Dvě šelmy vládnou Zemi. Výklad Janova Zjevení. 3

Poté, co jsme v předchozím díle seriálu velmi spolehlivě identifikovali první šelmu, pokračujeme dále v analýze Zjevení. Zdá se, že úkol bude tentokráte obtížnější, vypadá to tak, že se posouváme do žhavé přítomnosti a je pravděpodobné že některé předpovězené události se ještě nestaly.

Výklad Janova Zjevení 3. část

Jakou mocnost představuje druhá šelma ze Zjevení 13? Máme k dispozici dostatek poznávacích znaků, abychom spolehlivě odhalili její totožnost? Co se skrývá za obživlou sochou (obrazem) první šelmy?

Šelma vycházející ze země

Jan ještě nestačil vydechnout údivem nad první dravou šelmou a už se na scéně objevuje šelma druhá:

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. (Zj 13,11-15)

Máme i v případě druhé šelmy k dispozici dostatečné poznávací znaky, abychom ji mohli spolehlivě identifikovat?

Indicie pro odhalení totožnosti šelmy ze země

 1. Šelma vyvstala ze země (Zj 13,11)
 2. Povstala v době, kdy první šelma utrpěla smrtelnou ránu (Zj 13,10-11)
 3. Měla dva rohy jako beránek (Zj 13,11)
 4. Mluvila jako drak (Zj 13,11)
 5. Je to světová velmoc: Nutí zemi a její obyvatele (Zj 13,12.14)
 6. Spolupráce šelem: Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou (Zj 13,12)

Prozatím se pokusíme vystačit s těmito znaky, které by nám měly napomoci k identifikaci šelmy, která vyvstala ze země. Ostatní indicie, které můžeme v uvedených verších najít, se týkají spíše blízké budoucnosti…

Opět nesmíme zapomínat, že aby byl výklad spolehlivý, musí souhlasit VŠECHNY znaky, které nám Písmo poskytuje. Už první pohled na uvedené indicie naznačuje, že šelma ze země představuje světovou velmoc, která povstala koncem 18. století (tedy v době, kdy první šelma utrpěla smrtelnou ránu). Napadá vás, o kterou mocnost by mohlo jít?

Většině lidí přijdou pravděpodobně na mysl Spojené státy americké neboli USA. Je možné, aby se tato současná velmoc objevila v biblickém proroctví z prvního století našeho letopočtu? Když o tom přemýšlíme, zdá se logické, že nejmocnější a nejvlivnější národ současnosti bude hrát jistou roli v konečných událostech uzavírajících se světových dějin. Je ale tento předpoklad správný? Je podepřen identifikačními znaky, které máme v Bibli k dispozici?

1. Šelma vyvstala ze země

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země… (Zj 13,11)

Jak už víme, „šelma“ v proroctví představuje určitou mocnost, národ nebo království. O této druhé šelmě se dozvídáme, že „vyvstala ze země“, čímž se odlišuje od první šelmy a také od šelem z Daniele 7, které se všechny vynořily z moře. Pokud „moře“ v proroctví znamená jazyky, národy a davy lidí (Zj 17,15), země bude znamenat opak, tedy málo obydlené území. Tato mocnost tedy nemohla povstat na hustě osídleném území Evropy, kde se to jazyky a národy jen hemžilo.

Asi se shodneme, že USA tento poznávací znak splňují. Je to velmoc, která povstala na do té doby málo osídleném území (žádné velké říše jako v Evropě, pouze indiánské kmeny).

2. Povstala v době, kdy první šelma utrpěla smrtelnou ránu

Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít… Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země… (Zj 13,10-11)

Desátý verš z 13. kapitoly Zjevení pravděpodobně popisuje smrtelnou ránu, kterou utržila první šelma. V kralickém překladu je to o něco zřetelnější, než v ekumenickém:

Jestliže kdo do vězení povede, do vězení půjde; zabije-li kdo mečem, musí mečem zabit býti. (Zj 13,10 kral.)

Ten, který věznil, bude sám uvězněn, ten, který zabíjel, bude sám zabit. Abychom mohli určit, kdy měla povstat šelma ze země, potřebujeme vědět, kdy papežství (šelma z moře) utrpělo smrtelnou ránu.

