Milky Way Galaxy. Source: GLIMPSE-MIPSGAL

Janovo Zjevení, apokalypsa a výklad proroctví — osud celého vesmíru je v sázce právě teď! Sedm pečetí — úvod

Prorocká kniha Zjevení byla vždy pro běžného člověka velice tajemnou knihou — nepochopenou a nepoznanou. Katolická církev ji ve výuce oveček a obecně na veřejnosti nepoužívá. Dalo by se říci, že ji spíše ignoruje. Tato série textů vám ukáže, že církev má dobrý důvod na Zjevení neupozorňovat — je pro ni totiž nebezpečné.

Analýza a dekódování textu ukáže, že se proroctví vztahuje na dnešní dobu a označuje dvě mocnosti, které vládnou současnému světu, ve kterém právě teď žijeme.

Již jsme si spolu vyložili, kdo jsou ty dvě mocnosti, symbolizované ve Zjevení jako dvě šelmy. Je o tom vlastně celá tato rubrika » jako jeden řetěz stop. Zopakuji nyní jen pár klíčových bodů, pro ty kteří nečetli od začátku:

Ukázali jsme si že hlavním smyslem Zjevení je — velmi pravděpodobně — poukázat a upozornit na příchod Imanuela alias Syna člověka. Někdy se tato událost popisuje také jako tzv. Druhý příchod Krista.

Právě teď se nám dostává do ruky vzácné dekódování zbývajících částí této velké prorocké knihy:

Sedm pečetí

Zj 4,1-2: Potom jsem uviděl: Hle, otevřené dveře v nebi, a ten první hlas, který jsem uslyšel jako zvuk polnice mluvící se mnou, říkal: “Vystup sem a ukážu ti, co se má stát potom.” Ihned jsem se ocitl v Duchu.

Osud celého vesmíru je v sázce. Už od prvních slov to hlas zvučný jako šófar přesně vyjádřil: „Ukážu ti, co se má stát potom.“ (Zj 4,1)

Vidění sedmi pečetí je v tomto směru odlišné od vidění o sedmi církvích. V dopisech sedmi sborům — církvím prorok také viděl, „co jest“, tedy věci, které jsou, nejen „co se má stát potom“. (Zj 1,19) Vidění o pečetích však představuje v knize Zjevení zlom. Od této chvíle se vidění soustřeďuje výlučně na budoucnost.

Celá symbolika se mění, aby potvrdila toto zaměření. Svitek je v Boží pravici, v ruce, která vykonává, která zachraňuje, v ruce Božího dohledu nad průběhem dějin (Jb 40,9; Ž 45,5; srov. L 6,6; Sk 3,7; Iz 48,13; Ex 15,6-12; Ž 17,7 atd.). Stejně tak gesto Syna člověka, který přebírá svitek do svých rukou, naznačuje jeho snahu vést dějiny ke stanoveným horizontům.

Obsah svitku není udán, pouze jeho forma. Jedná se o „opistograf“, rukopis psaný po obou stranách, tak jak tomu bylo v případě mnoha právních dokumentů té doby.

Je tedy třeba otevřít všechny pečeti, aby mohl být rozvinut celý svitek. Tedy až na konci, po rozlomení sedmé pečeti, porozumíme a naděje dojde svého naplnění.

Pečeti jsou otevírány jedna po druhé a pokaždé je tak zahájena nová etapa směru naděje. Tak jako v dopisech církvím — „přijít“ je základním motivem, který prochází všemi sedmi pečetěmi a naznačuje postup v čase:

  • První pečeť:   „Pojď!“ (Zj 6,1)
  • Druhá pečeť:  „Pojď!“ (Zj 6,3)
  • Třetí pečeť:    „Pojď!“ (Zj 6,5)
  • Čtvrtá pečeť:  „Pojď!“ (Zj 6,7)
  • Pátá pečeť:     „Kdy už?“ (Zj 6,10)
  • Šestá pečeť:    „Přišel“ (Zj 6,17)
  • Sedmá pečeť:  „Mlčení“ (Zj 8,1)

„Pojď, (resp. „přijď) které je pravidelně pronášeno každou ze čtyř živých bytostí, se zcela jistě netýká Jana, a koně, který se objevuje, se týká jen částečně. Ve skutečnosti „Přijď“ je výzvou Beránkovi a týká se v důsledku příchodu Ježíše Krista, parúsie. Řecké sloveso erchestchai je technický pojem používaný ve Zjevení k označení Kristova příchodu (Zj 1,4.7.8; 3,11; 4,8; 16,15; 22,7.12.17.20). Jde o stejný rozkazovací tvar, erchou, který se objevuje v závěru knihy k vyjádření naléhavé prosby (Zj 22,7.20). V páté pečeti výkřik „Kdy už?“ (Zj 6,10) rozechvívá netrpělivost na nejvyšší míru. Je to křik těch, kdo došli „na konec času“ (Viz Le soupir de la terre, s. 263-267). V šesté pečeti je příchod prožíván jako soudobá událost: „Přišel“. Konečně sedmá pečeť už nehovoří o příchodu. Není tam nic než mlčení. Nic už nepřichází. Stalo se.

Sedm pečetí je tedy umístěno na cestě dějin jako vodítka ve směru k příchodu Beránka, v perspektivě Božího království. Sedm pečetí, stejně jako sedm církví, se tedy musí vykládat v prorockém smyslu.

Vidění sedmi pečetí následuje po vidění sedmi dopisů. Jedná se o stejný běh dějin, který se odvíjí krok za krokem, jak jej zjevuje prorocká inspirace.
Ale zatímco vidění sedmi dopisů vypovídá o nevěrnosti a odpadnutí církve, vidění sedmi pečetí spíše odhaluje její útisk, násilí a pronásledování.

-pokračování-


Zdroj:

Le Cri du ciel, Etude prophetique sur le Livre de l'Apocalypse, 31 juillet 1997, Jacques Doukhan

  • Le Cri du ciel, Etude prophetique sur le Livre de l’Apocalypse — Jacques Doukhan, http://www.amazon.fr/Cri-ciel-proph%C3%A9tique-lApocalypse-%C3%A9dition/dp/2857432046/
  • Křik nebes, prorocká studie knihy Zjevení — Jacques Doukhan, vydavatel: Advent-Orion, s.r.o., Praha 1999
  • Photo: Infrared portrait of dust and stars radiating in the inner Milky Way (GLIMPSE-MIPSGAL, NASA), http://www.spitzer.caltech.edu/images/3378-ssc2008-11a16-GLIMPSE-MIPSGAL-Milky-Way-16