Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

Gnostické myšlení 21.století ztratilo povědomí o tom, kudy skutečně vede cesta k vysvobození či spáse duše. Hovoří o prioritě prožití vnitřní zkušenosti člověka a o nemožnosti jejího pojmového vyjádření, aniž by znala příčiny. A už vůbec nám neposkytuje návod, jak v sobě tuto prioritu realizovat!

Vy, kteří znáte moji práci, jste už nejednou byli svědky toho, kdy jsme spolu zaznamenali fakt, že některé intuitivní informační toky, které jsem vložil do praxe rekonstrukce lidské psychiky, se později potvrdily ve své správnosti nečekaným způsobem ve starověkých dokumentech. Zažili jste to spolu se mnou poprvé, když jsme se spolu dostali ke znění Tomášova evangelia nalezeného v 50. letech minulého století v Nag Hammádí v Egyptě.

Nag-Hammadi-map

Kodexy z Nag Hammadi pocházely z kláštera Khénoboskion
Kodexy z Nag Hammadi pocházely z křesťanského kláštera Khénoboskion

Toto evangelium tam bylo prokazatelně ukryto přesně v době nástupu zfalšovaného papežského-římsko-katolického křesťanství » a představuje autentický záznam Kristových výroků z té doby, které nebyly a vzhledem k okolnostem ani nemohly být v žádném případě nijak zpraseny zásahy autorit římsko-katolické církve v posledních dvou tisících letech »

Konkrétně se jednalo o objevení výroků potvrzujících naprostou  správnost mé vlastní intuitivní praxe vedení klientů k bezpodmínečné lásce k sobě v protikladu k běžně církví preferované požadovačné a tudíž podmíněné lásce k bližnímu svému. Praxe při aplikaci té první lásky, lásky bezpodmínečné k sobě samému či sobě samé, na úkor té druhé široce rozšířené lásky lidsky podmíněné k lidem ve vlastním okolí, se ukázala být v naprosté většině případů klíčová pro úspěch žádoucí změny v psychice člověka. Podrobnosti a mé poznámky ke Kristovým textům objeveným v Nag Hammádí najdete na tomto webu na adresách:

K něčemu podobnému dochází i teď. Přestože jsem se již ve svých textech zabýval gnostickým poznáním v období před Kristem jako zdrojem, na němž deformací původního „slunečního“ kultu římsko-katolická církev povýšená na státní náboženství v tehdejší římské říši vytvořila základy dnešního hluboce padlého falešného křesťanství, nikdy jsem se nezabýval gnozí jako historicky daným poznáním z raných dob lidských dějin.

S rámcovým příběhem historie gnostického poznání jsem přišel do kontaktu až tak, že mne prostá náhoda /?/ přivedla mezi vyznavače české linie gnose soustředěné kolem pana Jana Kozáka, skutečné autority mezi znalci a vykladači gnose u nás.

Trochu jsem si materiály z dílny výše uvedeného autora i další o gnozi prohlédl a nové informace mé poznání historického vývoje hledání Pravdy o člověku a o životě lidském samozřejmě rozšířily. Zároveň ovšem před mým vnitřním zrakem vyvstaly některé otázky, které si zasluhují pozornosti a volají po zodpovězení. A právě o tom bude tento náš text.

Máme rok 2018 a jsme uprostřed událostí ve fázi vývoje lidstva, o kterém se mnozí vyslovují jako o tzv. „konci věku“.

Události ve světě se vyvíjí stále překotněji a změna následuje změnu. Dosavadní struktura společnosti podléhá destrukci, lidé se vymaňují ze stále nemilosrdnějšího sevření těch, kteří si po tisíciletí usurpovali moc nad tímto světem. Reálné nebezpečí konečného řešení historie lidstva v rámci ohnivého pekla jaderné války je skutečností všedního dne, rozpadají se tradiční duchovní opory, sílu nabírá obrovská migrace a zranitelnost přírodních a sociálních systémů se stupňuje.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že již konec 19. století a počátek 20. století vygeneroval mnoho vzdělaných lidí, kteří předávali lidstvu jednoduché, počáteční informace o existenci duchovna. Bylo nutno, aby lidé zejména v křesťanské západní civilizaci, kteří byli vystaveni téměř dvě tisíciletí církevnímu teroru anti-duchovního temna, falše a lží, se seznamovali s abecedou duchovní nauky velmi pozvolna.

