraveno. Tentokrát se ale světlo bude oddělovat i s těmi, co ho v sobě nosí.

Vážení přátelé, děkuji těm z vás, kteří jste volili prezidenta Miloše Zemana. Pokud mu to zdraví dovolí, volili jste především ze dvou zel to menší a zejména se vám podařilo získat čas. Dnes se chci věnovat tomu, k čemu ten čas můžete využít. Není toho málo.

Nejsem politolog, politik, novinář ani jiný typ člověka, který se živí žvaněním. Vůbec nepotřebuji vyčnívat z davu, rád dělám svou práci a ve svých letech už chci svůj klid. Pokud jsme se věnovali u nás na webu prezidentské kampani, pak to bylo proto, že člověk nemůže mlčet ve chvíli, kdy naprostá většina kapacity české politické scény a sdělovacích prostředků vyvíjí maximální úsilí, aby prosadila na pozici českého prezidenta profesora Drahoše, který je z hlediska svých psychických dispozic třtinou ve větru se klátící a z hlediska svého zařazení agentem našich a západních „kaváren“ a neziskových organizací.

Přes jejich veškeré úsilí a mimořádné prostředky do kampaně vložené ze strany nadnárodních elit volby naštěstí vyhrál svérázný člověk, který bezesporu má veliké lidské a politické ego, ale je to člověk s nadhledem, skutečný politik, který nám je určitou zárukou, že už ze zásady půjde v tom bruselském bordelu svou cestou národní orientace.

A věřme, že mu zdraví vydrží, protože těch pár let s ním může být těmi nejcennějšími, které naše generace /a s ní i každý z vás/ prožívá v historii mnoha svých životů.

Ten čas nutně potřebujeme, protože nad historií další civilizace v pořadí jako už mnohokráte v minulosti, tentokráte té naší, se zatahují mračna, která ji /pokud se je nepodaří rozehnat/ nezbytně zničí stejně, jako byly zničeny všechny ty předchozí… a my bychom se pro každý případ měli na to připravit.

Když ponecháme stranou ostatní svět, je současná situace kolem snahy o vytvoření „Čtvrté německé říše“ pod maskou Evropské unie jen viditelnou kulisou úsilí /sil ovládajících realitu tohoto světa/ o nové dobytí Evropy a její definitivní podřízení světové finanční elitě.

Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn't understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany
Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn’t understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany

To, co se nepodařilo skrytým vládcům tohoto světa podporou Hitlerovy třetí říše, bylo po její porážce již v padesátých letech minulého století znovu obnoveno vypracováním záměru vytvoření evropského superstátu /dnešní Evropská unie/ a tento záměr byl realizován. Od samotného počátku se na tom podíleli ti stejní lidé z německých finančních a hospodářských kruhů, kteří stáli za Hitlerem a udělali z něj vůdce Třetí říše. Byli to oni, kdo udržovali i za války čilé kontakty za zády bojujících stran na finanční kruhy západu, zejména USA, které s Hitlerem vždy spolupracovaly. Po krátkém uklizení ze strany svých amerických přátel a spolupracovníků ve fešáckých kriminálech se vrátili po pár  měsících na výsluní nově budovaného západního Německa, aby se opět ujali vlády nad Evropou.

Málo známý propagační plakát EU z roku 1992 má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU z roku 1992 má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

K ovládnutí Evropy byl elitami přijat i tzv. Kalergiho plán z dvacátých let minulého století, který předpokládá rozmixování homogenity evropských národů příchodem příslušníků cizích kultur v jihu a východu do evropského prostoru. Je to ze strany organizátorů imigrace logická snaha o eliminaci homogenních evropských národů, které světovládné plány samozvaných vůdců již mnohokrát zmařily. A to proto, protože homogenní národy /ve své po předcích zděděné zemi/ mají soudržnost založenou na existenci společných tradic a jazyka a jsou obtížně manipulovatelné.

eu poster 1992-babylon tower 2

Předpoklad, se kterým se přísun migrantů do Evropy cíleně připravoval a nyní uskutečňuje, se všestranně potvrzuje. Národ, který je dnes intoxikován určitým /a zatím ještě nikterak vysokým/ množstvím těchto entit, je natolik zavalen vnitřními problémy a snahou přežít tam, kde byl po staletí a tisíciletí sám výhradním pánem, že už se nedokáže vzepřít vůli globálních inženýrů lidské populace v podání svých sluníčkovských vlád. Vidíme to na vlastní oči všude v evropských státech kolem nás.