Encyklopedie Britannica k tomu říká: „V roce 1798 generál Berthier vstoupil do Říma, zrušil papežskou vládu a ustanovil sekulární.“

Declaration of the End of the former Papal Authority, with French original at Left and Italian Translation at Right (Center), and Inset of Louis Alexandre Berthier, 1798.
Declaration of the End of the former Papal Authority, with French original at Left and Italian Translation at Right (Center), and Inset of Louis Alexandre Berthier, 1798.

10. března roku 1798 utržilo papežství zdrcující ránu. V tento den poslal Napoleon Bonaparte svého generála Louise Alexandra Berthiera s jeho armádou do Říma, papež byl zajat a o 18 měsíců později zemřel ve vyhnanství ve francouzské Valencii. Touto událostí ztratilo papežství moc vynucovat poslušnost svých nařízení silou.

Hned nato Jan vidí vystupovat ze země jinou šelmu. Podle proroctví tedy tato druhá šelma povstává jako světová mocnost kolem roku 1798.

Šelma ze země přichází na scénu

I kdyby 10. verš Zjevení 13 nepopisoval smrtelnou ránu první šelmy, ale pronásledování Božího lidu, docházíme ke stejnému výchozímu bodu, kdy se objevuje druhá šelma a »vtom« (»potom« v kralickém překladu) přichází na scénu šelma ze země…

Jak je obecně známo, kromě USA neexistuje světová velmoc, která by povstala a získávala svou sílu kolem zmíněného roku 1798. Spojené státy vyhlásily svou nezávislost v roce 1776, v roce 1783 skončila válka za nezávislost britským uznáním nového státu, ústava byla přijata v roce 1787, listina práv v roce 1791 a v roce 1798 byly USA uznány jako nezávislý stát (respektive federace států) tehdejší světovou velmocí Francií.

Zdá se, že i tento identifikační znak na Spojené státy sedí. Neznáme jinou světovou velmoc, která by povstala kolem roku 1798 a tak splňovala uvedenou indicii.

3. Měla dva rohy jako beránek

…měla dva rohy jako beránek… (Zj 13,11)

White House Chapel, Washington.
White House Chapel, Washington.

Co znamená, že šelma vystupující ze země měla dva rohy jako beránek? V první části bylo zmíněno, že podle biblického výkladu rohy představují krále, království nebo vlády. V tomto případě však spíše znamenají dva principy vlády, které odrážejí charakter „beránka“.

Rohy„jako beránek“ ukazují, že se nová mocnost při svém vzniku snažila držet křesťanských principů (o Ježíši se jako o Beránkovi v knize Zjevení mluví 28krát), ukazují na občanskou a náboženskou svobodu, kterou se vznikající mocnost lišila od ostatních. Tyto dva principy vlády bývají také nazývány republikanismus (tedy vláda bez krále) a protestantismus (tedy církev bez papeže). Tento nový národ se měl lišit od ostatních tím, že církev a stát měly zůstat odděleny. V této zemi neměla být poslušnost církevních nařízení vynucována státní mocí.

USA tedy při svém vzniku zavedly naprostou novinku – svobodu vyznání bez vládního vlivu a kontroly a také bez vládní ochrany. Tato naprostá svoboda náboženského vyznání byla zakotvena přímo v ústavě Spojených států.

V jejím prvním dodatku se píše: „Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství; právě tak nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd.“ (viz. Wikipedia)

Díky náboženské a občanské svobodě, kterou nabízely, se vznikající Spojené státy staly útočištěm pro mnohé přistěhovalce, kteří často utíkali z Evropy právě kvůli náboženskému útlaku a pronásledování.

Asi není pochyb, že USA byly založeny na křesťanských principech a nesou tedy znaky „beránka“. Náboženská a občanská svoboda byly základními pilíři, na kterých byly Spojené státy postaveny. Žel podle Zjevení 13 má dojít k radikálnímu omezení těchto svobod, nebo spíše k jejich úplnému zrušení. Posun v této oblasti je patrný už dnes, především po událostech z 11. září 2001, které posloužily jako výborná záminka pro omezení svobod a práv občanů. S nejvyšší pravděpodobností šlo o záminku uměle vyrobenou někým, kdo chtěl cíleně občanská práva omezit a získat absolutní moc nad národem. Více v dalším bodu 4.

