gospel-thomas.net-cover

Také si myslíte že vás Ježíš Kristus spasil svou smrtí na kříži? Na čem je založeno lživé dogma o tzv. zástupné smrti Krista na kříži? Rozbor biblického Písma

Na tomto webu jsme už několikráte předložili argumenty o nesmyslnosti a především nepravdivosti dogmatu o tzv. zástupné smrti Krista na kříži za hříchy křesťanů » Dnes vám ukážeme, že důkazy o církevní lži jsou přímo i v Bibli.

Lež o údajné tzv. „zástupné smrti Krista na kříži“ za hříchy křesťanů je postavena na překroucených výrocích Bible, především z listu Koloským

Oblíbený „křesťanský“ argument typu „všechny naše dluhy na sebe vzal Ježíš Kristus“ je opět lživé a nedokazatelné dogma, které je v rozporu s Kristovým výrokem „jak zaseješ, tak sklidíš“ »

V citátu z Koloským 2 si prosím nejdříve povšimněte fráze, resp. slovního spojení „v něm“ — zajímalo by mne kolik křesťanů se (ne)zamyslelo nad tím, co to OPRAVDU znamená: Např. vyjádření „když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte“ — jistěže nejde o děje uvnitř Ježíšova těla, jistě se tu nemyslí osoba Ježíše — to je na první pohled nesmysl že ano… Autor (sv. Pavel, který byl třetí osobou inkarnované Kristovské trojice) má evidentně na mysli Kristovskou energii, na jejíž pravý význam jsme již nejednou upozorňovali »

1 Jestliže jste tedy s Kristem byli probuzeni, hledejte to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. 2 Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na Zemi. 3 Neboť jste zemřeli [pozn. redakce: myšleno pro pozemský život a lpění na jeho hodnotách] a váš Život je ukryt s Kristem v Bohu. ... 11 Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem [je] Kristus. (Koloským 3:11)

V žádném případě tedy nejde o hmotnou-materiální osobu Ježíše a proto nemůže jít ani o událost fyzického, hmotného ukřižování!

Cílem je poznání Božího tajemství, Krista!

Zde je onen zneužitý citát a všimněte si prosím, že sv. Pavel zcela jednoznačně a opakovaně mluví o poznání… ano, Ježíš Kristus byl gnostik! Jeho slavný výrok „jenom [poznání] pravdy vás osvobodí“ mluví o tom stejném »

2 Zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeni v lásce byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění, k plnému poznání Božího tajemství, Krista {pozn. redakce: nikoliv toho materiálního, nýbrž Kristovské energie = Božího tajemství = poznání o tom "jak ze dvou udělat jedno"}, 3 ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. ... 6 Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte, 7 zakořeněni a budováni v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním. ... 11 V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, 12 když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. 13 I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil 14 a vymazal rukou psaný záznam [dlužní úpis], který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž. 15 Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm [tj. v Kristu]. ... 17 To všechno je stín [=odlesk] budoucích věcí ale skutečnost je Kristus [=budoucího Kristova těla]. (Kol 2:2-3,6-17, CSP)

Správný překlad závěru výroku o „životě v Kristu“ (Kol 2:6–17)

17 To všechno je stín [=odlesk] budoucích věcí ale skutečnost je Kristus [=budoucího Kristova těla]. (Kol 2:17, CSP)
α εστιν σκια των μελλοντων το δε σωμα του χριστου:
α εστιν=je   
σκια=stín  
μελλοντων=budoucího   
σωμα του χριστου=Těla Kristova
(Kol 2:17, Elzevir Textus Receptus 1624)

Je pozoruhodné, co překladatelská vysvětlivka v CSP říká — totiž, že konec této věty má přesný překlad z řečtiny: „…tělo (které vrhá ten stín) je Kristovo (Kristovské)“, což lze stejně tak dobře přeložit jako „stín (nebo též tušení, slabý odlesk, zeslabený, nedokonalý obraz) Kristovského těla v budoucnosti“… a to odpovídá tomu, co vám náš web říká o „Kristovské Cestě“ a spáse skrze tělo »

Dnešní překladatelé zmanipulovaní dogmaty překládají-vykládají odstavec 17 zásadně vždy zcela zmateně (proto jsme jej přeškrtli), protože přijali lživý církevní výklad, který ono symbolické tělo Krista = Kristovskou energii uvnitř duší opravdových křesťanů (viz Koloským 3:11), překrucuje na hmotné tělo Ježíše!

