Pieter_Bruegel_the_Elder-The_Tower_of_Babel3

Poslední papež je Osmý král z Janova Zjevení 17. kapitoly aneb Skutečný význam proroctví o sedmi králích. Ježíš podruhé rozhodně nepřijde, čekáte marně

Aktualizace 1. 2. 2017: Víte co představuje symbolický „obraz šelmy“ z Janova Zjevení neboli Apokalypsy?


Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký čas. A šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby. (Zj 17,10-11)

Text K. Smolky s názvem Osmý král se mi dostal do rukou už před nějakým časem, když jsem dával dohromady důkazy k analýze Janova Zjevení pod názvem Dvě šelmy » Slíbil jsem, že doplním vysvětlení oné hádanky, která na první pohled jako by vypadla z knihy Pán prstenů. Ten čas právě nadešel. Tato hádanka totiž perfektně navazuje na Sethův výklad ohledně tzv. Druhého příchodu Krista » Dotyčný výklad můžete najít v minulých dílech našeho pátrání po původním, pravém, necenzurovaném smyslu Kristovy nauky.

Skládám hold brilantnímu vysvětlení této mysteriózní hádanky od poláka Kazimira Smolky…

Tento pán patří mezi protestanty, adventisty, a je třeba ocenit poctivou snahu držet se Bible — v tomto ohledu jsou adventisté, i díky své prorokyni E. Whiteové, o kus dál než zbytek křesťanů…

Bohužel i víře protestantů chybí základní pochopení skutečného významu Ježíšovy úzké cesty a tzv. vzkříšení z mrtvých. Souvisí s tím i chybné chápání toho, co se děje po smrti těla… Resumé Smolkovy přednášky tedy nutně směřuje ke špatnému cíli.

Poznejte sami-sebe:
Kým je bytost zvaná člověk?

Pozn.: Pokud je vaše mysl otevřená, a na vaší duši vám doopravdy záleží, můžete na tomto místě najít i vysvětlení toho, co to vlastně ta duše je a kým je bytost zvaná člověk. Je to souhrn toho nejpodstatnějšího s přímým praktickým přínosem pro život zde na Zemi » Toto vysvětlení je v souladu s originální podobou křesťanství, tak jak ji Kristus přednášel svým pokročilým žákům »

Rád bych ale — přes uvedené výhrady — vyjádřil souhlas a obdiv k těm, kteří se skutečně upřímně snaží žít podle zásady „Sola scriptura“ — jen bych je rád a s láskou ke Kristu upozornil na deformace a cenzuru Nového Zákona a dokonce i vyškrtnutá evangelia!

Pozn.: „Sola scriptura“ doslovně znamená „Pouze písmo“, ve významu „Pouze Písmo (Bible) je plnohodnotným zjevením Boží pravdy“.

Takže, pokud to tito protestanté myslí se svou vírou vážně, měli by  do svých úvah vzít i ta originální písma z dob před cenzurou, která jsou Ježíšově nauce nejblíže! Specielně je nutno upozornit na evangelium Ebionitů a Tomášovo — ano, vážení a milí, toto je skutečná „Sola scriptura“. Amen.

Jaká je totožnost osmi králů ze 17. kapitoly knihy Zjevení?

Smolkův výklad totožnosti osmi králů ze 17. kapitoly knihy Zjevení, je nejpřesnější, jaký jsem doposud viděl. Extrémně zajímavý je tím, že docela dobře koresponduje mj. se Sethovým upřesněním Druhého příchodu… Docela šokující je i skutečnost, že Smolka tento výklad napsal ještě před ukončením neobvykle krátké vlády Benedikta XVI.

Tato krátká vláda je ve Zjevení totiž předpovězena a abdikace Benedikta dodatečně potvrdila Smolkův výklad! Začíná to být skutečně zajímavé:

Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký čas.

Co znamená tzv. druhý příchod Krista? Syn člověka, který je předpovězen, se rozhodně nebude jmenovat Ježíš Kristus!

Podle tohoto Smolkova výkladu z r. 2005 byl Benedikt XVI. předposledním papežem v dějinách a za vlády toho následujícího nastane předpovězené pronásledování Božího lidu a brzy nato tzv. druhý příchod Krista. Jak jsme si v již ukázali v minulých dílech, považuji za daleko pravděpodobnější scénář, kdy tato Kristovská osobnost nazývaná též Syn člověka, rozhodně neponese Kristovo jméno a její příchod by měl být především příchodem původní Kristovy nauky v její církvemi necenzurované podobě.

Syn člověka přichází na konci času.
Více času již nebude.

Tato předpovězená osobnost konečně uvede na pravou míru všechy omyly a církevní bludy a tím pošle všechy církve do věčných lovišť… všichni budou moci poznat, že nepotřebují prostředníka na cestě vzhůru, že vše je v jejich vlastních rukou!

Prosím vážené čtenáře, aby sami posoudili, nakolik je tento výklad pravděpodobný. Pokud by byl správný, znamenalo by to, že čas se nachýlil:

„Tedy anděl, kteréhož jsem viděl stojícího na moři a na zemi, pozdvihl ruky své k nebi, A přisáhl skrze živého na věky věků, kterýž stvořil nebe i to, což v něm jest, a zemi i to, což na ní jest, a moře i to, což v něm jest, že již více času nebude.“ (Zj 10,5.6 kral.)


Kdo je Osmý král ze Zjevení?

Kazimierz Smolka: V sobotu večer, 2. dubna 2005, jsem jel na nádraží pro ženu, když v rozhlase byla oznámena zpráva, kterou s obavami očekávalo celé Polsko. Ve 21:37 hod. zemřel papež JP2. Ano, moji drazí, byli jsme svědky hromadného klamu po smrti papeže. Ve dne i v noci se statisíce lidí shromažďovaly na náměstích mnoha měst. Lidé byli velmi dojati, plakali, modlili se. Najednou se stali velmi nábožnými a zbožnými. Všechny rozhlasové a televizní programy, noviny, se staly velmi nábožnými, dokonce i politici a novináři. Víte, když jsem se díval na některé programy o papežovi, i mně se zmocňovalo toto vzrušení. Ale okamžitě jsem to odmítal, protože jsem věděl, jaký je jeho původ.

Jedna sestra ze sboru přišla ke mně a ve velké důvěře mi řekla: „Víš, že jsem plakala kvůli papeži? Pověz, nebyl snad dobrým člověkem, nevedl snad lidi k Bohu? Přece učinil mnoho dobrého pro svět, vyzýval k lásce a pokoji. Kazi, pověz mi, zda naše ztotožňování papežství se šelmou z knihy Zjevení není nějaký omyl.“ Téměř hodinu jsem hovořil s touto sestrou o náboženství. Ve skutečnosti mě tento rozhovor přivedl k napsání tohoto kázání. Nerad se dotýkám tohoto tématu v kázáních, obávám se, že bych mohl zranit něčí náboženské city. Tím více, že mezi katolíky je hodně lidí, kteří upřímně hledají Boha a jsou přesvědčeni, že Ho naleznou právě v Katolické církvi.