Skutečnost, že u rohů druhé šelmy není zmínka o královských korunách, naznačuje, že nově vzniklá mocnost patrně nebude monarchií, ale bude mít spíše republikánskou formu vlády. I to by v případě USA souhlasilo…

4. Mluvila jako drak

…ale mluvila jako drak. (Zj 13,11)

Spojené státy nesou atributy »beránka« – vznikly na křesťanských základech, které byly zakotveny i v jejich ústavě. Přesto však má nastat čas, kdy budou »mluvit jako drak«. Co to znamená?

Jak už je uvedeno v první části, podle Zjevení 12 drak pravděpodobně představuje satana, který pronásleduje Boží lid a ke svým cílům používá i různé světové mocnosti.

Při popisu šelmy — která mluví jako drak, ale přitom vypadá jako beránek — se člověku vybaví jedno slovo: pokrytectví.

Jinými slovy: Někdo se tváří jako hodný – má masku beránka – ale ve skutečnosti skrytě páchá zlo. Tady ale začíná tenký led spekulací a utajených informací. Tím se také kruh uzavírá – jsme znovu u událostí na Ukrajině, které nás vlastně přivedly k tomuto seriálu. Rozbor skrytých souvislostí na Ukrajině jsme si udělali nedávno zde na našem webu »

Fotogalerie ukazuje jak se z USA financované »demokratické« (ale ve skutečnosti fašistické) síly projevují v politice. Opakovaně zdůrazňuji, že nefandím žádné straně a jediné co mne zajímá je pravda. Proto bez komentáře. Podle mnoha prosakujících informací se tedy zdá, že popis ze Zjevení 13,11 na USA perfektně sedí.

Podotýkám že jsem neutrální, ale objektivně… vážený čtenáři, tobě nepřijde ani trochu divné že naše tzv. mainstreamová média neustále mluví o anexi, když na Krymu proběhlo referendum s jednoznačným výsledkem?

krym-volebni-plakat2
Volební plakát k referendu na Krymu

Jakým právem USA rozhodují o neplatnosti referenda v cizí zemi? Mohl bych také připomenout podobný případ Bosny, kde to tzv. Západu vyhovovalo… takže odtržení Bosny bylo v pořádku ;-)

A jak by se tvářil český volič, kdyby soudruh Obama začal rozhodovat příkladně o tom, zda můžeme nebo nemůžeme mít referendum o vystoupení z NATO?

Je nad rámec tohoto článku, rozebírat a dokazovat jak funguje svět politiky. Jen bychom rádi poukázali na pár faktů, na základě kterých můžete sami nahlédnout za oponu. Existuje krásné anglické přísloví: Follow the money. Tedy česky nejspíše: Následuj prachy. Jednoduše pochopitelné prostým selským uvažováním. Pokud chceme pochopit motivace jednání našich vládců, ptejme se: Kdo na tom vydělá?

Musíme začít zásadní věcí pro pochopení toho všeho: V USA nevládne prezident. Nevládne tam ani žádná politická strana. Vládnou tam anonymní akcionáři tj. majitelé FEDu, soukromé centrální banky USA. Nezasvěcenému to bude znít divně, nicméně vše je perfektně zdokumentované a vysvětlené mnoha a mnoha znalci.

Jedno hezky a čtivě napsané vysvětlení můžete nalézt v níže uvedeném článku. Zjednodušeně to začalo asi takto: Dvaadvacátého prosince 1913 se Kongres vzdal práva vytvářet peníze a regulovat jejich hodnotu, které mu dávala ústava, ve prospěch soukromé korporace. Od roku 1914 je tak každý dolar, který Fed vytiskne, vládě Spojených států půjčován s úrokem.

 • http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/303-pripad-fed-versus-usa-a-zbytek-sveta7

Těmi anonymními akcionáři (rozuměj majiteli) FEDu jsou velmi pravděpodobně ti nejbohatší světoví bankéři. Takže se na věc dívejme tak, že politici USA jednají v jejich zájmu, jen jako jakási prodloužená ruka těch, kdo je platí. Kdo má prachy je pán, ostatní jen nevolníci. Tam vedou nitky a tam je třeba hledat druhou šelmu.