Již v roce 1912 Rudolf Steiner /25.2.1861–30.3.1925/, rakouský filosof, mystik a esoterik, hovořil o tom, že je nutno veřejnost na příchod skutečného Poznání postupně připravovat. A byl to také on, který předvídal, že mnohem později bude dána lidstvu vyšší esoterická nauka nadsmyslového charakteru.

A to se skutečně událo a dále děje. S přelomem století dochází  k postupným odhalením dosud skrytých znalostí v širokém rozsahu. Nic však není tak ideální, jak se to zdá být. Slábnoucí vliv vlčích smeček v rouchu beránčím v církvích do značné míry nahradil zcela nový druh nejrůznějších part „esoteriků“, kteří útočí svými výplody často ryze egoistických myslí na adepty poznání, a tiší lidskou žízeň záplavou zdánlivě duchovních informací a praktik, aby mohli nakrmit svou vlastní touhu po penězích, pýchu a marnivost. V našich knihovnách, seznamech přednášek na esoterických festivalech a v článcích na internetových webech je bohužel možno najít mnoho rádoby zaručených „esoterických“ zdrojů informací, ale velmi, velmi málo je těch pravých, které by lidem měly a mohly něco říci.

Hledání skutečné pravdy a poznání

Mnohaleté hledání moudrosti tak mnohdy končívá neúspěchem. Gnoze nás upozorňuje, že pravda jako taková není totiž pouhým sběrem informací a jejich vzájemným sdílením, není věcí přesvědčení nebo konceptu, ale je to záležitost komplexní vnitřní psychologické revoluce v člověku. Já dodávám, že je to přesně určený postup, ta „úzká“ cesta dovnitř sebe, který při nedodržení může vést k nehodám, kdy se člověk oklikou dostává zpět na onu pověstnou, nikam nevedoucí širokou stezku.

Pravé poznání

Gnoze má tedy jistě své místo na cestě skutečného hledání duchovního poznání. Wikipedie nám o gnozi podává zhruba tuto informaci: Řecké slovo gnóze  znamená druh znalostí, které pocházejí z vlastní zkušenosti a tedy jsou prožity v nitru člověka. Pravé poznání k člověku přichází podle gnoze nikoli manipulací s informacemi o duchovnu lidským intelektem /hlavou, řečí myslí/, ale přichází k němu procítěním srdcem, tedy řečí srdce. Poznání skutečné pravdy nikdy nemůžete najít ve vnějším světě, protože nikdy nezapadá do obvyklých představ, nedá se zařadit do existujících schemat či teorií. Nemůže být vysvětlena, musí být prožita. Prožití /osobní zkušenost/ totiž není přenosná v abstraktních pojmech lidské mysli, slov či myšlenek. Zkušenost je mnohem více než myšlenka.

Jinými slovy, skutečná gnóze je zážitek, který se vymyká pojmu, přesvědčení nebo jakékoli snaze o jeho myšlenkovou interpretaci. Pokud to chce někdo pochopit, musí to prožít, zažít ve svém nitru. To je přesně ten důvod, proč skutečné duchovno je založeno na vlastním úsilí a vlastní práci na sobě, či ještě lépe v sobě, ve svém nitru.

