VIDEO: Je muslimům v Koránu přikázáno násilí vůči nevěřícím nebo ne? A co násilí v Bibli? Jsou lidé hluší a slepí, že ignorují nesčetná zasvěcená svědectví bývalých muslimů?

Islám "miluje" sluníčkáře, obzvlášť ty LGBT...
Islám „miluje“ sluníčkáře, obzvlášť ty LGBT…

Doplňujeme další důkazy k našim předchozím varováním o účinném fungování záměrné a plánované islamizace »

Neustále znovu a znovu se setkáváme s jezuitskými sluníčkářskými argumenty typu, jakože násilí je nejen v Koránu, ale i v Bibli… Manipulátoři se tímto pokoušejí vytvořit dojem, že islám je stejně dobrý a (ne)násilný jako křesťanství.

Kořen manipulace spočívá v překrucování biblických textů, protože ty jsou od Koránu zásadně odlišné…

Dejme slovo Mohamedovu Koránu…

 1. „Bylo mi přikázáno bojovat s těmi lidmi, dokud neřeknou, že není boha kromě Alláha.“ (Al-Bukhari vol 4:196)
 2. Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! (Korán 9:123)
 3. Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh… (Korán 9:29)

„A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný“… povšimněme si mimo jiné, že Korán nutí k boji i umírněné muslimy… proto umírněný islám neexistuje, fakta mluví jasně a pokud vám někdo tvrdí opak, tak dokazatelně lže! Korán mluví tak jak mluví, komentáře netřeba…

2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!
2:216 A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.
2:217 Dotazují se tě na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu. Rci: „Bojovat v něm je hřích těžký, avšak odvracet od stezky Boží, nevěřit v Něj a v Mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Bohem; svádět od víry je horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě – ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou.
3:10 V ten den nebudou nevěřícím majetky ani děti jejich proti Bohu nic platny a stanou se palivem pro oheň pekelný.
3:131 A bojte se ohně pekelného, připraveného pro nevěřící,
3:178 Nechť si ti, kdož nevěří, nemyslí, že odklad, který jsme jim povolili, je pro ně dobrý; povolili jsme jim odklad jen proto, aby hříchy své ještě rozmnožili, a je očekává trest zahanbující.
3:195 A Pán jejich je vyslyšel: „Nedopustím věru, aby se ztratil skutek jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden k druhému patříte. A těm, kdož se vystěhovali a byli z domovů svých vyhnáni a na cestě mé strádali a bojovali a byli přitom zabiti, těm věru vymažu špatné činy jejich a uvedu je do zahrad, pod nimiž řeky tekou.“ To bude odměnou od Boha – a Bůh zajisté má u Sebe odměnu nejkrásnější.
4:34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.
4:66 Kdybychom jim byli přikázali, aby se sami zabíjeli anebo aby odešli z příbytků svých, nebyli by tak – leda s výjimkou několika málo z nich – učinili. Avšak kdyby byli učinili to, k čemu jsme je napomínali, bylo by to bývalo pro ně nejlepší a účinnější pro utvrzení víry jejich.
4:74 Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.
4:76 Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce Boží, a ti, kdož neuvěřili, bojují na stezce Tághúta. Bojujte proti přátelům satanovým, vždyť slabé jsou proti vám úklady satanovy!
4:89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky
4:91 A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.
8:12 A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“
8:17 Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!
8:50 Kéž bys mohl vidět, až andělé odvolají ty, kdož byli nevěřící, a budou je bít po tvářích a po zádech volajíce: „Okuste nyní trestu spalujícího
8:59 Nechť se nedomnívají ti, kdož nevěří, že nás předhoní – nepodaří se jim uniknout našemu zásahu!
8:60 Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílů jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Boží i nepřátele své a jiné mimo ně, které ještě neznáte, ale které Bůh dobře zná. A cokoliv vydáte na cestě Boží, bude vám plně nahrazeno a nebude vám ukřivděno.
8:67 Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi. Vy toužíte po tom, co nabízí vám život pozemský, zatímco Bůh vám chce dát život budoucí – a Bůh mocný je i moudrý.
9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
 • https://www.koranoislamu.cz/tema/nasili-a-brutalita/