Radikální omezení demokracie a občanských svobod v USA a 11. září 2001

Spojené státy byly nazývány kolébkou svobody a demokracie. Svoboda obyvatel je však v posledních letech radikálně omezována především pod záminkou tzv. boje proti terorismu po událostech z 11. září 2001, které posloužily jako výborná záminka pro omezení svobod a práv občanů. S nejvyšší pravděpodobností šlo o záminku uměle vyrobenou někým, kdo chtěl cíleně občanská práva omezit a získat absolutní moc nad národem. Důkladná a poctivá analýza je už k dispozici dokonce i česky např. v časopisu E15 Právo & byznys: Fakta o útocích na newyorská Dvojčata 11. září 2001 nesouhlasí s oficiální verzí. Podle stále rostoucího počtu důkazů nezpůsobily kolaps WTC nárazy letadel a následný požár, nýbrž série řízených výbuchů – selsky řečeno: řízená demolice.


Videa: WTC — řízená demolice, jiný pohled a ještě jiný záběr. Pokud máte čas a chuť, zde v dalším odkazu naleznete důkladnější analýzu s vyjádřením odborníků – těch objektivních i těch podplacených: WTC 9/11 Theories Expert vs. Expert.

wtc_map

Podle oficiální verze 3. budova WTC7 spadla následkem požáru přeneseného z věže WTC1, do které letadlo v televizi narazilo. Přičemž mezi nimi ovšem ještě stojí budova WTC6! Prostý selský rozum má jasno. Posuďte sami. Jedna věc se autorům podvodu ale musí přiznat: Hezky udělané divadlo, ne nadarmo je americký Hollywood světovou filmařskou velmocí. I když u WTC7 už ty efekty poněkud odbyli. Šlendrián. Ale co, v televizi se demolice dvojčat vyjímala moc hezky, že? Na tom se určitě shodneme ;-)

obama_bin_laden1

Jak byla práva a svobody občanů USA (i občanů jiných států) dotčeny v souvislosti s válkou proti terorismu? Všechno to začal tzv. PATRIOT Act, který byl přijat bez toho, aby měli američtí zákonodárci vůbec šanci se s ním seznámit. Název tohoto nařízení je akronymem, ale skutečný důvod pro jeho název je naznačit, že ten, kdo by PATRIOT Act kritizoval, není vlastenec, ale zrádce.

Toto nařízení s sebou přineslo nový pohled na presumpci neviny. Zavádí vlastně presumpci viny – lidé jsou v podstatě shledáni vinnými, dokud se nedokáže, že jsou nevinní… Vláda získala právo odposlouchávat telefony, číst e-maily, sledovat, na jakých internetových stránkách se občané pohybují… Terorismus je v tomto vládním nařízení definován tak obecně, že dovoluje stíhání téměř všech forem občanské neposlušnosti… Po uplynutí platnosti PATRIOT Act přišly nové zákony a nová nařízení, které práva a svobody lidí dále omezují…

Nejviditelnějším výsledkem zotročování lidstva je problém s názvem NSA. Díky jednomu modernímu hrdinovi se na světlo světa dostaly informace o tom, že my všichni jsme už dnes pod masivním elektronickým dozorem, který bohužel stále zesiluje – i díky nezájmu a pohodlnosti většiny ovčanů. Špionáž všeho a všech se neomezuje jen na internet a telefonní hovory… velmi rychle se rozrůstá také síť veřejných kamerových systémů. A neradujte se, ani náš národ není ušetřen.

Ještě horší než jsme si mysleli

Rozmístění serverů, které umožňují sběr a uchování dat pro sledovací program XKeyscore (stav z roku 2008), foto: NSA, The Guardian.

Informace svědčící o masivním sledování lidí z celého světa vynesl ze špionážní organizace Edward Snowden jako novodobý hrdina a bojovník za svobodu nás všech. Americká vláda samozřejmě usiluje o jeho odsouzení a očernění. Sledování se jednoduše pod záminkou lepší ochrany proti terorismu jakoby vymklo kontrole… ale, ovšem, samozřejmě – vše jde podle plánu – tohle je dlouhodobý záměr šelmy.