Poznámka: Na vysvětlenou pro vás, kteří jste již prošli mým školením… jistě již není dnes pro vás problém přesně rozlišit poznání založené čistě na vnějších zdrojích informací produkovaných vaším okolím a poznáním založeným na skutečném vlastním vnitřním prožití… je to totiž přesně o tom, jako když jste na mně mnozí nejdříve nevěřícně koukali, když jsem vám sdělil, že nemáte rádi sami sebe či dokonce sami sebe nenávidíte… protože tohle váš intelekt, vaše hlava, do té doby jediný vám známý způsob komunikace s okolím, vůbec nebrala resp. odmítala brát… odmítala ji přijmout, tu informaci, jako pravdivou či vůbec možnou… ale vzpomeňte si na tu úžasnou změnu, na ten záblesk pochopení, ten paprsek Světla, který prosvítil vaše nitro ve chvíli, kdy jsem vám zprostředkoval možnost citem svého srdce najít pod oním kuchyňským stolem a vnímat toho mnohdy zoufalého, smutného a opuštěného „pejska“, „vnitřní dítě“, tu vaši druhou polovinu, o které jste dosud nic nevěděli… vzpomeňte si, jak mnohým z vás spontánně vyrazily do očí naprosto nečekané a někdy šokující slzy lítosti a dojetí… a nebyly to slzy lítosti a dojetí z hnutí vaší mysli… byly to slzy dojetí z pochopení vašeho srdce, z jeho prožití si citů, které ve vás onen první záblesk poznání vyvolal… tehdy jste možná zcela poprvé za váš dlouhý život dosáhli přímo srdcem prožitého vědomého poznání o tom, jak jste vy sami provinili jako duchové v této své inkarnaci na sobě samých, na onom svém fyzickém egu, na onom pejskovi, který vám poctivě dnes denně po dlouhá léta sloužil do roztrhání svého a tedy i vašeho vlastního těla… a vzpomeňte si také, že tohle poznání stálo jako první na počátku vaší nádherné vnitřní změny, na počátku vaší osobní „úzké“ cesty k Bohu a pozitivnímu životu, na které se další a další skvělé prožitky Pravdy o vás, o vašem životě, o lidech kolem vás a o jejich životech dále nabalují jako nádherná světelná koule… nebýt tohoto prvotního okamžiku skutečného, vpravdě gnostického poznání, zřejmě byste šlapali jako slepí dále životem v depresích z nedostatku lásky prožívané v tomto světě, pronásledováni vším, co tenhle nepřirozený stav nelásky k sobě samému či sobě samé do nitra běžnému člověku dnes a denně přináší…

Pokračujme ke gnozi. Již v minulosti jsem se dost zajímal o historické období světového konfliktu Synů Světla a Synů Beliahu. Bylo to období existence Atlantidy, která byla v té době civilizačním centrem bytostí čvrté rasy silně inklinujících k dalšímu pádu do hmoty a následnických zemí tehdy již ponořené Lemurie, která  stále ještě  představovala oázu čistoty vysokých vibrací původně duchovních civilizací sestoupivších na Zemi. Dostalo se mi hodně interních informací o tomto konfliktu, možná proto, že jsem byl do tamních událostí tehdy na straně Synů světla dosti zapleten. Můj vztah k oblasti východního náboženství a filozofie je proto i dnes velmi vstřícný.

Proto jsem si také dnes naprosto jist tím, že tohle období bylo obdobím, kdy na této Zemi žily entity této tzv. čtvrté lidské rasy bytostí postupně se zhmotňujících již spolu s lidmi dnešní páté lidské rasy, tedy lidmi našeho typu. Dochované historické materiály, například přeložené texty psané klínovým písmen na hliněných tabulkách ve starověkém Sumeru, jsou nepřebernou studnicí informací o těchto dobách minulých a zachycují tuto část historie lidstva mnohem pravdivěji, nijak nezatíženy cenzurou či dokonce embargem na tyto informace uvalenými na ně křesťanstvím a „vědou“ západní civilizace. Mnoho velmi zajímavých informací na toto téma najdete v rubrice Planeta X zde na webu.