Ale moji drazí, poslední události, které budou, jak se za chvíli přesvědčíme, vyplněním posledních proroctví, mě přesvědčily, že nastal čas, abych mluvil o tom hlasitě, protože to je jeden z prvků trojandělského poselství, protože je to čas, ve kterém se všechna vyznání přiklánějí k Římu a tímto způsobem se pokloní drakovi

…jak řekl Pán Ježíš: „Každý, kdo mě bude následovat, bude pronásledován.“ Slyšeli jste. Neřekl někteří, ale pověděl: „Každý“. Pocítili jste to?

Lide můj, vyjdi z Babylonu!

…A víte, kdy propukne pronásledování proti církvi? Prorok Boží píše, že tehdy, když se Boží lid vrátí k původní zbožnosti, jaká existovala pouze v době apoštolské a s mocí začne hlásat trojandělské poselství a výzvu k vyjití z Babylonu. Tehdy se ďábel rozzuří a rozpoutá pronásledování proti lidu Božímu.

Sumerská tabulka s draky (reptiliány) obsahuje také symbol slunečního kultu (Nibiru). Tytéž znaky nacházíme v dnešním Vatikánu. / Sumerian tablet depicting Reptilian humanoids + Sun cult symbol (aka Nibiru)
Sumerská tabulka s draky (reptiliány) obsahuje také symbol slunečního kultu. Tytéž znaky nacházíme v dnešním Vatikánu. / Sumerian tablet depicting Reptilian humanoids + Sun cult symbol

…Začněme od 13. kapitoly Zjevení. Detailní rozbor s fotografiemi a dalšími důkazy naleznete v již zmíněném textu Dvě šelmy »

Nyní se budeme soustředit jen na to, co nás přivede k odhalení toho, v jakém bodu tohoto proroctví žijeme. Otevřme si 13. kapitolu knihy Zjevení a tam budu číst od 1. verše:

I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž měla sedm hlav a deset rohů. A na rozích jejích deset korun, a na hlavách jejích jméno rouhání. Byla pak šelma ta, kterouž jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její jako medvědí, a ústa její jako ústa lvová. I dal jí drak sílu svou, a trůn svůj, a moc velikou. A viděl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka země, šla za tou šelmou. A klaněli se drakovi, kterýž dal moc šelmě; a klaněli se šelmě, řkouce: Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovati s ní? I dána jsou jí ústa mluvící veliké věci a rouhání, a dána jí moc vládnouti za čtyřidceti a dva měsíce. Protož otevřela ústa svá k rouhání se Bohu, aby se rouhala jménu jeho, i stánku jeho, i těm, kteříž přebývají na nebi. Dáno jí i bojovati s svatými a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad rozličným jazykem, i nad národem. Protož klaněti se jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, jichžto jména nejsou napsaná v knihách života Beránka, toho zabitého od počátku světa. Má-li kdo uši, slyš. (Zj 13,1-9 kral.)

Šelma vystupující z moře je nábožensko-politická mocnost. Poukazuje na to verš 5. a 6. Je uvedeno rovněž trvání prvního období působnosti této moci — 1260 let. To je čas papežské nadvlády. Od r. 538, kdy papežství získalo nábožensko-politickou moc přes období, kdy byli praví křesťané pronásledováni, mučeni a upalováni na hranicích, až do roku 1798, kdy ji této moci zbavil Napoleon tím, že vzal papeže Pia VI. do zajetí.

Důležitá informace je uvedena ve verši 2. Odkud pochází trůn a moc té šelmy? Druhá část 2. verše: „I dal jí drak sílu svou, a trůn svůj, a moc velikou.“ Víte, když vidím, jak miliony lidí na setkáních s papežem, a to inteligentní a vzdělaní lidé, vzdávají čest jednomu člověku, klekají před sochami a obrazy a upadají do náboženských extází, tehdy jsem přesvědčen, že za tím stojí velká moc, tak jak to je zde napsáno…

Co symbolizuje líbání prstenu na ruce?

Spain's King Juan Carlos kisses the hand of Pope John Paul II during a ceremony attended by hundreds of thousands of people in Madrid's central Plaza de Colon square 04 May 2003 on the second day of the Pope's visit to Madrid.
Spain’s King Juan Carlos kisses the hand of Pope John Paul II during a ceremony attended by hundreds of thousands of people in Madrid’s central Plaza de Colon square 04 May 2003 on the second day of the Pope’s visit to Madrid.

Dokonce i premiéři a prezidenti států klekali před ním a líbali ho na prsten na ruce. Uvědomujete si, co to znamená?

Prsten na ruce krále byl vždycky symbolem moci. Králové poražených států museli pokleknout před vítězným panovníkem a políbit jeho prsten na ruce.

Právě to máme zde před očima. A dále se píše: „A klaněli se tomu draku, kterýž dal moc šelmě; a klaněli se šelmě, řkouce: Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovati s ní?“ Slyšeli jste to už někde? To je ozvěna výpovědí milionů lidí na světě a to i světových vůdců, kteří říkají: „Papež je jediná největší morální autorita světa. Je to největší vůdce světa. Nikdo mu není podobný.“ Dnes by se nikdo neodvážil bojovat proti papeži.

pacelli2
Pius XII. — kissing the ring of dragon

A když rozmlouvám s mojí maminkou, ona říká: „Synu, to byl tak dobrý člověk, udělal tolik dobrého pro svět. Přiváděl lidi k Bohu, trpěl za svět jako Kristus.“ Ano, maminka opakuje to, co o něm říkají a píšou — že trpěl za svět jako Kristus. A dále maminka říká: „Měl bys mu vzdát čest tak jako všichni, alespoň v den jeho pohřbu.“ A tehdy musím odhalit před maminkou bolestnou pravdu. Říkám jí: „Maminko, já nemám právo ho odsuzovat, Bůh ho odsoudí, i když lidé už nad ním vyřkli soud — prohlásili ho za svatého. Prý už sedí po pravici Boha v nebi.“

Je to velmi prosté milý Watsone: Modlářství! Všechny indicie souhlasí!

A vůbec, proč žádají okamžité blahořečení, prohlášení ho za svatého, když celý život volali: „Svatý otče“? Víte proč? Protože se chtějí k němu modlit. To je přesně to samé jako římští císařové nebo egyptští faraóni, kteří měli za života božské tituly a po smrti byly odlévány jejich sochy a lidé se k nim modlili jako k bohům.

Říkám: „Maminko, je pravda, že tento člověk vzbuzoval sympatie, mluvil také o dobrých věcech, ale nevedl lidi k Bohu, nýbrž k modloslužbě.“ Např. když korunoval obrazy Marie, klekal před nimi a spolu s ním miliony lidí, kteří tím přestupovali první i druhé přikázání »

Mexico City, Nuestra Señora de Guadalupe + John Paul II, pagan worship
Mexico City, Nuestra Señora de Guadalupe + John Paul II, pagan worship

Nechal se nazývat „Svatým otcem“, titulem náležejícím pouze Bohu: „A nikomu na zemi nedávejte jméno »Otec«: jediný je váš Otec, ten nebeský.“ (Mat 23,9) Svým jednáním a učením odporujícím Písmu svatému svedl miliony lidí na smrt a to na věčnou smrt.