Ano, jistě, i ve starém Zákoně se vyskytuje násilí, které např. páchají Židé na svých protivnících — nicméně *nikdy* není násilí v Bibli popsáno jako obecný příkaz pro věřící ovečky — a přesně tento fakt pokrytečtí zastánci islámu ignorují. Starý Zákon popisuje tyto násilné scény jako historické události — a toť vše. Zatímco v Koránu je násilí v příkazové formě pro každého muslima… Nejenže je násilný i nenásilný boj předepsán v Koránu, navíc jsou násilné činy Mohameda jasně zapsány v jeho životopisech. A žádný muslim nemůže popřít že ideálem islámu je být jako Mohamed! Muslimové přece stále opakují, že Mohamed byl jediný správný muslim a cílem každého muslima je se mu co nejvíce přiblížit!

Kdo by měl znát pravdu lépe než bývalý muslim? Existuje mnoho jejich svědectví a mnoho z nich jsme již publikovali i my.

Kolik dalších svědectví ještě lidé musí slyšet aby se už nenechali manipulovat služebníky šelem? Dojde jim to, až jim mohamedáni znásilní manželky, dcery i syny?


Dejme ještě jednou slovo Ali Sinovi

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

Co byste řekl lidem, kteří říkají, že islám je náboženstvím míru a teroristické útoky jsou proti principům islámu?

Stačí, aby si přečetli Korán a životopis Mohameda. Neexistuje nic z toho, co nyní dělá Islámský stát, co by před tím nedělal Mohamed a co nemůžete najít předepsané v Koránu.

Mohamed přepadával neozbrojené lidi. Své přepady nazýval „ghazwa“, což znamená náhlý lstivý přepad ze zálohy. V dnešní hantýrce se tomu říká terorismus. Mohamed masakroval neozbrojené muže, zotročoval jejich ženy a znásilňoval je. Toto je, co muslimové konali a konají po 1 400 let a co nyní dělá Islámský stát. Mohamed popravoval své zajatce setnutím hlavy. Islámský stát Mohameda napodobuje a snaží se mu vyrovnat. Ti, kteří tvrdí, že muslimští teroristé jsou neislámští a konají v rozporu s islámem, jsou buď ignoranti, nebo lžou.

Vy tvrdíte, že islám je horší než nacismus a komunismus. Proč?

Všechna tato přesvědčení jsou zlá, protože prosazují nenávist. Rozdělují lidstvo na nás a je a urážejí, ponižují a pomlouvají ostatní a vyvolávají násilí. Mohou přežít pouze prostřednictvím nenávisti. Islám je horší, protože prohlašuje, že je nařízený Bohem. Takže zatímco nacista či komunista mohou zpochybnit své učení a jeho svědomí ho může zastavit, muslimové umlčují své svědomí. „Jestliže příkaz zabíjet přichází od Boha, kdo jsem já, abych to zpochybňoval?“ je způsob, kterým muslim uvažuje.

To, co nás definuje jako lidi, je naše svědomí. Když ztrácíme své svědomí, ztrácíme svou lidskost, humanitu. Následkem toho muslimové nemají lidskost. Je strašnou chybou pohlížet na muslimy jako na lidi. Do té míry, do které následují svého proroka, ztrácejí svou lidskost. Jsou jako posedlí démonem. Jejich duše jsou uloupeny a jsou jako zombie. Dokážou pouze nenávidět a zabíjet.

Jsou všichni muslimové podle vašeho názoru nebezpeční?

