Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu  protikladů Jin-Jang... Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie).

Co je skutečnost? Další omyl materialismu: „Vědci“ kteří tvrdí, že „svobodná vůle člověka je iluzí“, vyšli z chybného předpokladu — lidské vědomí totiž nesídlí v mozku. Co se děje uvnitř mysli? Máme důkazy! 15

Navazujeme na předchozí text o fungování mozku » ve kterém bylo jasně doloženo že tzv. realita, neboli skutečnost je ve skutečnosti cokoliv nám řekne náš mozek!

Zde máme další zajímavý výsledek vědecké práce o fungování mozku, který předchozí informace hezky doplňuje. „Vědci“ zkoumali způsob jakým se člověk rozhoduje a s tím související otázku svobodné vůle. Výzkumníci z Department of Psychology na Yale University výsledky svého výzkumu publikovali v časopise Psychological Science.

Soudruzi jistě pečlivě zaznamenali výsledky psychologických testů, musíme je za to pochválit ;-) Jejich výsledky jsou ovšem učebnicovým příkladem fundamentální vědecké poučky, která říká zhruba následující: Když použijete chybné paradigma, chybný předpoklad, vzorec nebo model daného jevu… tak se správného závěru nedoberete, ani kdybyste se rozkrájeli…

Fundamentální dogmatický omyl těchto podivínů je, že si myslí že lidské vědomí sídlí v mozku. Není tomu tak.

Materialistická ideologie není nic jiného než dogmatické náboženství hmoty a je stejně tak směšná jako ti, co tvrdí že Země je placka na zádech želvy

A protože současná materialistická „věda“ nezná — a co hůř, z ideologických důvodů systematicky popírá multidimenzionální energetickou povahu tohoto univerza — právě proto její závěry budou vždy stejně mimoňské.

Z nějakého důvodu se nám tito nevědoucí mimoni snaží nakecat že hmota je příčinou všeho, ačkoliv už fyzika objevila mnoho z podstaty tohoto vesmíru — mluvíme teď o kvantové fyzice, která už ví že podstatou tohoto univerza je „vibrující“ energie… Ano přesně tak, univerzum je „upleteno“ z energetického vlnění na mnoha různých frekvencích a my jsme schopni vnímat jen nepatrnou malinkatou část jeho spektra. Okem viditelná část je uzoučká, ale reálný rozsah frekvencí je ještě daleko širší než ukazuje obrázek…

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací.
Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací.

 

A protože nevědoucí mainstreamoví „vědci“ nelogicky popírají existenci jakékoliv energie mimo frekvence, které dokážeme změřit… tak samozřejmě popírají i možnost že by nějaká další energie mohla ovlivňovat lidskou bytost.

Tito mimoni ovšem svým ignoranstvím nemohou změnit realitu — člověk je samozřejmě multidimenzionální bytost, která má v sobě mnohem víc než „zvířecí“ vibrace ega a mozku, které jsou tito „vědci“ schopni zaznamenat… a jelikož ignorují podstatnou část lidské bytosti… tak přesně proto nebudou jejich výsledky nikdy smysluplné.

Přesto stojí za to podívat se na jejich nesmyslné závěry. Doplníme si do jejich neúplného obrazu chybějící kousky puzzle — pak budeme mít šanci lépe pochopit, co se uvnitř člověka děje doopravdy.

Skutečný princip fungování psychiky — mozek dokazatelně není sídlem vědomí

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Pokud totiž znáte skutečný princip fungování psychiky lidské bytosti, začne vám to vše dávat perfektní smysl. Těm, kteří ještě tento princip neznají, připomeňme, že se mohou snadno k tématu o poznání sama-sebe a o fungování lidské psychiky na www.ragauian.cz dolistovat » Prozatím jen připomeňme, že podvědomí a emoce tvoří jen jednu polovinu lidské psychiky — polovinu, která patří egu.

