Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

Jakým způsobem a proč z nás po tisíciletí církev dělá idioty 9

Vydrželi jste číst a dokázali jste dostatečně rozostřit svůj duchovní zrak? Možná jste došli po více pokračováních k názoru, že buď si to pravé „Já“ Pavla Karpety za /a/ dělá si legraci z něj, za /b/ dělá si legraci z vás všech a za /c/ je to jinak.

Poznamenejte si prosím, že správná odpověď je /c/. Dovolím si vám předložit řadu podle mne významných důkazů, které /vedle zkušeností celé řady lidí již žijících totální změnu svých životů k lepšímu/ svědčí o tom, že mé osobní zkušenosti mají oporu i v historických pramenech mnohem starších a obecně platných.

Tomášovo evangelium obsahuje pravé Kristovo učení z doby před cenzurou

Do rukou se mi dostal nedávno, zřejmě ne náhodou, text tzv. Tomášova evangelia, které bylo po tisíciletí mimo hru. Toto evangelium, které napsal Ježíšův bratr Juda Tomáš » nebylo římsko-katolickou církví připuštěno ke zveřejnění v rámci biblických kanonických textů, bylo a je potlačováno.

Patří mezi gnostické texty, o kterých již byla zmínka v předešlých dílech tohoto seriálu. Dávám vám do rukou několik porovnání Tomášova / Kristova originálu s příslušnými pasážemi tzv. kanonických evangelií podle Marka, Matouše, Lukáše či Jana. Obraz si jistě uděláte sami…

Pokud váš nadhled sahá dostatečně vysoko, dejte prosím pozor na závrať, která se nutně zmocní člověka, který si v plné nahotě uvědomí tu špinavou hru, kterou s námi všemi hraje římsko-katolická církev.

James Robinson zkoumá a restauruje kodex z Nag Hammádí
James Robinson zkoumá a restauruje kodex z Nag Hammádí

S textem Tomášova evangelia se můžete seznámit v českém překladu na http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001. Podrobněji se o něm, o okolnostech jeho objevení a názorech historiků na jeho obsah, rozepisuji v předchozím díle tohoto seriálu.

Další zajímavosti a důkazy o absolutní autenticitě a pravosti Tomášova evangelia najdete v paralelním seriálu: http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-krestansky-klaster-v-chenoboskiu-a-jeho-gnosticke-krestanske-spisy-z-nag-hammadi/

Tomášovo evangelium, je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné  uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona.
Tomášovo evangelium, je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona.

O autentičnosti Tomášova evangelia nemůže být pochyb. Podívejme se proto spolu nyní na některé Kristovy výroky z onoho původního Tomášova evangelia ze zcela specifického úhlu pohledu. Pokusím se je přímo před vašimi zraky konfrontovat s tím, co je možné nazvat Kristovým pravým poselstvím člověku dnešní doby v podání mé vlastní zkušenosti.

Začneme Kristovým výrokem z Tomášova evangelia, který jsem již okrajově zmínil dříve. V kanonické Bibli se dochoval záznam, kde Ježíš říká „buďte jako děti“... a zde máte dokončení této myšlenky:

Tomáš 22
Ježíš ... Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království.

Překladatelé s tímto evangeliem mají problém, protože díky církevním lžím nechápou o čem Ježíš vlastně mluví… doplnili jsme proto ještě novější překlad jiného autora, jelikož takto máte možnost lépe uchopit původní význam…

Ježíš ... Řekl svým žákům: "Tito malí [děti] co pijí mléko se podobají těm, co vstupují do království." Řekli mu: "Jsme tedy malí [když jsme jako děti] ... vstoupíme do království?" Ježíš jim řekl: "Když učiníte dva jedním a učiníte vnitřek podle vnějšku a vnějšek podle vnitřku a hořejšek podle dolejšku a tak učiníte muže a ženu jediným, aby se muž nestal mužem a žena ženou. Když učiníte oči namísto oka a ruku namísto ruky a nohy namísto nohou, obraz namísto obrazu, tehdy vejdete do království." Tomáš 22

Tento výrok byl v Bibli pečlivě vymazán. Neexistuje, protože je katolickým dogmatům extrémně nebezpečný.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

Upozorňuje vás totiž na to, abyste chcete-li vstoupit do království /t.j. rozuměj vypadnout z tohoto slzavého údolí/, ze dvou udělali jedno. A hovoří o nutnosti toho „co je mužské a co je ženské učinit jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí“.

