Kodexy z Nag Hammadi pocházely z kláštera Khénoboskion

Chcete vzít svůj život tady a teď do rukou sami a udělat s ním něco podle vlastních představ? 10

Pokračujme ještě chvíli ve studiu gnostického Tomášova evangelia a zasazení mnou prezentované rekonstrukce lidské psychiky do jeho rámce. Porovnejme si Tomáše v protikladu ke kanonickým biblickým evangeliím prezentovaným mnohými církvemi tohoto světa…

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš...
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš…

Věnujme se nyní srovnání výroku č. 49 z Tomášova evangelia a jeho podoby v evangeliích ostatních. Jde zde o přímo čítankový případ zamlžení původního významu jednoho z článku „manuálu“ a rozpliznutí konkrétní informace v nic neříkající posvěcený blábol. Čtěte prosím:

Tomáš 49
Ježíš řekl: Blažení, kteří jsou samojediní a vyvolení, neboť vy naleznete království. Pocházíte z něj a opět se tam vrátíte.

thomas049

Když jsem hledal význam slova „samojediný“, odpověď jsem nenalezl. Nalezl jsem jen význam výrazu „samodruhý“. Podle Ottova slovníku se jedná m.j. o klasický, dnes již zastaralý výraz pro těhotnou ženu ve smyslu „být sám s někým dalším“.

Posuďte sami, nakolik se mýlím, když považuji slovo „samojediný“ v Kristově výroku jako doklad o tom, že oni blažení, kteří jsou samojediní, jsou ti dva, kteří se učinili v lidském těle jedním a tak se spolu vrátili zpět do stavu Jednoty /Tomáš 106/.

Pak nebudete mít problém přijmout, že ten, kdo toho dosáhne prací na „sobě“ „samém“, se stává vyvoleným /i v plném biblickém smyslu tohoto slova/ a schopným nalézt království boží /tedy dimenzí jiných, vibračně nesporně vyšších světů než je tento/.

A čte-li člověk větu: „Pocházíte z něj a opět se tam vrátíte…“, maně přede mnou vyvstávají okamžiky existence původní — ještě nikoli lidské bytosti — tedy například možná mne samotného jako Jiskřičky v oceánu Světla. Včetně následných okamžiků jejího rozdělení na dvě samostatné části, jejich vzdalování se od sebe /pád do hmoty její ženské části/, eony věků utrpení v hmotě, hledání cesty k opětovnému spojení a pak okamžik, kdy se opět vrátíme tam, kam patříme…

To znamená do světlem prozářené části Stromu života — po vytažení vlastní padlé části láskou a sebe-přijetím nahoru, nad hranici přechodu mezi temnou a světlou částí Stromu života! Prostě návrat domů! Návrat tam, odkud jsme vzešli.

Jen jsem si jist, že jako znovusjednocený člověk už nikdy nebudu jen nosit ono Světlo v nůších, jako to žena a muž ve mně v původní Jednotě dělali dříve. Zůstanu už navždy svobodnou, samostatnou, sebe-vědomou bytostí, která se /možná/ jednou /opět/ zapojí do výstavby nějakého nového vesmíru. Ale už nikdy se nedám zlákat zlem, protože jsem ho dobře poznal a na to, co jsem poznal, nikdy nezapomenu. Udělá-li to nás víc, nebudeme se bát vlka nic.

Tolik Kristův výrok z Tomášova evangelia a můj komentář k němu. Jak vidí totéž Matouš a Lukáš? Srovnejte spolu se mnou:

Matouš 6:33
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.
Lukáš 12:31
Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.

Je vůbec nutno tohle komentovat? Jste církvemi zcela vědomě a zcela úmyslně vedeni stranou. Hledejte Boží království a ostatní dostanete s ním. A protože jste padlými „anděly“, buďte pokorní, poslouchejte svého faráře, plaťte desátky, modlete se a hlavně nic nedělejte, on už to pan farář zařídí, že si vás bůh všimne.