1984: George Orwell, 1955, Signet-EditionKdo snad ještě nezná George Orwella a jeho Velkého bratra, ten by se měl doučit – protože v jím předpovězené době žijeme právě teď…

1984 je antiutopický román anglického spisovatele George Orwella dokončený v roce 1949. Tato kniha, z níž pochází známý výrok Velký bratr tě sleduje!, popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita… a lidská individualita se stává zločinem…

Předmětem tohoto článku není rozbor politického pokrytectví. Přesto z uvedených příkladů velmi zřetelně vyplývá, že se USA v posledních letech skutečně začínají podobat „drakovi“.

5. Je to celosvětová velmoc

Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou… rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě… (Zj 13,12.14)

Z uvedených veršů vyplývá, že šelma vystupující ze země je světová mocnost. Nutí zemi a její obyvatele k uctívání první šelmy, rozkazuje jim, aby postavili sochu té šelmě a je zřejmé, že má sílu své požadavky prosadit. Jak víme, po rozpadu Sovětského svazu v 90. letech 20. století se USA staly jedinou světovou supervelmocí a této své pozice bezostyšně využívají.

USA jsou také „kulturní“ velmocí, když celý svět vzhlíží k „hvězdám“, které americký šoubyznys produkuje. Kdo chce být „in“, přejímá jejich hodnoty a snaží se napodobit jejich styl života. Jsou vzorem, který mnozí slepě následují.

Je už také dostatečně známo, že obzvláště TV je bezpochyby úžasný nástroj ovládání mysli ovčana. Již jsme si řekli že drak ovládá lidstvo pomocí finančního systému – pak stačí jen domyslet prostý fakt, že prakticky všechna média jsou dnes součástí velkých společností – korporací. Můžete hádat třikrát: Kdo tyto globální mediální společnosti vlastní? A v čím zájmu taková média informují?

Mluvící socha? Verše Zjevení 13 symbolicky přesně popisují vznik totality Nového světového řádu, NWO

…rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. (Zj 13,14-15)

Podle proroctví to budou USA (přesněji globální vládnoucí elita), co »vdechnou život« soše (obrazu) první šelmy (což je papežství jak jsme dekódovali už dříve) »

Co to znamená? Mluví se tu o vytváření obrazu První šelmy — a tomu obrazu bude silou vynucována poslušnost (symbolika klanění)…

Sedí to přesně — středověký papežský systém byl absolutní totalitou!  My všichni právě teď můžeme vidět v přímém přenosu, že USA i EU spějí k něčemu podobnému… k vytváření globální vlády… dokonce už se tím netají ani naši politici typu ozubené pleše, kteří jsou řízeni z centrály EU »  To už jsou ale spekulace, do kterých se nechci pouštět… jediné co může každý sám za sebe udělat, je mít se na pozoru, být takzvaně ve střehu.

V té souvislosti je ovšem zajímavé že Vatikán začíná v poslední době výrazněji volat po změně světového pořádku, světového ekonomického systému, pod záminkou pomoci chudým… což dává perfektní smysl, když podle proroctví je právě světu vládnoucí bankovní elita tou druhou šelmou. Jinými slovy: Vytvořením takové globální banky s dozorem Vatikánu by došlo ke sjednocení druhé šelmy s šelmou první…

Ještě přidávám krátký seznam dostupných indicií, např.:

Vatican urges economic reforms, condemns collective greed

…The Vatican called for the establishment of „a supranational authority“ with worldwide scope and „universal jurisdiction“ to guide economic policies and decisions. Such an authority should start with the United Nations as its reference point but later become independent and be endowed with the power to see to it that developed countries were not allowed to wield „excessive power over the weaker countries“. Asked at a news conference if the document could become a manifesto for the movement of the „indignant ones“, who have criticised global economic policies, Cardinal Peter Turkson, head of the Vatican’s Justice and Peace department, said: „The people on Wall Street need to sit down and go through a process of discernment and see whether their role managing the finances of the world is actually serving the interests of humanity and the common good.“ „We are calling for all these bodies and organisations to sit down and do a little bit of re-thinking.“…