Jenom do té míry, do které následují svého proroka. Všichni lidé v sobě nosí duši Boha. Stejně jako molekuly vody všude pocházejí z oceánu, duše všech živých bytostí pocházejí od Boha ze své podstaty. Nicméně voda se kontaminuje a časem se stává toxickou. Podobně lidé se časem kontaminují falešnými vyznáními a nenávistnými doktrínami. Jsme stvořeni, abychom milovali, ale můžeme se stát lidmi natolik naplněnými nenávistí a oddělenými od naší podstaty, že se můžeme stát démonickými.

Islám je falešnou doktrínou nenávisti a muslimové, kteří tuto doktrínu následují, jsou nebezpeční do té míry, do jaké se touto doktrínou řídí.

Ne všichni muslimové jsou teroristé, protože ne všichni se řídí svým náboženstvím. Ale my nevíme, kdo z nich se jím řídí a kdo ne. Všichni se hlásí k tomu, že jsou muslimy. Všichni věří, že Mohamed byl perfektním příkladem k následování. Takže jak můžete popsat rozdíl mezi nebezpečnými muslimy a mírumilovnými muslimy? Je to těžké. …

Proč se domníváte, že islám nemůže být reformován?

Ti, kteří vám říkají, že chtějí reformovat islám, vás chtějí podvést, aby získali více času pro islám. Vědí, že islám nemůže být reformován. Islám je založen na Koránu. Tato kniha je manuálem pro teror a násilí. Je to kniha nenávisti. Můžete reformovat islám pouze v případě, že se zbavíte svaté knihy islámu a svatého proroka islámu. Když to uděláte, proč by se to pak mělo nazývat islám? Lidé dělají velkou chybu, když předpokládají, že když se reformovalo křesťanství, islám se bude reformovat též. Ale křesťanství se nikdy nereformovalo. Reformovala se církev. Poselství Ježíše Krista bylo vysvobozeno ze sevření církve. Problém islámu jsou Mohamed a jeho poselství.

Někteří obhájci islámu říkají, že strašné věci jsou také napsány v Bibli, ve Starém zákoně, a že někteří křesťané činili zlé věci a vedli války…

Starý zákon obsahuje příběhy, které popisují násilí. Jde o příběhy, a nikoli předpisy pro násilí. Nikde ve Starém zákoně nenajdeme nařízení věřícím, aby zabíjeli nevěřící, ukřižovali je, usekli jejich prsty a podřezali jejich hrdla. Mnoho těchto věcí ale nalezneme v Koránu. Znáte nějakého židovského teroristu, který by využil Bibli jako ospravedlnění pro zabíjení lidí? …

Také příběhy Mojžíše a Jozue musejí být brány s rezervou. Prvních pět knih Bible je Mojžíšovi připsáno, avšak na konci Deuteronomia je nekrolog Mojžíše popisující ho jako největšího proroka, jako někoho, kdo přišel k Židům a jehož hrobka je ztracena. Může někdo napsat něco takového sám o sobě?…

 • A pokud křesťané spáchali zlé věci, nemohou pro své zločiny najít ospravedlnění v učení Ježíše. Páchali zlo navzdory tomu, co vyznávali.
 • OPROTI TOMU muslimové se stávají teroristy, když jejich víra v islám vzrůstá. Muslim s hlubokým pochopením islámu a hlubokou vírou je radikalizovaným muslimem a potenciálním teroristou.
 • Z hluboce věřících křesťanů se stávají lidé typu Matky Terezy.
 • Z hluboce věřících muslimů se stávají lidé typu Chomejního, bin Ládina a Zaváhrího.

Jaký je hlavní rozdíl mezi Ježíšem Kristem a Mohamedem?

 • Takový rozdíl, jaký je mezi synem Boha a synem ďábla, rozdíl, jaký je mezi světlem a tmou, mezi dobrem a zlem, mezi životem a smrtí. Ježíš obětoval svůj život, abychom my mohli žít.
 • Mohamed nařizoval svým následovníkům, aby obětovali své životy a chránili jeho život do stejné míry, jako by bránili životy svých žen a dětí.

Také jste řekl, že buď vyhladíme islám, nebo islám vyhladí nás. Není to příliš ostrý soud?