Vážení a milí, povšimněte si též laskavě, jak je modloslužba ve Zjevení pěkně oceněna:

7 Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8 Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.” 
(Zjevení 21:7-8 Český studijní překlad)

V kterém bodě z Janova proroctví se PRÁVĚ TEĎ nacházíme?

Celý pátek jsem studoval knihu Zjevení. Kladl jsem si otázku: „V kterém bodě tohoto proroctví se nyní nacházíme?“ A objevil jsem něco zvláštního.

Prosil jsem Boha, aby mi dal schopnost porozumět tomuto proroctví, protože Bůh slíbil v 7. verši 17. kapitoly: „Co se divíš? Já tobě povím tajemství té ženy i šelmy, kteráž ji nese, mající hlav sedm a rohů deset.“ Kdo je tato žena, popsaná v předcházejících verších této kapitoly? Od 4. verše: „… odína byla šarlatem a brunátným rouchem… mající koflík zlatý v ruce své, plný ohavností a nečistoty… A na čele jejím napsané jméno: Tajemství, Babylon veliký, Mátě smilstva a ohavností země… opilá krví svatých a krví mučedlníků Ježíšových…

Le massacre des Albigeois, Chronique de Saint-Denis, British Library
Vlevo »Pope Innocentius III excommunicating the Albigensians«, vpravo »Massacre against the Albigensians by the crusaders«. Obrázek pochází z iluminované kroniky Chronique de Saint-Denis (mezi roky 1332 až 1350), momentálně uložené v British Library.

Je to samozřejmě Církev katolická, odpovědná za to, že zavedla do křesťanství pohanské [babylonské] nauky, modlářství a také pronásledování a zabíjení křesťanů [namátkově např. Jan Hus, Jan Amos Komenský, Giordano Bruno, Albigenští / Kataři, prvotní žido-křesťané... a nesčetné zástupy dalších].

8. verš 17. kapitoly knihy Zjevení říká: „Šelma, kterous viděl, byla, a již není, a máť vystoupiti z propasti.“ Tento verš ukazuje, že Jan vidí obrozující se papežství po zasazené ráně. A kdy papežství znovu získalo svá práva? Pamatujete si? Ano, v r. 1929, na základě lateránských traktátů podepsaných fašistickým vůdcem Itálie a papežem Piem XI. Vatikánský stát začal znovu právně existovat a začal se obrozovat.

Sedm králů se objevuje v 17. kapitole v konkrétním čase

Verš 9: „Tentoť pak jest smysl, a máť moudrost: Sedm hlav jest sedm hor, na kterýchž ta žena sedí.“ To je doslovně sedm hor, na kterých je vystavěn Řím, aby nikdo neměl pochybnosti o tom, kde je sídlo šelmy. A teď dávejte pozor. „A králů sedm jest.“ (v. 10)

Všimněte si, tady už nejsou symboly. Zde se jedná o konkrétní osoby, přesněji o papeže.

Sedm králů se objevuje teprve v 17. kapitole v konkrétním čase — těsně před osmým králem, který byl a znovu bude, a je z těch sedmi. Jestliže podle 11. verše 17. kapitoly je osmý král obrozenou šelmou popsanou v 13. kapitole (šelma, která byla a není, ta je osmý král)… tak to bude papež. A když je jedním z těch sedmi, znamená to, že sedm králů jsou rovněž papežové. Jsou to konkrétní lidé, tak jako deset králů, kteří přijmou jedné hodiny moc spolu se šelmou (v. 12).

Poslední papež

Můžeme přesně určit čas panování těchto králů, protože osmý král panuje těsně před příchodem Ježíše Krista (v. 14). To je poslední papež a tak ti, kteří byli před ním, jsou předposlední, šestý, pátý, čtvrtý, třetí, druhý a první. A první — to je ten, který panoval v okamžiku, kdy začalo vystupování papežství z propasti, čili času, kdy bylo zbaveno nábožensko-politické moci. A ten okamžik — to je rok 1929, ve kterém tuto moc znovu získalo. Když spočítáme papeže, kteří panovali od tohoto roku, tak velmi snadno identifikujeme sedm králů a tímto způsobem se dozvíme, že Jan Pavel II. byl šestým králem a Benedikt XVI. je sedmý. A tak osmý král bude po něm.

Tento výklad nevylučuje tradiční výklad, že sedm králů jsou po sobě jdoucí mocnosti od Babylonu až po papežský Řím. Všimněme si, že proroctví se často naplňují dvojím a dokonce trojím způsobem – symbolicky i doslovně. Např. ve výkladu obrazu ze snu Nabuchodonozora prorok Daniel říká, že zlatá hlava je Babylon, ale také i sám král. A řekl: „Ty králi, jsi ta hlava zlatá“ (Dan 2,38).

Rovněž v knize Zjevení máme doslovné označení. (Např. 5. verš 12. kapitoly). V 17. kapitole knihy Zjevení sám anděl provádí výklad symbolů. V 9. verši 17. kapitoly například říká, že sedm hlav je sedm hor. Dále říká v 5. verši 17. kapitoly, že žena je matka smilstva a ohavností země a tedy odpadlická církev. A v 18. verši 17. kapitoly je napsáno, že žena je veliké město, které má království nad králi země. A nyní chápeme, proč v 9. verši je řečeno, že hlavy – to je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Ve 14. verši 17. kapitoly je vysvětlení, že Beránek je Pán pánů a Král králů. Ve 12. verši je řečeno, že deset rohů je deset králů. A v 11. verši je vysvětleno, kdo je šelma, že je osmým králem.

Kdežto tam, kde hovoří o králích, nevysvětluje je dále. Neříká, že jsou symbolem, že něco označují, ale hovoří o nich doslovně jako o panovnících.

A to nejenom v 17. kapitole, ale všude v Bibli je to přesně tak. A tak podle 11. verše 17. kapitoly – šelma je král, doslovný panovník. Potvrzuje to 18. verš 13. kapitoly, který říká, že šelma je člověk s počtem jména 666. Z kontextu 13. kapitoly vyplývá, že je to papežství, reprezentované papežem. A když osmý bude papež, tak ti, kteří byli před ním, jsou také papežové. Tím více, že sedm králů vystupuje v poslední době, kdy šelma byla a není. (8. verš 17. kapitoly). S jistotou vystupuje až po r. 1798, kdy byl papež uvězněn, dokonce až po roce 1870, kdy byl úplně zlikvidován vatikánský stát. A s jistotou teprve od r. 1929, kdy získává znovu politickou moc a začíná se uzdravování rány. Píše o tom také Antonín Godek v Apokalypse, že v r. 1929 se začíná uzdravování rány šelmy. A od té doby až do SOUČASNOSTI, se objevuje sedm králů – papežů, za kterých šelma postupně získává znovu svou moc a autoritu, zvláště pak za Jana Pavla II., prohlášeného světem a samotnou Katolickou církví za největšího papeže v dějinách.