Jinými slovy řečeno, doporučuje vám  dosažení absolutní rovnováhy ve vlastním nitru, ve vlastním mikrokosmu.

Ani slůvko o podílu Boha na onom „vejití do království“, ani slůvko o slepé víře, ani slůvko o tom, že sem na Zem přijde /Kristus/ zemřít za vaše hříchy a svou smrtí vás spasit. To on sám vám říká: Udělejte si v sobě pořádek a jste tam!

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Pozn.: Povídá se, že se zase jednou sešli Vlci převlečení za pastýře a jistý přední český kardinál měl ve svém projevu s odkazem na tento Kristův výrok s povzdechem říci: Kriste, proboha, proč nám to děláš? Z čeho budeme žít, když naši poddaní budou soukromničit ve svých vlastních nitrech a nás potřebovat nebudou? Co když pochopí, že Boha nemohou hledat v makrokosmu na nebesích, ale v mikrokosmu svého nitra? Kde budou jejich skloněné hlavy, jejich pokora na kolenou, líbání prstenu, a co ty nádherné husy živé, jako polotovar či nadívané na našich stolech? A co zlato, bože, co zlato? A kde pak bude naše moc nad životy a úpadkem jednotlivců a státních celků?

Proslýchá se také, že mimo záznam pak v diskusi padla i tato věta: Milí spolubratři, díky bohu, ještě že nám ho ti židi včas sprovodili ze světa, toho Krista. Dovedete si představit, co nám ještě svými kecy mohl udělat za paseku?

A je tu další skvost Tomášova evangelia. Čtěte prosím:

Tomáš 106
Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.

thomas106

Tomáš 48 
Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.

thomas048

Opět máme učinit dva jedním! Když je něco důležité, zdůrazním to, řekl si asi Kristus. A tohle asi důležité je. Proto tento Kristův výrok opět nikde v církevních análech nenajdete. Proč asi?

Kdo zná můj pohled na nutnost oné vnitřní jednoty obou skutečných bytostí, ega /ženy/ a ducha /muže/ v naší společné duši a prošel podrobně mé předchozí texty, ten si /jak věřím/ dokáže docela dobře spojit mé tvrzení o nutnosti vnitřního sjednocení obou částí nás samotných /vědomí těla a vědomí ducha, ženy a muže/ se zněním Kristových slov: Když dva učiníte jedním

Dále říká Kristus v tomto citátu z Tomášova evangelia: „Stanete se Syny člověka“. Znáte-li mé předchozí práce, jste-li mými bývalými klienty, nebo se pročtete dalšími pokračováním těchto textů, bude vám zřejmé, že příčinou slabosti lidské duše, psychických a somatických potíží člověka, ale i lidstva jako celku, je věčný svár oněch dvou částí vás samotných!

Zastavíte-li tento svár, naplníte-li konečně esoterické zásady skutečné lásky těch dvou v sobě ve smyslu „měj rád sám sebe“ /srov. „učiníte dva jedním“/ a přijmete-li svou duchovní částí tu /dříve padlou/ nyní po vzestupu toužící ženskou polovinu ve smyslu požadavku „přijmi sebe sama“, stanete se podle Krista Syny člověka.

Pozn.: Souhlasím s Ernstem Oskarem Bernhardtem, prorokem první poloviny dvacátého století, že ztotožnění Krista a Syna člověka v záznamech kanonických evangelií je opět jedním ze zásadních negativních zásahů církve do skutečného Kristova poselství. Cílem této mystifikace je vyslat celým generacím věřících zrůdnou zprávu: Nepracujte na sobě v sobě, jen čekejte, až zahřmí a Kristus si pro vás přijde. Fuj, pánové!

Synem člověka se můžete podle Krista stát vy, já, tamten a tam onen…

Pokud splníme jednoduchou podmínku: Přepracujeme své nitro!

K tomu samozřejmě tu bandu nemakačenků v sutanách absolutně nepotřebujete. Jen v makrokosmu se mohou vklínit mezi vás a Boha — tak, jak to ostatně učinili. Při správné „úzké“ cestě přeměny vašeho nitra /mikrokosmu/ není pro ně místo na Slunci.