Mozek je jen jakýmsi převodníkem „chtění“ a činnosti duše do hmotné roviny těla. Je také tím, kdo pro duši vytváří a vykresluje iluzi vnějšího světa. Jak bylo dokázáno, tento vnitřní model vnějšího světa je vysoce subjektivní a není shodný s informacemi proudícími z 5 smyslů. A protože nechápající materialisté nesprávně považují mozek za centrum myšlení, nutně jsou jejich závěry zcela mimo. Pokud budete jejich omyly číst se správným výchozím předpokladem tak uvidíte, že vše najednou dává daleko větší smysl…

Mozek jednoduše není sídlem vědomí! Existence lidského vědomí nezávisle na mozku je vědecky dokázána

Conversations Beyond Proof of Heaven, DVD with Eben Alexander, MD, and Raymond A. Moody, Jr., MD, PhD
Conversations Beyond Proof of Heaven, DVD with Eben Alexander, MD, and Raymond A. Moody, Jr., MD, PhD

 

Na téma toho, že lidské vědomí není spojeno s hmotným mozkem, existují závažná svědectví a důkazy — některá z nich jsou doložena zde:

Podívejme se na shrnutí vědecké práce zmíněných materialistů:


Člověk a iluze volby?

Výzkumníci z Department of Psychology na Yale University, Adam Bear a Paul Bloom, dospěli na základě svých pokusů k závěru, že „svobodná vůle člověka je pravděpodobně iluzí“. Svůj výzkum uveřejnili v časopise Psychological Science.

„Prozkoumali jsme pravděpodobnost toho, že ta či jiná volba vzniká v podvědomí ještě před tím, než byla ve skutečnosti učiněna,“ píší oba materialisté v anotaci. „Pravděpodobně v okamžiku, kdy dochází ke konkrétní volbě, přepisuje náš mozek dějiny a klame nás, když nás nutí si myslet, že to byla od počátku naše volba, i když ve skutečnosti byla učiněna již dříve — když jsme odhadli její následky na úrovni podvědomí,“ tvrdí Adam Bear na svém blogu na Scientific American.

Vědecký důkaz existence ega v lidské psychice

Ego = podvědomí a emoce = animální část člověka

Pozn. redakce: Mají pravdu soudruzi — jen trochu jiným způsobem než si sami myslí. Oni totiž v podstatě dokázali existenci „ega“ v lidské psychice. Ego = podvědomí a emoce.

Ego tedy udělalo zmíněnou volbu a tu následně mozek převedl do svého vnitřního modelu reality a vytvořil iluzi „vědomého já“ jež učinilo rozhodnutí — ano, jistě, vypadá to jako digitální hra, jakási virtuální realita, ve které naše duše hraje hlavní roli — a také to hra je! Je to velmi rafinovaná iluze, ve které jsme všichni polapeni.

Tyto skryté části psychiky, podvědomí + nadvědomí mají schopnosti daleko větší než my sami v bdělém stavu. Jinak řečeno — to, co si v bdělém stavu myslíme že jsme, je jen nepatrná část naší celé skutečné osobnosti, která je ve skutečnosti multidimenzionální, složená z podvědomí a nadvědomí, nebo jinak řečeno z ega a ducha. Tyto dvě složky se obrazně řečeno „setkávají“ a spolupracují (případně se hádají) v mozku. A přesně z tohoto důvodu byla „úspěšnost“ testovaných osob v tomto testu vyšší než teoretická hodnota pravděpodobnosti! Bravo soudruzi, díky! Dokázali jste existenci těchto skrytých částí — přesněji ega — jelikož ono se specializuje na působení v této 3D realitě. Mezi další důkazy této skutečnosti patří také existence tzv. změněných stavů vědomí — i na ně se podíváme v dalších částech tohoto seriálu.

Materialisté nesprávně považují mozek za centrum myšlení a mylně ztotožňují onu sofistikovanou převodní páku — tedy mozek — se skutečnou osobností. Takže materialisté sice správně pozorují realitu, ale následně z toho vyvozují absolutní hlouposti, které pak vydávají za „vědu“… ano tu volbu samozřejmě neudělal mozek — převodní páka samozřejmě nemá svobodnou vůli… jenže mozek to nejsme my! Samozřejmě že to byla naše volba! Osobnost člověka = duše je totiž součtem vědomí ega a ducha. Obě tato vědomí jsou spojena do jedné osobnosti — neboli duše. Obě tato samostatná vědomí k výslednému chování přispívají určitým podílem, který je proměnlivý podle naladění konkrétní duše… Následují detaily o provedených pokusech…

Průběh pokusů

V rámci svého výzkumu posadili uvedení „vědci“ lidi před obrazovku, na které se objevovaly bílé kruhy. Pokusné osoby měly vybrat jeden z nich. Za „správnou“ volbu se považoval kruh, který zčervenal. V některých případech kruh ale tak rychle měnil barvu, že člověk nestihl dospět k rozhodnutí.

