Spiral Galaxy NGC-2683

Události Konce věku — pokračujeme s Fatimským poselstvím a poodhalíme více ze zákulisí světového mocenského soupeření. Kdo vládne světu? /D/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » na informace, které zprostředkovala ona Suzanne, duchovní žačka Malachi Martina.

Skalární energie » je založena na objevu nového typu elektromagnetického vlnění, které existuje ve vakuu. Tyto „délkové“ elektromagnetické vlny „putují podél časové osy“. Čas sám se dá převést /stlačit/ na energii stejným činitelem, jímž je hmota převedena na energii — rychlost světla umocněná na druhou neboli E = mc².

O „vakuu“ obvykle uvažujeme jako o prázdném prostoru, z něhož je odstraněn vzduch. Moderní fyzika ovšem ví, že „prázdnota“ v prostoru vůbec neexistuje. Fyzikální „vakuum“ proto spíše připomíná divoce klokotající kotel, naplněný „částicemi“. Kousek „prázdného prostoru“ o velikosti kostky cukru obsahuje tolik energie, že by nám mohla dodávat elektrickou energii celé Zemi po milióny let.

Protože se dá energie získat z času, stejně jako se získává z jiných zdrojů, může být nyní uvolněna ohromná síla stlačená v samotném čase. Je to jako „zanořit lopatkové kolo do řeky“, řekl o možnostech využití této energie údajně sám objevitel. „Získaná energie je zdarma, protože řeka plyne, ať se na ní napojíme nebo ne“.

Tím, kdo tuto skalární energii objevil, byl světoznámý americký vědec chorvatského původu Nikola Tesla /nar. 10.7.1856–zemř. 7.1.1943/. Stalo se v roce 1889. Byl to fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů. Jeho práce mj. formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud. Po předvedení bezdrátové telekomunikace v roce 1893 a po vítězství v tzv. válce proudů proti Thomasi A. Edisonovi byl všeobecně respektován jako nejvýznamnější americký elektrotechnický inženýr. Jeho práce daly základ moderní elektrotechnice a mnoho jeho objevů mělo zásadní význam pro budoucnost.

Na počátku Tesla pracoval pro Thomase Edisona, později samostatně a obdržel také finanční pomoc od J. P. Morgana. Ale když v roce 1904 oznámil, že by teď mohl využívat skalární vlny k přenosu energie bez drátů, ztratil podporu svých příznivců v řadách amerických podnikatelů. Traduje se, že jeden z nich tehdy zvolal: „Na energii zdarma nemůžete vložit měřicí přístroj.“ A bylo vymalováno.

Jako řadu jiných objevů i tento Teslův americké tajné služby zastrčily do šuplíku a v zájmu akcionářů obrovských nadnárodních společností je tam držely po mnoho desetiletí. Po Teslově smrti byla značná část dokumentace o jeho objevech vrácena jeho dědicům do Chorvatska.

Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.
Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican’s Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.

Jezuita Malachi mluvil také o strašlivých trestech hrozících světu, jestliže budeme nadále odmítat řešení Naší Paní: „Začnou /ty události/ neočekávaně a budou doprovázeny celkovým zmatením myšlení a zatemněním lidského chápání. Celé části světadílů budou odplaveny navždy. Celé národy zahynou. Celé národy ztratí svou víru. Přírodní katastrofy, jaké svět nikdy předtím neviděl, zdecimují lidstvo.“

Pozn.: všimněte si prosím, že používám ve svém textu i pojmy jako naše Paní, náš Pán či později „Nejsvětější srdce panny Marie“ a další… toto křesťanské názvosloví je úplně vedle a nezachycuje pravou podstatu dějů ve zjevení… ale interpretace v této podobě je poplatná pomýlenému myšlení praktikujících křesťanů a já to pro tentokrát respektuji…

A podle všech náznaků je v poselství zmíněno Rusko, které má být tím spouštěcím mechanismem, který vyvolá tento proces.

Proč právě Rusko?

Podívejte se na následující řádky. Citujme slova papeže Jana Pavla II., který měl v roce 1980 prokazatelně před svědky říci, že jeho předchůdci v Petrově úřadu diplomaticky upřednostnili poselství nezveřejnit, aby nepovzbudili světové síly komunismu učinit jisté kroky. „Poukázal na smrtelné nebezpečí, stojící před kapitalistickými národy západu“, konstatoval Malachi Martin. „A skutečnost, že Svatý Otec došel k tomuto závěru a pronesl toto prohlášení, naznačuje, že musí být přesné a založené na objektivních faktech“, dodal.