Třetí bojovou linií tzv. světové vlády /NWO/ je linie připravující tentokráte opět konečné řešení slovanské otázky. Germánský „Drang nach Osten“, se kterým se potýkal už kupecký kníže Sámo na konci prvního tisíciletí našeho letopočtu. Na ten pak navazovaly snahy o germanizaci území Slovanů v provedení franckých a germánských křižáckých řádů a jejich tažení na východ, dále snahy Napoleona i Hitlera o dobytí Ruska… To vše se pouze obměňuje a modernizuje přiměřeně historicky k měnícím se podmínkám.

Současné zaplavování Evropy muslimy má vedle záměru intoxikace evropského obyvatelstva i další, skrytý a zatím nijak temnými elitami západu nedeklarovaný rozměr. Možná vám neunikly první vlaštovky zpráv z německých zdrojů, které hovoří o tom, že západoněmecká vláda chce nabídnout muslimským mužům místo v armádě.

Vskutku dokonalý plán! Za prvé ty invazní „inženýry“, „vědce“ a „lékaře“ integrují v jediné oblasti, v níž ti roztomilí chlapci mají skutečně vysokou kvalifikaci svými vrozenými sklony k násilí podporovanými jejich vírou. Za druhé získají mocenský nástroj, který s radostí kdykoli zmasakruje na podporu mama Merkel nebo jejích nástupců i jejich domácí obyvatelstvo, kdyby to bylo zapotřebí. A za třetí: hodí se i proti neposlušným Čechům, Polákům, Slovákům a hlavně jako kanónenfutr v první linii proti Rusku.

Pozn.: Nevím proč, ale nemohu se zbavit dojmu, že vyhlášení frau Merkelové o tom, že my tu migraci „zvládneme“, je svým způsobem pomsta této přímé nástupkyně Hitlera ve funkci říšského vůdce na německém lidu za to, že prohrál druhou světovou válku.

Doba posledního soudu

Z mého pohledu je tento pro Evropu a její národy velmi nepříznivý vývoj s ohledem na interpretaci proroctví a starých biblických i nebiblických textů vývojem zákonitým.

Současné dění je především útokem satanských sil tohoto světa proti té části lidstva, která ve svém základu má dokonalé dispozice k tomu, aby nesla pochodeň Světla a naplnila svůj programový cíl opakovaných inkarnací na této planetě tzv. znovuzrozením v duchu.

Byl to Ježíš Kristus, který hovořil o příchodu tzv. doby posledního soudu. A praktikanti kabaly ve špičkách světových finančních „elit“ jsou o událostech přicházejících na tento svět velmi dobře informováni, m.j. i kontakty s mimozemskými civilizacemi.

Z hlediska univerzálních zákonů pro naši část vesmíru je období konce věku starých Mayů spojeno s astronomickým přechodem ze znamení Ryb do znamení Vodnáře a znamená to, že se dovršuje čas, který byl dán pozemskému člověku páté rasy po dobu tisíců let na vývoj od ega k duchu.

Zdá se tedy, že se skutečně chystá ona biblická sklizeň. Přichází tedy období, řečeno Kristovými slovy, kdy je třeba oddělit zrno od koukolu a likvidovat to osení, které vůbec nepadlo na úrodnou půdu —  tedy to, které proměnu ve prospěch duchovního vědomí na úkor vědomí zvířecího absolutně nezvládlo a zůstalo v onom zvířecím /satanském/ stavu ega hluboko ponořeno. To třídění je nutné, chce-li Stvořitel dobré „zrno“ zachránit. Ona lidská „zvířata“ duchem nepolíbená, vložená do uniforem hmotných těl lidí této Země, tu dnes vládnou a ty na druhé straně spektra /tedy vás ostatní/ nenávidí. A že je jich například plný Washington, Brusel, ale i plná Praha, připomínat netřeba.

