Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Utajená a zakázaná evangelia. Dvojí narozeniny: Fyzické a společenské. 2

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci. Text navazuje na náš rozbor skutečných událostí tzv. ukřižování Ježíše » a naznačuje stručně, co se dál dělo s Ježíšovou dynastií »

Zakázaná evangelia

Faktem je, že se dnes objevila další evangelia nalezená například v Nag Hamádí v Egyptě v padesátých letech minulého století. Jedním z tam získaných podkladů bylo i Tomášovo evangelium »

Poměrně podrobně jsme si probrali naprostou destrukci původního znění významných Kristových výroků ze strany římsko-katolických opisovačů a překladatelů Bible v porovnání s podstatně starším Tomášovým evangeliem »

Laurence Gardner měl možnost nahlédnout do starších vydání kanonických evangelií a rovněž zaznamenal řadu zřejmě naprosto vědomých úprav textu, které ve svých důsledcích vedly k úplnému převrácení smyslu tradovaných událostí.

O tom, že existují církvi nepohodlná a církví zakázaná evangelia, nikdo soudný mezi vámi, čtenáři našeho webu, jistě nepochybuje, důkazů jsme již předložili bezpočet »

Podívejme se, co nám po konfrontaci různých přepisů sděluje Gardnerovo dílo. Komu máme věřit? Ona nám totiž ta „zakázaná“ evangelia sdělují něco jiného, než co se do lidí snažili a snaží „nahustit“ ve školách a kostelech stále ještě ovládaných tzv. křesťanskou tradicí:


Je až překvapující, jak moc si my dnešní lidé myslíme, že známe Ježíšovo učení, ale popravdě řečeno, dozvěděli jsme se to většinou jen v zjednodušené demagogické podobě z kazatelen, nebo z obrázkových knížek. A k vlastní škodě nikoliv studiem historie.

Dobrým příkladem je třeba církevní podání zrození Páně. Je všeobecně přijímáno a vánoční pohlednice nás neustále utvrzují, že Ježíšek se narodil ve stáji. Jenže v evangeliích nic takového není! V žádném autorizovaném evangeliu starověku není jediná zmínka o stáji. Ježíšovo narození navíc není v Markově a Janově evangeliu zmíněno vůbec, a to Matoušovo zcela zřetelně konstatuje, že se narodil v domě.

Ztraceno v překladech…

Fra Angelico, Nativity, 1440-41, fresco, Convento di San Marco, Florence
Fra Angelico, Nativity, 1440-41, fresco, Convento di San Marco, Florence

Odkud tedy vzali tu stáj? Stalo se tak patrně chybnou interpretací Lukášova evangelia. Tam se praví, že Ježíš byl uložen do žlabu. Ne narozen, ale uložen! A žlab byl a dodnes je koryto pro krmení domácích zvířat. Stačí však jen trochu prostudovat život společnosti té doby a zjistíte, že v té době byly žlaby běžně používány jako kolébky pro děti!

Z toho vyplývá, že kompilace Ježíšova narození pochází ze značně pozdější doby, kdy už o používání žlabů jako kolébky nemusel mít nikdo ani ponětí. Asi k tomu svým dílem přispěl i anglický překlad Lukášova evangelia. Ten nám říká, že v hostinci neměli volný pokoj, a proto snad rodinku ubytovali ve stáji!

Ale jiné, dřívější překlady Lukášova evangelia, se o žádném hostinci nezmiňují. A údajně ani v rukopisu Lukášova evangelia nestojí nic o tom, že by v hostinci nebyl volný pokoj. Ony totiž ve skutečnosti v té době na Blízkém východě žádné hostince nebyly, a ani dnes jich tam moc není. Poutníci se ubytovávali v soukromých domech, to bylo tehdy běžné. Říkali tomu rodinná pohostinnost a domy byly tehdy otevřené všem.

Podle některých pramenů v té době nebyly v této oblasti ani stáje. Ve skutečnosti je stáj anglické slovo označující výhradně místo pro chování koní. Jezdil v té době v Judei někdo na koni? Snad na oslech a velbloudech, koně snad mohl mít jen vysoce postavený římský důstojník. Z těchto pramenů se dovídáme, že muly a oslové byli volně v ohradách. A pokud vůbec byli pod nějakým přístřeším, býval to jednoduchý přístřešek. O nějaké stáji se nikde nehovoří. Ani řecký překlad neříká nic o tom, že by v hostinci neměli volný pokoj.

Asi nejlepší překlad tvrdí, že v místnosti nebylo žádné vybavení. Suma sumárum se tedy podle Matouše Ježíš narodil v domě, Lukáš k tomu dodává, že byl položen ve žlabu, protože v místnosti nebyla kolébka. Což svým způsobem potvrzují svým překladem i Řekové.