Fig. 2.  Experimental procedure in Experiment 1. Five white circles appeared in random posi- tions on the screen for a variable amount of time, and participants were asked to choose one  of the circles mentally. One circle was then randomly selected to turn red. While these circles  remained on the screen, participants pressed a key on the keyboard to indicate whether they  had chosen the circle that turned red (“y”), had chosen a different circle (“n”), or had not had  enough time to reach a decision before a circle turned red (“d”).
Fig. 2. Experimental procedure in Experiment 1. Five white circles appeared in random posi-
tions on the screen for a variable amount of time, and participants were asked to choose one
of the circles mentally. One circle was then randomly selected to turn red. While these circles
remained on the screen, participants pressed a key on the keyboard to indicate whether they
had chosen the circle that turned red (“y”), had chosen a different circle (“n”), or had not had
enough time to reach a decision before a circle turned red (“d”).

 

Následně měli pokusní lidé odpovědět, co konkrétně dokázali udělat: zvolit červený kruh, jeden z bílých, nebo se prostě nestihli rozhodnout?

Teoretický předpoklad správného výběru: 20 %

Podle statistiky měli zkoušení lidé vybrat červený kruh přibližně jedenkrát z pěti pokusů = 20 %.

V reálu byla správnost vyšší

Fig. 3.  Results from Experiment 1: probability that participants chose the red circle on trials in which they claimed to have had time to make a choice. The error bands denote 95% confidence intervals. Also shown are the results of the best-fitting logistic model of responses as a function of the reciprocal of time delay.
Fig. 3. Results from Experiment 1: probability that participants chose the red circle on trials in which they claimed to have had time to make a choice. The error bands denote 95% confidence intervals. Also shown are the results of the best-fitting logistic model of responses as a function of the reciprocal of time delay.

 

Ale, soudě podle jejich odpovědí, překročila jejich správná rozhodnutí tuto dvacetiprocentní pravděpodobnost, přičemž ve více než 30 % případů odhadli údajně správný kruh dokonce v případě, kdy velmi rychle zčervenal.

Na základě toho dospěli Bear a Bloom k závěru, že v některých případech si pokusné osoby uvědomily události v nesprávné následnosti. Myslely si, že jejich volba předcházela změně barvy, ale ve skutečnosti byla učiněna až poté, co kruh změnil barvu.

Údajní „vědci“ poznamenali, že když kruh nezčervenal příliš rychle, sdělili zkoušení, že nezvolili správný kruh častěji než v oněch 20 % případů, což odpovídalo statistice pravděpodobnosti jejich volby. V tomto případě již nemohlo podvědomí udělat tento trik s vědomím a „vycítit“ změnu barvy před tím než byla volba skutečně učiněna, sdělil Bear. „Dohromady to vše svědčí, že systematicky klameme sebe ohledně toho, jak dospíváme k té či jiné volbě“ — píše na závěr Bear.


Dohromady to vše svědčí o neznalosti uvedených mimoňských „vědců“ ;-)

Pěkně se nám pánové zesměšnili… Ve skutečnosti systematicky klamou sami-sebe i zbytek lidstva tito neználci. Naši čtenáři po studiu předchozího dílu již jistě ví proč… Proč? Protože tím, kdo činí tato bleskurychlá rozhodnutí, je… EGO! Ego-podvědomí má pod přímou kontrolou tělo — a svá rozhodnutí činí zkratkou bez zásahu mozku… Ano, jistě, pro naše „vědomé já“ (mozek!) je to skutečně jen iluze rozhodnutí. Toto tzv. „denní vědomí“ je jen virtuální realita — virtuální model vykreslený v mozku se zpožděním zhruba 1/2s tak, jak bylo doloženo v minulém dílu.