Povšimněte si Kristových slov v další části textu výroku č. 106. Zní takto: A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.

Opakovaně ve svých pracích předkládám důkazy o tom, že když ti dva /duch-muž a žena-ego/ ve vás táhnou každý za opačný konec provazu, jste třtinou ve větru se klátící, která si nedovede poradit ani /doslova/ „sama se sebou“.

Ale jak plyne z textu, když dva /ve vás/ učiníte jedním, oni pak táhnou jedním směrem a vy najdete sílu pohnout i horou! A tou horou je především ta hora /problémů/, která tíží vás samotné a dělí vás od úplného pročištění vlastního nitra od strachů, depresí, úzkostí a mentálních a emocionálních strnulých pohledů na sebe a svět kolem.

Pro ty z vás, kteří v tomhle nevidí zcela logicky návod k činnosti, už nemohu více udělat.

Vám pomáhej pámbu!

Pro vás ostatní pokračujme. Ověřte si třeba u mých klientů /rád vám poskytnu na některé s jejich souhlasem kontakt/, že největší změnou, kterou ve svých životech po onom vnitřním sjednocení prožili, byl fakt, že získali sílu odhodit dříve jimi volně /skrze ego/ procházející negativní energie z okolí.

Tedy energie, které /vzhledem k obvyklé negativitě okolí/ dnes tíží lidi žijící na této Zemi jako ona příslovečná Kristova hora, se kterou dříve nedokázali pohnout a nyní ji doslova odhazují v dál.

A vytažením ega /ženy ve vás/ láskou vlastního ducha /muže ve vás/ do podstatně vyšších /pozitivních/ vibrací získává člověk i ti dva v něm sílu si dokonale poradit „jeden“ s „druhým“ a sami se sebou.

Jinak řečeno: Řeknou-li hoře /svých problémů/ pohni se a použijí-li doporučené postupy k úpravě svého lidského nitra, tak se vše pohne a ty problémy mizí. Jak? Už jste někdy viděli, jak mizí pára nad hrncem? Přesně tak!

Pokroucení Kristova sdělení v tzv. kanonických evangeliích

Malá úvodní poznámka: Pokud vás zajímají podrobnosti, shromáždili jsme pro vás pečlivě fakta ohledně tvorby církevních evangelií » Jako relativně nejméně pokroucené a nejvíce věrohodné lze považovat především Jana a pak Marka. Neberu teď samozřejmě v potaz ty texty, které byly pro jistotu vyškrtnuty kompletně.

Nyní se se mnou pojďte pro zajímavost podívat na to, jak je tento Kristův výrok interpretován v evangeliích Marka a Matouše, tedy jak je interpretován v církví schválené bibli. Podotýkám, že výběr textu těchto evangelií jsem neučinil já, nýbrž učinili tak sami badatelé při přepisu Tomášova evangelia — viz http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001. Takže pojďme na to.

Mk 11:23
Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to.
Mt 18:19
Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce.
Mt 21,21
Ježíš jim odpověděl: „Amen, říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!‘ stane se to.

Co vy na to, přátelé? Nikde, ani u Marka, ani u Matouše, žádná zmínka o dvou, kteří se mají stát jedním. Jistě spolu se mnou cítíte, že Matoušovo „pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce“ je o něčem úplně jiném.

Zde je popisován děj nikoli uvnitř člověka, nýbrž vně jako jakési nedefinované souznění dvou různých lidí. Ostatně trvale nesprávné vztahování Kristových výroků k vnějšímu světu mimo lidskou bytost se táhne křesťanskou tradicí jako červená nit.

SATANOVA CENZURA V CÍRKVI?

Pojďme dále. V Tomášově evangeliu najdete také tyto Kristovy výroky:

Tomáš 70
Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

thomas070

Zamyslete se prosím nad tím, co je zde řečeno. Ano, dáte-li ty dva láskou k sobě samému dohromady, pak to, co tím pádem máte v sobě /nově získanou jednotu sebe sama, nově získanou sílu táhnout celou svojí bytostí stejným směrem/, to vás zachrání. Zachrání, protože jste nakročili k opětovné Jednotě sebe sama, tedy ke svému znovuzrození v duchu.