Z těchto historických materiálů plyne, že přímé soužití dnešních lidí a jejich „bohů“, tedy mnohem vyspělejších lidských bytostí čtvrté lidské rasy zde na Zemi, bylo realitou ještě zhruba ve třetím až šestém tisíciletí před našim letopočtem. Dnes i západní, ateistickými dogmaty hluboce deformovaná věda, pomaličku dochází k tomu, že začíná akceptovat zprávy staroindických a védských spisů o existenci velmi vyspělých civilizací minulosti a jimi vlastněných technologií, které jsou v mnoha případech i v jednadvacátém století pro nás /možná/ dalekou budoucností.

K onomu společnému soužití obou lidských ras se později vrátíme, protože fakt jejich samotné existence a existence jejich soužití je při hodnocení dnešní úrovně gnostického poznání velmi důležité.

Všechno poznání lidstva pochází z jednoho původního zdroje

Zatím zůstaňme ještě chvíli u gnoze a podívejme se ve zkratce na to, co mi při studiu materiálu o gnozi dále „zavadilo o klobouk“ a co bylo v „oříšcích“, které jsem takto získal k doplnění svých poznatků o ní jako takové. Aniž bych se chtěl opakovat, přesto musím znovu zdůraznit:

Podle nauky gnoze všechny znalosti, všechno poznání lidstva pochází z jednoho původního zdroje. Pravým významem slova gnóze je poznání ze zkušenosti, zejména zkušenosti z božství nebo toho, co je za hranicemi pěti smyslů. Slovo gnóze se nevztahuje na znalosti, které nám byly řečeny nebo kterým věříme.

Gnóze je zkušenostní poznání, nikoli pouze intelektuální nebo konceptuální znalosti, přesvědčení nebo teorie, mající svůj základ pouze v práci intelektu.

Pochopit, kým vlastně je člověk

Co je pro ono zkušenostní poznání ale mimořádně důležité a co dnešní gnoze tak trochu opomíjí, je fakt, že samotné poznání prožitím může realizovat naplno jen člověk, který současně usiluje o dosažení vlastní vnitřní celistvosti. A k tomu člověk potřebuje ve svém vnitřním světě pochopit, kým vlastně je /ve smyslu skutečného poznání o stvoření hmotného nosiče duše a ducha dnešních lidí páté rasy/ a co to pro něj znamená.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Potřebuje znát a prožít si informaci, že je duální bytostí, spojením dvou samostatných vědomí, vědomí ega /podvědomí/ a vědomí ducha /nadvědomí/ v součtové duši a potřebuje se prožitím naučit, jak je nutno hledat a nalézat harmonii mezi jednotlivými částmi sebe sama. Jen tak totiž může nastoupit onu „úzkou“ cestu ve svém nitru k dosažení cíle svého života zde.

Pokud se o to nezajímá, pokud ještě nedorostl do fáze uvědomění si potřeby vnitřní změny a nehledá ji, to již samo o sobě vylučuje, aby Pravdu o sobě a o svém životě a o tom, co dělá dobře nebo špatně, získával. Takový člověk neúplný, vnitřně disharmonický, je v sobě, ve své součtové duši rozpolcen mezi sféru vlivu vlastního ega a vlastního ducha a jeho duše celoživotní souboj mezi těmito dvěma aspekty sebe sama prostě nezvládá. Přesně tak, jak to tvrdí gnoze.

Řeč srdce versus řeč mysli

Většina, a to naprostá většina, dnešních lidí aktivně používá ke komunikaci s okolím a k získávání informací svou přebujelou a společností přeškolenou mysl. Hovořím o ní jako o řeči hlavy, rozumové řeči mysli. Téměř nikdo dnes vědomě nevyužívá k této komunikaci své srdce. Přitom ale právě řeč srdce má pro člověka klíčový význam. Právě skrze ně nám přichází ono /gnózí tolik preferované/ poznání zkušenostní. Srdcem hovořil k lidem Ježíš Kristus a lidé, přijímající v příštích staletích jeho slova hlavou, nepochopili pravý význam jeho slov a vět. Byť svůj díl na současném katastrofickém stavu samozřejmě sehrál i vražedný záměr satanských „lidí hlavy“ získat nad jeho učením a jeho vyznavači kontrolu.