Prd zařídí!

To by dokázal málokdo! To chce skutečnou kvalifikaci: Mít pěstěná kopýtka, být církevním funkcionářem, tykat si se Satanem a ještě chrochtat blahem na úkor všech ostatních… zaplevelit Bibli podobnými zrůdnými úpravami původních Kristových slov tak, aby zmizel jejich logický smysl. A je to! Pat a Mat v originále!

Pak se postavím na kazatelnu a kážu tyhle nesmysly do aleluja. A za staletí ovečky nádherně zblbnu tak, že mi projdou i restituce. Tohle vše uvádím s trochou nadsázky pro případ, kdybyste uvažovali o tom, jak je možné, že k tomu vůbec došlo. Více podrobností o velké biblické loupeži je k dispozici zde: http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-evangelium-ebionitu-a-dalsi-rane-krestanske-tajne-spisy/

Time je dobře informován...
Time je dobře informován…

Mají vás pěkně na háku,
vás věřící i vás ateisty,
ti církevní kluci s kopýtky na nohou,
koženými křídly za zády,
a s rohy na hlavách!

Zaposlouchejte se prosím do dalšího výroku Ježíše Krista ve znění zachyceném v Tomášově evangeliu:

Tomáš 113
Jeho učedníci mu řekli: Kdy přijde království? (On pravil:) Nepřijde, když bude očekáváno. Neřekne se: "Hle, je tady!", nebo: "Hle, tam!". Vždyť království Otce je rozšířeno po celé zemi a lidé ho nevidí.

thomas113

Zde máte potvrzeno, že přístup k úzké bráně do království božího máte už po dvě tisíciletí k dispozici. Máte ho k dispozici dnes a denně ve svém nitru, vy, kteří jste dokázali již ztišit své ego nad mez obvyklou v této populaci.

Jestliže jste dosud tady, vděčíte za to právě církvi! Protože právě ona vám po tisíciletí zakrývá fakt, že ho máte — ten přístup. A že ho máte dnes a denně, stačí když sami vyvinete úsilí a opustíte klam a iluzi vytvořenou církví!

Je ve vás to království — naprosto volně přístupné a ihned k vaší potřebě.

Prosím pěkně, to říká Kristus, já to jen opakuji, jak jsem koupil. Jen vám vysvětluji, kde ho máte — ten přístup, tu úzkou bránu do svého nitra. 

Je v realizaci skutečné lásky k sobě a přijetí sebe sama. Tam je nutno začít!

Máte svobodnou vůli odmítnout či přijmout. Udělejte, co uznáte za vhodné.

Je-li to moudrost, co vám předkládám, nikoho nenutím, aby ji přijal. Kdo po ní sám nevolá a nedychtí, ten pro ni vnitřně nedozrál.

Čtěte prosím dále, například tady:

Tomáš 67
Ježíš řekl: Kdo poznal všechno, sám v sobě má ale nedostatek, má nedostatek ve všem.

thomas067

A zkuste si ho porovnat s výrokem Buddhovým:

Buddha 1
Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sami sobě, pochopíte celý vesmír.

Ano, zástupci Boha dvou třetin lidstva se každý ve své době na tomto shodli. Tak proč touhle cestou nejdete? Není dost složitá pro váš intelekt? Je opravdu nutné, abyste znali nejprve údaje o tom, kolik andělů se vejde na špičku jehly? Nebo třeba kolik centimetrů mají tykadélka obyvatel Marsu?

Ano, můžete ve venkovním světě /vesmíru/ poznat či vlastnit doslova všechno, ale pokud nemáte rozvinutu lásku oněch dvou skutečných bytostí ve vás /ducha a ega/ je vám to houby platné. Protože jako ta bytost, kterou skutečně jste, jste nedokázali porozumět sami sobě a pak jste ovšem nedosáhli na tomto světě nic, absolutně nic. Nic, co by jste si z něj mohli odnést!

9 čertů z 10 radí: Hlavně nezachraňujte svou duši

pope-time-magazine-horn

Tady se mrkněte, jak to vše, co je jasně řečeno Kristem i Buddhou, zoufale kroutí Marek, Matouš a Lukáš v evangeliích biblických ve snaze vyhovět světovládným ambicím tehdejší dravé křesťanské aristokracie:

Mk 8:36
Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?
Mt 16:25-26
Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život?
Mt 10:39
Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.
Lk 9:25
Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?
Lk 17:33
Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová.

Bláboly, nic než bláboly! S prominutím větší snůšku hovadin byste asi těžko hledali. Všimněte si, jak úzkostlivě jste varováni, abyste nehledali onu cestu k „nanebevzetí“ resp. „věčnému životu“ v sobě.

Rada církevních celebrit tedy zní: Hlavně nezachraňujte svůj život, protože jedině když ho ztratíte, získáte život věčný! Slyšíte ten Satanův řehot?

Jen nezachraňujte svou duši, jinak o ni přijdete. Vlastní aktivita nežádoucí! Na dogmata nesahat!

Prostě jen makejte, abyste mohli uhradit odpustky, desátky, církevní restituce a za to se oni postarají o vás! Postarají se o to, aby vás udrželi pod kontrolou a nikdy nepřipustí, abyste jim skutečně unikli mimo tuto Zemi, z kolotoče znovuzrozování.

Je to římsko-katolická církev a její odnože tady na Zemi, které vám slibují vstupenku do nebe, aby vám místo ní nakonec podstrčily zpáteční lístek zpět do této pozemské reality. Budete hrát s nimi tu hru dále?

Jak vystoupit z kola znovuzrozování?

James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement; russian icon
James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement

Pozn.: Vězte prosím že všechny tyto znalosti Kristus skutečně přinesl a byly součástí originálního křesťanství » Jisté zapomenuté střípky těchto původních informací jsou k nalezení i v kanonické církevní Bibli.

Pojďme spolu co nejblíže ke zdroji a nechme promluvit Ježíšova bratra a prvního vůdce prvotní církve, Jakuba Spravedlivého:

6 A jestiť jazyk jako oheň a svět nepravosti. Takť jest, pravím, postaven jazyk mezi údy našimi, nanečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození našeho, jsa rozněcován od ohně pekelného. (Jakub 3:6)

https://www.bible.com/en-GB/bible/44/jas.3.6.csbkr

Jazyk zde samozřejmě symbolizuje lidskou řeč, zlou řeč, která podle Ježíše duši člověka znečišťuje — stejně jako všechny hříchy. Zmíněný výrok je učebnicovou ukázkou záměrné deformace a dvojnásobné cenzury střípků původních pravd, které přežily první vlnu cenzury s nástupem cézaropapismu. Citát je z Bible Kralické z roku 1613. Ve všech novějších překladech již jednoznačná zmínka Ježíšova bratra Jakuba o kole znovuzrozování zmizela…

Další fakta o skutečné necenzurované historii církve jsou k dispozici » http://www.ragauian.cz/historicky-jezis-a-vznik-krestanstvi-aneb-jak-to-bylo-doopravdy/

Řeknu vám to na rovinu:

  • Nikdy se nedostanete z kola zrozování, pokud nezměníte o 180 stupňů svůj pohled na věc a budete odmítat, likvidovat, rozpouštět či jinak nepřijímat své ego. Ono je taky vámi, ono představuje vaši padlou část, kterou tady máte vysvobodit a přivést znovu vzhůru. Ne k Bohu, tam jako padlí andělé už nikdy nevystoupáte, ale k sobě jako duchu.
  • Nikdy se nedostanete z kola zrozování, pokud nezměníte o 180 stupňů svůj pohled římsko-katolickou církev a její roli v přípravě toho hnoje, v němž se tohle lidstvo nachází. Prostě je pošlete k šípku!

