Energetický vampýrismus — každodenní loupeže životních energií mezi lidmi tohoto světa. Neviditelný svět psychického násilí a těžké agresivity ve stylu každý proti každému — svět, který vám zůstává skryt je skutečnou příčinou vašich psychických poruch i nemocí fyzického těla /1/

Je tomu už pár let, co jsem vám podal základní informaci k fenoménu, který jsem /ve shodě s dostupnými historickými prameny z oblasti literatury zabývající se magií/ nazval energetickým vampýrismem » S odstupem času jsem se rozhodl k tématu o energetickém vampýrismu vrátit a předložit vám podstatně rozšířenou verzi rozboru příčin a zdrojů tohoto jevu v lidské společnosti — spolu s poukazem na možná řešení tohoto stavu. Vede mne k tomu má neustále se opakující zkušenost z praktické práce s lidskou psychikou o tom, že jsou to právě projevy energetického vampýrismu, které postihují a trápí velké skupiny lidí obou pohlaví v každé populaci.

Rád bych tím alespoň trochu dal šanci a naději těm, kteří projevy energetického vampýrismu skutečně trpí a mnohdy ani neznají pravou příčinu svého utrpení. Tedy lidem, které nechává oficiální lékařská věda zcela stranou svého zájmu v důsledku faktu, že lidské psychice v této oblasti rozumí asi tak jako koza petrželi a jediné, co zná a umí, je sytit jejich trpící těla nesmyslnými dávkami jedovatých psycho-pilulek nejrůznějšího druhu. Osobně se jim nedivím, je veřejně známou praxí, že za každé plato těchto pilulek /s obvykle těžkými druhotnými následky pro lidské fyzické tělo/ dostávají od výrobců a distributorů nejrůznější benefity…

Jsou všude kolem vás, žijí spolu s vámi

vampire2

Představu o tom, že skutečně nebezpečný vampýr je tajuplná bytost vyskytující  nejspíše někde v rumunské Transylvánii, prosím velmi rychle, rázně a s okamžitou platností opusťte.

A poslechněte si následující informace o tom, že všechno je jinak a že nastává čas, abyste definitivně vystoupili ze závoje iluzí, do nichž jste byli v této oblasti dosud zcela ponořeni. Protože skutečných živých vampýrů je tento svět pln, jsou všude kolem vás a nepoznáte je podle přerostlých předních špičáků. Spí nikoli v rakvích s poodhrnutými víky, ale často přečasto přímo s vámi v jedné posteli, žijí s vámi v jednom domě, pod jednou střechou, stýkáte se s nimi u vás v práci i v místě bydliště. A co pro vás může být zřejmě informace nová a šokující, je to, že s pravděpodobností hraničící s jistotou se oněch hrátek  s kradením životních energií jako přímí aktéři na obou stranách skutečně účastníte i vy sami. I vy sami mnohdy jste, aniž to tušíte, predátory napadajícími duše vašich blízkých a lidí ve vašem okolí způsobem, na který byste rozhodně neměli být hrdi.

Znalci klasických filmových děl o upírech dobře vědí, že v popředí zájmu filmových vampýrů je lidská krev. Filmový upír je podle tradice nemrtvá bytost, která byla kdysi člověkem. Filmový upír saje krev oběti a tato oběť se pak sama stává upírem. Jedinou zbraní proti filmovým upírům je česnek a zahrocený kůl z tvrdého dřeva…

V popředí zájmů skutečných /energetických/ upírů je lidská životní energie. Skutečný upír je žijící člověk, obvykle se pohybující ve vašem bezprostředním okolí. Je to někdo, koho znáte a denně potkáváte. Ale ztrácet energii působením energetických vampýrů můžete i bez přímého kontaktu s nimi, tedy na dálku. A i vy, stanete-li se obětí skutečného energetického vampýra a trvá-li jeho energetické působení na vás dost dlouho, případně je velmi intenzívní, se můžete stát sami energetickým vampýrem napadajícím své okolí.