Další odstavce této údajně „vědecké“ práce už jsou jen nesmyslným plácáním, které se snaží přesvědčit lidi, že jsou jen robotické mozky klamané iluzí, která pochází z podvědomí. Ve skutečnosti nejsme mozky a naše tzv. „denní vědomí“ je jen malá část naší celkové osobnosti. Právě z tzv. podvědomí a nadvědomí přichází zprávy našeho skutečného já, protože naše duše je součtem ega a ducha » A právě EGO JE VYKONAVATELEM SVOBODNÉ VŮLE ČLOVĚKA!

Z hlediska uvedených neználkovitých „vědců“ údajně nemusí tato krátkodobá iluze, jež prý vzbuzuje naši víru v svobodnou vůli, negativně ovlivnit naši psychiku a chování :-) Údajně ale pro některé lidi, ty, u kterých toto otálení s volbou trvá déle než jednu čtvrtinu sekundy, může tato iluze „zajít příliš daleko,“ píše neználek Bear. Jde o lidi mající něco jako schizofrenii nebo bipolární poruchy. „Lidé s těmito nemocemi mohou začít věřit, že jsou schopni měnit počasí, nebo že mají nadpřirozenou schopnost předpovídat chování jiných. V extrémních podmínkách si mohou dokonce myslet, že jsou bohové,“ shrnuje jeden z autorů výzkumu. Pokochejte se jejich hloupostí :-)

Závěr — jak je to doopravdy?

Ten závěr, který materialisté učinili na základě uvedených pokusů je vůči lidem vyloženě „podpásovka“, kdy jsou lidé přesvědčováni, že jsou jen roboticky fungujícím mozkem, který je klamán svým podvědomím. Všimněte si, že tito neználci ostýchavě nevysvětlují, co je podvědomí — a to nejspíš proto že to sami nevědí a popírají že ono podvědomí-ego je zcela reálná, samostatná část naší psychiky, která tu svobodu volby samozřejmě od svého Stvořitele dostala.

Nejlepší způsob jak ukrást lidem svobodu, je přesvědčit je, že žádnou nemají…

Je to podobný podvod, jako když jsou zážitky ve stavech blízkých smrti (NDE) sváděny na tzv. halucinace vytvořené mozkem, aniž by bylo dokázáno a vysvětleno co jsou doopravdy halucinace »

Proč mají lidé sklony k automatickému chování a konzervativismu?

Oficiální vědě můžeme přiznat, že poměrně dobře popsala to, co dokázala změřit svými hmotnými přístroji — chování zvířecího člověka, tj. ega, které též někdy nazýváme vnitřní dítě » Ego samo o sobě je tak trochu biologickým robotem se sklony k automatismu a ovládaným pudy.

Oproti tomu je silnou stránkou ega zvídavost a schopnost se učit — nejspíše proto Kristus říká „buďte jako děti“… Po naučení nějaké činnosti si ego vytvoří program podle kterého pak člověk provádí tuto činnost…

Hezky o tom vypovídá i pokus, který učinil autor níže uvedeného videa, jehož název bychom mohli přeložit asi nejvýstižněji jako reverzní bicykl… tento zábavný pokus s ježděním na kole vypovídá hodně moc o mechanismu učení mozku a o automatickém, robotickém režimu, ve kterém většina lidí tráví většinu svého života…

Jaké ponaučení z toho plyne?
Vědět a nenechat se manipulovat!

Na tomto místě vás dlouhodobě upozorňujeme na skutečnou povahu lidské bytosti, na to že nemilované ego je zdrojem negativních emocí a především strachu… následky strachu se podepisují na zdraví… ale hlavně je tento strach zneužíván těmi „pastýři“, kteří vám chtějí vládnout… je zneužíván k tomu aby vaše ego = podvědomí donutili k rozhodnutí, jaké se jim hodí!

Snadno si jistě domyslíte že to nedělají proto, aby vám udělali radost…

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

 

Ukazujeme vám neustále další a další důkazy o tom, jaká je motivace pastýřů… tady na Zemi se totiž hraje o vaši životní energii, která je dnes nejviditelněji vyjádřena penězi… ale i ty peníze jsou samozřejmě jen zhmotněním vaší vynaložené energie práce.

ragauian.cz vám především ale dává účinný návod jak se zbavit pastýřů a duševního otroctví. Je to o tom, čemu se někdy říká žít v přítomném okamžiku — když si to domyslíte, tak tato poučka především znamená že duch je v každém okamžiku spojen ve spolupráci s egem, neboť ono je skrze svých 5 smyslů hmotného těla pevně vázáno jeden malinký a úzký bod v 3D resp. v 4D časoprostoru (čas je 4. rozměr)… tento bod je onen tzv. přítomný okamžik!

