Proč klasická magie římsko-katolické církvi vždy tak moc vadila a vadí? Magie očima církevních dogmatiků

Řekli jsme si minule, že magická tvorba myšlenkou a citem je přirozenou schopností lidské mysli. Řekli jsme si také něco o lidské bytosti této Země a jejím výjimečném postavení.  A o tom jak je možno změnit svět k lepšímu:

Změnit svět můžete jen změnou v sobě samých. Změníte-li se vy, získáte sílu změnit členy své rodiny a vybraný okruh lidí ve svém okolí.

Budeme pokračovat pohledem na magii očima církevních ideologů. Proč ji tak moc nemají rádi, když je na tomhle světě všudypřítomná? Připravil jsem vám několik nepříliš pozitivních „chuťovek“ z textů Bible. „Pokochejte“ se spolu se mnou. Za stěžejní starozákonní texty o magii můžeme považovat úryvky z knihy Deuteronomium:

„Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha.“ (Dt 18,9-13)

Proč se církev staví proti magii? A proč jsou tyto zákazy v Bibli? Proti tzv. „čarodějnickým“ praktikám se staví např. Pentateuch, zvláště knihy Exodus a Deuteronomium — odtud i v pozdějších zločinných církevních procesech zneužívaný výrok „Čarodějnici nenech naživu“ z Ex 22,17.

Proč ta varování? Proč ty hrozby za neposlechnutí? Zbavte se prosím iluzí o tom, že Bible ve všech svých částech je „boží“ slovo, kterému je třeba bezmezně věřit. Ano, je tam spousta pravdivých informací, ale způsob jejich výkladu, jak vám ho podává papežské náboženství, je veskrze falešný. A vlastně už před Kristem působily v židovství dvě protikladné síly, proto tam naleznete světlé tzv. „čisté“ pasáže a v kontrastu s nimi i jiné temné a podivně násilnické. Má to své vysvětlení…

Podívejme se nejdříve na postavu hrající ve Starém zákoně klíčovou roli. Tou postavou je /údajný/ Bůh židů „Hospodin“. Ovšem tento Hospodin rozhodně nikdy nebyl bohem s velkým „B“.

„Hospodin“ alias „Jahve“ alias „Pán Archón“ nebo též „Demiurg“ je zjednodušeně řečeno představitelem /zástupcem/ určité mimozemské civilizace, která v rámci někdejšího /a stále trvajícího/ boje o hmotné i psychické bohatství této Země a za účelem ovládnutí lidstva vsadila na židovskou komunitu a použila v té době dostupných multidimenzionálních kanálů, aby ji jednak přivedla na jistou vyšší úroveň kultury, jednak aby z ní udělala nástroj své moci na další tisíce let.

Připadá vám tohle tvrzení přitažené za vlasy? Nebude, pokud si uvědomíte, že příslušníci těchto mimozemských civilizací žijí desetitisíce, možná stovky tisíc let. Vždy plánují nejméně na tisíc let dopředu…

Byl to samotný „Hospodin“ který /v písemně doložené historii lidstva páté rasy v rámci své snahy ovládnout tehdejší židovskou entitu a využít ji k tomu, aby realizovala jím vytyčené záměry v dějinách této Země/ přichází s nápadem, že je nutno zabránit svým ovečkám, aby mohly čerpat i z jiných informačních zdrojů než z toho, který jim připravuje on.

A tak se stalo, že pro představitele této mimozemské civilizace již tehdy schopnosti některých lidí nekontrolovaně navazovat kontakt cestou magie s informačními centrálami vyšších světů byly velmi nepříjemné a případný příjem těchto informací z jiných zdrojů byl vnímán jako nepřípustný zásah do exkluzivity informací od těch jedině pravých hlasatelů pravdy, kterým mělo být nasloucháno. Poslechněte si několik příkladů v pasážích Starého zákona:

  • „Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ (Lv 19,31) https://www.bible.com/en-GB/bible/15/lev.19.30-31.b21
  • „Kdyby se někdo uchyloval k duchům zemřelých a k vědmám, aby s nimi smilnil, proti takovému se obrátím a vyobcuji jej ze společenství jeho lidu.“ (Lv 20,6).