Where_will_it_end-spheres-of-influence

USA versus Russian Federation military bases. SIPER Grafik (2015)
USA versus Russian Federation military bases. SIPER Grafik (2015)

 

Tato analýza ovšem byla relevantní během let vlády komunismu a za existence Sovětského svazu. Je však Rusko stále ještě nebezpečím i po jeho zhroucení? Faktem dnes je, že ony atomové miny ve zlomu San Andreas mohou být zapomenuty, pokud tam ještě jsou. Rusko totiž velmi výrazně vede právě ve vývoji skalární energie a jejím vojenském využití. Většina Teslovy pozůstalosti byla z Jugoslávie po druhé válce odvezena do Ruska a zatímco většina západních univerzit jeho výzkum ignorovala kvůli hrozbě, kterou „energie zdarma“ představovala pro velký byznys, univerzity Sovětského svazu jej absorbovaly a náležitě využily.

A samozřejmě byla Teslova technologie především využita ve snaze získat vojenskou nadřazenost nad Spojenými státy. V lednu 1960 Nikita Chruščov oznámil … že „Rusko vyvinulo „fantastickou novou zbraň, tak mocnou, že by mohla zlikvidovat všechen život na zemi“, kdyby byla neomezeně použita.

Někteří výzkumníci zastávají názor, že Sověti začali používat tuto zbraň k napadání amerických vojenských cílů a ke změně počasí nad Amerikou již hluboko v minulém století. Protože Západ potlačil Teslovy objevy, zůstal na dlouho pozadu. Takže zatímco Rusko dále rozšiřuje svůj skalární potenciál, americký obranný establishment se žene za tím, aby jej dohnal.

Co je to Teslova houfnicová zbraň?

Řekněme si pár podrobností. Nejzákladnější skalární zbraní je longitudinální interferometr neboli „Teslova houfnice“. Již v roce 1908 Tesla objevil, že s interferometrem může křížit dva paprsky skalární vlny.

Pomocí technik křížení paprsků mohu být jednotlivé obří stálé vlny sloučeny a z Teslovy houfnice vyslány jako soustředný paprsek ohromné energie. Dva takové paprsky ze dvou geograficky rozdílných míst mohou být nasměrovány tak, aby se protknuly v cíli kdekoliv na světě, a to pod zemí, pod vodou nebo na obloze. Prudký elektromagnetický impuls, který vznikne v ohnisku protínajících se paprsků, způsobí /podle své intenzity/ zničení jakéhokoli cíle.

Pro naše další povídání je podstatné, že opět je možno těmito paprsky zasáhnout /podobně jako oněmi atomovými minami, jen mnohem silněji, přesněji a téměř s nulovými náklady/ jakýkoli cíl v podzemí. Třeba nitro sopky, geologický zlom atd. Tyto paprsky proto mohou /i vyslány přímo skrze Zemi/ spustit nevratné zemětřesné děje nebo aktivovat výbuchy vulkánů kdekoliv na světě. A není proti nim obrany.

Série zemětřesení podobné velikosti, která se objevují společně, ve skupinách, poblíž vulkánu v Yellowstone (měření z roku 2009)
Série zemětřesení podobné velikosti, která se objevují společně, ve skupinách, poblíž vulkánu v Yellowstone (měření z roku 2009)

A jak se říká, chytrému napověz, hloupého nakopni! Porovnejte si prosím zranitelnost území Spojených států s jeho západním zlomem San Andreas v oblasti Kalifornie, supervulkánem/kalderou Yellowstone na středozápadě či východním zlomem v oblasti New Yorku a Washingtonu s hrozivou sopkou Mt. Rainier. A porovnejte si ji s absolutní stabilitou východoevropské tektonické desky až po Ural s centrální částí Ruska.

Co že to zaznělo tehdy z úst prvního Satanova zástupce na Zemi Jana Pavla II.? Vzpomínáte si? Měl v roce 1980 prokazatelně před svědky říci, že jeho předchůdci v Petrově úřadu diplomaticky upřednostnili poselství nezveřejnit, aby nepovzbudili světové síly komunismu učinit jisté kroky. „Poukázal na smrtelné nebezpečí, stojící před kapitalistickými národy západu“, konstatoval Martin Malachi.