Praktickou Cestou k realizaci tohoto spojení je bezpodmínečná láska k sobě — tedy ducha k tělu »

Tohle vše je přímo spojeno se slavným Kristovým výrokem „buďte jako děti“. Kristus jistě nemyslel na negativní rysy co někdy u dětí vidíme… Co je u dětí nejcennější? Je to hravost, resp. radost ze života, jejich žití v přítomném okamžiku a v neposlední řadě zvídavost. A především celoživotní zvídavost ve spojení / ve vyvážení s energií ducha vám umožní nepodléhat automatismu, tam kde je nežádoucí!

A nakonec jednu fantastickou Kristovu moudrost, která přímo navazuje na výrok „buďte jako děti“… Jde o výrok ze skrytého Tomášova evangelia » a samozřejmě není náhodou, že toto evangelium bylo a je drakoniánskou církví likvidováno a potlačováno:


Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: „Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt.“

Tomášovo evangelium, je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné  uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona.
Tomášovo evangelium, je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona.
Tomáš 22
Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království.
Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.
Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.

Pozorní čtenáři mohou nyní v ostrém světle vidět a chápat, že oni materialističtí vědci sice moc hezky zachytili děje ve 4D… ovšem jejich závěry jsou — díky neznalosti vnitřních psychických dějů — poněkud více mimo… ztracení případi.

Reverzní bicykl aneb další důkazy o mechanismu učení mozku

Nakonec pro odlehčení již výše zmíněný vtipný pokus s učením jízdy na kole.

It took me 8 months to learn how to do this, but I was only picking up the bike and running to the end of the driveway and back every day. I wasn’t „ACTIVELY“ trying to learn. Meaning… I wasn’t struggling and trying to make my brain learn. I simply got on the bike every day, tried to operate it to the end of the driveway, turned around and tried to operate it back. The goal was to understand how my brain figured things out on its own, without trying to force it to. Many people have built bikes like this and figured it out in much less than 1 day by staying on the bike until they were able to master it. I had no timelines, and was using this as an exploratory activity to learn how I learn. Do not misinterpret this to mean that I struggled and tried very hard every day for 8 months. That’s simply not true. Author name: Destin.

-pokračování-


Tento článek je součástí velké série o tom co je to vlastně realita » Série začíná důkazy o holografické podstatě našeho Univerza v této části zde »

Od popisu fungování duše se propracujeme až k podstatě Univerza. Poznáme že duchovní a hmotný svět vůbec nejsou odděleny. Podíváme se mj. jak věda dokázala, že vesmír je složen pouze z energie a že naše zdánlivá „realita“ existuje až poté, co ji naše vědomí pozoruje. Podíváme se na důkazy o Einsteinově omylu a na problémy s tzv. Standardním modelem vesmíru. Nejnovější experimenty ukazují, že vládnoucí Standardní fyzikální model je pravděpodobně špatně a tzv. Velký třesk se možná vůbec neodehrál.

Jakkoliv to zní šíleně, na naší fantastické cestě za poznáním zjistíme, že holografický a kvantový model vesmíru vysvětluje fungování naší reality zdaleka nejlépe. Mnohé zcela seriózní vědecké důkazy podporují teorii, že celý náš viditelný vesmír je „jen“ holografickou projekcí ve vědomí lidstva. Jakousi velmi pokročilou iluzí, virtuální realitou, simulací vypočítanou na stvořitelově kvantovém počítači, simulací tak pokročilou, že vědomí inkarnované v lidském těle dokonale zapomnělo, kým doopravdy je. Je čas se probudit vážení a milí. Buďte moudřejší než materialisté a poznejte sami-sebe, osvoboďte se ze zajetí iluzí, poznejte cíl své Cesty a skutečný smysl života!


Zdroj a další informace: