Pravda vás vysvobodí — říká Ježíš. Dogma o papežské neomylnosti, tedy papež sám, říká — já mám pravdu. Pravda nebo lež?

Dnes si, v rámci rehabilitace Krista, připomeneme jeho úžasný výrok o pravdě. Je to silný citát a každý si jej proto rád přivlastňuje, kdejaký falešný prorok, kdejaká sekta. Jak už jsme mnohokráte prohlásili, my si Ježíše nehodláme přivlastňovat, my především chceme uvést na pravou míru lži, které se o něm tradují. Tak se podívejme, co se píše v církevních zápisech:

Pravda vás vysvobodí

31 Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. 32 Poznáte Pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8:31-32)

Vycházejme při dekódování písma z toho, že Bible mluví symbolicky. Je třeba pochopit symboliku slova Pravda. Pravda je bohužel silně zneužívané slovo, každý tvrdí že má svou pravdu, je to tvrzení proti tvrzení…

Pravda znamená poznání Pravdy o životě člověka v těle na Zemi

Vyjádření o Pravdě je skutečně velmi silný výrok a církev se jej proto snaží přivlastnit a pokroutit. Dělá to po 2000 let tak, že se nám snaží namluvit, že tu pravdu má údajně jen ona ;-)

Ježíš ale neříká, že on má pravdu – on říká: Když se budete řídit mými slovy, poznáte Pravdu. A to je gnostický přístup. Intuice člověku potvrdí, že v Biblické symbolice pravda zastupuje poznání.

Existuje krásné přísloví: Šéf, případně vítěz, má vždycky pravdu. A přesně z této pozice si římská nevěstka ze Zjevení Jana přivlastňuje pravdu po 2000 let. Jenže pravda je symbolem poznání — a skutečné poznání se před námi ve Vatikánu snaží ze všech sil ukrýt i právě v tuto chvíli. Docela by mne zajímalo, jak se budou tvářit ovečky, až se konečně provalí co vše schovávají v tajné Vatikánské knihovně na téma pravého Kristova učení. Že učení vedoucí k získání slibovaného tzv. věčného života, je ve skutečnosti úspěšně skrýváno a nahrazeno nicneříkajícím mlácením prázdné slámy na papežské stolici.

Povšimněte si rovněž prosím pěkně, že Kristus mluví k „Židům, kteří mu uvěřili“. To je přímé popření dalšího církevního bludu, kdy se nás vlci v rouše beránka snaží přesvědčit, že jim musíme věřit a pak budeme spaseni. Šálení a mámení pouhé — v citátu zmínění lidé už věřili! …a jim Ježíš říká: Řiďte se mými slovy, PAK poznáte pravdu a TA pravda vás vysvobodí. Nikoliv církev vás vysvobodí.

„Já jsem ta Cesta, Pravda i Život“ říká o sobě Kristus, který je všechno a ve všech

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká Cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
4 A kam já jdu, [víte, i] cestu znáte.” 5 Tomáš mu řekl: “Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?” 6 Ježíš mu řekl: “Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 7 Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce. (Jan 14:4-7)

Ano, ano vážení a milí, z mnoha výše uvedených důvodů tohle Kristus o sobě může říkat! Všimněte si že On neříká kam jde, říká jen „kam já jdu Cestu znáte“… Když pochopíte co má na mysli, tak uvidíte jak je to průzračně jasné a smysluplné… Kristus totiž mluví o svém Poznání Pravdy — to je ta Cesta, která nás vede zpět domů do „Království“! Obsah v hranatých závorkách doplnili nechápající překladatelé… Když dále např. Ježíš v Janově evangeliu říká „nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“, tak má opět na mysli TO STEJNÉ a existuje jediné logické vysvětlení tohoto výroku:

Přicházíme k Otci (nebo jinak řečeno do „Království“) jedině Cestou poznání (a praktikování) Pravdy, kterou Kristus přinesl a která je dnes zachráněna v necenzurovaném Tomášově evangeliu. Ta Cesta spočívá v tom, že my sami se staneme nositeli Krista, respektive Kristovské energie — stane se to, co popisuje sv. Pavel v listu Koloským 3:11.