Stejně důležitá by mohla být i chronologie Ježíšova narození, protože jediná dvě evangelia, která se o Ježíšově narození zmiňují, poskytují dvě zcela různá data této radostné události. Podle Matouše se Ježíš narodil za vlády krále Heroda. Přesně toho krále, který tuto radostnou událost konzultoval s mágy a posléze nařídil vyvraždění neviňátek. Herodes měl zemřít v roce 4 př. n. l. a podle Matoušova evangelia se měl Ježíš narodit před tím.

A z toho autoři většiny standardních biblí a historických knih vyvozují, že se Ježíš narodil v roce 5 př. n. l., protože je to o rok dříve než rok 4, a Herodes ještě vládl. Datum by tak mohlo vyhovovat. Jenže ve starších vydáních Lukášova evangelia je uvedeno zcela jiné datum. Lukáš nepíše nic o Herodovi, ani o nikom podobném. Podle něj se Ježíš narodil v době, kdy v Syrii vládl Cyrenius. A ve stejném roce, kdy římský císař Augustus nařídil uskutečnit sčítání lidu. Právě kvůli tomuto sčítání byli Josef s Marií na cestě do Betléma.

Církevním hošanům to pěkně „hapruje“. V židovských kronikách z prvního století našeho letopočtu stojí, že Cyrenius byl ustanoven vládcem Syrie v roce 6 dnešního letopočtu. To byl ten rok sčítání obyvatelstva, které Cyrenius prováděl na příkaz císaře Augusta. Lukáš říká, že to bylo první a jediné zaznamenané sčítání lidu v této oblasti.

Narodil se tedy Ježíš v roce 5 př. n. l., nebo v roce 6 n.l.? Možné je obojí!

Dvojí narozeniny: Fyzické a společenské

Problém je v tom, že v případě Ježíše, coby potomka krále Davida, může jít o v té době obvyklé dvojí narození: Narození fyzické a narození tzv. společenské, tedy něco jako přijetí do společnosti.

To platilo zejména pro potomky dynastií a druhé narození bylo u chlapců prováděno jako rituál znovuzrození. Tento rituál se ale konal až po dovršení chlapcova dvanáctého roku.

Pozn. redakce: O této královské funkci Ježíšovy dynastie provedl velmi důkladný a poctivý výzkum J.D.Tabor »

Problémy s narozením ve stáji

Na základě výše uvedených údajů bychom mohli předpokládat, že Ježíšovi by mohlo být v roce 6 dvanáct let. Což pozdější přepisy Lukášova evangelia zcela opomíjejí. Je v nich patrna snaha nějak propojit nesmysl o narození ve stáji s narozením společenským. Pokud opravdu bylo Ježíšovi v té době 12 let, znamenalo by to, že by se narodil v roce 7 starého letopočtu. Tak by se tento údaj dostal do souladu s Matoušovým konstatováním, že Ježíš se narodil v době pozdní vlády krále Heroda.

Podle Lukášova evangelia ve chvíli, kdy bylo Ježíšovi dvanáct let, jeho církevníky ustanovení rodiče, Marie a Josef, ho vzali do Jeruzaléma. Když pak z města s přáteli odcházeli, až po dnu cesty zpět zjistili, že s nimi Ježíš není. Vrátili se tedy do Jeruzaléma a našli ho v chrámu diskutujícího o „záležitostech svého otce“.

Pokud máte děti, jistě si uvědomujete, co by to bylo za rodiče, když až po dnu cesty v poušti zjistili, že jejich dvanáctiletý syn s nimi není? Není tomu proto jinak? Je možné, že smysl tohoto odstavce byl mylně pochopen nebo přeložen? Zdá se, že ano! Ze studia historie Judey té doby je zřejmé, že v tehdejší společnosti byl velký rozdíl mezi chlapcem, který dosáhl dvanáctý rok věku a „chlapcem“, který měl dvanáct let počínaje svou iniciací do společnosti.

Co znamená židovský rituál „bar mitzvah“?

Jak už bylo výše uvedeno, syn byl po uplynutí dvanácti let od narození iniciován do komunity. Šlo o tzv. znovuzrození, druhé narození. Z toho pochází dodnes dodržovaný židovský rituál „bar mitzvah“, od nějž se věk iniciovaného počítal znovu od nuly. Dalším mezník byl po uplynutí dalších devíti let, tzn. když mu bylo 21 let. V tomto věku byl jako dospělý přijat komunitou a z toho pochází ještě v minulém století platná hranice plnoletosti.

Dalším mezníkem byl dvanáctý rok po iniciaci, tj. fyzický věk 24 let. Pokud by tedy Ježíš zůstal v chrámu ve svém dvanáctém roce, pak mu bylo vlastně 24 let. Jeho diskuze v chrámu by tedy pravděpodobně souvisela s dalším stupněm iniciace a právě o tom diskutoval asi se svým duchovním otcem, jinak otcem komunity. Odtud pramení, že „diskutoval záležitosti svého otce“! Otec komunity z té doby je znám, byl to Šimon Essenský.

 -pokračování-


Zdroj a další informace:

laurence-gardner-hidden-lineage-of-jesus-revealed-1