Který papež byl ukázán Janovi?

A ihned se dozvíme, jaký okamžik v dějinách byl ukázán Janovi. 10. verš: „Pět jich padlo, jeden jest, a jiný ještě nepřišel; a když přijde, na malou chvíli musí trvati.“ Víte už, který papež byl ukázán Janovi? Počítejme. Papežství vystoupilo z propasti v r. 1929 a znovu získalo politickou moc. A píše „pět jich padlo“, čili už byli. Od r. 1929 – Pius XI., který podepsal konkordát s Mussolinim, druhý byl Pius XII., třetí byl Jan XXIII., čtvrtý byl Pavel VI., pátý Jan Pavel I., čili v okamžiku Janova vidění těch pět papežů už bylo. A dále píše: „Jeden jest.“ A to byl právě Jan Pavel II. – šestý král, kterého Jan viděl ve svém vidění, největší z papežů, jak ho označil celý svět. Právě ten čas v dějinách papežství byl ukázán Janovi, kdy ve skutečnosti celý svět šel v úžasu za tou šelmou (Zj 13,3).

John Paul II at Shea Stadium, Queens, N.Y., October 1979
John Paul II at Shea Stadium, Queens, N.Y., October 1979

To, co jsme viděli na vlastní oči v televizních přenosech – papežské cesty po celém světě, holdy prokazované papeži stamiliony lidí a také světovými vůdci, právě to viděl Jan ve svém vidění. Tvrzení, že Janovi byl ukázán pontifikát Jana Pavla II., je založeno na tom, že v životě žádného jiného papeže se nevyplnilo proroctví, popisující obrozující se papežství, protože šelma – to je papežství, a také papežové, kteří ho reprezentují. Např. to, že celá země šla v úžasu za tou šelmou – poprvé v dějinách světa, celá země vzdávala hold jednomu člověku, včetně vůdců největších světových mocností a zvláště pak Spojených států amerických, které ve středověku ještě neexistovaly.

Poprvé mu také byly postaveny na celém světě sochy a v Buenos Aires byla postavena socha papeže vycházejícího z moře.

Kromě toho může být Jan Pavel II symbolem šelmy vystupující z propasti, protože sám byl smrtelně raněn a ožil, po čemž šel za ním v úžasu celý svět. Ano, moji drazí, Jan Pavel II. byl šestým králem z tohoto proroctví. Ale ono se vyplnilo už dále, protože, když Jan viděl šestého krále – papeže Poláka – anděl řekl „jiný“ a tedy sedmý „ještě nepřišel a když přijde na malou chvíli bude trvati.“

Sedmý král. Bingo!

Moji drazí, už přišel, vlastně byl zvolen — Benedikt XVI. — sedmý král z tohoto proroctví. Bude ale trvat jen krátkou chvíli, protože tak to říká proroctví, i když také má k odehrání svou roli při znovunavrácení plné moci papežství, jakou mělo ve středověku a jeho panování.

Pope Benedict XVI. kisses the glass reliquary containing blood of the late Pope John Paul
Pope Benedict XVI. kisses the glass reliquary containing blood of the late Pope John Paul

Pozn. redakce: Je hodně fantastické, když si představíte, že Smolka toto přednášel v roce 2005 a ono se to následně skutečně SPLNILO – Benedikt neočekávaně a předčasně odstoupil z funkce. Fantastické a PŘESTO SE TO STALO, jak už dnes v době psaní tohoto článku v roce 2014 dobře víme. Bingo!

Šestý král – Jan Pavel II., obnovil ve světě mohutnou autoritu papežství. Souhlasíte s tím? Po jeho pohřbu vůdci států Evropské unie řekli, že je třeba zrevidovat záznam o křesťanských hodnotách v evropské ústavě. Benedikt XVI. oznámil, že o to bude usilovat. Šestý král – Jan Pavel II. přivedl k ekumenismu – tzn. dobrovolnému uznání svrchovanosti papeže – většinou protestantských církví. To je to, co předpověděl Boží prorok, že nejprve budou přemlouvat k dobrovolnému podřízení se papežství. Sedmý král Benedikt XVI. ohlašuje konec liberalismu a netolerance pro jiná vyznání. Přečtěte si jeho výpovědi na internetu, anebo poslouchejte rozhovory, které s ním učinili novináři. Řekl: „Je pouze jedna víra a jedna pravá církev – církev katolická.“

A tak jsou připravovány základy a podmínky, aby papežství byla znovu navrácena práva a politicko-náboženská moc, jakou mělo ve středověku.

A stane se to za osmého krále, o kterém píše 11. verš: „A šelma, kteráž byla (tedy ve středověku) a není, onať jest osmý, a z sedmiť jest.“

Osmý král. Okamžik, ve kterém žijeme!!!

Bratři a sestry, a to je právě ten okamžik, ve kterém žijeme (psáno v roce 2005). Jsme těsně před začátkem panování osmého krále, který bude posledním papežem a člověkem, o kterém píše proroctví 13. kapitoly a 18. verš – 666 – obrozenou šelmou ze středověku. A za toho papeže dojde znovu k náboženskému pronásledování.

Pozn. red.: V roce 2013 se další část proroctví vyplnila a je již realitou vláda 8. krále, tedy posledního papeže. Zaplaťpánbů.

Pope Francis (R) kisses a replica of Our Lady of Aparecida before officiating mass at the Basilica of Our Lady of Aparecida, Brazil's most revered Catholic shrine, in Aparecida, Sao Paulo State, on July 24, 2013. The first Latin American and Jesuit pontiff is in Aparecida to lead his first big mass since arriving in the country for a week-long visit of which highlight is the huge five-day Catholic gathering World Youth Day. AFP PHOTO / BRAZIL PHOTO PRESS / Adriano LIMA
Pope Francis (R) kisses a replica of Our Lady of Aparecida before officiating mass at the Basilica of Our Lady of Aparecida, Brazil’s most revered Catholic shrine, in Aparecida, Sao Paulo State, on July 24, 2013. The first Latin American and Jesuit pontiff is in Aparecida to lead his first big mass since arriving in the country for a week-long visit of which highlight is the huge five-day Catholic gathering World Youth Day. AFP PHOTO / BRAZIL PHOTO PRESS / Adriano LIMA

Bude to tato šelma, které podle proroctví deset králů odevzdá jedné hodiny svou moc.

