Historický Ježíš a vznik křesťanství, aneb jak to bylo doopravdy. Starozákonní proroctví o příchodu 2 mesiášů — kněze a krále

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Vracíme se zpět k Taborově excelentní vědecké práci, pátrání po skutečném Kristově poselství pokračuje…

Boží království na Zemi má především duchovní význam

Proroctví o příchodu 2 mesiášů:
kněze (Jan Křtitel) a krále (Ježíš)

Mesiášské hnutí nezaložil Ježíš, nýbrž jeho příbuzný (také z davidovského rodu) Jan Křtitel, jenž byl učitelem Ježíšovým, nějaký čas pobýval v Kumránu a byl členem esejského hnutí. Bylo to zcela v duchu starozákonních proroctví o příchodu 2 mesiášů, kněze (Jan Křtitel) a krále (Ježíš). Oba hlásali příchod Božího království zde na Zemi v tom smyslu, že poznání jednoho boha ovládne celý svět a zavládne mír na světě. Zcela úmyslně píši „poznání“ na místě, kde se často překládá a píše „víra“.

Věřit můžete v pohádky, pokud ovšem jde o základní zákony vesmíru, těžko lze mluvit o víře.

Mimochodem, pravděpodobně pro většinu z nás, obelhaných církvemi, bude myšlenka na 2 mesiáše poněkud obskurní. Tabor ovšem s omračující vědeckou důkladností skládá informace v smysluplný celek. Jeho analýza tohoto tématu je k dispozici a každý si může ověřit že to nejsou bláboly, přesně naopak! Cituji jen malý výřez:

What few realize is that this expectation of a single Davidic Messiah had not so solidified in the time of Jesus. In text after text, in a diverse variety of of expectations reflected in a scattered range of primary texts from the period we read about any number of redemptive figures. In terms of “Messiahs,” what we find most commonly is not one buttwo Messiahs who are to usher in the Kingdom of God. One is to be a kingly figure of the royal line of David, but at his side will be a priestly figure, also a Messiah, of the lineage of Aaron from the tribe of Levi. 
The word “messiah” refers to one who is “anointed” or appointed. In ancient Israel both the kings and the priests were anointed with oil and were thus called “Messiahs.”  The verb mashach means to “smear with oil,” and a Moshiach or “Messiah” in English is one so smeared or “anointed” as we say in English. Technically speaking the “first” messiah was Aaron, brother of Moses, anointed with oil by his brother Moses in a formal ceremony that made him the Priest of Israel (Exodus 29:7). The first anointed king was Saul, anointed with oil by the prophet Samuel (1 Samuel 10:1). When Saul lost favor with God David was likewise anointed by Samuel as king (1 Samuel 16:13; 2 Samuel 2:4). Both priest and king were accordingly “messiahs” or anointed ones. This means that the notion of two messiahs was the norm in ancient Israel and this norm, of the dual messiahs was, of course, the one that was projected into the future once the nation begin to be dismantled by the Assyrian and Babylonian invasions in the 8th-6th centuries BCE.
Zechariah, the 6th century BC Hebrew prophet, foretold of a man called “the Branch” who would bear royal honor and sit on his throne, but he adds, “There shall be a priest by his throne with peaceful understanding between the two of them” (Zechariah 6:13). Here is a clear picture of the Davidic King and his counselor, the anointed Priest. Zechariah refers in another vision to “two sons of fresh oil” (i.e., “anointed ones” or “messiahs”) who “stand before the Lord of the whole earth.” He likens them in his vision to two “olive branches” that stand before the Menorah, the seven-branched oil lamp that symbolized God’s Spirit and presence (Zechariah 4).

http://jamestabor.com/2012/07/22/waiting-for-two-messiahs/

Ježíš se nechtěl stát zakladatelem nového náboženství. Byl Žid a tak se snažil pouze rozvinout „judaizmus“ podle Zákona (Tóry) v nových podmínkách a připravit lid na zaslíbené Boží království na Zemi.

Po odchodu Ježíše se do čela církve postavil Ježíšův bratr Jakub

James the Just, russian icon
James the Just, russian icon

Po Ježíšově ukřižování se do čela hnutí postavili Ježíšův bratr Jakub, dále pak Petr a Jan z Dvanáctky. Je třeba si nalít čistého vína a přiznat si, že církev potlačuje Jakubovu roli ve prospěch Petra a Pavla (viz níže).