To smrtelné nebezpečí je tedy dnešní realitou a netýká se jen Spojených států. Pořádné zemětřesení na východním pobřeží v oblasti New Yorku může zvednout obrovskou tsunami a zaplavit celou západní Evropu až někam po hory obklopující Českou kotlinu.

Co byste řekli tomu, kdybychom měli vlastní přístup k oceánu?

Ale pojďme dále. Kromě toho, že jsou skalární zbraně smrtící, tak se tedy mohou maskovat jako přírodní síly, které povedou zasažené obyvatelstvo k tomu, aby věřilo, že bylo potrestáno Božím aktem, zatímco ve skutečnosti to byla zbraň sestrojená člověkem. Skalární impulsy mohou rovněž zapříčinit, aby bouře nashromáždily ohromnou sílu a staly se z nich hurikány a tornáda, které manipulováním obřího tryskového proudu mohou být úmyslně zaměřeny na cílové lokace. A naopak, dešťové mraky mohou být oslabeny o svou energii, což zapříčiní jejich rozplynutí, čímž připraví vyprahlou a sežehlou zemi o zoufale potřebný déšť. O tom, že se to skutečně děje a tato válka v ovzduší mezi velmocemi je v plném proudu, jistě nikdo informovaný dnes nepochybuje.

Zvážíme-li, že Rusko ve vývoji těchto zbraní ve světě vede, je zásadní vědět, zdali v současné éře prezidenství Putina existuje vůle je ve světovém konfliktu nasadit?

Odpověď zní: ano, existuje. Ruská Federace je totiž pod velkým tlakem. Světové elity vybaveny podzemními městy zaručujícími dlouhodobé přežití /alespoň podle jejich názoru/ ženou americkou administrativu do konfliktu s Ruskem » Bláhově věří, že se podaří Rusko obklíčit a vyčerpat lokální jadernou či nejadernou válkou na evropském válčišti, podobně jako za druhé světové.

A sází na to, že Rusové svých skalárních zbraní nepoužijí. Nezaznamenal jsem si tuto informaci, jen vzpomínám /a někteří z vás možná spolu se mnou/, jak Putin /pod tlakem amerického obkličování Ruské Federace všemi dostupnými způsoby i výhrůžkami válkou/ ve svém poměrně nedávném projevu vzkázal válkychtivým mocipánům na západě, že Rusko má možnosti nasadit zbraně, které jim v případě použití zajistí absolutní převahu nad jakýmkoliv protivníkem.

A existují poznatky, že Ruská Federace je připravena použít tyto zničující zbraně k preventivnímu úderu vůči americké pevnině — s pravděpodobně nedozírnými následky pro Spojené státy americké. A třetí proroctví z Fatimy svědčí o tom, že je i použije.

Kdo kontroluje tok informací?

Řeknete si, je-li tady taková situace, proč se o tom nehovoří? Dokonce ani otázky o možnosti použití těchto apokalyptických zbraní se nevznášejí! Kdo říká lidem v médiích, aby toto téma vynechali? Kdo kontroluje tok informací tak, že neslyšíme novinky o tom, co se opravdu děje v Rusku a čím Rusko disponuje? Proč média bagatelizují skutečný poměr sil a vytvářejí /i u nás/ představu, že porazit Rusko je totéž jako se procházet růžovým sadem?

Nemusím o tom nijak spekulovat. „Jediným vysvětlením je, že existuje vyšší moc, které obě strany vzdávají hold,“ řekl Malachi Martin svému příteli Bernardu Janzenovi, když SSSR ještě existovalo:

„Existuje skupina lidí, kteří umožňují existenci Sovětského svazu i Spojených států. A ti vymysleli, že válkou mezi těmito dvěma supervelmocemi mohou svět nahnat do nového světového hospodářského řádu, NWO.“

Ano, zdá se, že už tehdy, v posledních desetiletích minulého století, světové elity stojící za oponou dění na Zemi plánovaly a stále plánují Sovětský svaz i kapitalistický Západ dostat do zničujícího konfliktu, aby snížily počty lidí na této Zemi o pár miliard kusů a vytvořili podmínky pro zotročení zbytku lidstva v podobě tzv. NWO » Stejný závěr se odráží v Malachiho románu Vatican, když se v něm Malachi ústy postavy vysoce postaveného představitele KGB přiznává hlavní postavě románu: „bojíme se toho shromáždění mocných mužů … kteří stojí nad Spojenými státy a nad Sovětským svazem … nad všemi … jsou zákonem sami sobě … obojí nás chtějí mrtvé, vaši stranu i naši stranu … náš boj je … bojem proti nim … totalitní, fašistická, internacionální, na kapitálu založená skupina, která je stokrát nelidštější, než si vy lidé myslíte, že jsou marxisté …“

Nepřátelé církve — svobodní zednáři, satanisté?

