Zákon karmy. Co je to vlastně? Odkud se vzal? V křesťanství nic takového není. Nebo ano?

Nedávno jsem zaslechl v jakési diskusi vášnivý spor o fungování karmy. S katolíkem na jedné straně a znalci východních filozofií na druhé straně. Musím říci že to byla tragikomedie — nevěděl jsem, zda se mám smát nebo brečet. Na katolické straně, bohužel, nese zlé plody téměř 2000 let vymývání mozků, které se do duší viditelně zapsalo velmi hluboce. Křesťanství totiž bylo ve 4. století zfalšováno »

Obzvlášť komickým se jeví jeden důsledek vymývání mozků — totiž, když nějaký křesťan počne mluvit o »víře v karmu«. To je ale absolutní a fatální nepochopení. A já se musím ptát: Jak můžeme nazývat základní zákon universa »vírou«? Také nazýváte vírou zákony elektromagnetismu nebo gravitace? I ta východní strana to ovšem někdy zbytečně »zamotává«…

Buďme jako děti a pokusme se to vyjádřit stručně a jasně bez jakýchkoli myšlenkových kliček. Je to velmi prosté.

Na materialistickém Západě zná základy fyziky snad každý, použiji tedy k vysvětlení fyzikální příměr.

Karmický zákon je fyzikální zákon

Karmický zákon je přírodní, fyzikální zákon a lze jej elegantně a jednoduše popsat jako fyzikální princip akce a reakce, příčiny a následku nebo též zákon zachování energie. Prvotním hybatelem všeho na Zemi je myšlenka, no a myšlenku můžeme ztotožnit s energií. Jsem si poměrně jist, že Ježíš by použil podobné elegantní přirovnání, pokud by jeho posluchači znali fyziku a teorie fyzikálního pole… on samozřejmě ale musel přizpůsobit své sdělení primitivním pastevcům…

Onen katolík ze zmíněné diskuse ovšem — místo zamyšlení nad Ježíšovým učením — fanaticky vyvracel karmický zákon jako něco s čím on nemůže souhlasit. Protože jeho vatikánský papa s tím také nesouhlasí. Je to vážně zábavné sledovat onu papežskou chytristiku a kroucení jasných faktů. Takže buďme jako děti, a řekněme si na rovinu, bez mlžení, že Ježíš samozřejmě o karmickém zákonu věděl a učil o něm… což mohu dokázat dokonce i na oficiální cézaro-papežské cenzurované bibli:

7 Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. 8 Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život. 9 Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. (Galatským 6:7-9)

https://www.bible.com/bible/15/gal.6.7-9.b21

24 Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ 25 Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, 26 jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku. (Lukáš 11:24-26)

https://www.bible.com/bible/15/luk.11.24-26.b21

Máme tu hned dva citáty, které dokazují, že jeden ze základních zákonů universa je samozřejmě znám i Ježíšovi.

Bible je zašifrována symboly, a je to mimo jiné proto, že proroci předvídali snahy o cenzurování a kroucení pravého významu. Cenzor nepochopí význam symboliky, nemůže pak cenzurovat…

Takže prorocká symbolika, kterou vidíme v našich citátech:

  1. dům = člověk (mysl, duše)
  2. duch = myšlenka
  3. zasévání = zasévání myšlenek nebo též vytváření myšlenek

Člověk sklidí to, co zasel

V prvním úryvku člověk zasévá svým myšlením a karma mu vrátí co zasel – i s úroky až úroda dozraje. Nechce mne nikdo doufám přesvědčovat že Ježíš vlastně vysvětluje rolníkům, jak mají správně zasévat obilí ;-)

Druhý úryvek je přesně o tom samém: Člověk stvoří myšlenku, která z něj vyjde a obloukem se mu vrátí. A myšlenková energie se mu vrátí dokonce zesílená. Takto universum prostě funguje. Přirozeně nejen pro negativní, nečisté myšlenky, ale i pro ty čisté… A Ježíš to samozřejmě věděl, on nebyl žádné béčko.

Ano, vážení čtenáři, žijeme v myšlenkovém vesmíru a říká nám to i prostá selská logika: V hmotném světě nikdy nic nevzniklo, aniž by na to dotyčný autor díla nejdřív myslel. Myšlenka je primární! Nemusíte s tím souhlasit, ale na fungování základních zákonů vesmíru svým nesouhlasem ani svou ignorancí nic nezměníte.

Nehřešte ani v myšlenkách a emocích, pravil Kristus

A mimochodem, vysvětlil vám někdo někdy v církvi, proč Ježíš říká »nehřešte ani v myšlenkách, ani v emocích«?

21 “Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: "Nezavraždíš." Kdo by zavraždil, propadne soudu.  22 Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: "Tupče", propadne veleradě. Kdo by mu řekl: "Blázne", propadne ohnivé Gehenně.
27 “Slyšeli jste, že bylo řečeno: "Nezcizoložíš." 28 Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. (Matouš 5:21-28)

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/mat.5.21-22,27-28.csp

Zde máte další důkaz že Kristus o síle myšlenek věděl a učil… nepřesvědčuji, jen předkládám důkazy. Kdo chce pochopí…

Zákon karmy úzce souvisí se zákonem o převtělování duše neboli reinkarnace

Každý si může vybrat mezi originálem nebo cenzorem cézaro-papežem. Pokud pak začnete přemýšlet v širších souvislostech, tak si uvědomíte že papežský systém má ještě jeden postranní důvod popírání a kroucení jasných Ježíšových slov o karmě. Tato otázka má totiž nebezpečně blízko k jinému zakázanému tématu reinkarnace »

1 “Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. 3 Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? 4 Anebo jak můžeš říkat svému bratru: "Dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka", a hle, ve tvém oku je trám? 5 Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra. (Matouš 7:1-5)

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/mat.7.1-5.csp

Pokud se zamyslíte na významem slova »soudit« – co ono znamená pro běžného člověka? Dětsky prostě a přímočaře to znamená bližního hodnotit, nebo ještě jinak – vytvářet negativní odsuzující myšlenky vůči tomu bližnímu. A tyto myšlenky vám podle základního fyzikálního zákona karmy budou vráceny. Prosté, milý Watsone ;-)

Život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu

Intuice člověku našeptává, že onen slavný starozákonní princip – oko za oko, zub za zub – že to je vlastně to samé. Jen to tehdejší učitelé lidstva museli podat hodně polopaticky, díky tomu že duše lidí byly ještě na velmi nízkém stupni vývoje.

23 Jestliže však dojde k ublížení, musíš dát život za život, 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, 25 spáleninu za spáleninu, ránu za ránu, podlitinu za podlitinu. (Exodus 21:23-25)

https://www.bible.com/bible/15/exo.21.23-25.b21


Další informace: