gospel-thomas.net-cover

Také si myslíte že vás Ježíš Kristus spasil svou smrtí na kříži? Na čem je založeno lživé dogma o tzv. zástupné smrti Krista na kříži? Rozbor biblického Písma

Na tomto webu jsme už několikráte předložili argumenty o nesmyslnosti a především nepravdivosti dogmatu o tzv. zástupné smrti Krista na kříži za hříchy křesťanů » Dnes vám ukážeme, že důkazy o církevní lži jsou přímo i v Bibli.

Lež o údajné tzv. „zástupné smrti Krista na kříži“ za hříchy křesťanů je postavena na překroucených výrocích Bible, především z listu Koloským

Oblíbený „křesťanský“ argument typu „všechny naše dluhy na sebe vzal Ježíš Kristus“ je opět lživé a nedokazatelné dogma, které je v rozporu s Kristovým výrokem „jak zaseješ, tak sklidíš“ »

V citátu z Koloským 2 si prosím nejdříve povšimněte fráze, resp. slovního spojení „v něm“ — zajímalo by mne kolik křesťanů se (ne)zamyslelo nad tím, co to OPRAVDU znamená: Např. vyjádření „když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte“ — jistěže nejde o děje uvnitř Ježíšova těla, jistě se tu nemyslí osoba Ježíše — to je na první pohled nesmysl že ano… Autor (sv. Pavel, který byl třetí osobou inkarnované Kristovské trojice) má evidentně na mysli Kristovskou energii, na jejíž pravý význam jsme již nejednou upozorňovali »

1 Jestliže jste tedy s Kristem byli probuzeni, hledejte to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. 2 Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na Zemi. 3 Neboť jste zemřeli [pozn. redakce: myšleno pro pozemský život a lpění na jeho hodnotách] a váš Život je ukryt s Kristem v Bohu. ... 11 Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem [je] Kristus. (Koloským 3:11)

V žádném případě tedy nejde o hmotnou-materiální osobu Ježíše a proto nemůže jít ani o událost fyzického, hmotného ukřižování!

Cílem je poznání Božího tajemství, Krista!

Zde je onen zneužitý citát a všimněte si prosím, že sv. Pavel zcela jednoznačně a opakovaně mluví o poznání… ano, Ježíš Kristus byl gnostik! Jeho slavný výrok „jenom [poznání] pravdy vás osvobodí“ mluví o tom stejném »

2 Zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeni v lásce byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění, k plnému poznání Božího tajemství, Krista {pozn. redakce: nikoliv toho materiálního, nýbrž Kristovské energie = Božího tajemství = poznání o tom "jak ze dvou udělat jedno"}, 3 ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. ... 6 Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte, 7 zakořeněni a budováni v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním. ... 11 V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, 12 když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. 13 I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil 14 a vymazal rukou psaný záznam [dlužní úpis], který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž. 15 Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm [tj. v Kristu]. ... 17 To všechno je stín [=odlesk] budoucích věcí ale skutečnost je Kristus [=budoucího Kristova těla]. (Kol 2:2-3,6-17, CSP)

Správný překlad závěru výroku o „životě v Kristu“ (Kol 2:6–17)

17 To všechno je stín [=odlesk] budoucích věcí ale skutečnost je Kristus [=budoucího Kristova těla]. (Kol 2:17, CSP)
α εστιν σκια των μελλοντων το δε σωμα του χριστου:
α εστιν=je      
σκια=stín    
μελλοντων=budoucího      
σωμα του χριστου=Těla Kristova
(Kol 2:17, Elzevir Textus Receptus 1624)

Je pozoruhodné, co překladatelská vysvětlivka v CSP říká — totiž, že konec této věty má přesný překlad z řečtiny: „…tělo (které vrhá ten stín) je Kristovo (Kristovské)“, což lze stejně tak dobře přeložit jako „stín (nebo též tušení, slabý odlesk, zeslabený, nedokonalý obraz) Kristovského těla v budoucnosti“… a to odpovídá tomu, co vám náš web říká o „Kristovské Cestě“ a spáse skrze tělo »

Dnešní překladatelé zmanipulovaní dogmaty překládají-vykládají odstavec 17 zásadně vždy zcela zmateně (proto jsme jej přeškrtli), protože přijali lživý církevní výklad, který ono symbolické tělo Krista = Kristovskou energii uvnitř duší opravdových křesťanů (viz Koloským 3:11), překrucuje na hmotné tělo Ježíše!

Skutečný význam a život v Kristu, v Kristovské energii — tedy když „ze dvou uděláte jedno“ — znamená mimo jiné, že si konečně budete řídit svůj život sami a budete odolní vůči manipulaci ze strany mocipánů, vlád a autorit! Pokud se zorientujete v symbolice Bible, tak také zjistíte že ono „svlečení těla hříchů“ alegoricky mluví o odstranění hříchů neboli o čištění negativní energie a karmy v nitru člověka — aby bylo možno dosáhnout rovnováhu a sjednocení sebe-sama, tj. slovy Krista „udělat ze dvou jedno“ »

Na kříž je symbolicky přibit dlužní úpis, nikoliv Ježíš!

Dále, klíčový — církevně překrucovaný — odstavec je samozřejmě silně symbolický a navíc vůbec nemluví o tom, že by byl na kříž přibit Ježíš, citujme si: „…působení Boha, který ho (Ježíše) vzkřísil z mrtvých. 13 I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním (Ježíšem) (symbolicky) obživil, když nám všechna provinění odpustil 14 a vymazal rukou psaný záznam [dlužní úpis], který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž…“ Při poctivém a pomalém čtení jasně uvidíte, že aktérem děje v citátu je Bůh, který symbolicky oživuje, odpouští a maže dlužní úpis tím, že jej (dlužní úpis) symbolicky přibíjí na kříž poznání!

Kříž symbolizuje světlo poznání aneb poznání pravdy vás osvobodí!

Symbol raných křesťanů byl odvozen z počátečních písmen XP řeckého Χριστός (Kristus, latinsky christus, řecky Χριστός — Christós). Někdy se mu říká také znak Chi-Rho. | Monogram Chi-Rho was the emblem of the Egyptian god, Horus, thousands of years before Christ and is therefore a link between Horus the savior, and Christ the savior.
Symbol raných křesťanů byl odvozen z počátečních písmen XP řeckého Χριστός (Kristus, latinsky christus, řecky Χριστός — Christós). Někdy se mu říká také znak Chi-Rho. | Monogram Chi-Rho was the emblem of the Egyptian god, Horus, thousands of years before Christ and is therefore a link between Horus the savior, and Christ the savior.

 

Alegorické vyjádření „přibít dlužní úpis na kříž“ může stejně dobře symbolicky znamenat odstranění problému pomocí pravdy (poznání) — z různých dalších zdrojů totiž víme, že kříž původně symbolizoval světlo poznání! Kristus přece říká také: Pravda vás osvobodí! A např. znak Chi-Rho (jeden nejstarších křesťanských symbolů) je sice monogramem XP, současně je ale také symbolem světla poznání! Uvědomte si prosím milí čtenáři, že XP je skutečně originálem, prvotní křesťané vůbec současný symbol kříže nepoužívali! (Mimochodem, největší negativní zásluhy na překroucení symbolu kříže mají právě jezuité — pozdravte černého papeže Frantu a nezapomeňte mu poděkovat za tuto jezuitskou lež!)

Jinými slovy to lze říci tak, že Kristus lidem dal poznání a ukázal Cestu, kterou musí všichni projít jako on — aby dosáhli to co on — znovusjednocení sebe-sama! Výsledkem toho je „Kristovské tělo“. Není vůbec náhodou že prvotní křesťané si neříkali křesťané, nýbrž říkali tomu Cesta! A pro to jsou důkazy prosím pěkně »

Je to především tento citát, jež byl zneužit k vytvoření lživého dogmatu o tzv. „zástupné“ smrti Krista na kříži

Toto dogma je samozřejmě v rozporu s výrokem „jak zaseješ tak sklidíš“. A vůbec, co myslíte, proč by se Kristus namáhal učit učedníky tolika věcem, když podle církve prý stačí „v něj věřit“? V existenci Krista a Boha věří i Satan, jak je jasně uvedeno v Bibli! Takže podle tohoto nesmyslného dogmatu bude spasen i Satan ;-)

Ďábel i démoni věří v Boha

19 Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.

První vatikánská šelma Janova Zjevení » jednoduše nemá pravdivou odpověď, nemá jediný smysluplný argument, který by odůvodnil toto dogma — jediné co má, jsou překrucující manipulativní výklady a překlady uvedeného písma!

Závěr? A co vy osobně, chcete znát nebo ne?

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

 

Pokud to s hledáním Kristova poznání-pravdy myslíte vážně, rozhodně byste neměli přehlédnout Tomášovo evangelium, které je dokazatelně nejblíže původnímu Kristovu učení »

Fakta hezky doplňuje Origenovo dílo, které obsahuje další důkazy toho, jak vypadalo originální křesťanství »

Jaká je tedy role Krista jako Spasitele?

V žádném případě nejde o nějakou slepou víru a/nebo údajnou smrt na kříži — nýbrž o poznání Cesty zpět do Jednoty, k Bohu, kterou lidstvu přinesl — to je skutečná spasitelská role: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život…“ — ano, ano přesně tak to sám Kristus o sobě řekl! Výraz „Pravda“ samozřejmě značí poznání pravdy, jak jsme již opakovaně vysvětlovali » Proto si Kristus může dovolit říkat tato silná slova! A pokud projdete onu Kristovskou Cestu ke sjednocení sebe-sama » vaše ego se dostane na novou vyšší úroveň bytí — vrátíte se zpátky do Jednoty jako sebe-vědomá individualita, to bude váš zisk — nebo jak říká Kristus „váš poklad v nebesích“. Na té vyšší úrovni bytí už neprobíhá inkarnační cyklus a proto se tomu také říká „věčný život“:

Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Ježíš řekl: ... Ale království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku. Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba. Tomáš 3

V kanonické Bibli se dochoval záznam, kde Ježíš říká buďte jako děti… a zde máte dokončení této myšlenky:

Ježíš ... Řekl svým žákům: "Tito malí [děti] co pijí mléko se podobají těm, co vstupují do království." Řekli mu: "Jsme tedy malí [když jsme jako děti] ... vstoupíme do království?" Ježíš jim řekl: "Když učiníte dva jedním a učiníte vnitřek podle vnějšku a vnějšek podle vnitřku a hořejšek podle dolejšku a tak učiníte muže a ženu jediným, aby se muž nestal mužem a žena ženou. Když učiníte oči namísto oka a ruku namísto ruky a nohy namísto nohou, obraz namísto obrazu, tehdy vejdete do království." Tomáš 22
Ježíš řekl: "Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z desetitisíce. A budou postaveni [vyvoleni], přičemž budou jediný [samo-jediný]." Tomáš 23
Ježíš řekl: "Blažení jste [Samo-]Jediní a vyvolení, neboť naleznete království." Tomáš 49

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>