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Ten nadpis o nepřátelích církve jsem převzal od Malachiho a ponechávám ho tam, i když církev je ve skutečnosti tou První šelmou Janovy Apokalypsy » která vyvolala k životu tu Druhou šelmu v podobě oné skupiny několika desítek mocných, kteří si pod Satanovým vedením hrají na bohy. Takže církev je stejně na odchodu ze světové scény, na to vezměte jed.

Co říká Malachi o tom, kdo jsou ti nelidé? I v poslední Malachově knize, románu Windswept House, se zednáři, satanisté, nepřátelé církve všeho druhu nakonec musí zavděčit tajemné, záhadné postavě známé jen jako „Capstone“ /Závěrný kámen — zřejmá narážka na kámen z vrcholu pyramidy zobrazené na dolarové bankovce/.

„Když jsme spolu jednoho dne kráčeli po Lexington Avenue v New Yorku“, pokračuje Suzanne, „otec Martin řekl: Stále ještě máme své vládní struktury, svůj demokratický tisk, své volby. Ale jsme kontrolováni. V nadcházejících letech nebudou rozhodnutí, která budou nejvíce ovlivňovat vaše životy, činit Američané. Budou je činit oni, ti sami sebou vyvolení“.

V novém světovém řádu /NWO/, řekl Malachi, „již na národním státu nezáleží. Vše je globální. Přesto nový světový řád není ani tak moc politický jako finanční! » Bernardu Janzenovi také řekl: „Dnešní geopolitické situaci dominuje jedna jediná věc: tok kapitálu a tok kapitálového zboží. A žádná země nemůže stát mimo něj. Musíte se přizpůsobit nové geopolitice obchodu. Musíte záviset na Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance. Vaše celá ekonomika musí být přizpůsobena globální ekonomice.“

Pozn.: na národním státu jim nezáleží... všimněte si této věty a snah Sobotků, Dinstbírů /a jiné havěti/ rozpustit české země v přílivu mohamedánů podle pokynů nikým nevolené Evropské komise… a odpovězte si na otázku, komu tito politici slouží… vám, kteří jste je volili, nebo oné vizi světové vlády o ovládnutí světa? …a příště je nevolte, prosím… pokud je zvolíte znovu, sami budete vinni tím, že z vašich dětí a vnuků se stanou otroci s voperovanými čipy pod kůží »

Prostě je to tak: muži, kteří řídí nový světový řád, nejsou loajální k žádné konkrétní zemi. Trhu dominuje asi 60 nebo 80 mužů, kteří rozhodují, jaké národy budou žít a jaké národy zemřou. Jsou velice, velice bohatí a stávají se stále bohatšími. Mají peníze investované ve všech částech světa. Oni rozhodují o hodnotě peněz. Oni říkají prezidentovi Spojených států, co dělat a co nedělat. A on musí dělat, co mu říkají.

A pro případ zániku Spojených států si chystají nové působiště na území Číny, kam již převedli maximum svých aktiv…

Pozn.: situace je opravdu vážná… podle situačních zpráv z mých interních zdrojů za touto „lidskou elitou“, která má ve svých rukou absolutní moc, stojí entity Elohim známé z židovského Starého zákona… ta zpráva jistě není nová, ale teď to graduje… jedná se o původní obyvatele Země, kteří tady byli ještě dříve než dnešní lidstvo… a dokonce se na jeho stvoření spolupodíleli… kdo pozorně čte Sitchina a jeho Sumerskou historii v rubrice „Planeta X“, je blíže dnešní skutečnosti, než si sám myslí… více k tomu snad později… tolik tedy zatím Malachi Martin a třetí fatimské poselství… příště si řekneme více.

-pokračování-