Co jsou tzv. „zážitky v blízkosti smrti“ (Near Death Experience, NDE) a o čem svědčí? Co se děje po smrti? Je lidská duše nesmrtelná? Smrtelný omyl křesťanů, kteří netuší co je Bůh. A co vy? Víte kdo je Bůh?

Co se děje po smrti? To je klíčová otázka, která se týká všech lidí a nic na tom nezmění fakt, že někteří se smrti bojí a nechtějí o ní nic slyšet… Jenže — stále si musíme připomínat velkou pravdu: „Jen poznání pravdy nás osvobodí“. Ti, kteří ji poznají se už nikdy nebudou muset bát.

O tom, co se děje po smrti, svědčí mj. lidé kteří prošli tzv. „zážitky v blízkosti smrti“, anglicky „Near Death Experience“, NDE. Je to první článek v řetězu důkazů k potvrzení existence duše nezávislé na těle a o to víc je zarážející, že církev která hlásá „věčný život“ — a která by logicky takové důkazy měla vítat — tak tato církev místo toho tyto důkazy fanaticky popírá, ruku v ruce s materialisty. Něco je tu hrozně špatně a rozhodně to stojí za zamyšlení…

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ano i prvotní křesťané to věděli, než toto poznání cézaropapežští mocipáni potlačili! To jsou důkazy takříkajíc literárně-historické. Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech počínaje tímto »

Co se děje po smrti? Je duše nesmrtelná?

Seriózní svědectví o NDE přinesl známý Dr. Moody, jako jeden z prvních, ve své vědecké práci v knize „Život po životě“:

Pro ty, kteří se ještě s podobným svědectvím nesetkali, nyní vkládáme jedno z mnoha a mnoha:

Svědectví australského potápěče

Během svého potápění u ostrova Mauricius byl Ian McCormack pětkrát požahaný medúzou čtverhrankou smrtelnou a byl z lékařského hlediska fyzicky mrtvý 15–20 minut. V tom stavu zakusil realitu života po smrti — přesněji řečeno existenci osvobozeného vědomí mimo tělo. Nyní cestuje po světě a mluví s lidmi o svém setkání s „Bohem“, které mu zcela změnilo život.

Ve 40. minutě videa, přesněji v čase 40:49, je velmi zajímavý moment, kdy svědek vypráví o setkání se světlem. Považuji za důležité, aby se každý nad tím pozastavil a porovnal toto svědectví s dále uvedenou definicí Boha z Janova evangelia, aby si dal vše do kontextu… Je samozřejmě nutné brát do úvahy, že McCormack je ovlivněn církevní ideologií, která mnohé biblické informace zkresluje a překrucuje, nicméně jeho svědectví je přesto velmi cenné.

Bůh s velkým B je „Zdrojem všeho co jest“. Celý náš vesmír je tvořen jeho vyzařováním (v souladu s kvantovou fyzikou). Vyzařování lze popsat i jako světlo, tedy lze mluvit i o „Zdroji extrémně jasného světla“…

Z uvedeného ovšem plyne, že Boha nemůžeme přímo vidět ani s ním nemůžeme komunikovat přímo — v Bibli jsou to často andělé, kteří přinášejí poselství, ve stavu NDE často bývají „průvodci“ a koneckonců i církev sama oficiálně uznává Krista jako nutného prostředníka mezi Bohem a lidmi.

Pokud tedy lidé popisují svou komunikaci s bytostmi ve stavu NDE, byl bych opatrný pokud mluví o rozmluvě s Bohem — podle dostupných informací prožije setkání se „Zdrojem světla“ jen malá část z nich. Je to zdánlivá nepodstatnost, ale pokud my lidé chceme pochopit kým jsme, je třeba mluvit přesně a nepodléhat náboženským fantaziím…

Chcete-li další důkazy pro porovnání, další vědecky podložený případ lékaře, neurochirurga Ebena Alexandera naleznete zde » Alexander prožil výjimečně hluboké NDE včetně setkání se Zdrojem neboli Stvořitelem »

V tomto případě byla naprosto nepochybně prokázána NEFUNKČNOST MOZKU, což definitivně vyvrací nesmyslné námitky materialistů, kteří se tyto zážitky snaží připsat na vrub mozku, který by podle nich „snad prý mohl vytvářet tyto smysluplné zážitky náhodným skládáním svých uložených vzpomínek“ ;-) Když už jsou materialisté s argumenty úplně v koncích, tak vytáhnou berličku a řeknou, že prý to jsou halucinace — aniž by uměli vysvětlit co jsou halucinace :) Jsou směšní.