Přečtěme si 11., 12. a 13. verš 17. kapitoly: „A šelma, kteráž byla a není, onať jest osmý, a z sedmiť jest…. Deset pak rohů, kteréžs viděl, jestiť deset králů, kteříž ještě království nepřijali, ale přijmouť moc jako králové, jedné hodiny spolu s šelmou. Tiť jednu radu mají, a sílu i moc svou šelmě dají.“ Ale neznepokojujte se. Tam v 11. verši je poslední věta za čárkou. Já jsem ji záměrně přeskočil, abych si ověřil, zda mě posloucháte. Co je tam napsáno? „Jde na zahynutí.“ A 14. verš říká: „Tiť bojovati budou s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, neboť Pán pánů jest a Král králů, i s ním (a teď dávejte pozor) ti, kteříž jsou, povoláni a vyvolení, (a také jací?) – věrní.“

…před námi je velká světová krize… konec doby milosti, sedm ran a tzv. Druhý příchod.

Pozn. redakce 1: Aktualizace z 26. 6. 2016: Smolka v době psaní nemohl znát fakt, že 8. král bude členem „navěky“ zakázaného jezuitského řádu…

Dominus ac Redemptor Noster, 1773
Dominus ac Redemptor Noster, 1773

Papež Papež Klement XIV. vydal v roce 1773 církevní dokument nejvyššího významu – bulu Dominus ac Redemptor Noster rušící jezuitský řád navždy a neodvolatelně. A jak dobře známo, sama církev prohlašuje své papežské pantáty za neomylné… je třeba něco dodávat? Toto je další rovina, která je přesně v souladu s výrokem „A šelma, kteráž byla a není (jezuitský řád zakázaný r. 1773 podle církevního práva NEEXISTUJE), onať jest osmý, a z sedmiť jest.“ (Podle církevního práva je výnos neomylného papeže stále platný — z toho logicky plyne, že jezuitská šelma ve skutečnosti není, resp. její existence porušuje samo církevní právo. K tomu navrch můžeme dodat další střípek pravdy — je totiž známo že jezuité ve svých zakládajících stanovách, resp. řádových pravidlech, přidali bod o absolutní poslušnosti vůči papeži — navrch k tomu, že každý jezuita musí bezpodmínečně poslouchat svého nadřízeného… proto doposud nebyl žádný jezuita papežem… současný stav znamená de-facto absolutní vládu jezuitského generála alias černého papeže nad církví. Důsledkem je že Francis není legální papež…)

Pozn. redakce 2: Dovoluji si doplnit postřeh, který pan Smolka nezmínil. Dávám ctěnému publiku k úvaze toto: Analýzy ukazují, že druhou šelmou, která pracuje pro tu první, že tou Druhou šelmou jsou FED-USA — přesněji řečeno — globální bankéři z FEDu, pro které jsou loutky typu soudruha Obomby jen pouhými nástroji k dosažení cíle. Viz podrobnější rozbor »

Úvaha je to prostá selská, promiňte mi, jsem jen prostý jednoduchý člověk ;-) Takže, co když ten chaos, hospodářské krize a války, které tato druhá šelma skrytě vytváří (viz např. Ukrajina)… takže, co když ten chaos, hospodářské krize a zlo jsou jednoduše emocionální manipulací, která má lidstvo donutit aby samo začalo volat po morální autoritě, která vnese do světa opět pořádek? A kdo jiný než celosvětově populární papež a jeho šarlatově-purpurová církev se silnou mediální podporou (pamatujte, globální média vlastní druhá šelma!) se „nezištně“ nabízí jako ta nezávislá instituce s „morální“ autoritou? On je tak „hodný“ :) No řekněte sami, není on ideální kandidát? ;-) Tomu říkám kozel zahradníkem… Vítejte v pekle.

Zbývá jediná otázka, jediná nejasnost — jak bude vypadat onen biblický „obraz šelmy“ v reálu? Nějaká globální vláda typu OSN? Globální vláda s ideologií a zákony založenými na pokrouceném papežském katolicismu — což naznačuje toto vyjádření: „dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy“… Nechci ale spekulovat, v tomto ohledu je budoucnost ještě otevřená…

11 Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné rohům Beránkovým, ale mluvila jako drak. 12 Kterážto všecku moc první šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla. 13 A činí divy veliké, takže i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem před obličejem mnohých lidí. 14 A svodí ty, jenž přebývají na zemi, těmi divy, kteréžto dáno jí činiti před obličejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz šelmě, kteráž měla ránu od meče, a ožila zase. 15 I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni.

Aktualizace 16. 9. 2015: Aktuální světový vývoj dává za pravdu výše uvedenému rozboru — k uvedené šelmovské manipulaci jen přibyly další falešné argumenty a lži:

Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

Aktualizace 1. 2. 2017: Přihlédneme-li k našim nejnovějším znalostem světového vývoje, tak to vypadá, že oním biblickým „obrazem šelmy“ je tzv. Agenda 2030 protlačovaná tzv. globalisty skrze OSN-EU. Globální vláda je nenápadně budována „salámovou“ metodou, kdy je skrytě prováděn de-facto mocenský převrat, kdy pravomoci národních vlád jsou převáděny na globální instituce typu OSN:

-konec poznámky-

Lide můj, vyjdi z Babylonu!

Vyvstává otázka: Co já a ty a my všichni máme činit s ohledem na tyto věci? Jak máme žít? Nechť jsou odpovědí na tuto otázku verše ze Zjevení 14,9 a z 18. kapitoly 1-4:

A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou. I tenť také bude píti víno hněvu Božího.

A 18,1-4: „Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou“ (bratři a sestry, kdo má dnes velikou moc k ohlášení poselství o spasení světu?) „a země osvícena byla od slávy jeho. I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn jest příbytkem ďáblů, a stráží každého ducha nečistého, a straží všelikého ptactva nečistého a ohyzdného. Nebo z vína hněvu smilstva jeho pili všickni národové, a králové zemští smilnili s ním, a kupci zemští z zboží rozkoší jeho zbohatli. I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran.

Pamatujete si, jakým hlasem zkřikl anděl? „Silně hlasem velikým.“ V 10. kapitole knihy Zjevení a tam v 1. verši čteme: „Viděl jsem jiného anděla silného, sestupujícího s nebe, oděného oblakem, a duha na hlavě jeho byla, a tvář jeho jako slunce, a nohy jeho jako sloupové ohniví… A v ruce své měl knížky otevřené.“ (v. 2). Bratři a sestry, pamatujete si, co to bylo za knížku? Pamatujete si, jak v dřívějších kapitolách Jan vidí zapečetěnou knihu, kterou nikdo nemohl otevřít, z které nikdo nemohl zlomit pečetě, nikdo ani v nebi, ani na zemi? Jan velmi plakal, protože věděl, že je to budoucnost světa, že je to budoucnost každého z nás. Jestliže se nikdo nenajde, kdo tuto budoucnost otevře, všichni zahyneme…

(převzato z neuveritelnaodhaleni.cz)

Biblická proroctví se závratnou rychlostí stávají realitou

Protože jde o velmi aktuální události, můžeme vám tentokráte nabídnout navíc i kvalitní video, kde jsou dávány do souvislostí tyto a mnoho dalších aktualit. Mj. se jedná o velmi reálné znovu-sjednocení protestantských církví s Římem.

Mluvčí má krásnou angličtinu a navíc i české titulky! Brilantní rozbor… jedinou slabinou je již výše zmíněné nepochopení skutečného významu tzv. Druhého příchodu…

Papež František se stal během jednoho roku hlavní světovou osobností. Mnohá biblická proroctví se proto rychle stávají realitou. Video má asi 15m a je nabušeno fakty, dávejte tedy dobrý pozor:

Milí čtenáři, pokoušíme se vám na tomto místě nabídnout co nejvíce necenzurovaných informací a nyní je už na každém vás, jaké poučení si z toho všeho vezmete…

Ale to není zdaleka vše. Existují ještě další proroctví, která fascinujícím způsobem souvisejí s tzv. Druhým příchodem… Příště se na ně podíváme!

Biblická "modlářská ohavnost" je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires
Biblická „modlářská ohavnost“ je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires

16 komentářů u „Poslední papež je Osmý král z Janova Zjevení 17. kapitoly aneb Skutečný význam proroctví o sedmi králích. Ježíš podruhé rozhodně nepřijde, čekáte marně“

 1. Kdyby to tak bylo, tak 9.papež by už nebyl, tohle ale musí přijít od samotné církve, doslova revoluce, protože čekat na nějakou celosvětovou revoltu lidí nevěřím, sice se vše děje hrozně rychle, ale k tomu, aby na zemi lidé žili podle Ježíše Krista prostě nemůže dojít jinak, než za cenu obrovského krveprolití. A co muslimský svět, vždyť křesťané netvoří většinu lid. A co FED a celosvětoví bankovní magnáti – většinou židé – ti se přeci nenechají porazit jen tak. Na jednu stranu všechno to dění v poslední době jakoby předznamenávalo nějakou katastrofu, ale je známo, že každá šelma když dodělává, je nejzuřivější. A znovu – jedině že by opravdu Bůh se zjevil, aby se lidé semkli a jednali podle zákona lidství a opět – pokud by chtěli zbavit moci finančníky, kteří financují i média, tak to bude znamenat obrovské krveprolití.

  1. Milá Věro, církev je tu právě proto, aby zabránila jakýmkoliv změnám k lepšímu pro řadového člověka… právě ona pokřivila a totálně překroutila původní Kristovo učení s cílem uspat lidskou touhu po změně a transformovat ji v neschopnost se svým údělem cokoli udělat… ve svých textech zde k tomu přináším spoustu důkazů, stačí jen hledat a číst… a tuto roli tvoří všechna náboženství… hledáte-li možnost změny v globálním měřítku, pak skutečně může být jen katastrofická… zde na webu ale najdete i stránky o tom, jak transformovat své nitro a přestat tak být svým osudem spojena tímto lidstvem… najdete zde informace, jak dosáhnout znovuzrození svého ega, vlastní ženské energie, opět v energii duchovní a stát se tak nikoli koukolem, ale zrním ve chvíli, kdy Bůh bude tady úrodu na Zemi sklízet právě onou katastrofou »

 2. Po tady tom posledním papeži jménem František už nepřijde nikdo po něm žádný jiný papež on je poslední a taky on se dožije toho až přijde druhý příchod Ježíše Krista takže vy nemůžete být chytřejší, vy jste se nenarodili v době kdy Ježíš byl s učedníky vy neznáte osobně Jana to on viděl tyto věci zjevení. My jsme tu od toho aby jsme uvěřili a boží slovo které nám dal. My můžeme děkovat Bohu že dýcháme. Nemůžete říkat že nic nepřijde že se nic nestane. Všechno co jste říkali a nevěřili tomu co říká Jan ve zjevení všechno vám Bůh ukáže. Věřte v božím písmu jeho slova jsou pravdivá a skutečná. Vy nejste Bůh, vy jste nestvořili svět. Vy jste se sami nestvořili aby jste překrucovali boží slovo. Čiňte pokání ze svých hříchu a přijměte Ježíš Krista jako svého pána a spasitele a uvidíte tu změnu Ježíš vám ukáže tu jeho pravdivou cestu žádný jiný člověk na této zemi nemůže se vydávat za Boha a být nějakým králem na zemi to je směšné a nemožné to je rouhání. jenom Bůh říká pravdu. Bůh je pravda. Ježíš Kristus je pravda. Čtěte boží slovo a odevzdejte se Bohu. Ježíš zná všechny vaše myšlenky a on ví dopředu za jakým účelem chcete něco udělat a proč to chcete udělat. Bůh je láska amen

  1. Šimone, nerad vám kazím iluzi, no, máte pravdu jen částečně, ale můžete si za to samozřejmě jen sám, protože jste se ještě nestihl zamyslet ani nad tím Kristovým výrokem „kdo hledá najde“… ten totiž implikuje také ten fakt že kdo nehledá, ten také nenajde. A vy milý Šimone nehledáte, vy jen SLEPĚ VĚŘÍTE, škoda… to vy, ne my, šíříte papežskou církví překroucenou nauku… škoda pro vaši duši, vězte že budete zodpovědný za každého koho svedete na širokou cestu, to je prostý fakt, Bůh s vámi. Vaše výroky jsou sbírkou nepodložených tvrzení, zkuste k nim najít alespoň nějaký podklad — a nemyslím tím teď lživá papežská dogmata. My svá tvrzení důkladně podkládáme buď Písmem, nebo fakty ze života…

   /1/ Ano! Černý Franta Vatikánský je samozřejmě poslední papež jak předpověděl mj. Nostradamus, sv. Malachiáš a mnozí jiní proroci, ale především Janovo Zjevení, které ragauian.cz bere velmi vážně ;-) jak byste zjistil, pokud byste se obtěžoval číst :-)

   /2/ Zjevení mluví o Synu člověka, nikoliv Kristovi. Ježíš podruhé rozhodně nepřijde, čekáte marně »

   /3/ Pro všechny, kteří se obtěžují hledat a kteří mají oči k vidění, jistě nemusím dodávat zřejmou věc — ragauian.cz bere Kristovo učení velmi vážně — tak vážně, že si dal mj. velkou práci s hledáním důkazů o pravosti Kristova učení. Tyto důkazy byly skutečně nalezeny mj. v Tomášově evangeliu » V neposlední řadě vám ragauian vysvětluje jak Kristovo učení prakticky žít a využít ke svému prospěchu a k úzké Cestě do Království »

 3. Dobrý večer.
  S timto nemohu souhlasit:
  ¨/2/ Zjevení mluví o Synu člověka, nikoliv Kristovi. Ježíš podruhé rozhodně nepřijde, čekáte marně »

  Na několika místech / v několika článcích píšete nepravdu o Synu člověka a tím o příchodu pána Ježíše Krista.