Nenávidí vás tak, že tyto satanské síly, postrádající živou božskou jiskru ve svých již prakticky /ne/lidských srdcích i za nimi stojící satanské síly temných sfér jemnohmnotných světů rozhodně nechtějí připustit jakýkoliv přerod kohokoli z vás do fáze již výše zmíněného tzv. znovuzrození v duchu, který by pro ně představoval významnou porážku a odliv energie, o kterou oni velmi stojí.

Toto znovuzrození v duchu je totiž koncovým stavem vývoje duše v hmotných světech a je součástí možností, které se otevírají naplno právě nyní, v období tzv. konce věku.

A z toho mají v těchto lidech vládnoucí satanská ega hrůzu. Brr, nemoci se uplatnit naplno, muset se podrobit v sobě nějakému pitomému duchu! Z toho jejich egům, potažmo na egu závislým duším naskakuje husí kůže!

Opravdu rád bych vám při této příležitosti předložil jakýsi velmi pravděpodobný nástin událostí příštího období prostřednictvím určitých podobenství, jako to před dvěma tisíci lety činil Kristus. Platí, že kdo ví, je připraven. A ti z vás, kteří o to stojí, mohou mých podobenství využít k přípravě a pochopení toho, co nutně přijde.

Na počátku této části výkladu si připomeňme biblickou pasáž, která o těchto předpokládaných událostech hovoří. Garantuji vám, že v těchto pasážích římsko-katolická církev neviděla pro sebe nebezpečí a jsou prakticky zachyceny v původní podobě, jak zazněly před dvěma tisíci lety. Cituji z Matoušova evangelia, 13. oddíl, Podobenství o rozsévači:

Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu jezera. Sešly se k němu tak veliké zástupy, že nastoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu, A on jim v podobenstvích vyprávěl o mnoha věcech.

Řekl: „Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je.

Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla.

Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je.

Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu – některé stonásobnou, jiné šedesátinásobnou a jiné třicetinásobnou. Kdo má uši, slyš!

Tehdy k němu přistoupili učedníci a ptali se: „Proč s nimi mluvíš v podobenstvích? Vám je dáno znát tajemství nebeského království, odpověděl jim, „ale jim to dáno není. Tomu, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidí a slyší, ale neslyší ani nerozumějí.

Poslechněme si tedy, co říkal už tehdy Ježíš Kristus o skupinách lidí, které se v rámci lidské společnosti vyskytovaly. Pokračujme v citaci:

Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí. Ten by měl pak přinést úrodu:  stonásobnou, šedesátinásobnou nebo třicetinásobnou.“

Ke každému, kdo slyší slovo o Království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho bylo zaseto podél cesty.

Na skalnaté zemi je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá.

 Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává neplodným.

Zde jasně můžete spolu se mnou sledovat, jak vypadá to rozdělení lidstva dnes, po dvou tisících letech. Kdo má oči k vidění, kdo má uši k slyšení, nutně se musí zajímat o to, jaké je i jeho místo a co pro něj z toho plyne. Pokusím se vás o svém pohledu na věc přesvědčit:


Tomáš 106. Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.
Tomáš 106. Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.

Všichni vy, kteří jste už prošli zážitkem přijetí sama sebe bezpodmínečnou láskou k sobě jako zasvěcením do úvodu pravé Kristovy duchovní transformace, jste těmi, kteří slyší Slovo a rozumí mu. To vy, v souladu s pravým Kristovým učením, jste učinili ze dvou jedno a získali jste sílu pohnout horou svých vlastních problémů. To znamená, že u vás bylo zaseto do dobré země a vy dnes nesete v sobě úrodu tohoto světa.