Protože když duch /muž ve vás/ láskou vytáhne ego /ženu ve vás/ ve vibracích k sobě nahoru a ego /žena ve vás/ se tak vymaní z dosahu těch ušmudlanců tam dole, pak je to dobře. Protože tyto /obvykle/ astrální mimozemské bytosti ponořené do temna Světlo nenávidí a překonat jejich působení není nijak jednoduché.

Ujišťuji vás, že ego je láskou ducha transformovatelné!

A oni, ty astrální nízkovibrační bytosti svým bytím, jsou pak nuceny vaše transformované ego znovu ve vibracích sjednocené, onoho muže a onu ženu v lidské duši /tedy vás jako člověka této Země/ z tohoto světa poplatného těžkému egu propustit a tím vám umožní návrat do světů na nové, podstatně vyšší úrovni společných vibrací.

A to se stane. Stane se to proto, že nevibruje-li ve vás již nic s těmi dole souznícího, jsou-li vaše bloky, deprese, strachy, staré emocionální a mentální psychické struktury pocházející z této Země odstraněny a oni nemají na vás už žádný nárok.

Co je to tzv. druhá neboli duchovní smrt?

Ale pozor také dávejte vy, kteří budete nadále váhat vydat se touto cestou vnitřní změny. Vypovídající jsou ve výše uvedeném výroku Ježíše Krista slova o tom, že /cituji/:

„jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.“

Pokud tedy nesjednotíte obě části ve vás, tu mužskou a tu ženskou, láskou k sobě a nevytáhnete-li ego-ženu z nízkých vibrací včas, zůstane ona uvězněna dole a spolu s destrukcí této vibrační reality hmotného světa ke dni konce bude sešrotována. Její mužská část spojena s ní v duši, která tím pádem také nebyla připravena vzestoupit, končí také.

Pozn.: Den konce je dnem „D“, kdy směřování vibrací hmotného vesmíru definitivně nabere směr k vyšším vibracím a naše současná realita pohybující se na vibračním dně bude sešrotována i s tím, co z ní nestačí odejít. Kdo se alespoň trochu seznámil s pracemi Rudolfa Steinera, zná jeho předpoklad, že jsme v polovině vývoje daného inkarnačního cyklu naší Země, kdy dochází ke změně od trvalého poklesu do hmoty k nastoupení návratu k cestě domů, tedy k trvalému zvyšování vibrací. Kdy to přesně bude, to ví podle Krista jen Bůh. Ale pozor: Mnozí, přemnozí cítí a říkají, že už je to tu. Patřím mezi ně.

Zájemci nechť se pokusí najít si v „chytrých“ knihách něco o fenoménu tzv. duchovní smrti. Protože o tom to k… je!

V Janově Zjevení se každý může dočíst následující slova… A možná někomu dojde, o co vše nás všechny nevěstka v šarlatu a purpuru připravuje… Cituji ve dvou různých překladech:

7 Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. 8 Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt. (Zjevení 21:7-8 B21)

7 Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8 Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.” 
(Zjevení 21:7-8 Český studijní překlad)

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.21.7-8.csp

Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí

A teď tady máme další skvost z Tomášova evangelia. Skvost, který podobně jako ten předchozí v evangeliích Nového zákona zcela chybí. V pořadí třetí!

Čtěte prosím:

Tomáš 80
Ježíš řekl: Kdo poznal svět, nalezl tělo. A kdo nalezl tělo, toho svět není hoden.

thomas080

O čem je tady řeč? Nabízím vám odpověď, kterou jsem si prožil sám na sobě: Uprostřed veliké životní krize, kdy jsem chvílemi zoufale, chvílemi zuřivě hledal cestu k jejímu řešení ve světě kolem. Patnáct let jsem hledal.

Poznal jsem vše, co se dalo, zkusil i nemožné. Tím nemožným byla i cesta magie a alchymie. Když už jsem měl pocit, že jsem nic nevynechal a přesto nic nenašel, pochopil jsem, že jediným místem, kde jsem nehledal, jsem já sám. Objevil jsem sám sebe a to, co do té doby bylo ve mně skryto.

To, co je skryto ve vás,
aniž tomu věnujete svou pozornost,
právě tohle vámi otřese, až to objevíte.