Velký křesťanský podvod a podstata univerza

Existuje určitá sorta lidí, specielně jistá část křesťanů, kteří fenomén NDE (přesněji řečeno svědectví s ním spojená) považují bůhvíproč za nebezpečná a to protože prý člověku dávají „pocit že smrt neexistuje a jedná se jen o další přesun do jiné existenční roviny bytí“. Prý tento fenomén lidi přesvědčuje o jejich nesmrtelnosti a dává jim tak údajně pocit, že nepotřebují Boží milost k záchraně skrze Ježíše Krista… Ve svém lhaní jdou tak daleko, že  dokonce zatajují i biblickou pasáž, která mluví o duchu, který přežívá smrt těla:

1 Pamatuj na svého Stvořitele... 5 Vždyť člověk se ubírá do svého věčného domu... 7 Až se navrátí prach na zem tak, jak dříve byl, a duch se navrátí k Bohu, který jej dal. 8 Marnost všech marností, řekl ten kazatel, všechno je to marnost. (Kazatel 12)

Myslím, že nebudeme daleko od pravdy když budeme předpokládat, že všechno možné duchovní poznání církev odsuzuje především proto, aby ovečkám zabránila poznat pravou podstatu své duše — aby lidé nepoznali sami-sebe. Celý vtip je v tom pochopit, jak funguje tato realita, jak funguje lidské vědomí a poznat sám-sebe — k tomu právě mohou pomoci různé duchovní techniky a většině z nich je společné to, že člověk se dostává tzv. do „změněných stavů vědomí“.

5-senses

Křesťanská církev (a dnes hlavně jezuité, kteří jí vládnou) se ovečky snaží zmanipulovat a udržet v běžném, tzv. denním stavu vědomí, kdy jsme připoutáni 5 smysly k miniaturnímu bodu v časoprostoru. Nejen kvantoví fyzici už vědí, že 3D svět, tak jak jej známe, existuje jen v naší mysli. Je to iluzorní a vysoce subjektivní obraz vytvořený biologickým počítačem — mozkem — na základě elektrických signálů od 5 smyslových senzorů.

Osvětlili jsme již stručně podstatu tohoto světa a iluzornost hmoty, která je stvořena jen a jen z energie — ta je s mírnou nadsázkou skutečným „stavebním materiálem“ tohoto univerza. Většina z nás byla od raného věku vychovávána tak, že se domnívá, že myšlení a lidské vědomí se vyskytuje jen v našem hmotném mozku. Tento koncept není přesný, slušně řečeno ;-) Více najdete v rozboru toho co je to duše » a chceme v blízké budoucnosti toto téma ještě více rozvést, protože je důležité pro poznání sebe-sama!

Křesťané se pokouší znemožnit lidem poznat svou duši a proto se je snaží odradit od používání veškerých duchovních technik. Podívejme se teď na argumentaci z nejmenovaného křesťanského webu a pokusíme se upřesnit oč se jedná:

Jezuita = lhář a pokrytec

Nevědoucí věřící oklamaní církví argumentují např. citáty, kde prý Bible jasně říká, že člověk je smrtelný — a má naději na vzkříšení a věčný život pouze skrze víru v Božího Syna.