Mesiášské hnutí se postupně rozdělilo na dvě větve

Tou první byla Rada dvanácti v čele Jakubem, po jehož pravici zasedal Petr a po levici Jan. Tato skupina pokračovala koncepčně v odkazu Ježíše z doby jeho života. Po Jakubově smrti ukamenováním se vedení této skupiny ujal další Ježíšův bratr Šimon, popravený za vlády císaře Trajána kolem r. 106 po Kr. Po potlačeném povstání Bar Kochby se „Jakubova“ skupina rozptýlila na východ od Palestiny. Tato skupina přežívala až do 4. st., ale postupně ztrácela vliv bez možnosti jakkoli ovlivnit kánon Nového Zákona.

Původní, originální křesťanství bylo definitivně odstraněno na 1. Nikajském koncilu, kam zástupci prvotní „Jakubovy“ církve pro jistotu ani nebyli přizváni! …pochopte prosím, originální kristovské znalosti se církvi prostě nehodily do programu manipulace s lidstvem.

Později jsou tito pokračovatelé originálního Ježíšova učení známi pod názvem „ebionité“ (hebrejsky „chudí“) a jsou vytlačováni mezi „kacířské“ sekty, mj. protože odmítali lež o tzv. panenském zrození (viz minulé díly naší detektivky).

13. apoštol Pavel

V polovině 4. dekády 1. st. po Kr. vstupuje na scénu křesťanství „třináctý“ apoštol Pavel, který začíná na základě svých vizí údajného „Krista“ definovat teologii druhé skupiny, jejímž úhelným kamenem je zmrtvýchvstalý Ježíš.

Z této druhé odchýlené (v podstatě heretické) větve se nakonec stala masová (a proto vítězná) odnož křesťanství — bylo to především díky tomu, že ve velkém oslovila pohany (nežidy). Následným mocenským zneužitím ze strany Římského státu, se tato církev nakonec stala onou mocnou a světu vládnoucí nevěstkou z Janova Zjevení »

Do kánonu této druhé větve byly zařazeny Pavlovy epištoly a Skutky týkající se mj. vzniku církve, Petrových činů a misijní činnosti Pavlovy. Dochází zde k velkému odklonu od tradice vycházející ze života žida Ježíše k tradici Ježíše Krista, z kterého byl uměle vyroben bohočlověk — tato skutečnost byla naprosto nepřijatelná pro židy. To zároveň i odstartovalo antagonizmus mezi židy a křesťany.

Originální křesťané byli nakonec i mocensky likvidováni spolu se svými znalostmi, které byly jakousi vysokou školou křesťanství (viz Tomášovo evangelium). Ještě horší je ovšem fakt, že tyto znalosti jsou potlačovány dodnes a katolické ovečky jsou tak drženy na duchovní úrovni roku 0.

Na úplné dno se katolicismus dostal poté, co byl z mocenských důvodů naroubován na staré římské kulty » Na svou stranu tím sice dostal většinu Římanů, Kristovo učení ovšem dostalo řádně na frak…

Desatero je církví porušováno 24 hodin denně / 365 dní v roce…

Obžalobou a svědkem této deformace je mj. dnešní, jasně viditelné, modlářství církve a její porušování Desatera — to jsou ale jen ty nejviditelnější hříchy na povrchu…

Desatero: Druhé přikázání bylo ukradeno!
Desatero: Druhé přikázání bylo ukradeno!

Součástí Nového zákona nakonec přec jen zůstal i jeden Jakubův list, papeženci přece jenom nemohli 100% ignorovat prvního vůdce prvotních křesťanů…

To, že zastoupení Ježíšova bratra Jakuba není v Novém zákoně adekvátní jeho roli, Tabor ve své celoživotní vědecké práci jednoznačně potvrzuje.

Největší Kristovy pravdy byly cíleně cenzurovány

Je mi skoro trapné opakovat kým že byly původní křesťanské vědomosti cenzurovány… můžete hádat třikrát! Nebo také jednoduše zalistovat na počátek této detektivní série, ve které jsem poctivě zdokumentoval stopy nalezené při mém osobním hledání pravdy o Kristu. Nic než fakta a spousta odkazů na další seriózní informační zdroje. Omlouvám se za množství slov, ale jinak to nejde… pokud člověk skutečně chce poznat to, co je po 2000 let násilně překrucováno.