Je to fakt dokázaný v historii zas a znovu. Podívejte se, co islám provedl mocným národům Persie, Egypta, Sýrie, Indie a mnohým dalším zemím. Muslimové podnikli nájezdy na tyto země, zmasakrovali a zotročili lidi a znásilnili jejich ženy. Poté jako Dracula uchvátili jejich duše a transformovali je do zabijáckých zombies, které začaly to samé provádět dalším lidem.

 

Mohamed slíbil sexuální odměnu bojovníkům, kteří zemřou při šíření islámu...
Mohamed slíbil sexuální odměnu bojovníkům, kteří zemřou při šíření islámu…

Jeden hadith říká, že když Umar poslal muslimská vojska do Persie, „zástupci Husrava vyjeli se 40 tisíci bojovníky a jejich tlumočník vstal a řekl: ‚Ať někdo z vás ke mně promluví!‘ Al-Mughira odpověděl: ‚Zeptej se, na cokoli chceš.‘ Ten druhý se zeptal: ‚Kdo jste?‘ Al-Mughira odpověděl: ‚Jsme někteří lidé z Arabů; vedli jsme tvrdý, bídný a katastrofální život. Sáli jsme z kůže zvířat a kousali kameny z hladu, nosívali jsme oblečení vyrobené z kůže velbloudů a ze srsti koz, uctívali jsme stromy a kameny. Když jsme byli v tomto stavu, Pán Nebes a Země se na nás upamatoval a Vznešený ve své Výsosti poslal nám Proroka z našeho lidu, jehož otec a matka jsou nám známi. Náš Prorok, Posel našeho Pána, nám nařídil bojovat s vámi, dokud nebudete uctívat samotného Alláha či nedáte džizju (daň, kterou platí porobení nevěřící muslimům, pozn. red.); a náš Prorok nás zpravil, že náš Pán říká: Kdokoli mezi námi je zabit (mučednickou smrtí), půjde do Ráje, aby vedl tak přepychový život, jaký nikdy neviděl, a kdokoli mezi námi zůstane naživu, se stane vaším pánem.‘“ [Bucharí 4: 53: 386]

muslim-imigrant-open-or-die

Takže tito takzvaní uprchlíci podnikající invazi do Evropy jsou těmi samými lidmi se stejnou mentalitou a stejným vyznáním jako muslimové, o kterých se mluví v tom hadithu. Přišli dobývat a stát se vašimi pány. Je šílené ignorovat historii.

Ali Sina je pseudonym íránského exmuslima, který nyní žije v Kanadě. Narodil se a vyrostl v Íránu, studoval v Itálii a Pákistánu. Ali Sinu citoval v jednom ze svých projevů šéf nizozemských protiimigračních a euroskeptických Svobodných Geert Wilders. Založil sdružení Faith Freedom International, které je základnou pro exmuslimy. V češtině mu vyšly knihy Jak porozumět Mohamedovi a muslimům Stručný životopis zakladatele islámu. 

Zdroje:


Zasvěcená svědectví bývalých muslimů

Bývalá muslimka Sabatina James dosvědčuje pravdu o islámu a říká mj.: "...islám od počátku vraždil každého, kdo se odvážil zpochybňovat Alláha a Mohameda..."
Bývalá muslimka Sabatina James dosvědčuje pravdu o islámu a říká mj.: „…islám od počátku vraždil každého, kdo se odvážil zpochybňovat Alláha a Mohameda…“

Připomeňme si další svědectví bývalých muslimů o islámu. Kdo jiný by měl islám znát lépe? Kdo říká pravdu a kdo tady lže jako jezuita?

Interview na TV Nova, Pavlína Gitarová,
zpověď ex-muslimky z České republiky

Interview, ex-muslimka Béatrice Radosa

Rozhovor na téma, proč je Islám neslučitelný s českou nebo jakoukoliv jinou kulturou, o naprosto zjevné islamizaci Evropy a o zhoubných expanzivních tendencích. O pedofilii a bití žen v Islámu a o pohrdání jakýmkoliv jiným náboženstvím a programem zotročení jiných ras.