Vy, kteří čtete tento web spolu s řadou těch, kteří ho postupně nalézají, jste nastoupili na duchovní cestu, ale zatím se stále pohybujete po oné široké cestě podle Krista, která nikam nevede. Pro vás platí, že slyšíte slovo o Království, ale dosud mu nerozumíte. To málo, co je vám na této cestě již zaseto do vašeho srdce, se v případě, kdy nepřestoupíte včas na onu úzkou cestu, skrze vaše vnitřní zklamání nad nesplněným očekáváním stane argumentem v rukou zlého, který uchvátí i to duchovní, co bylo ve vás zaseto.

Na skalnaté zemi je zaseto u toho, který s nadšením padá na kolena v kostelích či různých modlitebnách různých sekt a vyznává Slovo mnohdy deformované, různě upravované, falešné. I takový člověk odpadá, když jde do tuhého a nesplní se jeho představy o výjimečnosti jeho postavení na základě jeho víry a dostane se mu stejného zacházení /od Boha/ jako každému jinému. Pak to bude mít za zradu a obviní z vlastních či kolektivně lidských selhání svého Boha a postaví se proti němu na stranu zlého. 

Do poslední kategorie patří ti, kteří ač zdánlivě nevěří, mají podobně jako ti ostatní svoji víru. Tou vírou je víra ve stále lepší život v podobě exploatace hmotných požitků a nepřetržité setrvávání v tomto stavu. Právě u nich starosti o získání a udržení věcí tohoto světa a jejich žádostivost dalších požitků v něm jejich vlastního ducha, o němž nechtějí nic vědět, velmi dusí a on tento duch zcela ztrácí svoji pozici v duálním prostředí jejich nitra. A stávají se duchovně neplodnými, jednostranně zaměřenými k vlastnímu egu. A svým zklamáním a frustrací z budoucího neustalého rozpadu toho, co považují za svůj hmotný standart, upadnoui do negativity a tím se stanou snadnou kořistí Božího protivníka.

Podíváme-li se na podíl prosazování se ducha a ega v jednotlivých skupinách těchto lidí v jejich konkrétním myšlení, jednání a chování, můžeme konstatovat, že bráno sestupně skupinu od skupiny přibývá podílu ega oproti podílu ducha v jejich nitru. Tyto skupiny lidí tedy jsou více a více poplatné hmotě a dá se říci, že díky tomu mají podstatně dále ke znovuzrození v duchu než ti ze skupin výše.

Jak nahoře, tak dole

Hermes Trismegistos (řecky: Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος, latinsky: Mercurius ter Maximus. Bývá také ztotožňován s egyptským bohem Thovtem, což vzniklo z identifikace Thovta s řeckým bohem Hermem. Později byl ztotožňován i s biblickým Henochem. O možné totožnosti těchto postav se ale vedou spory.
Hermes Trismegistos (řecky: Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος, latinsky: Mercurius ter Maximus. Bývá také ztotožňován s egyptským bohem Thovtem, což vzniklo z identifikace Thovta s řeckým bohem Hermem. Později byl ztotožňován i s biblickým Henochem. O možné totožnosti těchto postav se ale vedou spory.

A nyní bych rád využil znalosti textu Thovtovy Smaragdové desky, nalezené v egyptské pyramidě, kdy její text vyjadřuje předvěkou a i dnes platnou moudrost o tom, že platí „jak nahoře, tak dole“.

Dění při budoucím třídění lidstva bych vám chtěl představit na příkladu, který je mi profesně blízký. Totiž na příkladu tzv. roztřiďování uhlí a kamene v těžkokapalinovém „prádle“ z vytěžené horniny na uhelných dolech.

Proud vytěžené horniny z dolu v zásadě obsahuje čistý kámen, čisté uhlí a tzv. proplástek, tady kusy horniny, v níž je uhlí s kamenem do jisté míry prorostlé v kompaktní hmotu. Po prvotní předběžné úpravě je proud horniny veden do těžkokapalinové lázně, kde je podle váhy separováno uhlí od kamene.