Označení Kristus rozhodně není synonymem pro fyzického člověka Ježíše

Označení Kristus je „titul“, nikoliv osoba (jak jsme již opakovaně dokazovali) a v těchto případech, kdy se v Bibli mluví o Kristovské pravdě, slovo Kristus rozhodně nepopisuje fyzického člověka Ježíše. Dokazuje to i následující citát z listu Koloským — jeho autor sv. Pavel (který byl třetí osobou inkarnované Kristovské trojice) má evidentně na mysli  Kristovského ducha, Kristovskou energii na jejíž pravý význam jsme již nejednou upozorňovali »

1 Jestliže jste tedy s Kristem byli probuzeni, hledejte to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. 2 Myslete na to, co je nahoře [pozn. redakce: v duchovním smyslu to znamená "nahoře ve vysokých vibracích"], ne na to, co je na zemi. 3 Neboť jste zemřeli [pozn. redakce: myšleno pro pozemský život a lpění na jeho hodnotách] a váš Život je ukryt s Kristem v Bohu. 4 A když se ukáže Kristus, váš Život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. ... 11 Potom tu už není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. (Koloským 3:11)

Pokud budete slepě věřit falešnému a lživému dogmatu církve o údajné tzv. „zástupné smrti Krista na kříži“ za hříchy křesťanů a také o jeho údajném Druhém příchodu, kdy se pro vás údajně vrátí » nezachrání vás ani kdybyste promodlili tisíc životů v kostelech falešného katolického boha s malým „b“… protože NEBUDE žádný Druhý fyzický příchod Krista do této 3D reality! Prosím, znovu se zastavte a dopřejte si čas na procítění uvedených klíčových výroků! Poznáte pak, že výrok „ukáže se Kristus, váš Život“ skutečně jednoznačně mluví o osobní Kristovské energii, která vás k tomu Životu dovede po úzké Cestě… sv. Pavel rozhodně nemá na mysli fyzického člověka Ježíše!

Jaká byla pravá, originální podoba křesťanství a Kristova učení?

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammádí
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě

Zbývá jediná otázka: Jsou, uprostřed tohoto klamu a velké biblické loupeže, ještě k mání ta originální slova Kristovského poznání Pravdy? Odpověď, díky bohu, zní ano! Více informací zde »

Mimochodem, dalším nezávislým svědkem o pravém Kristově učení je sám slavný Origenes — první „teolog“ z dob počátku křesťanství, jehož pravdivost a pravověrnost je potvrzena z více nezávislých zdrojů »

Dogmata nejsou pravda

Církev ovšem moc ráda mluví o své údajné pravdě a nazývá ji dogmaty aby to vypadalo důvěryhodně. Dogmata byla ovšem diktována cézaro-papeži z pozice moci, nikoliv pravdy. Což dokazují oficielní církevní dokumenty a knihy, které si sami můžete prostudovat. Uveďme si teď jen pár stručných bodů z historie pro demonstraci této falešné „pravdy“. Více podrobností lze nalézt i zde »

  • 1073 – papež Řehoř VII. se prohlásil sám za svatého. Vypracoval Dictatus papae, což byl seznam dvaceti sedmi tezí mezi nimiž stálo i toto: Papeže nesmí na Zemi nikoho soudit. Římská církev se nikdy nemýlila a ani se nemůže mýlit až na věky věků.
  • 1205 – papež Inocenc III. prohlásil: „My jsme náměstci Ježíše Krista, před nímž by každé koleno mělo pokleknout – včetně kolena královského a císařského.“ „Každý duchovní musí poslouchat papeže, dokonce i tehdy, když mu přikáže něco špatného; protože nikdo nesmí soudit papeže.“
  • 1294 – papež Bonifác VIII. prohlašoval, že slepá poslušnost jeho autoritě je pro spásu nezbytná. Každý lidský tvor musí činit tak, jak mu papež řekne. Vydal bulu Unam Sanctam, která říká: „…existuje jenom jediná, katolická a apoštolská církev mimo níž není spása ani odpuštění hříchů.“ „Vyhlašujeme, oznamujeme a určujeme, že pro spásu každého tvora je absolutně nezbytné, aby se podřídil římskému papeži.“
  • V 13. století dodnes uznávaný teolog Tomáš Akvinský, napsal, že ženy jsou muži, kteří se tak docela nevydařily; jejich duše jednoduše ještě nebyly natolik silné, aby se vytvořila mužská postava nebo vyšší mužský intelekt. Tvrdil, že ženské pohlaví bylo výsledkem vadného semene.
  • V 17. století prohlásil kardinál Bellarmine: „Kdyby se papež dopustil omylu tím, že by hříchy povolil a ctnosti zakázal, církev by musela považovat hříchy za dobré a ctnosti za neřestné, protože jinak by se prohřešila proti svědomí.“
  • 1869 – Začal První vatikánský koncil, který následně prohlásil dogma Pastor aeternus (dogmatická konstituce o papežské neomylnosti): Velekněz Římský, když mluví se stolce, to jest když vykonávaje úřad Pastýře a Učitele všech křesťanů ze své nejvyšší autority apoštolské prohlašuje učení o víře nebo mravech, jehož veškera Církev povinna jest se držeti, přispěním Božím, jemu v blaženém Petru slíbeným, požívá té neomylnosti, jíž božský Vykupitel Církev svou při prohlašování nauky o víře nebo mravech obdařenu míti chtěl; proto takováto prohlášení Římského Velekněze jsou sama sebou, bez ohledu na souhlas Církve, neopravitelna. Kdo by pak tomuto Našemu prohlášení opovážil se, což Bůh odvrátiž, odporovati; proklet buď. http://www.vendee.cz/texty/pastor_aeternus.html
  • 1870 – papež Pius IX. je v bazilice sv. Petra prohlášen za neomylného.
  • V 19. století papežové tvrdili, že církev a stát jsou nerozlučitelně spojeni. Svoboda není křesťanská, nejdůležitější je právo a pořádek… všichni papežové tak svobodu napadali a Vatikán odsoudil všechny evropské ústavy.
  • 1962–1965Druhý vatikánský koncil potvrdil, že papeži coby římskému biskupovi přísluší neomylnost, „když s konečnou platností vyhlašuje nauku o víře a mravech jako nejvyšší pastýř a učitel všech věřících křesťanů…

Takto vypadá církevní „pravda“. Vyberete si raději Ježíšovu gnózi a Poznání Cesty… nebo dogmatickou církevní „pravdu“?

Nakonec je ovšem třeba zdůraznit, že dogma o papežské neomylnosti nikdy nebylo zrušeno — přesně naopak — a všechny ty výše uvedené historické bludy proto platí dodnes… proboha!

Poznáte je po ovoci

15 Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. 16 Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? 17 Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. 18 Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. 19 Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. 20 A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.
21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. (Matouš 7:13-21)
Jan Hus kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Ta ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej. Nezapomeňte: papa má vždy pravdu! Roku 1415 byl upálen. Jak láskyplné. Ilustrace: Spiezer Chronik, 1485.
Jan Hus kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Ta ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej. Roku 1415 byl upálen. Ilustrace: Spiezer Chronik, 1485.

A tak tedy nezapomeňte: Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce »

A jaká je tedy skutečná role Krista jako Spasitele?

V žádném případě nejde o nějakou slepou víru a/nebo údajnou smrt na kříži — nýbrž o poznání Cesty zpět do Jednoty, k Bohu, kterou lidstvu přinesl — to je skutečná spasitelská role » „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život…“ — ano, ano přesně tak to sám Kristus o sobě řekl! A pokud projdete onu Kristovskou Cestu ke sjednocení sebe-sama » vaše ego se dostane na novou vyšší úroveň bytí — vrátíte se zpátky do Jednoty jako sebe-vědomá individualita, to bude váš zisk — nebo jak říká Kristus „váš poklad v nebesích“. Na té vyšší úrovni bytí už neprobíhá inkarnační cyklus a proto se tomu také říká „věčný Život“:

Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Ježíš řekl: ... Ale království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku. Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba. Tomáš 3

V kanonické Bibli se dochoval záznam, kde Ježíš říká buďte jako děti… a zde máte dokončení této myšlenky:

Ježíš ... Řekl svým žákům: "Tito malí [děti] co pijí mléko se podobají těm, co vstupují do království." Řekli mu: "Jsme tedy malí [když jsme jako děti] ... vstoupíme do království?" Ježíš jim řekl: "Když učiníte dva jedním a učiníte vnitřek podle vnějšku a vnějšek podle vnitřku a hořejšek podle dolejšku a tak učiníte muže a ženu jediným, aby se muž nestal mužem a žena ženou. Když učiníte oči namísto oka a ruku namísto ruky a nohy namísto nohou, obraz namísto obrazu, tehdy vejdete do království." Tomáš 22
Ježíš řekl: "Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z desetitisíce. A budou postaveni [vyvoleni], přičemž budou jediný [samo-jediný]." Tomáš 23
Ježíš řekl: "Blažení jste [Samo-]Jediní a vyvolení, neboť naleznete Království." Tomáš 49

Příště se podíváme podrobněji na velkou biblickou loupež »

-pokračování-