I v tom nepatrném zbytku ze sdělení Ježíšova nástupce a bratra Jakuba lze vypozorovat zbytky Kristovy vysoké školy, konkrétně onoho důležitého poznatku o dualitě člověka, poznatku o dualitě duch-tělo »

Copak Duch, který v nás přebývá, vede k nevraživosti? 6 Naopak, nabízí úžasnou milost! Říká přece: „Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“ 7 Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, 8 přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. (Jakub 4:5-8)

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/jas.4.5,8

Nemusím asi opakovat zde již uvedené důkazy o tom, jak cézaro-papežská státní církev za účelem získání moci nad lidstvem, uměle vyrobila bohočlověka Ježíše za pomoci umělého oplodnění tzv. Duchem svatým, k čemuž použila Marii, rovněž vyrobenou pomocí umělého oplodnění tzv. Duchem svatým — jak tvrdí papežská dogmata. Rovněž tak se nám všem snaží nakecat, že jsme byli spaseni zástupnou smrtí Ježíše na kříži » a teď už stačí jen se klanět těmto uměle vyrobeným modlám, věřit v cézaro-papežskou církev a včas platit desátky — dovoluji si vás s láskou ke Kristu ubezpečit, že takové tvrzení je 100% čistá lež!

I ten malinkatý zbytek sdělení prvního Ježíšova nástupce Jakuba naprosto jasně tuto lež vyvrací, když říká: Člověk je ospravedlňován díky skutkům!

24 Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. 25 Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? 26 Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků. (Jakub 2:24-26)

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/jas.2.24-26 

Stejně tak jsem už předložil mnoho na sobě nezávislých historických údajů, které jasně říkají že Ježíš byl narozen jako člověk, jako my všichni — a jeho rodáci to věděli — i prvotní „Jakubova“ církev to samozřejmě věděla. Předvedl jsem vám, že důkazy jsou dokonce i v kanonických písmech. Další důkaz o tom, že prvotní křesťané znali pravdu o lidském životě, zrození a smrti, vám přednese sám první vůdce církve — totiž Jakub:

6 A jestiť jazyk jako oheň a svět nepravosti. Takť jest, pravím, postaven jazyk mezi údy našimi, nanečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození našeho, jsa rozněcován od ohně pekelného. (Jakub 3:6)

https://www.bible.com/en-GB/bible/44/jas.3.6.csbkr

Jazyk zde samozřejmě symbolizuje lidskou řeč, zlou řeč která duši člověka znečišťuje, stejně jako všechny hříchy. Zmíněný výrok je učebnicovou ukázkou záměrné deformace a dvojnásobné cenzury střípků původních pravd, které přežily první vlnu cenzury rukou Jeronýma (jak jsem ukázal už na počátku tohoto detektivního seriálu).

Jistě jste si povšimli, že jsem musel citovat z Bible Kralické z roku 1613.

Ve všech novějších překladech je totiž záměrně překroucen jasný poukaz na kolo rození. Ano, vážení a milí, Ježíšův tzv. „věčný život“ znamená prostou skutečnost — to že člověk dostatečně očistí svou duši, tak aby mohl tento bolestivý kruh znovuzrozování opustit. To je TEN slibovaný věčný život. Je to prosté milý Watsone!

Ve všech novějších překladech již nějakým omylem ;-) jednoznačná zmínka Ježíšova bratra Jakuba o kole znovuzrozování zmizela. Ale jistě to byl jen malý překlep :-) Asi takový, jako když nám soudruh Goebbels Kratochvíl v záchvatu pravdomluvnosti prozradil, že všechny nové překlady Janova evangelia záměrně potlačují jeho gnostické vyjadřování. Vážně miluji, když ze mne ti černí soudruzi dělají blbce. Také máte rádi, když z vás někdo dělá blbce?

Překlad Douay-Rheims Challoner z r. 1752 (DRC1752):

6 And the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is placed among our members, which defileth the whole body, and inflameth the wheel of our nativity, being set on fire by hell. (Jakub 3:6)

https://www.bible.com/en-GB/bible/55/jas.3.6.drc1752

A pojďme ještě o kousek blíže ke zdroji — Elzevir Textus Receptus z r. 1624 (TR1624)

φλογιζουσα τον τροχον της γενεσεως και φλογιζομενη υπο της γεεννης (Jakub 3:6)
rozněcuje kolo Genesis (zrození) a je rozpalován z Gehenny (Jakub 3:6)

https://www.bible.com/en-GB/bible/182/jas.3.6.tr1624

Starozákonní Job se zbláznil?