V našem příměru budeme pracovat s lidmi propadlými hluboce svému egu jako kamenem /vysoká převaha energií sobectví a oddělenosti, satanský program, viz čtvrtá skupina třídění podle Krista/. Dále pak s lidmi hodně nebo již zcela žijícími v duchu jako s uhlím /vysoká převaha energií lásky a sjednocení, božský program, viz první skupina třídění podle Krista/. Lidé třetí a druhé skupiny třídění lidstva podle Krista jsou v našem příměru v pozici tzv. proplástku, tady kamene prorostlého do určité míry uhlím, jehož specifická váha se pohybuje někde mezi specifickou váhou uhlí a kamene.

Voda ve vaně k roztřiďování vytěžené horniny je upravena mletým magnetitem na potřebnou hustotu tak, aby uhlí se svojí nižší specifickou váhou plavalo na hladině takto zahuštěné kapaliny a kámen s podstatně vyšší specifickou váhou klesl ke dnu vany. Proud těžké vody odplavuje uhlí nad dělicí rovinou vloženou u ústí vany na samostatnou linku k odvodnění a dalšímu zpracování. Kámen, který klesá ve vaně na samotné dno, je pomocí hřeblového dopravníku vynesen opět na samostatnou linku a po odvodnění expedován jako odpadní produkt na skládku hlušiny.

Lidstvo jako celek si rovněž můžeme představit jako proud oné vytěžené horniny. Lidé z první skupiny, které jsme označili za ty, kteří znají Slovo a rozumí mu, jsou v prací lázni tohoto světa tím uhlím, tedy produktem podstatně lehčím než kámen a proplástek a budou v konečném třídění odvedeni automaticky podobně jako to uhlí jako žádoucí materiál k další úpravě a zpracování. Lidé ze čtvrté skupiny, kteří zůstali propadlí do hmoty naplno, budou hřebly osudu shrábnuti ze dna oné třídicí vany v procesu „praní“ jako odpad na linku vedoucí na skládku nepotřebného odvalu.

Lidé ze třetí a druhé skupiny jsou podobni onomu proplástku a ti se podle své specifické váhy /dáno podílem ega-kamene a ducha-uhlí ve svém nitru/ pohybují v těžké kapalině někde mezi dnem a hladinou.

A protože člověk je na rozdíl od kamene živoucí bytostí, pak pokud se ve starých textech hovoří o tom, že i ten, kdo se v poslední chvíli před oním definitivním roztříděním obrátí k Bohu, bude zachráněn, může to být jedině někdo z těch mála, kteří patří do druhé skupiny. Budou to ti z téhle skupiny lidí, kteří pod brutálním tlakem událostí konce věku, pod tíhou prožívání onoho procesu „praní“ dokáží v sobě nakonec přece jen realizovat vnitřní proces směřující k pokoře před velikosti dění kolem sebe a odhodí tak přebytek ega-kamene, porozumí tak Slovu a stanou se lehčími svou specifickou váhou a podaří se jim proklouznout spolu s uhlím nahoru. Přirozeně se tak vyhnou odsunu na odval /v biblickém podání pádu do jezera síry/.

Znát Slovo rozhodně nestačí.

Je třeba mu porozumět!!!

Lidé, kteří ke mně přicházejí, otevřeně hovoří o tom, že nic není náhoda a že byli ke mně prostě přivedeni svým vedením shůry. A Slovo v zásadě znali, jen mu nedokonale rozuměli. A přicházejí připraveni a správnému znění Slova pak velmi rychle porozumí.

Oni jsou totiž těmi, o nichž hovoří vynikající prorok dvacétého století Ernst Oskar Bernhard /známý pod pseudonymem Abd-ru-shin/ ve svém stěžejním díle Poselství grálu — Ve světle pravdy.