Vzpomínáte si? Již v jednom předešlém článku jsem vám doporučil, ať otevřete oči dokořán, rozostříte svůj duchovní zrak a zahlédnete kontury toho, co je skryto v Kristově výroku z Tomášova evangelia /cituji/:

Tomáš 2
Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.

thomas002

A opět vás ujišťuji o tom, že teprve po onom otřesu, údivu a v šoku z poznání sebe sama poznáte, co proč si dovolil Kristus říci /cituji/:

Tomáš 17
Ježíš řekl: Dám vám to, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, čeho se žádná ruka nedotkla a co žádnému člověku v srdci nevzešlo.

thomas017

Řečeno slovy evangelia, nalezl jsem tehdy vlastní tělo. Nalezl jsem „sám“ „sebe“, své tělo, a v něm vědomí těla a ducha, v něm vědomí ženy /těla/ a muže /ducha/ a také povědomí o tom, jak to vše k sobě patří a jak to spolu /ne/spolupracuje, když o tom nic nevím nebo nevím, jak na to.

Řadu let to trvalo, ale dnes vám již mohu představit onu konstrukci, o které nevíte nic nebo málo — a to takovou, jaká skutečně je.

Jsem si naprosto jist, že poté, kdy osobně dokončím vytažení svého ega /ženy v sobě/ hodně vysoko, získám jednou /možná už nyní za života/ status Syna člověka ve smyslu Kristova výroku výše. A už se na toto slzavé údolí v žádné příští inkarnaci nebudu muset vracet, protože tato Země už mne nebude hodna.

Dává vám to smysl, přátelé?


Tento článek je součástí série Dualita lidského bytí »


Literatura:

  1. Brock, Sebastian P.; Harvey, Susan Ashbrook: Holy Women of the Syrian Orient.
  2. Pagels, Elaine: The Gnostic Gospels (Gnostická evangelia).
  3. Robinson, James: The Nag Hammadi Library in English.
  4. Ata ur-Rahim, Muhammad; Thomson, Ahmad: Jesus — Prophet of Islam.
  5. Anglické překlady vedle originálních slov Tomášova evangelia http://www.gospel-thomas.net/concord.htm
  6. Skeny a další podrobnosti
    http://www.gospel-thomas.net/x_facs.htm

Jaká je skutečná role Krista jako Spasitele?

V žádném případě nejde o nějakou slepou víru a/nebo údajnou smrt na kříži — nýbrž o poznání Cesty zpět do Jednoty, k Bohu, kterou lidstvu přinesl — to je skutečná spasitelská role » „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život…“ — ano, ano přesně tak to sám Kristus o sobě řekl! Výraz „Pravda“ samozřejmě značí poznání pravdy, jak jsme již opakovaně vysvětlovali » Proto si Kristus může dovolit říkat tato silná slova! A pokud projdete onu Kristovskou Cestu ke sjednocení sebe-sama » vaše ego se dostane na novou vyšší úroveň bytí — vrátíte se zpátky do Jednoty jako sebe-vědomá individualita, to bude váš zisk — nebo jak říká Kristus „váš poklad v nebesích“. Na té vyšší úrovni bytí už neprobíhá inkarnační cyklus a proto se tomu také říká „věčný život“:

Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Ježíš řekl: ... Ale království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku. Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba. Tomáš 3

V kanonické Bibli se dochoval záznam, kde Ježíš říká buďte jako děti… a zde máte dokončení této myšlenky:

Ježíš ... Řekl svým žákům: "Tito malí [děti] co pijí mléko se podobají těm, co vstupují do království." Řekli mu: "Jsme tedy malí a [když jsme děti] vstoupíme do království?" Ježíš jim řekl: "Když učiníte dva jedním a učiníte vnitřek podle vnějšku a vnějšek podle vnitřku a hořejšek podle dolejšku a tak učiníte muže a ženu jediným, aby se muž nestal mužem a žena ženou. Když učiníte oči namísto oka a ruku namísto ruky a nohy namísto nohou, obraz namísto obrazu, tehdy vejdete do království." Tomáš 22
Ježíš řekl: "Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z desetitisíce. A budou postaveni [vyvoleni], přičemž budou jediný [samo-jediný]." Tomáš 23
Ježíš řekl: "Blažení jste [Samo-]Jediní a vyvolení, neboť naleznete království." Tomáš 49