Poznámka: Pro ty, kteří to nevědí… lidské ego /vaše podvědomí/ se sídlem v břiše komunikuje s vámi, tedy s duší, kterou vlastně tady na Zemi jste, prostřednictvím přímého napojení vašeho ega na váš přední mozek… ti dva, ego a přední mozek, jsou ve vás parťáci a vkládají do chování, myšlení a jednání vás, pozemského člověka páté rasy /tedy vás jako duše/ už vzpomínaný satanský program „sobectví a oddělenost“… protihráčem tohoto páru ve vás je přímé spojení ducha se sídlem v srdci, které komunikuje s vaší duší díky napojení na váš zadní mozek a pokouší se do vás průběžně vkládat svůj program „láska a sjednocení“… váš mezimozek si představte jako dispečink, který vyhodnocuje pro vás jako pro duši atraktivitu obou návrhů řešení dané životní situace, kterou právě řešíte, v intencích daných pro vaše konkrétní nastavení — příklonu k egu či k duchu v dané inkarnaci /dáno vaším dosavadním vývojem v mnoha po sobě jdoucích inkarnacích/… a je vaší svobodnou vůlí, za kterou vy jako bytost duše nesete podle zákonů Univerza /chcete-li, zákonů Božích/ konkrétní zodpovědnost, zda poslechnete při řešení oné situace program inspirovaný egem-Satanem nebo duchem-Bohem /dobro/…

Nezaslechli jste někdy trochu primitivní /ale přesto pravdivý/ názor, že příčinou pádu člověka je tak trochu neustálé mezigenerační zvětšování objemu předního mozku oproti mozku zadnímu? Pokud ano, pak vězte, že ono zvětšování kapacity spojení dvojice ego-přední mozek tím získává v lidské duši stále větší moc prosazovat své satanské programy oproti programům lásky ducha… a uvědomujete si, kde to nutně skončí, pokud Bůh prostřednictvím Syna člověka se v čase konce věku nepokusí kvůli těm několika málo lidem, kteří mu za to stojí, s tímhle vývojem něco udělat? …a nenapadá vás, co byste mohli třeba teď hned pro sebe udělat vy sami?  

Hlava prostě srdci nerozumí. Proto nemůžete Pravdu o sobě a o svém životě a o tom, co děláte dobře nebo špatně, získat ani nasloucháním channelingů pravých či nepravých archandělů či jiných bytostí v meditaci ani zprostředkovaně od tzv. kontaktérů, protože opět se jedná jen o informace z doslechu /zvenčí/ a práci vaší hlavy.

Proto vám také nepomůže donekonečna vyhledávat cokoli v meditacích samotných. A to proto, že v meditacích unikáte svojí duchovní myslí do vibrací tam nahoře, ale vaše druhá část, vaše ego, je při meditaci umrtveno zde na Zemi a vaše duše je zbavena prožitků ega. Nesplňujete v těchto případech proto podle požadavků gnoze požadavek celistvosti a znovusjednocení obou svých protichůdných částí, protichůdných bytostí v sobě, tedy ega a ducha.

Skutečné duchovno je založeno na vlastním úsilí, jak poznat pravdu

Tím, kdo vám garantuje samotné prožití a tím i přijetí Pravdy, je ve vás právě vaše ego, vědomí vašeho těla. Bez jeho aktivní spolupráce jste mimo mísu. Bez osobní zkušenosti ega vnesené do vaší duše není skutečné poznání možné, prožití ve svém nitru skutečně není sdělitelné v pojmech verbálního projevu lidské řeči. Jinými slovy, gnóze nám říká, že klíčový pro skutečné poznání je živý zážitek ve vlastním nitru. To je důvod, proč skutečné duchovno je založeno na vlastním úsilí, jak poznat pravdu, a způsob, jak dosáhnout tuto zkušenost je především praktický.