Ten uvádí, že kdo věří v Syna Božího Ježíše Krista a Jeho /pravé, církví nedefomované/ Slovo a snaží se je učinit v sobě živým, kdo tedy je má ve svém nitru ve správném výkladu a podle něho jedná‚ nepotřebuje samozřejmě čekat na zaslíbeného Syna Člověka, poněvadž On nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl. To jsou lidé první skupiny.

A prorok dodává /cituji/: Ale je tu ovšem předpoklad, že slovům Syna Božího skutečně rozuměl a nedrží se tvrdošíjně mylného podání a tradice. Jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nebude moct dokončit svůj vzestup, pokud se mu nedostane vysvětlení, které je zůstaveno Synu Člověka, poněvadž omezený lidský duch sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo Pravdu.

heart-44

A v tom je šance pro vás všechny, kteří nyní stále ještě patříte do skupiny druhé. Protože přiznejte si to, přestože jste prošli na duchovní stezce už tím či oním /a možná i vším/, stále ještě a stále více cítíte, že byste měli s sebou ještě něco udělat. Vy, kteří cítíte, že to, že navštěvujete tucty přednášek, sezení a seminářů /často falešných/ proroků dneška, že meditujete hodiny a hodiny a energie Šambaly znáte zepředu i zezadu a přitom to stále ještě není pro vás to pravé ořechové a něco vám pořád uniká, pak zcela jistě hledáte to pravé znění Kristova Slova, kterému máte porozumět.

Vy mu sice, tomu Slovu, tu i onde zdánlivě u jiných nasloucháte, ale pro deformace spočívající v omylech těch druhých mu nerozumíte!

Pokud vyvinete snahu v té veliké krizi, kterou všichni prožíváme, a dáte si šanci správně a na správném místě Slovo pochopit, stanete se lehčími a zákonitě se dostanete třeba i v poslední chvíli do proudu, který vás vynese k dalšímu životu.

Uplynulá staletí a tisíciletí na zemi můžeme přirovnat ke kontinuálnímu transportu horniny od chvíle, kdy je vytěžena v rubání až k místu „praní“, tedy procesu oddělování uhlí od hlušiny.  Všude na této trase je kámen, proplástek /v podobě kamene prorostlého uhlím/ a uhlí smícháno a vše je v čase dopravováno dohromady.

Podobně jako při soužití lidí propadlých zvířecí sobeckosti /kámen/ s lidmi již částečně prostoupenými duchem /proplástek/ a lidmi již hodně duchovně vyladěnými /uhlí/ v běžném denním provozu dochází již při dopravě rubaniny na přesypech z pásu na pás či při transportu vozy a na třídírně k tomu, že těžký kompaktní kámen částečně drtí a omílá „proplástek“ a tak přispívá k tomu, že se dopravuje na jedné straně stále vyšší objem čistého kamene, na straně druhé rovněž stále vyšší objem čistého uhlí.

Tak i vy jste obrušováni a zkoušeni při společném žití v mnoha inkarnacích těmi, co patří tomu zlému. Trpíte útoky těch sobeckých zvířecích nositelů lidských těl, kteří vás napadají, ubližují vám a kradou vám energii. Přijímejte to s povděkem, protože vás to vede směrem vzhůru. Jen nesmíte propásnout moment, kdy se máte rozhodnout pro vnitřní změnu.

Roli těžké kapaliny v pozemském měřítku obstarají rozsáhlé změny řady parametrů planety v podobě přírodních katastrof, případně celosvětového válečného konfliktu, kdy v nově vytvořených podmínkách dojde k tomu, že ti duchovní už nebudou moci žít /být dopravováni časem/ v jednom proudu s těmi sobeckými.

Dojde totiž ke konečnému zafixování stavu, který již dnes pozorujete jako rozdělení společnosti na dvě části /například při českých parlamentních a prezidentských volbách, ale nejen tam/.

Představitelé mezinárodních „kaváren“ /politici, herci, zpěváci, komedianti, sluníčkáři a všichni lidé vázáni na státní penězovod z vašich daní a fondy západních tajných služeb/ ve své egoisticko-satanské touze po moci, popularitě, grantech a bezpracném zisku při zločinném přerozdělování vámi ostatními vytvořeného bohatství neznají míru a nezastaví se před ničím.