…EFFECTIVE STRUCTURES: One section of the document explained why the Vatican felt the reform of the global economy was necessary and called for specific reforms such as taxation of financial transactions. „In economic and financial matters, the most significant difficulties come from the lack of an effective set of structures that can guarantee, in addition to a system of governance, a system of government for the economy and international finance,“ it said. The Vatican said the International Monetary Fund (IMF) no longer had the power or ability to stabilise world finance by regulating overall money supply and it was no longer able to watch „over the amount of credit risk taken on by the system“. The world needed a „minimum shared body of rules to manage the global financial market“ and „some form of global monetary management“. „In fact, one can see an emerging requirement for a body that will carry out the functions of a kind of ‚central world bank’ that regulates the flow and system of monetary exchanges similar to the national central banks,“ it said. The document acknowledged that such change would take years to put into place and was bound to encounter resistance. „Of course, this transformation will be made at the cost of a gradual, balanced transfer of a part of each nation’s powers to a world authority and to regional authorities, but this is necessary at a time when the dynamism of human society and the economy and the progress of technology are transcending borders, which are in fact already very eroded in a globalised world.“ (Reporting By Philip Pullella; editing by Elizabeth Piper and Belinda Goldsmith)

 • http://uk.reuters.com/article/2011/10/24/vatican-economy-idUKL5E7LO1LS20111024
 • http://dailycaller.com/2011/10/24/vatican-calls-for-central-world-bank/

Idol zvaný peníze. Papež na Sardinii kritizoval globální ekonomiku

…Nejvyšší představitel katolické církve ale dal najevo, že jeho slova se neomezují jen na místní podmínky. „Není to problém jen Itálie a Evropy… je to důsledek celosvětové volby, ekonomického systému, který s sebou přináší tuto tragédii. Ekonomického systému, který má ve svém centru idol zvaný peníze,“ zdůraznil.

„Nechceme tento globální ekonomický systém, který nám přináší tolik utrpení. V centru (ekonomického systému) musejí být muži a ženy, jak tomu chce Bůh, nikoli peníze,“ nabádal František, který se jako biskup argentinské metropole Buenos Aires zastával nezaměstnaných v jejich konfliktu s úspornými plány vlády.

 • http://www.lidovky.cz/papez-na-sardinii-kritizoval-globalni-ekonomicky-system-pzd-/zpravy-svet.aspx?c=A130922_131113_ln_zahranici_hm

Jedenácté Františkovo přikázání: nespoutaný kapitalismus zabíjí

 • http://www.lidovky.cz/jedenacte-prikazani-papeze-frantiska-nespoutany-kapitalismus-zabiji-1ks-/zpravy-svet.aspx?c=A131128_171525_ln_zahranici_msl

6. Spojení mezi oběma šelmami

Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. (Zj 13,12)

Tento verš ukazuje na spojení mezi dvěma dravými šelmami, které mají vládnout světu. První šelma (papežství) dává pověření druhé (USA), aby vykonávala veškerou její moc. Ta pak má nutit obyvatele celého světa, aby uctívali první šelmu, která znovu získává své postavení poté, co se jí zahojila smrtelná rána.

Nasvědčuje něco tomu, že by se proroctví o spolupráci »šelem« mělo v dohledné době naplnit? 

Jak bylo zmíněno už v první části textu, obelisky jsou artefakty, které spojují první šelmu s druhou, která je také ráda staví. Také byste rádi znali skutečný důvod jejich vztyčování? Proč je šelmy mají tak rády? Tolik úsilí! Kvůli čemu? To vážně stojí za zamyšlení.

sun-obelisksObelisk vlevo: Washington, USA
Obelisk vpravo: St. Peter’s Square, Vatican, Rome, Italy

Pro Spojené státy, které vznikly na principech protestantismu, bylo dlouho nemyslitelné, že by měly oficiální diplomatické styky s Vatikánem a o nějaké spolupráci nemohla být ani řeč. To se ale před necelými 30 lety změnilo. V roce 1982 se uskutečnila soukromá schůzka mezi papežem a prezidentem USA Ronaldem Reaganem a krátce nato (v roce 1984) byl do Vatikánu poslán první zplnomocněný velvyslanec Spojených států. I když se o totéž snažili už předchozí američtí prezidenti, jejich úsilí bylo označeno za neústavní. Prezident Reagan se podobným potížím vyhnul, protože tuto zásadní věc se Senátem ani s Kongresem vůbec nekonzultoval.