V rámci objektivity bychom měli dodat, že jisté opodstatnění tyto zákazy přece jenom mají, v tom smyslu že při „magické“, mimosmyslové komunikaci se lze napojit nejen na informační zdroje čistých civilizací, ale i na informační zdroje jiných nízkovibračních civilizací, které s tou Hospodinovou o moc soupeří. A řekněme si na rovinu, že s některými z nich bychom jako lidstvo dopadli bezesporu mnohem hůř.

Klasickým příkladem je tzv. „channeling“, kdy se „mediální“ osoba napojí na informační linku s nějakou bytostí, přičemž ale není jisté kdo přesně je na druhé straně… a tato linka může být tzv. napíchnuta či rušena. Je prostě nutné pečlivě používat svou intuici k posouzení dotyčného sdělení… Ale tady bylo úmyslně „vylito s vaničkou i dítě“.

Ve snaze zabránit k tomu disponovaným lidem v přijímání nežádoucích informačních toků narušujících informační hegemonii mimozemské civilizace skryté za pojmem Hospodin již tehdy byla vytvářena atmosféra strachu a obecného povědomí o nepřístojnosti těchto praktik, viz například:

  • Čarodějnici nenech naživu. (Ex 22,17)
  • Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou ukamenováni – jejich krev ať padne na ně! (Lv 20,27)

Kořeny tohoto zvyku likvidovat tyto nepohodlné naslouchače konspirativních teorií /jak bychom řekli dneska/ ostatně sahají do hlubokého starověku /např. ve starověké Babylonii Chammurapiho zákoník/.

A byla to římsko-katolická církev, postavena na základech židovství, která tyto praktiky monopolu na informace beze zbytku přejala a velmi brzy je dovedla k ještě větší dokonalosti.

Mezi prvními stoupenci takto nastoupeného kursu římsko-katolické církve byl císař Theodosius I, který jistě naplněn až po okraj Kristovou bezpodmínečnou láskou, podle dochovaných dokumentů jako jednoho z prvních lidí nechal církevním soudem odsoudit za „kacířství“ a „čarodějnictví“ k smrti Priscilliana, biskupa z Ávily, který byl pak zardoušen na příkaz vzdorocísaře Magna Maxima a galských biskupů roku 385.

Konrad von Marburg, commissioned by the pope to combat the Albigensians. Then first inquisitor of Germany,  seeking out heresy in  Thuringia and Hesse and quickly gained a reputation for being unreasonable and unjust. (1180–1233)
Konrad von Marburg, commissioned by the pope to combat the Albigensians. Then first inquisitor of Germany, seeking out heresy in Thuringia and Hesse and quickly gained a reputation for being unreasonable and unjust. (1180–1233)

A podle zásady „kdo jednou zkusí, ten pak už musí“ pak tyto roztomilé zvyky našich „duchovních pastýřů“ minulosti byly rozvinuty k dokonalosti v období evropského středověku a já osobně registruji intenzívní snahy je zavést v rámci tzv. pseudodemokracie amerického typu do reality dnešních dnů znovu.

Jistě jste si udělali obraz o tom, jak se historie se opakuje. O čem jiném je dnes snaha masmédií a oligarchů vlastnících tyto možné zdroje informací, aby bylo alternativním médiím, které jsou v opozici oproti těm oficiálním, zabráněno publikovat na internetu? Je to i o ekonomických tlacích vyvíjených na ty, kteří se nechtějí postavit do jedině správné lajny.

Pozn.: Je to o tom, že za rasistické výroky je možno stíhat všechny občany tohoto státu, jen ne příslušníky menšinového etnika za případné výroky o „bílých sviních“. Je možno stíhat řečníky na protiimigrantských shromážděních za vyvolávání nenávisti proti rase a náboženství, ale není možno stíhat příslušníky onoho náboženství za mnohdy lehce prokazatelné výroky v jejich mešitách a jinde o tom, že hlavy budou lidem v našem státě těm, kteří nepřijmou islám, stínány ihned, jakmile to bude možné.  