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Jistě jste už slyšeli o záměrech snížit stavy lidstva na zemi na zhruba jednu miliardu, ty zbývající očipovat a v dobře hlídaných komplexech ne nepodobných nacistickým koncentračním táborům je nechat vyrábět vše potřebné pro blaho oněch třinácti rodin a jejich služebníků, kteří budou mít to štěstí, že se alespoň formálně na prebendách podobného uspořádání budou smět podílet.

Zkuste si zadat heslo FEMA na vyhledavači a prohlédněte si, co tam najdete. Amerika je dokonale připravena. V Evropě je otázka novodobých EU-stalinských gulagů proti nepohodlným lidem jen otázkou krátkého času.

Prostě ty pány už nebavíte. Pořád ještě musejí brát na vás ohled, např. umenšovat své zisky, aby vám zbylo alespoň na chleba. Zisky jim snižuje i nutnost platit všechnu tu novinářskou havěť, aby naplnila vaše mysli svou lží a nutnost vydržovat armádu nejrůznějších komediantů, kteří se vám postarají o hry, abyste nereptali.

Stále rostoucí vrstva lidí-parazitů takto se živících dostává stále více prostoru ve zdánlivě apolitických a údajně nezávislých neziskových organizacích, aby vás dostali manipulacemi ve finanční oblasti, v oblasti soudnictví a policie a dalšími a dalšími úpravami zákonů do situace, že každé slovo proti nim vás bude stát svobodu, případně váš život.

To v krátké době zcela znemožní soužití obou částí lidského rodu, vás, běžných lidí s těmito ďáblu propadajícími a již mnohdy propadlými skupinami taky majícími /bohužel/ lidské tělo.

Jistě pochopíte, že /především ve vašem zájmu/ musí být zásahem Stvořitele společná doprava uhlí a kamene přerušena a lidstvo jako takové bude uvedeno do očistné prací vany, kde se bude oddělovat zrno /uhlí/ od plev /kamene/.

Podívejte se proto se mnou opět trochu z jiného úhlu, jak to udělat, abyste prošli onou plavicí vanou třídící uhlí od kamene úspěšně, jak to udělat, abyste bezpečně odešli spolu s uhlím a nepadli do onoho jezera síry /na odval kamene/.

-pokračování-

3 komentáře u „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. A řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil ho od tmy. Chvíli to šlo, ale pak se to nějak podělalo. Podle všeho nastal čas, aby to bylo napraveno. Tentokrát se ale světlo bude oddělovat i s těmi, co ho v sobě nosí.“

  1. Přišlo období „rozjímání“ po volbách a musím říct, že tento Váš příspěvek má velikou hloubku a krásnou zpověď. Klobouk dolů. A pokud mohu tak jen jednu připomínku : Není „zapotřebí“ prožít nutně krizi, abychom mohli přijít k té úzké stezce ;) :) Přeji hezký víkend OZzy

    1. děkuji za vlídné posouzení… v otázce té krize, tedy její případné neexistence jako příčiny hledání a nalezení „úzké“ cesty si tak docela nejsem jist… otázkou možná je, jak tu krizi definujeme… dost často se setkávám s tím, že i pohyb po „široké“ stezce bývá jednotlivými lidmi vnímán jako definitivní řešení na duchovní stezce… ale jen do chvíle, kdy narazí na větší či dokonce vážný problém ve svém životě, který jim ukáže, že to byla jen iluze.. shodou okolností připravuji druhou část právě zveřejněného článku na webu, kde chci dát pro podobné případy i jistý test pro posouzení skutečného pohybu na „úzké“ stezce, který si může udělat každý zájemce… jistě vás to také zaujme…

  2. Nádherné myšlienky, pre tú čítajúcu menšinu potvrdením správnosti nastavenia ich vnútorného kompasu, vďaka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>