Vztahy USA a Vatikánu jsou silně nadstandardní…

TIME magazine, Holy-Alliance, Feb-24-1992

TIME magazine, Holy-Alliance, Feb-24-1992

Od vyslání prvního amerického velvyslance do Vatikánu už uběhla relativně dlouhá doba a vztahy mezi těmito dvěma mocnostmi se dále prohlubují. Je například známo, že spolupráce mezi papežem Janem Pavlem II. a prezidentem USA Ronaldem Reaganem hrála klíčovou úlohu v pádu komunismu (viz např. článek The Holy Alliance: Ronald Reagan and John Paul II v časopise Time z 24.2.1992).

Co dodat?Jak se osvobodit z klece, kterou obě šelmy budují?

Neděste se, toto vše bylo předpovězeno abychom se na to mohli připravit a bylo nám dáno i řešení — Kristovské poznání! Toho poznání bylo ovšem církevně překrouceno naruby, jak jsme vícekráte důkladně analyzovali v rubrice „Tajnosti církve“. Je tomu skutečně tak, poznáním pravdy o tom, jak tento svět funguje a především sama-sebe » se může člověk lépe bránit manipulaci.

Navíc, osvícení lidé nám stále dokolečka opakuji, že když chceme změnit svět, musíme začít sami u sebe, změnit své myšlení. Každému kdo je vychován v dnešní iluzi materialismu to asi zní divně. Stejně jako mně na počátku hledání pravdy.

Možná vám při změně pohledu na svět pomůže následující  poznatek moderní vědy: Zjednodušeně, kvantová fyzika konečně přišla na to, že tento vesmír je kompletně tvořen energií — a to včetně hmoty. Ano, přesně tak — hmota je jen iluzí stvořenou z energie. Lidská duše pak je logicky také energetické podstaty.

V dalším kroku si uvědomte, že také myšlenka je energetické vlnění a nese určitou informaci, kterou do ní vložil její tvůrce. Určitě jste už slyšeli tu část Genesis, kde Bůh tvoří člověka ke svému obrazu… A Bůh tvoří slovem a myšlenkou! Tyto schopnosti má proto každý člověk, i když v jen v malém měřítku. Takže ona změna sama-sebe je především změnou myšlení — a následně se mění i vaše působení na okolí. Lidské myšlení s onou energii pracuje a může ji ovlivňovat — háček je ovšem v tom, že v bdělém stavu nemáte větší část myšlenek pod kontrolou — to platí především o tzv. podvědomí. Takže ona změna myšlení je především změnou svého podvědomí… PTÁTE SE JAK? JE TO VŮBEC MOŽNÉ? Ano je to možné!

O tom jak to udělat mluví mnozí učitelé. Citujme si například slova u nás známá díky Jaroslavu Duškovi. Don Miguel Ruiz učí: »Jak lze změnit svět? Odpověď je snadná. Tím, že změníte svůj vlastní svět. Když vás žádám, abyste mi pomohli změnit svět, nemluvím o planetě Zemi. Mám na mysli svět, který existuje ve vaší hlavě. Nedokážete změnit svět, jestliže nezměníte nejdřív svět, který máte v sobě. Změna začíná u Vás. Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe, že si budete užívat života plnými doušky a svůj osobní život proměníte v rajský sen. A já vás žádám o pomoc, protože vy jste jediní, kdo tuhle změnu může provést.«

Změňte svět tím, že budete mít rádi sami-sebe. Potřebné informace naleznete třeba i na tomto webu.

Pokud chcete, aby ta vnitřní změna byla doopravdy účinná, bylo by dobré vědět co se uvnitř lidské mysli děje doopravdy. Kdo je to ten SÁM kdo má mít rád SEBE? Pokud tu změnu doopravdy chcete, můžete se dozvědět jak lidská mysl funguje v textu Dualita lidského bytí » nebo Dvě cesty »


/ Zdroje informací: Columbia Encyclopedia, Oxford Companion to Classical Literature, wikipedia.org, neuveritelnaodhaleni.cz, answers.com /