Je legrační, že ve skutečnosti je to naopak, a ještě více zarážející je že lidé stále skáčou šelmám na špek a nechávají se oblbovat — možná je to proto, že církev křesťany vždy jezuitsky manipulovala a stále manipuluje polopravdami? Je totiž známo že polopravda je horší než lež, protože se tváří důvěryhodně — alespoň na první pohled. Když se snaží popřít fakt že duše přežívá tělo, slepě věřící překrucují mj. následující citáty:

Co je to Bůh?

On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. 
(1. Timoteovi 6:16)

Když křesťané argumentují tímto výrokem, tak si neuvědomují že je (minimálně) nepřesný — a to především proto, že i oficiálně církevně slibovaným cílem Kristova učení je nesmrtelnost! Takže slovo jediný je zcela jistě zapsáno nebo přeloženo nepřesně!!

Tento výrok je principielní popis Boha, přidejme si k němu ještě další podrobnější — např. ten který je na počátku Janova evangelia:

1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 3 Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. 4 V něm byl život a ten život byl světlem lidí. 5 A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. (Jan 1:1-5)

Význam je zhruba následující: 1 V prazákladu všeho (bytí) bylo Slovo (tak je vyjádřena tvůrčí Myšlenka = Idea = Světlo = Vyzařování tj. energie). Toto Světlo vystoupilo z Boha a bylo tedy nejen v Bohu, nýbrž i u Boha. 3 Všechno vzešlo z tohoto Světla… Vše co jest je Světlo (záření, energie)…

Další verš potvrzuje že Bůh je světlo:

2 Ten život byl zjeven, viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. ... 5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma... (1 Jan 1:5)

I ve Zjevení je napsáno o Beránkovi (Kristovi?), že bude Zdrojem světla (lampou), která ozáří Nový Jeruzalém na Nové Zemi:

A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. (Zjevení 21:23)

Další výrok manipulativně používaný proti svědectvím, která říkají že duše přežívá smrt těla, je ten o hadovi (protože had-Satan přece musí lhát):

Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ (Genesis 3:4-5)

Následující výrok nezpochybnitelně mluví o smrti duše — všimněte si ale že smrt je podmíněna hříchem — jinak řečeno, je zde obsažena i možnost života!

Vždyť mně patří všechny duše, patří mi jak duše otcova, tak i duše synova. Duše, která hřeší, ta zemře. (Ezechiel 18:4)

Každý může jasně vidět křesťanské překroucené polopravdy — ano, jistě mluví se v Bibli o smrtelnosti těla a duše, ovšem současně ANI SLOVO O NĚJAKÉ VÍŘE! Místo toho Kristus říká „Já jsem Cesta, Pravda a Život…“ a myslí tím znalost toho, jak „vejít do Království“. Tyto znalosti jsou korunou jeho učení a proto jsou určeny jen pokročilým žákům

Zatajují vám že Bible rozlišuje dva druhy smrti

Celý ten církevní podvod je založen na klamání slepě věřících, kteří jsou udržováni v nevědomosti a zatajuje se jim, že Bible rozlišuje dva druhy smrti — první je smrt fyzického hmotného těla — druhá je smrt duše, jak jsme pečlivě analyzovali zde »

Úplně nejdůležitější vyjádření o smrti duše máme v Janově Zjevení — prorok používá výraz „druhá smrt“ pro označení smrti duše. Proč druhá? Označení „první smrt“ je evidentně vyhrazeno pro smrt těla tak, jak ji lidé běžně znají:

5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ Řekl také: „Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“ 6 Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. 7 Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. 8 Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“ (Zjevení 21)
10 Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. 11 Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. 12 Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž Kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. 13 Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. 14 Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. 15 Kdokoli nebyl nalezen zapsán v Knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. (Zjevení 20)

Takže první smrti, což je smrt fyzického těla, se nevyhne nikdo, ona zákonitě přichází na konci inkarnace — ovšem druhá smrt, to je smrt duše, a ta přijde když se konkrétní duši nepodaří včas (protože nemá nekonečný počet inkarnací) dokončit onu kosmickou maturitu, obrazně řečeno. Jde o děj, kterému se někdy říká návrat do Jednoty, nebo také Věčný život nebo vstup do Království — což je termín použitý v Tomášově evangeliu. Čtenáři jistě již dochází, že přesně proto nám Kristus přinesl svou nauku, aby nám ukázal Cestu zpět do Království Jednoty! To je to čemu křesťané říkají „věčný život“ a nevědí přitom co činí.

Přehled mentálních, duchovních metod pro práci s lidskou myslí

Podívejme se nyní na jednotlivé mentální metody, za které by naši milí zaslepení křesťanští fanatici nejraději upalovali. Budeme si přitom citovat jistého zmanipulovaného „křesťana“ — úmyslně nejmenovaného abychom jej nezesměšňovali. Budeme uvádět naše upřesnění slovem „Redakce“:

Meditace a jóga

Meditace je duchovní „soustředění“ mysli, které může mít konkrétní zaměření, ale také nemusí. Jedná se o jakési vytěsnění běžných myšlenek, čímž dojde k osvobození mysli od těla a splynutí s „universálním bytím“ = tím čemu se někdy také říká Bůh s velkým B.

Redakce: V dalším textu už s námi rádoby „křesťané“ zase začínají jezuitsky manipulovat, když se nám snaží nakecat, že Bůh je něco jiného než výše uvedené „vše co jest“ a proto prý:

Meditace je opakem modlitby, protože v modlitbě se obracíme ke konkrétnímu Bohu (Nebeskému Otci) nebo prostředníku mezi Bohem Otcem a člověkem — Ježíši Kristu. V meditaci se člověk odevzdává neznámé duchovní síle (universální síle, vesmíru atd.), o které ve skutečnosti nic moc neví. Předpokládá, že je dobrá a k člověku přátelská.

Redakce: Přesně řečeno — obojí je o soustředění mysli k určitému cíli. Předchozí odstavec je esencí církevního jezuitského překrucování faktů, které je založeno na překroucení významu slov Bůh, Ježíš a Kristus… Kristus není Ježíš a pravý význam těchto názvů jsme již analyzovali zde »

Součástí meditace mohou být i jisté fyzické projevy. Tyto projevy se také vyskytují i v New Age a v některých charismatických církvích, které převzaly tyto techniky z východních náboženství:

 • Pocity blaženosti a vize (vnitřní světlo, harmonie, pocit duchovní spřízněnosti, pocit splynutí se svým nesmrtelným já)
 • Odlehčení nebo oddtělesnění: „Pokud opravdu vstoupíte do vyšší úrovně, ucítíte, že vaše tělo se stává velmi lehké. Ačkoliv nemáte křídla, budete takřka cítit, že můžete létat. Ve skutečnosti, když jste dosáhli velmi vysokého světa, skutečně uvidíte uvnitř sebe ptáčka, jenž může snadno létat tak, jako létají opravdoví ptáci.“ (Sri Chimnoy)
 • Práce se světlem (medituje se s použitím vizualizace světla)
 • Duchovní průvodce neboli světelná bytost: V některých pokročilých případech se již jedinec nechává vést tzv. duchovním průvodcem. Tato bytost se jeví velmi moudře a majestátně a často se skládá ze světla. Duchovní bytost je také průvodce v astrálním cestování.
 • Probuzení duchovních schopností: Meditace postupně u jednotlivce prohlubuje „duchovní vnímání“ a člověk se postupně stává „obdařen“ jistými schopnostmi, pokud odpovědně pokračuje ve cvičeních.

Šamanské techniky

K těmto technikám patří obřady nebo rituály, kde dochází k tzv. změněným stavům vědomí. Ten se často dosahuje s pomocí psychotropních látek, které se vyskytují v přírodě. Při těchto uměle navozených stavů vědomí dochází prakticky ke stejným příznakům jako při NDE. Někdy jsou tyto fenomény úplně propojeny a účastník takového rituálu vypovídá, že zažil pocit vlastní smrti.

Redakce: Je to samozřejmě logické, protože jak jsme již uvedli v úvodu — různé duchovní techniky spojuje to, že člověk se dostane tzv. do „změněných stavů vědomí“.

 • Opuštění těla, rozšíření vědomí do mnohem širšího rozměru, vstup do duchovního světa
 • Setkání se s vlastní smrtí, retrospektiva života: Například halucinogenní rostlina Ayahuasca se také nazývá liánou smrti.
 • „Prošel jsem si martyriem. Byla to jakási rekapitulace mého života. Není náhoda, že se ayahuasca označuje jako liána smrti. Ukázala mi mou smrt a zjistil jsem, že pokud zemřu a dostanu se tam, kam přicházíme po smrti, aniž bych napravil své životní chyby, bude to hodně špatné. S Matkou Ayahuascou jsem si doslova prošel peklem. Připomínalo mi trochu ono Peklo, které namaloval Hieronymus Bosch. Opravdu strašné. Podobalo se také trochu místu, kde podle starých Egypťanů soudil bůh Usir a kde se před bohy na vahách poměřovaly duše s pírkem pravdy, spravedlnosti a kosmické harmonie.“ (Graham Hancock)
 • Získání duchovních schopností: Lidé pod vlivem těchto silných zážitků nabývají duchovních schopností jako léčitelství, diagnostika, vidění aury, komunikace s duchy apod. Tyto duchovní schopnosti jsou reálné, sám jsem se o tom přesvědčil.

Astrální cestování

Jedinec je díky této technice schopen se uvolnit z těla a navštěvovat duchovní svět. Velmi často je zde přítomen průvodce — světelná bytost, která vede daného člověka a ukazuje mu určité „lekce“. Astrální cestování je další fáze vědomého snění, které se taky nazývá lucidní snění. V podstatě je to sen, ve kterém si je snící vědom toho, že spí. To mu dodává pocit svobody a harmonie, protože ví, že cokoliv udělá je jen sen. U astrálních cestovatelů se také vytrácí strach ze smrti, protože získávají poznání, že jejich existence je nezávislá na fyzickém těle. Mohou se také v tomto stavu setkávat se zemřelými osobami. Dalším společným prvkem je tzv. stříbrná šňůra, kterou uvádějí jak astrální cestovatelé, tak lidé po zážitku NDE.

Spánek a spánková paralýza

moon-176688284

Redakce: Zde samozřejmě nejde o metodu, nýbrž o fundamentální jev, který potřebuje každá lidská duše pro doplnění energie » Spánek nicméně úzce souvisí s věděním o podstatě lidského vědomí, proto jsme tento bod z původního zdroje převzali také. Skutečné dění při spánkové paralýze včetně řešení jsme již dříve analyzovali zde »

Velmi pozoruhodný fenomén je spánková paralýza nebo též spánková obrna. Jedná se o stav mezi spánkem a bdělým stavem, kdy do naší blízkosti násilně vniká cizí vliv. Tento fenomén je velmi starý a byl v historii znám pod jménem Succubus a Incubus, což jsou jména démonů, kteří mají sexuální rozměr. Oběť těchto útoků se často probudí zcela paralyzovaná a ochromená strachem. Následuje pocit hrůzy a často vizuální kontakt s démonem. Často je oběť násilně vytahována z těla.

Hypnóza, regresní terapie a NDE

Regresní terapie v hypnóze je technika, kdy hypnotizér vede mysl hypnotizovaného do jeho minulosti — opět zde vidíme stejný princip: Mysl se odpoutá od určitého malého bodu v časoprostoru, ve kterém je v bdělém stavu normálně uzamčena. Daná osoba tak může navštěvovat třeba své minulé životy, navštěvovat jiné světy atd. Lidé, kteří prošli zážitky NDE se často stávají na hypnózu citlivější.

Redakce: Tyto věci fungují, ale nejsou úplně bezpečné, proto je nedoporučujeme. Důrazné varování najdete i u Abdrushina. Pokud děláte regresi do minulých životů bez hypnózy, může být v určitých případech přínosná.

Holotropní dýchání, drogy a NDE

Holotropní dýchání je technika převzatá z dynamické meditace hinduismu. Byla vyvinuta v podstatě jako náhražka drogy LSD, se kterou její vynálezce Stanislav Grof experimentoval. Cílem je opět dosažení změněného stavu vědomí. Holotropní dýchání provází stejné projevy jako u šamanských rituálů.

Podobnost s drogami a psychoaktivními látkami. Droga LSD a další aktivní látky jako psylocybin, DMT, ketamin, opiáty, mezkalin a mnohé další mohou navodit opět totožné zážitky jako při NDE. Existují i svědectví lidí, kteří zažili NDE při anestezii, kde se používají éter, ketamin a některé barbituráty. Existuje tedy přímá spojitost mezi těmito látkami a spirituálním zážitky totožné s NDE.

Redakce: Samozřejmě to není náhoda — vše je o změněném stavu vědomí, kdy zbavíme mysl připoutanosti k tělu a ta může volně cestovat prostorem i časem. Ale znovu: Není to zcela bezpečné.

Hraniční zážitky a NDE

Pod pojmem hraniční zážitek se dá zařadit jakýkoliv traumatizující zážitek, který člověka dovede na práh psychické či fyzické únosnosti. Mohou to být úrazy, náhlé psychické šoky a traumata, či fyzické strádání (např. hladovění, nedostatek spánku apod.) V takových chvílích mozek začne produkovat látky z hypofýzy, které se svým složením podobají právě psychoaktivním látkám, aby kompenzoval šok. Tyto látky se totiž v našem těle nacházejí stále. Příkladem je třeba hormon serotonin (hormon štěstí), jehož nedostatek má údajně způsobovat psychické problémy. Lidé, kteří prožili hraniční životní zážitek mohou mít totožné zážitky jako NDE. Častá je retrospektiva života, návrat do dětství, změna vnímání času apod.

Co se tedy doopravdy děje při zážitcích v blízkosti smrti, NDE?

Pozorný čtenář jistě již chápe, že zážitky NDE i ty, které známe z různých duchovních technik MUSÍ zákonitě být podobné, protože vždy jde v základu o to stejné: Zbavíme mysl připoutanosti k tělu a ta může volně cestovat prostorem i časem. Podobně se to děje i ve spánku, jenže to většinou zapomeneme…

Nejen podle duchovních učitelů, nýbrž i podle fyziků je celý vesmír "upleten" z "vibrující" energie. Tato jednoduchá animace názorně ukazuje koncept kvantové fyziky — elementární jednotka energie — tzv. superstruna vytváří veškeré hmotné částice, frekvence vibrací určuje typ výsledné částice...
Nejen podle duchovních učitelů, nýbrž i podle fyziků je celý vesmír „upleten“ z „vibrující“ energie. Tato jednoduchá animace názorně ukazuje koncept kvantové fyziky — elementární jednotka energie — tzv. superstruna vytváří veškeré hmotné částice, frekvence vibrací určuje typ výsledné částice…

Označení „změněný stav vědomí“, je poměrně výstižné, jelikož nás odpoutá od naší pěti-smyslové reality, ve které jsme normálně uzamčeni. Věřím tomu, že už je nyní pochopitelné, proč někteří mudrci a např. i křesťanští BOGOMILOVÉ označili náš život v těle za vězení » jednoduše protože náš 3D svět připoutává naši mysl na jeden malinký bod z celého obrovského multidimenzionálního vesmíru upleteného z energie.

Nechtějí vám dovolit abyste našli svou duši!

Křesťanští prolhaní demagogové ovšem dogmaticky prohlásili duchovní techniky za nečisté a samozřejmě v případě svědectví NDE musí ve lhaní pokračovat, protože jde o stejný princip. A ONI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NECHTĚJÍ PŘIPUSTIT ABYSTE POZNALI SAMI-SEBE!

Zopakujme si nakonec překroucenou jezuitskou křesťanskou logiku, která manipuluje zhruba takto:

Pokud by NDE byla pravda, pak by prý člověk nepotřeboval spásu skrze výkupnou oběť Ježíše Krista. Získal by dojem, že tento život je jeden z mnoha a nelze doopravdy zemřít. To samo má za následek, že není potřeba pokání, ale stačí odčinění svých chyb a přestupků v budoucích životech. Spása člověka, ale nezáleží na jeho snaze, ale na Boží milosti.

Na první pohled tato manipulace vypadá přijatelně, ale obsahuje hned dva lživé předpoklady:

Neříkají vám že Kristovo učení (které v originále, před zfalšováním přinášelo poznání o tom jak dosáhnout „věčný život“) je poznání o tom, jak se vyhnout druhé smrti (což je smrt duše) neboli jak dosáhnout „věčný život“ »

Realita reinkarnace a svědectví NDE nejsou v rozporu s Biblí

Vězte že cyklus inkarnací není nekonečný a pokud se duše neřídí pravou Kristovou naukou, ale tou církevně zfalšovanou, tak skutečně může zemřít druhou smrtí => z toho všeho výše uvedeného plyne, že NDE, která svědčí o tom, že duše přežívá první smrt není v rozporu s Biblí. Stejně jako realita reinkarnace není v rozporu s Biblí » Nakonec dejme na slovo Ježíšovu nástupci a bratru Jakubovi — následující výrok je církevnicky samozřejmě překrucován, ale v některých překladech ještě původní smysl zůstal — např. v Bibli Kralické:

6 A jestiť jazyk jako oheň a svět nepravosti. Takť jest, pravím, postaven jazyk mezi údy našimi, nanečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození našeho, jsa rozněcován od ohně pekelného. (Jakub 3:6)

Další informace:

2 komentáře u „Co jsou tzv. „zážitky v blízkosti smrti“ (Near Death Experience, NDE) a o čem svědčí? Co se děje po smrti? Je lidská duše nesmrtelná? Smrtelný omyl křesťanů, kteří netuší co je Bůh. A co vy? Víte kdo je Bůh?“

 1. „Na počátku bylo slovo“ není původní překlad. Původně bylo v bibli napsáno „Na počátku byl řád.“

  1. Tohle je typická ukázka tzv. nepodloženého argumentu — chybí jakýkoliv zdroj nebo ukázka textu. Přitom každý si díky bible.com může osobně prověřit různé překlady…

   https://www.bible.com/en-GB/bible/509/JHN.1.csp

   Např. poctivý Darby: „In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.“

   https://www.bible.com/en-GB/bible/478/JHN.1.darby

   Nebo řečtina jakožto originální jazyk NZ: „ΣTHN αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος“

   https://www.bible.com/en-GB/bible/921/JHN.1.fpb

   Takže odkud jste vzal informaci že „Λόγος“ znamená řád? Když jdete dále za významem tohoto slova naleznete pak informaci že řecké slovo logos (λόγος od legein, sbírat, mluvit, počítat) má velmi široký význam, navazující na patrně nejstarší význam něčeho sebraného či shromážděného. Může znamenat (mluvenou) „řeč“, „slovo“, „příběh“, „význam“, „poměr“, „číslo“, někdy také „rozum“ a „smysl“… „ground“, „plea“, „opinion“, „expectation“, „word“, „speech“, „account“, „reason“, „discourse“…

   Wikipedie obsahuje i zmínku o filosofu Hérakleitovi, což je zřejmě stopa vedoucí k tvrzení o „řádu“:

   Slovo… uvedl do filosofie Hérakleitos z Efesu, který jím patrně mínil společný řád vesmíru… Také pro stoiky je logos sjednocující rozumový princip celého Vesmíru, z něhož každá činnost vychází. Jako „semínko“ (logos spermatikos) je přítomen ve všech živých bytostech…

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Logos

   Mohli bychom po tomto pátrání tedy říci že „řád“ je také jedním významem slova „logos“, ovšem nikoliv řád jako pořádek, ale ve smyslu „vyššího principu“ tedy „Boha“ alias „myšlenkového principu Vesmíru, všeho co jest“…

Komentáře nejsou povoleny.