Skutečný význam a život v Kristu, v Kristovské energii — tedy když „ze dvou uděláte jedno“ — znamená mimo jiné, že si konečně budete řídit svůj život sami a budete odolní vůči manipulaci ze strany mocipánů, vlád a autorit! Pokud se zorientujete v symbolice Bible, tak také zjistíte že ono „svlečení těla hříchů“ alegoricky mluví o odstranění hříchů neboli o čištění negativní energie a karmy v nitru člověka — aby bylo možno dosáhnout rovnováhu a sjednocení sebe-sama, tj. slovy Krista „udělat ze dvou jedno“ »

Na kříž je symbolicky přibit dlužní úpis, nikoliv Ježíš!

Dále, klíčový — církevně překrucovaný — odstavec je samozřejmě silně symbolický a navíc vůbec nemluví o tom, že by byl na kříž přibit Ježíš, citujme si: „…působení Boha, který ho (Ježíše) vzkřísil z mrtvých. 13 I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním (Ježíšem) (symbolicky) obživil, když nám všechna provinění odpustil 14 a vymazal rukou psaný záznam [dlužní úpis], který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž…“ Při poctivém a pomalém čtení jasně uvidíte, že aktérem děje v citátu je Bůh, který symbolicky oživuje, odpouští a maže dlužní úpis tím, že jej (dlužní úpis) symbolicky přibíjí na kříž poznání!

Kříž symbolizuje světlo poznání aneb poznání pravdy vás osvobodí!

Symbol raných křesťanů byl odvozen z počátečních písmen XP řeckého Χριστός (Kristus, latinsky christus, řecky Χριστός — Christós). Někdy se mu říká také znak Chi-Rho. | Monogram Chi-Rho was the emblem of the Egyptian god, Horus, thousands of years before Christ and is therefore a link between Horus the savior, and Christ the savior.
Symbol raných křesťanů byl odvozen z počátečních písmen XP řeckého Χριστός (Kristus, latinsky christus, řecky Χριστός — Christós). Někdy se mu říká také znak Chi-Rho. | Monogram Chi-Rho was the emblem of the Egyptian god, Horus, thousands of years before Christ and is therefore a link between Horus the savior, and Christ the savior.

 

Alegorické vyjádření „přibít dlužní úpis na kříž“ může stejně dobře symbolicky znamenat odstranění problému pomocí pravdy (poznání) — z různých dalších zdrojů totiž víme, že kříž původně symbolizoval světlo poznání! Kristus přece říká také: Pravda vás osvobodí! A např. znak Chi-Rho (jeden nejstarších křesťanských symbolů) je sice monogramem XP, současně je ale také symbolem světla poznání! Uvědomte si prosím milí čtenáři, že XP je skutečně originálem, prvotní křesťané vůbec současný symbol kříže nepoužívali! (Mimochodem, největší negativní zásluhy na překroucení symbolu kříže mají právě jezuité — pozdravte černého papeže Frantu a nezapomeňte mu poděkovat za tuto jezuitskou lež!)

Jinými slovy to lze říci tak, že Kristus lidem dal poznání a ukázal Cestu, kterou musí všichni projít jako on — aby dosáhli to co on — znovusjednocení sebe-sama! Výsledkem toho je „Kristovské tělo“. Není vůbec náhodou že prvotní křesťané si neříkali křesťané, nýbrž říkali tomu Cesta! A pro to jsou důkazy prosím pěkně »

Je to především tento citát, jež byl zneužit k vytvoření lživého dogmatu o tzv. „zástupné“ smrti Krista na kříži

Toto dogma je samozřejmě v rozporu s výrokem „jak zaseješ tak sklidíš“. A vůbec, co myslíte, proč by se Kristus namáhal učit učedníky tolika věcem, když podle církve prý stačí „v něj věřit“? V existenci Krista a Boha věří i Satan, jak je jasně uvedeno v Bibli! Takže podle tohoto nesmyslného dogmatu bude spasen i Satan ;-)

Ďábel i démoni věří v Boha

19 Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.

První vatikánská šelma Janova Zjevení » jednoduše nemá pravdivou odpověď, nemá jediný smysluplný argument, který by odůvodnil toto dogma — jediné co má, jsou překrucující manipulativní výklady a překlady uvedeného písma!

Závěr? A co vy osobně, chcete znát nebo ne?

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

 

Pokud to s hledáním Kristova poznání-pravdy myslíte vážně, rozhodně byste neměli přehlédnout Tomášovo evangelium, které je dokazatelně nejblíže původnímu Kristovu učení »

Fakta hezky doplňuje Origenovo dílo, které obsahuje další důkazy toho, jak vypadalo originální křesťanství »

Jaká je tedy role Krista jako Spasitele?

V žádném případě nejde o nějakou slepou víru a/nebo údajnou smrt na kříži — nýbrž o poznání Cesty zpět do Jednoty, k Bohu, kterou lidstvu přinesl — to je skutečná spasitelská role: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život…“ — ano, ano přesně tak to sám Kristus o sobě řekl! Výraz „Pravda“ samozřejmě značí poznání pravdy, jak jsme již opakovaně vysvětlovali » Proto si Kristus může dovolit říkat tato silná slova! A pokud projdete onu Kristovskou Cestu ke sjednocení sebe-sama » vaše ego se dostane na novou vyšší úroveň bytí — vrátíte se zpátky do Jednoty jako sebe-vědomá individualita, to bude váš zisk — nebo jak říká Kristus „váš poklad v nebesích“. Na té vyšší úrovni bytí už neprobíhá inkarnační cyklus a proto se tomu také říká „věčný život“:

Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Ježíš řekl: ... Ale království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku. Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba. Tomáš 3

V kanonické Bibli se dochoval záznam, kde Ježíš říká buďte jako děti… a zde máte dokončení této myšlenky:

Ježíš ... Řekl svým žákům: "Tito malí [děti] co pijí mléko se podobají těm, co vstupují do království." Řekli mu: "Jsme tedy malí [když jsme jako děti] ... vstoupíme do království?" Ježíš jim řekl: "Když učiníte dva jedním a učiníte vnitřek podle vnějšku a vnějšek podle vnitřku a hořejšek podle dolejšku a tak učiníte muže a ženu jediným, aby se muž nestal mužem a žena ženou. Když učiníte oči namísto oka a ruku namísto ruky a nohy namísto nohou, obraz namísto obrazu, tehdy vejdete do království." Tomáš 22
Ježíš řekl: "Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z desetitisíce. A budou postaveni [vyvoleni], přičemž budou jediný [samo-jediný]." Tomáš 23
Ježíš řekl: "Blažení jste [Samo-]Jediní a vyvolení, neboť naleznete království." Tomáš 49

Dodatek na téma obětování chleba a vína v katolické mši

Pokud jde o ono údajné proměňování chleba a vína na tělo a krev Krista — jde opět o další velký podvod antikristovské katolické církve:

47 Amen, amen, pravím vám, kdo věří [ve mne], má život věčný. 48 Já jsem chléb života. 49 Vaši otcové jedli v pustině manu, a zemřeli. 50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel. 51 Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo.”
52 Židé se hádali mezi sebou a říkali: “Jak nám tento člověk může dát k jídlu [své] tělo?” 53 Ježíš jim tedy řekl: “Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. 54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 55 Neboť mé tělo je vpravdě pokrm a má krev je vpravdě nápoj. 56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 57 Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne.

Silně cítím, že zmíněný křesťanský rituál je odvozen překroucením textu z Jana 6 — kde jde ovšem jednoznačně o symbolický popis — Kristus mluví o „pojídání Krista“ slovy jako: „Já jsem chléb života… Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den… Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne…“

Když si uvědomíte symboliku, stane se to velmi zřejmé — jde o Kristovskou energii! Chápejme tuto pasáž ve smyslu absorbování Kristova učení-poznání-pravdy a žití v Kristovské energii! Touto Kristovskou energií je jednoznačně láska — v tomto případě tzv. láska-k-sobě, která umožní znovu-sjednocení rozpolcené lidské duální duše a tím získání tzv. věčného života — jinak řečeno vystoupení z časové smyčky reinkarnací » Návod k tomu dává Kristus v Tomášově evangeliu, výroku č. 22 uvedenému výše…

Kristus není osoba, je to titul nositele sjednocující Kristovské energie. Ježíš [Kristus, v danou chvíli nositel Kristovské energie] řekl mj.:

Já jsem světlo, které je nade všemi [světly].
Já jsem vše.
Vše ze mne vyšlo a vše mne dosáhlo.
Zlomte dřevo, jsem tam.
Zvedněte kámen, naleznete mne tam.
(Tomáš 77)

4 komentáře u „Také si myslíte že vás Ježíš Kristus spasil svou smrtí na kříži? Na čem je založeno lživé dogma o tzv. zástupné smrti Krista na kříži? Rozbor biblického Písma“

 1. Dobrý den,
  před časem jsem nalezl Vaše stránky a přečetl zde několik článků zejm. o novodobém křesťanství a s radostí jsem shledal, že mi v podstatě mluvíte z duše. Nicméně musím zareagovat na článek o spasení skrze Ježíšovu smrt na kříži. V článku jste uvedl některé pasáže z bible, které jsou mylně vykládány, nicméně neuvedl jste jednu zásadní pasáž, kdy Ježíš při poslední večeři podává chléb a víno a tvrdí, že je to jeho tělo a jeho krev, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů.
  Máte i k tomuto nějaký postřeh, nebo jste tuto část neuvedl záměrně?
  Děkuji

  1. Hezký den Miroslave, díky za postřeh, ne není v tom záměr :-) I jako autor, který se snaží tzv. „spojovat tečky“, tedy propojovat poznání do komplexního a FUNKČNÍHO celku, jsem jen člověk, momentálně v těle a proto s omezenou kapacitou vědomí… zkusím si vámi zmíněnou pasáž ještě promyslet a procítit… ozvu se.

   Prozatím jen obecně poznamenám, že jako člověk, který asi prošel podobným hledáním jako Vy, dospívám k stále větší jistotě že skutečná pravda a jádro je právě v Tomášově evangeliu… tam je třeba hledat autoritativní Kristovo poznání a učení…

  2. Hezký den Miroslave, doplňuji slíbený komentář k biblické pasáži kdy „Ježíš při poslední večeři podává chléb a víno a tvrdí, že je to jeho tělo a jeho krev, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů.“

   Snad bychom mohli začít citátem:

   26 Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal,rozlomil ho, dal učedníkům a řekl: “Vezměte, jezte. Toto je mé tělo.” Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy “Napijte se z něho všichni. 28 Neboť toto je má krev [nové] smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů.

   https://www.bible.com/en-GB/bible/509/MAT.26.csp

   Takže jde tu o evidentně jen o ustanovení symbolického „vzpomínkového“ rituálu — nejde o žádné umírání nebo utrpení Krista a toto tedy nemohlo být základem oné dogmatické lži o jeho údajné zástupné smrti…

   Jak už také bylo rozebráno na tomto webu v příslušné rubrice, je dobře známo že když římská moc pohltila a využila křesťanství jako nástroj moci, tak došlo k jeho sloučení se starším kultem Sol Invictus, ve kterému už ještě dříve byl integrován tzv. Mithraismus — a přesně v tomto kultu mají počátek všechny ne-svaté katolické rituální obřady, počínaje známou „mší“ včetně onoho rituálního popíjení… je tedy docela dobře možné, že tato pasáž „obětování chleba a vína“ byla vsunuta právě na politickou zakázku v rámci slučování uvedených kultů…

   Mimochodem: V našem pátrání jsme již zjistili i to, že právě Matouš patří mezi ty nejvíce manipulované evangelia…

  3. Pokud jde o ono údajné proměňování chleba a vína na tělo a krev Krista — jde o další podvod katolické církve:

   47 Amen, amen, pravím vám, kdo věří [ve mne], má život věčný. 48 Já jsem chléb života. 49 Vaši otcové jedli v pustině manu, a zemřeli. 50 Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel. 51 Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo.”

   52 Židé se hádali mezi sebou a říkali: “Jak nám tento člověk může dát k jídlu [své] tělo?” 53 Ježíš jim tedy řekl: “Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a nebudete-li pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. 54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 55 Neboť mé tělo je vpravdě pokrm a má krev je vpravdě nápoj. 56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 57 Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne.

   https://www.bible.com/en-GB/bible/509/JHN.6.csp

   Silně cítím, že zmíněný křesťanský rituál je odvozen překroucením textu z Jana 6 — kde jde ovšem jednoznačně o symbolický popis — Kristus mluví o „pojídání Krista“ slovy jako: „Já jsem chléb života… Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den… Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne…“

   Když si uvědomíte symboliku, stane se to velmi zřejmé — jde o Kristovskou energii! Chápejme tuto pasáž ve smyslu absorbování Kristova učení-poznání-pravdy a žití v Kristovské energii! Touto Kristovskou energií je jednoznačně láska — v tomto případě tzv. láska-k-sobě, která umožní znovu-sjednocení rozpolcené lidské duální duše a tím získání tzv. věčného života…

   Kristus není osoba, je to titul nositele sjednocující Kristovské energie. Ježíš [Kristus, v danou chvíli nositel Kristovské energie] řekl mj.:

   Já jsem světlo, které je nade všemi [světly].
   Já jsem vše.
   Vše ze mne vyšlo a vše mne dosáhlo.
   Zlomte dřevo, jsem tam.
   Zvedněte kámen, naleznete mne tam.
   (Tomáš 77)

   http://marcion.sourceforge.net/nag-hammadi-library/tomasovo-evangelium.html

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>