Nezapomínejte na to, že váš osobnostní vývoj se děje právě jen tady na Zemi v podmínkách soupeření dobra a zla a období mezi inkarnacemi trávíte v jemnohmotných světech, kde je tento vibrační rozdíl vyloučen segregací podle tíhy ega, kterým jste žili tady na Zemi.

Takže jen tady na Zemi můžete mobilizovat své síly a dosáhnout onoho návratu do Jednoty uvedením těch dvou ve vás v jedno.

A kdo vám v tom bude házet klacky pod nohy, toho pošlete s láskou v duši a s rozběhem kopem do příslušných tělesných partií někam úplně jinam.

Pomněte, že ego nekultivované láskou setrvává v nízkých vibracích a opětovně si vás přitáhne k nové inkarnaci a dalšímu pokusu. A tuhle dnešní šanci vyváznout ze slepé uličky nebude mít nikdo navěky.

Přijde den a pak zúčtujem spolu, řekl prý Kozina Lomikarovi. Vám, ani mně to nikdo připomínat speciálně nebude. Jednoho méně krásného dne se kolo osudu otočí naposledy a kdo bude shledán lehkým, má smůlu.

Ne, nepůjde do pekla. To jsou pohádky pana faráře postavené na tradicích dávných kontaktů s podzemními civilizacemi mimozemšťanů, kteří lidskému rodu nikdy moc nepřáli. Jen bude /zdánlivě/ nesmrtelná duše rozemleta na duchovní drť a z této drti bude uplácána nová začínající dušička a zahájí reparát možná v nějakém jiném vesmíru.

Ono mletí na duševní prach nebývá zrovna příjemné. Vedle hmotné smrti existuje také smrt duše — to je ta druhá smrt. A ta je pak už definitivní. Vše, co jste za eony věků vývoje jako osobnost nashromáždili, bude pryč.

V Janově Zjevení se můžete dočíst mimo jiné následující slova — a možná někomu dojde, o co vše nás nevěstka v šarlatu a purpuru připravuje…

7 Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8 Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. 
(Zjevení 21:7-8 Český studijní překlad)

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.21.7-8.csp

Závěrem, než se dáme do podrobného popisu oné vnitřní cesty k sobě, chci se vám znovu dát před oči text, jehož skutečné pochopení má pro vás nesmírnou hodnotu. Je to citace z Knihy „Ve světle pravdy – Poselství grálu“ Oskara Ernsta Bernarda, kterého možná znáte pod pseudonymem Abd-ru-shin.

Je ušito na míru situaci, ve které se při seznamování s mými texty právě nacházíte. Porozumíte-li, proč ho právě nyní dávám k dispozici, jste na tom skvěle. Ne-li, snažte se. Vrátím se k tomu v posledním odstavci posledního dílu tohoto seriálu. Tam najdete skutečnou odpověď.

Toto poselství proroka první poloviny dvacátého století zní takto:

Ten, kdo věří v Syna Božího Ježíše Krista a Jeho Slovo a snaží se je učinit v sobě živým, kdo tedy je má ve svém nitru ve správném výkladu a podle něho jedná‚ nepotřebuje samozřejmě čekat na zaslíbeného Syna Člověka, poněvadž On nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl. Ale je tu ovšem předpoklad, že slovům Syna Božího skutečně rozuměl a nedrží se tvrdošíjně mylného podání a tradice. Jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nebude moct dokončit svůj vzestup, pokud se mu nedostane vysvětlení, které je zůstaveno Synu Člověka, poněvadž omezený lidský duch sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo Pravdu.

Ne, nebude nový, v pořadí druhý příchod Ježíše Krista » Jen vám bude předáno podruhé jeho nezkreslené učení /manuál/.

A vy sami sebe soudíte a bude s vámi naloženo podle toho, zda dokážete či nedokážete alespoň napodruhé ho pochopit. Jeho pochopení spolu s prací na sobě vás totiž vyvede odtud. V opačném případě máte smůlu.

Prorokům bývá záhodno věřit, nemyslíte?


Tento článek je součástí série Dualita lidského bytí »