Poznámka: Spoléhat se na víru v Boží milost a na to, že když se budete modlit a budete hodní, vyzvedne si vás Kristus při druhém příchodu, to už radši věřit v to, že vás přinesl čáp… rozdíl mezi poznáním Pravdy o tom, co jest, v nitru sobě samých a mezi soustředěním se na víru v tvrzení jiných v tomto světě si opět můžeme přiblížit na vašem vlastním příběhu… na příběhu přijetí sebe sama… pravou Pravdu o tom, kdo jste a o tom, co je pro vás skutečně životně důležité, jste poznali opět ve svém nitru teprve tehdy, když jste přijali do svého života poprvé a pak už nastálo tu „holčičku“ nebo toho „chlapečka“, to své „vnitřní dítě“, v oné původně prázdné místnosti obýváku svého domečku duše… vyzvedli jste ho z kouta, kde bezútěšně řadu let přežívala či přežíval, objali jste ho a teď s ním dnes a denně žijete vzájemnou vnitřní bezpodmínečnou lásku… v tom případě jste si prožili skutečnou Pravdu o tom, kdo vlastně jste, kdo ve vás je kdo, o vztazích těch bytostí, které sídlí ve vašem nitru… ve chvíli tohoto prožití jste odhodili vše falešné, čím vás vybavila výchova v dětství, církev a tato společnost a  postavili jste se na začátek cesty skutečného opravdu gnostického poznání o sobě, o svém životě a životu člověka obecně jako takového a váš život konečně dostal smysl a směr…

Vy, kteří již beze zbytku rozumíte textu výše kurzívou psaných odstavců v poznámkách, kráčíte po vlastní „úzké stezce“, na počátek které jste se spolu se mnou postavili. A pro vás /kterým jsou tyto řádky především určeny/ také jistě již není tajemstvím, že vaše prožití si vnitřního poznání o tom, kdo jste a kdo ve vás je kdo, je skutečným zkušenostním poznáním ve smyslu gnoze a že jste skrze tuto chůzi po oné „úzké“ cestě již sami v praxi těmi, kteří si osvojují kvality běžně dříve prožívané jen zasvěcenci. 

Začínáte zde na zemi ztělesňovat a doslova žít kvality, jako jsou bezpodmínečná láska k sobě /a ta se jak z křesťanství, tak z moderní gnoze zcela vytratila!/, následně prožíváte také hlubokou lásku ke všem bytostem okolo vás, jste na cestě vysokého vzestupu intuice a emocionální i mentální inteligence a máte stále více zesilující schopnost prožívání stavů oslnivé radosti. Jste tedy nositeli toho, co gnoze dnes připisuje jen zasvěcencům přicházejícím na tuto planetu, znáte tedy skutečnou Pravdu a víte, jak ji dosáhnout. Věčná Pravda, tajená lidstvu po tisíciletí, pro vás přestává být tajemstvím.

Gnoze a její představitelé, kteří dosud nedosáhli na váš vývoj, stále hledají alespoň kontury toho, co vy již máte. Hledají kontury pravého Poznání, a hledají ho v rozborech a studiích světové filozofie, světových náboženství a duchovních tradicích minulosti. Pouze tuší to, co vy již víte — totiž že existuje jeden jediný zdroj všeho poznání, dříve přístupný jen pro vyvolené. Poznání, jehož skutečná forma a význam je pouze mlhavě vnímán spícím vědomím naprosté většiny lidstva. A to poznání je v člověku, tam uvnitř.

-pokračování-


Další informace:

2 komentáře u „Gnostické myšlení 21.století ztratilo povědomí o tom, kudy skutečně vede cesta k vysvobození či spáse duše. Hovoří o prioritě prožití vnitřní zkušenosti člověka a o nemožnosti jejího pojmového vyjádření, aniž by znala příčiny. A už vůbec nám neposkytuje návod, jak v sobě tuto prioritu realizovat!“

    1. Ano. Zcela jistě jde o klíčový materiál pro ty, kteří skutečně chtějí dojít k cíli a splnit účel svých inkarnací zde na Zemi. Přejeme si aby se tato informace dostala k co nejvíce potřebným a připraveným. Znáte takové? Dejte jim vědět…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>