  Je psáno v Janovi 5:25-27:
  25 Amen, amen pravím vám: Že přijde hodina, a nyníť jest, když mrtví uslyší hlas Syna Božího, a kteříž uslyší, živi budou.
  26 Nebo jakož Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život v samém sobě.
  27 A dal jemu moc i soud činiti, nebo Syn člověka jest.
  Dan

  1. Nejdříve citát. Zmiňovaný Jan, který má jakože být důkazem tvrzení o tom že Ježíš má být Syn člověka:

   25 Amen, amen, pravím vám, že přichází hodina, a nyní je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a ti, kdo uslyší, budou žít. 26 Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě. 27 A dal mu pravomoc konat soud, protože je Syn člověka.

   https://www.bible.com/bible/509/JHN.5.csp

   Víte, naše analýzy jsou pečlivě podloženy…

   Při pečlivém sledování větné stavby JHN.5.csp lze vytušit jen to, že je to velmi pravděpodobně jeden z těch případů, kdy byl neoprávněně (ať už omylem nebo záměrně) použit výraz „Syn člověka“ jako synonymum „Syna Božího“ (třeba jen protože ti přepisovatelé se domnívali, že to je jedna osoba)… sledujte prosím linku větné stavby:

   25. JK se v přítomném čase (!) označuje za Božího Syna
   27. Zde se evidentně mluví o známém Posledním soudu v budoucnosti… „Někdo“ dostal „pravomoc konat soud, protože je Syn člověka“… je vidět že k nesprávnému sloučení dvou Synů stačila drobná záměna, drobná nepozornost nebo i lenost písaře…

   Ve většině výroků Ježíš dokazatelně nemluví o tom, že bude soudit, NAOPAK VĚTŠINOU MLUVÍ O SYNU ČLOVĚKA V 3. OSOBĚ, jako „o něm“, o někom jiném a totéž i Jan ve Zjevení…

   Když Ježíš mluvil o Synu člověka, tak mluvil v předtuše o jeho příchodu. Řekl např.: „Když však přijde Syn Člověka…“ atd.

   Biblické texty také předpovídají vítězství nad hadem díky tomu, kdo se narodí z ženy — a to je logicky Syn člověka, bytost s kořeny v lidské rase — jak jasně říká jeho titul.

   podrobný výklad zde:
   http://www.ragauian.cz/janovo-zjeveni-apokalypsa-12-kapitola-kdo-je-zena-odena-sluncem-a-kdo-je-jeji-syn-jezis-kristus-mesias-nebo-syn-cloveka/

   Obě Kristovské osobnosti — Ježíš i Syn člověka — jsou v Bibli předpovězeny a Syn člověka NENÍ označení Ježíše

   Syn člověka je snad nejvíce nepochopený termín a titul. Nechápající zapisovatelé Písma v tomto udělali pěknou paseku, když dotyčné výrazy používali jako synonyma. Dali tím příležitost k snadnému překrucování významu. Myslím že dobrou příležitost k pochopení nám dává tato pasáž, která zřetelně popisuje někoho jiného než Ježíše. Stačí nám k tomu prostá selská logika, kdy Jan nejdříve mluví o svědectví Ježíše [Krista] a pak o někom „jako Syn člověka“…

   Zj 1,9:
   Já Jan, váš bratr a spoluúčastník soužení, království a vytrvalosti v Ježíši Kristu, jsem se ocitl pro Boží slovo a svědectví Ježíše [Krista]…

   Zj 1,12-16:
   Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů někoho jako Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně; jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce září ve své síle.

   https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.1.12-16.csp

  2. také vám dobrý večer, Danieli… k souhlasu vás samozřejmě nikdo nenutí… svobodně si vyberte, čemu chcete věřit… stejně svobodně si pak /podobně jako já/ vyberete cíl své cesty… ať se vám ten váš zvolený na základě víry pokud možno líbí… díky za příspěvek a pro klid své duše si jděte číst raději někam jinam…

   1. Dobrý večer,pane Karpeto,
    předpokládám, že komunikuji s člověkem, který se běžně nesnižuje k laciné odpovědi (třebaže v ranních hodinách).
    Jsem člověk na jedné straně hledající jakýkoli původní nezkreslený výrok našeho Spasitele, na druhé straně jsem smutný tím naneseným balastem největší duchovní prostituky. Nicméně o té je ale psáno, ví se oní. Více než smutný ale jsem, ze situace, kdy původní protestanské proudy se ohýbají na stranu The Mother of Harlots. Je logické, že pak (mi) už toho v křesťanském světě z „organizovaných“ spolků moc k nalezení nezbývá. V případě, že mě – člověka hledajícího původní informace / poznání – posíláte „raději někam jinam“, pak máte asi na mysli nějaké konkrétní poznání. Rád bych Vás požádal o upřesnění v tomto smyslu.
    Především Vás ale prosím o vyjádření k mému dotazu, neboť uvedený výklad o Synu člověka a verši z Jana nevidím v souladu. Vám to možná jasné je, mě nikoli. Máte-li pro mě toto poznání, prosím Vás o sdělení.
    Děkuji Daniel
    PS: Chápu, že forma mého prvního příspěvku mohla mít jistý vliv na Vaši odpověď. Nicméně se snažím vyjářit věcně.

    1. 1. Ježíš je židovské vlastní jméno
     2. Kristus je titul i energie
     3. Mesiáš značí „pomazanou“ osobu
     4. Biblické texty předpovídají vítězství nad hadem (Satanem) díky tomu, kdo se narodí z ženy — a to je logicky Syn člověka, bytost s kořeny v lidské rase — jak jasně říká jeho titul.

     viz
     http://www.ragauian.cz/janovo-zjeveni-apokalypsa-12-kapitola-kdo-je-zena-odena-sluncem-a-kdo-je-jeji-syn-jezis-kristus-mesias-nebo-syn-cloveka/

     viz též
     http://www.ragauian.cz/posledni-papez-je-osmy-kral-z-janova-zjeveni-17-kapitoly-aneb-skutecny-vyznam-proroctvi-o-sedmi-kralich/#comment-1672

 4. Dobrý večer, diskutujúci:-)
  Život je cesta, na ktorej pomáhame slabším, chorým, diskriminovaným, každý podľa svojich možností a schopností. Osobne nekradnem, nevraždím, som pacifistka, nikoho neobmedzujem a ani nikomu nič nevnucujem, a hlavne ČINÍM a nie zbytočne mrhám slovami.
  Pozdravuje vás ateistka:-)

  1. Pěkný den, Lea. To děláte úplně dobře ;-)

   Máte pravdu je to Cesta… Možná jste si nevšimla, že my tady označujeme náboženství za podvod, snažíme se všem umožnit poznání sama-sebe, o tom je tento web.

   Ty cesty jsou ale dvě, a vy svou svobodnou vůlí volíte kam chcete dojít…

   A při vší úctě si dovoluji pochybovat, že vy víte jaký je mezi nimi rozdíl… je krásné čím se chlubíte, ale pochybuji že tušíte jak vypadá ta Cesta „úzká“ »

 5. Přidávam komentář k Ragauian.cz

  Vsem kdo hledaji pravdu opakuji ta stejná povzbuzeni.
  Kdo tluce tomu ,bude otevreno a to znamena ne slepou viru,ale otevrit oci a usi,svou mysl a pak uslysi sami Jezisuv hlas ve svem srdci:Vyjdete z nich můj lide! ŘEKL!
  Vyjit ze všech nàboženstvi a sekt slyšite??jsou jich stovky a jsou popsany v pismu a vsechny do jedne ,jsou v moci a pod vladou odpůrců stvořitele a jeho syna Jezise.Za 2 t.let byly vsechny založeny či nakaženy jedem lzí překrucovanim a hlavne neúplnym sepsanim N.Z ,aby mohli manipulovat a vykladat si vlastni nauky.
  Cisař Constantin pohan a zrovna ten „neznalec „nechal Bibli sepsat.!(a vsem cirkvim se hodi vsechny ty pokrouceniny,vymysly a polopravdy..vzdyt evangelií stejne hodnotnych bylo(a je) 60 a v Bibli jen 4!!!Jezisova mnoha slova vsak byla zachovana jejich slepotou pravdy a On slibil,že v čase konce systémů věci(coz je nyni)se poznani prohloubi a budou otevreny nove svitky..a to se deje.!!!Vsichni,kteri jsou zapsani v knize života uslyši jeho(Jezišův )hlas a daji se zpravnou cestou..a rika:oni se stanou mym lidem…slysite?ne žadna organizace ci cirkev!Nepotrebujete zadneho guru ani papeze ci prezidenta a jak si vsichni nechaji rikat!!Neboť Ježiž vyzval:Vy vsichni bratři a sestry se vzajemne posilujte v mem pravam uceni …a to se deje v teto době.I prez internet chapete??Čteme a čtete od různych lidi pravdive rozpoznáváni splneni Jezisova poslani a nikdy se třeba ani neuvidite ,ale jsme jednim lidem a setkame se zrejme po zniceni vseho, co se znicit musi ,aby se i na Zemi odstranilo zlo a mohl nas skutečny stvořitel prijmout do sve vesmirne ohromne rodiny.A nechapete-li,tak vzpomente na jeho slova: mam v nebi i jiné přibytky a neřikal bych vam to,kdyby tomu tak nebylo.
  Bratři a sestry pravda sviti ,jako majak a netrapte se, jak daleko je,ale radujte,že ho vidite a spoléhejte na přime vedeni a moudrost a jak mate o toto prosit a dostane se vam postupně porozuměni.!!
  Máme dary vložené do matrice života:svědomi,schopnost lasky,nekonečny rozvoj myšleni a nesmrtelnou duši,kterou jsme imaginárne propojeni se stvořitelem, ale tisice let indoktrinace a vymyvani mozků i násilim, vam vzala všechna různá náboženství možnost poznáni pravdy o tom všem a také ten nejdůležitějši dar a to je:SVOBODNÁ VŮLE!Ovládali vás ke slepé poslušnosti a vlastnimu prospechu a taky vybirali prachy ,kterymi pak šiřili svě mylné učeni ve vlastnich knihách a využivali textů,které se jim hodily a nutili vás opakovat fráze a zakazovali klást nepřijemné biblické otázky a cist jine stopy pravdy ,aby jste nemohli porovnat atd.
  Uchopte ji tedy -svou svobodnou vůli a hledejte,čtete,naslouchejte,přemýšlejte a zkoumejte dle Jezisovych slov,zdali je tomu tak,jak vam jiní předkládaji.A motivaci ke zkoumani je mnoho at od Ragauian,bozi rodina.cz.a jini.Bdete a proste vzdy skrzeJezise o vedeni moudrost a rozlišovaci schopnost a uvidite jak dostanete pravý pokrm, kdy ho budete potřebovat a ve slozeni a obsahu jaky se hodi k vasi duchovni výši ,aby jste ho mohli ztrávit..
  S laskou Bressy

  1. S Kristovskou láskou k pravdě nabízíme pravé POZNÁNÍ pro všechny hledající na ÚZKÉ CESTĚ:

   • Kristovo učení bylo překrouceno a to podstatné odstraněno — naleznete to v Tomášově evangeliu »

   • Historie a důkladně doložený rozbor falšování Bible je k dipozici zde »

   • Vyvrácení hlavního podvodu o zástupné smrti Krista na kříži »

   • Historická analýza toho, kterak bylo původní Kristovo hnutí překrouceno na satanovu katolickou církev »

   • Skrytý smysl lidských dějin za posledních 2000 let »

  2. Bressy, říkám to nerad, ale s láskou k Pravdě vás musím upozornit, že osoba pána Ježíše Krista (jak rádi říkají církevně podvedení křesťané), na tuto planetu podruhé nepřijde » Nikdy to nebylo v plánu.

   1. Biblické záznamy předpovídají příchod osoby Syna člověka — ten omyl o druhém příchodu Ježíše vznikl mimo jiné nesprávným používáním synonym:
   2. Fyzická osoba Ježíš NENÍ Kristus… a Kristus NENÍ Syn člověka!!
   3. Kristus je titul, je to označení Kristovské energie, která právě má umožnit průchod Těsnou branou, těm kteří tuto energii v sobě vytvoří.
   4. V tomto smyslu bychom teoreticky mohli mluvit o druhém příchodu Kristova učení.
   5. Kristovská energie znovu může přijít právě skrze Ty, kteří se Kristovými informacemi budou řídit!

   A právě v Tomášově evangeliu Kristus opakovaně zdůrazňuje, že poté co jsme se stali dvěma » je naším naléhavým úkolem učinit ze dvou opět jedno »

   Nic víc, nic míň!!

   Ježíš řekl: … Ale Království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku. Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba. (Tomáš 3)

   Řekli mu jeho žáci:
   „Nadcházející království, kdy [přijde]?“
   „Nepřichází pozorovaně, neřeknou: ‚Hle, tady! Hle, tam!‘
   Ale Království Otce se rozprostírá po zemi a lidé to nevidí.“ (Tomáš 113)

   Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí. (Tomáš 70)

   Kristus je zcela jednoznačně ENERGIE:

   #77 Ježíš [Kristus, v danou chvíli nositel Kristovské energie] řekl:

   Já jsem světlo, které je nade všemi [světly].
   Já jsem vše.
   Vše ze mne vyšlo a vše mne dosáhlo.
   Zlomte dřevo, jsem tam.
   Zvedněte kámen, naleznete mne tam.

   http://marcion.sourceforge.net/nag-hammadi-library/tomasovo-evangelium.html

  3. Juda Tomáš řekl: „Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt.“

   Ježíš řekl: … Ale království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku. Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba. (Tomáš 3)

   Ježíš řekl: … Ve dni, [kdy] jste byli jedním, učinili jste se dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte? (Tomáš 11)

   Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne. (Tomáš 48)

   Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne. (Tomáš 106)

   Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí. (Tomáš 70)

   http://marcion.sourceforge.net/nag-hammadi-library/tomasovo-evangelium.html

Komentáře nejsou povoleny.