Tento proces destrukce lidské svobody v západní společnosti je momentálně dovršován tím, že oligarchové se už vzdávají možnosti za sebe do popředí nastrkovat ochotné vykonavače svých pokynů v podobě politiků, ale přejímají otěže již jen zdánlivě demokratických vlád přímo /Berlusconi, Babiš, Donald Trumpf/.

Od Synů Beliahu až k NWO

Pokud jste schopni to připustit, táhne se historií posledních tří tisíc let jednotná černá linie od pozůstatků atlantské civilizace Synů Beliahu /temná strana/ přes civilizaci egyptskou, židovskou, římskou… Konečným bodem ukotvení snahy „Hospodina“ a jeho „bohovských“ spolupracovníků v rámci oné mimozemské civilizace je dnešní světová vláda NWO v čele s anglickou královskou rodinou a s královnou Alžbětou .

Nabízím vám níže uvedené video. Není jednoduché informace v něm vstřebat a pochopit. Pokud se vám to podaří, dostane se vám poznání, že tvrdé jádro židů, které si v zájmu ovládnutí celého světa vsadilo již před dvěma tisíci lety na spolupráci s vedením římsko-katolické církve (ve Zjevení s kódovým označením První šelma ») a nadále si ve vzájemné spolupráci udržuje finanční a tedy i faktickou moc nad západní civilizací — ve Zjevení uvedeno pod kódovým označením Druhá šelma »

https://vimeo.com/7990937

Prosím, ne ve všem souhlasím s obsahem tohoto videa. Ale nad základní linií dějin tak, jak je v něm podána, se rozhodně zamyslete.

V historii Evropy máme dostatek historických reálií, které svědčí o tom, že zatímco na řadové židovské občany byly zmanipulovanými „křesťany“ pořádány pogromy, židovská lichvářská extraliga to měla u papežů a králů či císařů minulosti vždy dobré…

Dnešní papežský Vatikán jako První šelma Janova Zjevení » a světová vláda NWO vyrůstající ze zázemí anglo-amerického konglomerátu tajných spolků a institucí jako ona Druhá šelma Janova Zjevení » je proto zcela logickým aktem spolupráce těch, kteří jsou spojeni společnými zájmy.

Prosím, nenechte se mýlit tím, že třeba za druhé světové války zahynulo v nacistických koncentrácích přes šest milionů židů a také někteří křesťané. Existuje mnoho indicií o tom, že jak Stalina, tak Hitlera, takto hlavní aktéry hrůz holocaustu na vlastních i kolem žijících pronárodech, uvedli k moci finanční žraloci nejmenované mocnosti Druhé šelmy mnohdy židovského původu, kteří za zády mužů bojujících na frontách čile s nacistickou mašinérií obchodovali a všemožně ji podporovali:

O tom, jaká byla a dodnes je skutečná tvář onoho biblického „boha“ židů, biblického Hospodina, k tomu si můžete rovněž vyhledat ve Starém zákoně spoustu písemných záznamů. Upřednostňuje svůj vyvolený národ a vybízí je, aby okolní pronárody vybíjeli jako „klaté“. Snaží se z židů udělat národ, který mu pomůže ovládnout tuto zemi na dlouhá staletí a tisíciletí. Což se mu nakonec podařilo.

Prostě není žid jako žid a není křesťan jako křesťan. Masy židů a křesťanů žijí poctivě svojí vírou a netuší, že jsou špičkovými manažery svých ideologií vedeny přímo do onoho předpovězeného jezera síry.

Vazba Hospodina Starého zákona a Kristem ohlášeného Boha v Novém zákoně je o spojení jablek s hruškami. Vyhovuje však jak mimozemské civilizaci a jejich pozemským pochopům. Pokud se případně „Hospodin“ neuchlastal k předčasné smrti, stále tohle vše ze zákulisí řídí. Nad případnou rolí „Hospodina“ jako Satana této Země se příležitostně zamyslete.

Dnes po staletích pronásledování židovské komunity s cílem zcela převzít její pozice se církev s elitou entity židovského národy smířila a táhnou spolu za jeden provaz. Prostý lid židovský i křesťanský je jim při spřádání jejich plánů na definitivní převzetí neomezené vlády nad tímto světem hezky u prdele.

Je to vlastně docela prosté…