A do příště můžete pouvažovat o tom, zda se i starozákonní Job zbláznil a na stará kolena zdětinštěl, že se chce opětovně vrátit do dělohy SVÉ matky? :-) Nebo je v tom snad ještě něco jiného? ;-)

21 [Jób] řekl: „Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k ní zas navrátím... (Job 1:21 Bible 21)

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/job.1.21.b21

21 [Jób] řekl: Nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím... (Job 1:21 Český studijní překlad)

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/job.1.21.csp

21 [Jób] povedal: „Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim... (Jób 1:21, Sväté Písmo, katolícky preklad)

https://www.bible.com/en-GB/bible/163/job.1.21.ssv

21 [Job] said: Naked came I out of my mother’s womb, and naked shall I return thither... (Job 1:21, Douay-Rheims Challoner Revision 1752)

https://www.bible.com/en-GB/bible/55/job.1.21.drc1752

21 [Job] said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither... (Job 1:21 Job 1, Darby Translation 1890)

https://www.bible.com/en-GB/bible/55/job.1.21.drc1752

Závěr? Prostá pravda dostává na frak!

Čím blíže člověk jde ke zdroji, blíž k originálním textům, tím více se stává zřejmým, že překladatelé kroutí a deformují originální smysl — tu více, tu méně — tak aby výsledné texty pasovaly do klece lživých papežských dogmat.

Vážení a milí, nezbývá mi než dovolávat se prostého selského rozumu a přirozené intuice, která poukazuje na původní význam který vystupuje při porovnávání různých (různě deformovaných) překladů. Tím původním významem je jasně toto:

[Jób] řekl: „Nahý jsem vyšel z lůna (dělohy! uvnitř!) své (vlastní! biologické!) matky, a nahý se tam (na stejné místo!) navrátím…

Velmi jednoznačně je tu odvolávka na fyzické zrození — a dál se mluví o návratu na stejné místo — dovnitř dělohy biologické ženy-matky! Není tu nic symbolického, jak se někteří toto snaží okecat… žádná falešně vložená předložka „k ní“ jak lžou překladatelé Bible 21, žádná vložka o „matce Zemi“, kterou se někteří falzifikátoři snaží podstrčit…

V dalším díle přineseme další podrobnosti z Taborovy vědecké práce, která je skutečně rozsáhlá a plná faktů i brilantní logiky.


Poctivou, fakty pečlivě podloženou a přitom čtivou vědeckou práci Jamese D. Tabora můžete nalézt v knize The Jesus Dynasty: The Hidden History of Jesus, His Royal Family, and the Birth of Christianity.

Jesus Dynasty-book

https://itunes.apple.com/us/book/the-jesus-dynasty/id381507690?mt=11

http://www.amazon.com/Jesus-Dynasty-Hidden-History-Christianity/dp/074328724X/ref=sr_1_1/103-8322723-5710267?ie=UTF8&s=books&qid=1175907831&sr=8-1

Kniha Jamese D. Tabora: Ježíšova dynastie existuje i v češtině, je ovšem momentálně rozebraná… Musím dodat, že z nějakého důvodu anotace v českých obchodech obsahuje poměrně zásadní chyby. Nejvýznamnější z nich je především fakt, že ono „království boží na Zemi“ je míněno především v duchovním smyslu. Duchovní pozvednutí lidstva — to byl skutečný účel Ježíšovy mise. Chybná anotace nic nemění na tom, že kniha je skutečně excelentní vědeckou prací pro všechny, kdo konečně chtějí poznat pravdu o Ježíšovi.

James D. Tabor- Ježíšova dynastie

https://www.kosmas.cz/knihy/134537/jezisova-dynastie/

Kniha sice momentálně není k mání, ale Tabor naštěstí poměrně mnoho informací o svých výzkumech publikuje i na svém blogu. Některé jsou extrémně zajímavé a budu jim proto věnovat více dílů v našem detektivním pátrání po skutečném necenzurovaném Kristově poselství.


Tento článek je součástí série Tajnosti církve římské » o necenzurované historii církve: O tom, jak lidstvu bylo Kristovské poselství utajeno i o tom jaké bylo doopravdy. Text je rovněž doplňkem seriálu Dualita lidského bytí » který ono Kristovo poselství rozebírá prakticky.