Pozn.: toto stvoření si v zásadě můžete rozdělit na tři okruhy světů z hlediska vibračních energií v nich vládnoucích: ty první, energeticky nejdokonalejší a vibračně nejvyšší, jsou světy duchovní a v nich žijící bytosti /včetně ducha každého z vás, kteří žijete dnes v dané inkarnaci zde na Zemi a dosud jste o něj nepřišli/  jsou dotovány energeticky absolutně podle svých potřeb… duchovní světy jsou vedeny podle „počítačového“ programu „láska a sjednocení“ a chcete-li to slyšet, pak v nich platí, že Bůh, ona prvotní-zdrojová energie oživující tento duchovní /ale i ostatní světy/  je v něm přístupna v dostatečném množství všem bytostem tam žijícím… chcete-li, představte si třeba, že duchovní svět žije už dávno v úplném komunismu, protože v něm žijící bytosti /na rozdíl od zde na Zemi vládnoucích VIP/ nemají nejen běsnící, ale dokonce vůbec žádná ega chtivá moci a peněz… neexistence ega a nadbytek energií v těchto duchovních světech energetický vampýrismus vylučuje… hmotné světy byly stvořeny satanskými bytostmi a byly zamýšleny jako protiváha světů duchovních…  za situace, kdy se jejich tvůrcům nedostávalo tvůrčí božské energie, je vše stvořené v hmotných světech podřízeno náhradnímu řešení organizace energií podle „počítačového“ programu „sobectví a oddělenost“… což v praxi znamená, že si bytosti zde navzájem musí krást /a také kradou/ energii… platí tady prostě zákon „sežer, nebo budeš sežrán“ či „zabij, nebo budeš zabit“… zde, byť hmotu rovněž považujeme za energii, nemluvíme o energetickém vampýrismu, ale o fungování potravního řetězce, v rámci kterého se tohle přerozdělování energií děje…

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Informace vám předané výše v poznámce si promítněte do sféry konstrukce lidské bytosti jako bytosti multidimenzionální, tedy obsahující fyzické tělo, duši a ducha. Věřte nebo nevěřte, jak se můžete dočíst v mých textech jinde na tomto webu, každá ze tří základních bytostí, každé těchto vašich dílčích „já“ má ve vás své vlastní vědomí » a žije ve svém vlastním světě dané vibrační úrovně. Hmotné tělo je podřízeno zákonům hmotného světa a jeho vyživování se děje v souladu se zásadami platnými v tomto světě. Totéž platí pro vašeho ducha žijícího /obvykle/ na spodním okraji duchovních světů. Bylo by tedy nelogické, kdybychom nehledali způsob, jakým se vyživuje lidská duše, to třetí z našich samostatně existujících energetických těl, o němž zatím nebyla řeč…

Již ode mne vy, kteří o to stojíte, dobře víte, že jemnohmotné světy, v nichž se  pohybují a žijí naše duše, jsou jakýmsi přechodovým mostem mezi původně oddělenými světy hmotnými a duchovními. Jsou to právě jemnohmotné světy, které vyplňují prostor mezi hájemstvím vibračních světů hmotných poplatných uplatňování základního životního programu „sobectví a oddělenost“ a vibračních světů duchovních poplatných uplatňování základního životního programu „láska a sjednocení“.

Hmotné světy tedy označíme v souladu s podstatou programu „sobectví a oddělenost“ jako světy nesoucí v sobě „zlo“ a světy duchovní v souladu s jejich programem „láska a sjednocení“ označíme jako dobro. Pak je základním zákonem mezi nimi stojících jemnohmotných světů současná přítomnost /a tedy jakési „mísení“/ obou těchto základních programů ve vzájemné koexistenci. A toto mísení, tato koexistence, je vysoce individuální a často velmi rozdílná u každého člověka v aktuální inkarnaci tady a teď. A to v širokém rozmezí — od vysokého podílu ega /zla, sobectví/ na straně jedné u lidí, jejichž duše je díky pomalejšímu vývoji stále ještě méně nebo více hluboce ponořena v jemnohmotných světech vibračně blízkých světům hmotným — až po vysoký podíl ducha /dobra, lásky/ na straně druhé u lidí vysoce duchovních, kteří dotáhli svůj přerod z programu „sobectví“ k programu „láska“ ve svém životě i v jemnohmotných světech tak vysoko, že jejich duše již za daného života žije v jemnohmotných světech velmi blízkých světům duchovním.

Pozn.: o tomto, pro lidskou bytost v inkarnaci prakticky „neviditelném“ rozdílu mezi podíly obou složek základních programů „zla“ a „dobra“ v konkrétní lidské duši, vás nikdo ve školách neučí a prakticky jsou vám tato fakta pečlivě utajována… ona totiž stojí právě za četností příklonu člověka zvaného „homo politicus“ k sobeckému chování blízkému chování běžnému ve zvířecích říšich v podobě trvalého „odklánění cizích prostředků do vlastní kapsy“, obecně pak touhy po moci a prebendách z toho plynoucích plus agresivitě, programovému lhaní na běžícím páse i potřebě zviditelňování se na veřejnosti a kdekoliv/… existují ale i lidé, u nichž je běžná vysoká četnost příklonu k chování duchovně již vyspělému s životy naplněnými projevy bezpodmínečné lásky, klidu a míru… dá se tedy říci, že lidské nitro /lidská duše v nás/ je v dané inkarnaci zcela determinována svou konkrétní pozicí na vývojovém žebříčku někde mezi stavem totálního ponoření se do stoprocentního ega /zla/ jako ještě téměř zvířecího stavu lidské duše až po stoprocentní dobro /a tedy znovuzrození v duchu/ jako stavu dosažení maxima vlastního duchovního vývoje na této Zemi… když si tohle uvědomíte, jistě se již nebudete divit tak, jak se ještě s tím běžně ve své praxi setkávám, že totiž vedle vás existují lidé sice s lidským tělem, ale s chováním řeznických psů či ještě horším… tito lidé jsou jen na rozdíl od vás zřetelně méně vyvinuti z hlediska stavu svého nitra na oné mnou již tolikráte vzpomínané „úzké“ cestě k duchu a Bohu… a pokusíte-li si na této sice neviditelné, ale velmi reálné linii vývoje od ega /zla/ k dobru /duchu/ zařadit například většinu světových, evropských a našich vlastních VIP „elit“, jistě dojdete ke správnému závěru, ze kterého konce tohoto spektra pocházejí ti, kteří se ve volbách hlásí o vaše hlasy a kde jsou příčiny toho, že to s touhle společností a tímhle světem vypadá tak, jak vypadá… a pochopíte také, proč například mezi nimi absolutně třeba v českém parlamentu nemůže delší dobu vydržet nikdo duchovně vyspělý, jako tomu bylo v minulosti v případě několika charakterních osobností se „světlem v duši“… a bude vám jasné i to, proč jsou oněm problematickým poněkud méně světlým inženýrům, doktorům a atomovým fyzikům jedubaby Merkelové /v míře podstatně vyšší než obvyklé/ vlastní originálně drastické způsoby pojetí sexu s podle nich nedostatečně zahalenými ženami  evropského původu a proč je pro ně lidský život jenom muškou zlatou, kterou je možno kdykoli vypustit zpět ke Stvořiteli pro větší slávu jejich jediného „boha“… i zvířata obvykle kopulují pouze tehdy, když chtějí plodit potomstvo a zabíjí jen tehdy, když mají hlad…

Jistě tedy chápete na základě výkladu výše, že je-li určitým způsobem vyživováno lidské tělo hmotné i tělo duchovní, je — a vlastně i musí být — určitým způsobem vyživováno i lidské tělo duševní…

Jestlipak je vám známo, milí čtenáři, jak vlastně „papá“ lidská duše? Jestliže lidské hmotné tělo se živí jedením a lidské duchovní tělo přijímáním duchovních energií, duše se pak živí dýcháním. Ne však tím, že dýchá kyslík, dusík a stopové plyny, obvykle s příměsí /jistě výživných/ nečistot přítomných v ovzduší v moderních městech, ale dýcháním či vdechováním toho, co by se snad nejlépe mohlo nazvat „atmosférou“ místa, ve které se aktuálně daný člověk nachází.

A možná budete se mnou souhlasit, že „kvalita“ atmosféry místa například v zaplivané špeluňce desáté cenové skupiny je podstatně jiná než kvalita atmosféry v městském parku a už vůbec nesrovnatelná s kvalitou atmosféry v některé přírodní rezervaci v českých zemích, na Moravě či ve Slezsku. Řekněme si tedy rovnou pro lepší spád mého vyprávění, že podobně jako existují lidé s nízkými vibracemi svého nitra, kteří mají v oblibě zlo a chovají se veskrze sobecky, na rozdíl od těch druhých s vysokými vibracemi svého nitra, kteří žijí láskou — stejně tak existují podobně i nízkovibrační atmosféry v oněch špeluňkách desáté cenové skupiny a místech podobných — oproti vysokým vibracím atmosféry oněch míst v parcích a přírodních rezervacích…

A pokud tuhle verzi pravdy o tom všem přijmete, také nebudete mít problém přijmout jako fakt to, že nízkovibrační nitra sobeckých lidí dávají přednost pobytu v prostředí nasyceném nízkovibrační „kvalitou“ obsahu reálně přijímané „atmosféry“ místa — na rozdíl od vysokovibračních niter duchovně vyspělých lidí, kteří dávají přednost pobytu v prostředí nasyceném vysokou vibrací přijímané atmosféry místa…

Dech je tedy potravou duše. Abychom si tuto informaci trochu polidštili, řekněme si to ještě takto: Vibračně níže disponovaní, tedy „těžší“ a pozemské přírodě a jejímu zvířecímu modu blíže stojící lidé prostě mají rádi těžkou stravu typu vepřo, knedlo, zelo a vibračně vysoko disponovaní lidé duchovního typu zase lehkou stravu typu krupička na másle. A jíst stravu toho druhého sice někteří občas dokáží, ale ne vždy a ne často. Každý z lidí podle svých dispozic zůstává věren určitému typu stravování…

-pokračovat budeme příště-

7 komentářů u „Energetický vampýrismus — každodenní loupeže životních energií mezi lidmi tohoto světa. Neviditelný svět psychického násilí a těžké agresivity ve stylu každý proti každému — svět, který vám zůstává skryt je skutečnou příčinou vašich psychických poruch i nemocí fyzického těla /1/“

  1. děkuji za informaci… z mého pohledu irelevantní, něco jako pohádky ovčí babičky… skutečnost je mnohem složitější… mimozemšťané mohou skutečně vcházet do lidských těl popsaným způsobem a jsou samozřejmě vampýry, ale tahle četnost je oproti vampýrismu mezi normálními lidmi mizivá… a nakonec, nezapomínejte, že to, co nazýváme na Zemi lidskou duší, je v podstatě mimozemšťan ponořený do lidského těla za účelem realizace cesty k očištění a návratu „domů“… a vampýrismus u klasických lidí má skutečně neuvěřitelný rozsah… pokud jde o mimozemšťany, mnohem větší problém je odběr energií žijícím lidem prostřednictvím napojení na egregory strachu… a k tomu se nepotřebují vtělovat… to oni stojí za světovou vládou a její snahou neustále držet lidi ve strachu válkami a krizemi nejrůznějšího druhu… chcete-li se podívat do očí vtělenému ještěru s vyhaslou božskou jiskrou v srdci, mrkněte se třeba na Sorose či některého z vůdců Rotschildova klanu… právě klanoví vůdci Rotschildovců si trvalou vládu nad svým impériem a světem zajišťují přebíráním těl normálně narozených příslušníků svého rodu… jsou to klasičtí černí mágové se vším všudy…

   1. Hezky řečeno, speciálně to o lidské duši na Zemi: Ano, v podstatě jsme všichni mimozemšťany. NEJSME TADY na Zemi doma! Je to jen výcvikový tábor! Jen nevědomí lidé se poutají ke svým pozemským příbytkům podle hesla „můj dům, můj hrad“ — a ony jsou to přitom v podstatě jen lepší „stany“ :-) Krásný a silný popis situace dává ragauianův symbol — merkaba:

    Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí.
    Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí.

    Nyní, na „Konci věku“ je nejvyšší část realizovat návrat do skutečného domova — přesně k tomu dává ragauian návod. To je to, co i dnes neustále podvádění „křesťané“ nazývají „věčný život“ aniž by chápali oč se jedná.

    Jakkoliv je to pro někoho možná šokující, je třeba se konečně probudit… tohle úzce souvisí s naším heslem „jen poznání nás osvobodí“ a „poznejte sami-sebe“!

    Znovu připomeňme nanejvýš pravdivé Tomášovo evangelium, kde Ježíš řekl:

    Toto nebe [vesmír] pomine a to co je v tomto nebi pomine. A mrtví nežijí a živí nezemřou.

    [Ve] dnech kdy jste jedli mrtvého, činili jste jej živým.
    Pokud byste se ocitli ve světle, co učiníte?

    Ve dni, [kdy] jste byli jedním, učinili jste se dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte? (Tomáš 11)

   2. Nic proti Vašemu komentáři. Jen pozor na manipulace našeho vědomí. Jak nahoře tak i dole znáé to rčení. Jsme tedy i y potravou a nemusí to být mimozemšťané jak je popisujete.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>