Interview, ex-muslimka Marta Albahri

Ex-muslimka z USA už to nevydržela a promluvila

Ex-muslim Nassim Ben Iman odhaluje pravdu o islámu

Sami muslimové dokazují, že jezuité a církev lže

Mnohokráte jsme již vysvětlovali a dokazovali na skutečných faktech jaká je světovládná a násilnická ambice mohamedánů. Přesto nám jezuité a jejich černý papež drze do očí říkají pravý opak. Dejme tedy pro změnu slovo obyčejným muslimům, kteří nám „naživo“ ve videozáznamu dokáží že katolická církev lže. Na nedávné islámské „mírové“ konferenci v Oslu jsme se mohli dozvědět co si myslí sami muslimové:

Soudruh mohamedán ve videu říká mj.: „Tento pohled na věc má každý muslim. Každý muslim věří v tyto věci. Jenom proto, že vám o tom muslimové neříkají, [skutečnost] že to neříkají do médií, neznamená že v ty věci nevěří.“

Holý fakt je, že islám nerozlišuje mezi náboženstvím a politikou. Náboženský systém islámu je současně systémem politicko-právním a mocenským, je politickou ideologií. Mohamedánské náboženství stojí ve službách moci, je výchozí složkou státu. Řídí se heslem „účel světí prostředky“. V rámci šíření islámu je pro muslimy např. zcela „mravné“ obelhávat a podvádět.

Něco o pokrytectví muslimů — muslimové se přetvařují před západním publikem

Kněz Zakaria Botros z Egypta: Muslimové jen předstírají že jsou hodní


Závěr a ponaučení: Tušíte už, že se tu hraje především o lidskou duši?

Ano, samozřejmě, hraje se zde především o lidskou duši, přesně tak, jak je předpovězeno v Janově Zjevení — a tohle vše je také důvod proč o této snaze zavést novou totalitu NWO (mj. pomocí islamizace) píšeme na tomto webu.

Zotročení duše spočívá v budování myšlenkového vězení, kde je vám zatajováno odkud jste na Zem přišli a jaká je vaše podstata. Vysvobození spočívá právě v tom, že tyto věci poznáte. Můžete si (zatím ještě svobodně) vybrat: Chcete být otroky NWO? …nebo raději chcete poznat sami-sebe a konečně si začít řídit svůj život sami bez politických manipulátorů? »

Času pro svobodné rozhodnutí už mnoho nezbývá!

JE ČAS SE PROBUDIT! Otevřete oči. Otevřete svou mysl. Kristova úzká Cesta je vám k dispozici…

3 komentáře u „VIDEO: Je muslimům v Koránu přikázáno násilí vůči nevěřícím nebo ne? A co násilí v Bibli? Jsou lidé hluší a slepí, že ignorují nesčetná zasvěcená svědectví bývalých muslimů?“

  1. Ano to jsou fakta, jen v té souvislosti je třeba připomínat, že islám stvořily ty stejné antikristovské síly co stvořily katolicismus ve 4. st.

   Vznik islámu HNED NA POČÁTKU podpořila katolická církev — proto je islámská ideologie tak moc podobná té katolické Augustinovské!

   Znovu jen stručně připomenu fakta o historii islámu i křesťanství, fakta která jsme vícekráte osvětlovali a dokladovali: Římská moc se pokoušela před 4.st. ORIGINÁLNÍ Kristovo učení zničit, ale nedařilo se jí to. Vznikla proto ďábelská myšlenka a římští mocipáni si řekli: Jak zničit Kristovo hnutí, když to nejde silou? Uděláme to podvodem! Vytvoříme falešné, překroucené křesťanské náboženství! Tak vznikla římsko-katolická cézaro-papežská církev, která je jen falešnou napodobeninou originálního Kristova učení o poznání-sama-sebe »

   http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>