Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb nastane nový pogrom židů?

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

 

V rubrice „Lidstvo v centru střetu civilizací“ jsem se zabýval mj. historií vývoje lidské společnosti v časovém období, které můžeme považovat za kontinuální přípravu k dnešnímu fenoménu globalizace a snahy celosvětově zavést globální světovou vládu, NWO »

Ve svém archivu jsem našel k tomuto tématu podklady z díla Radima Lhotáka, blogera a spisovatele, který se světovému dění věnuje v řadě svých příspěvků i knih. Rád bych vás, které zajímá proces globalizace v historických souvislostech, seznámil na svém webu s některými jeho pohledy na dění současné i minulé.

Jeho hledání kořenů toho, co známe jako dnešní neutěšený stav zejména euro-atlantické civilizace, je mi velice blízké a tak může vhodně doplnit to, co jsem vám již nabídl v rubrice „Lidstvo v centru střetu civilizací“. Jeho texty jsou pro uchopení běžnou myslí dost obtížné, ale vy si jistě s ním poradíte. Upozorňuji, že ne se vším, o čem autor píše, mohu souhlasit a také se k tomu místy v odůvodněných případech vyjádřím v poznámkách. Informační hodnota Lhotákova pohledu je ovšem nesporná:

Formování židovského národa

Židům byl již od kolébky určen nezáviděníhodný osud. Byli totiž doslova stvořeni k tomu, aby spasili svět ve prospěch někoho jiného. V rámci tohoto poslání byli v mnoha vlnách podporováni a konsolidováni jako národ, aby pak následně byli rozprášeni a stali se světově obětí pogromů a pronásledování, aniž by tušili, proč tomu tak doopravdy je.

Opravdu by byl svět bez židů lepší? Odpověď je nejspíše neutrální: Ani lepší, ani horší. S výjimkou posledního století byla totiž úloha židů ryze služebná. Byli pouhým nástrojem vyšší moci a tou mocí byl jimi uctívaný, údajně božský blb, který však má k nebesům hezky daleko. Síly zpoza horizontu naší reality, které stvořily židovský národ, připravily, využívaly a stále využívají židovskou populaci k rozvratu všech konkurenčních mocenských struktur na této planetě…

Ty síly skryté v pozadí židovským národem také po tisíciletí manipulovaly. Kdykoliv se potřebovaly vyvléct z hrozeb zapříčiněných vlastními neúspěchy, vše svalily na židy a předhodily je rozběsněným davům. Kdyby nebylo židů, musely by si najít jiný nástroj ke světovládě.

O jaké síly za horizontem jde?

Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.
Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.

 

Pozn.: přímá odpověď na tuto otázku v článku níže nezazní… moje odpověď zní takto: stačí nahlédnout do Starého zákona, nedílné součásti křesťanské bible… pokud jde o požadavky na likvidaci nepohodlných pronárodů na Středním východě, mohl by se tzv. Hospodin /Jahve/ postavit klidně po bok Hitlerovi… tolik krve, kolik žádal „Bůh“ židů po svém vyvoleném národu, by bez problémů naplnilo jedno větší moře… on ovšem ten jejich „Bůh“ není zdaleka na nebesích… je z podstatně nižších vibračních příček… jak víte ze Sitchinovy „Dvanácté planety“ »

Střední východ byl rozdělen mezi léna jednotlivých bohů, potomků Enlila a Enkiho… oba rody je možno vidět jako protiklady božského nadhledu Enlila a jeho rodu nad pozemskými záležitostmi, kdy si i jeho potomci udržují od lidstva určitý odstup a cítí se jako jeho opatrovatelé… u rodu Enkiho naopak dochází k přijímání pozemských principů sobectví a oddělenosti spojené touhou po moci, která končí v období Babylonu uzurpováním moci nad tehdy známým světem ze strany Marduka z Enkiho linie…

…a tehdy začíná vývoj, který determinuje naši současnost… Enkiho linie spojila a zmobilizovala určité etnikum /židy/ nejprve organizačně a pak i vloženou fanatickou vírou k tomu, aby své méně šťastné božské kolegy nepatřící do Enkiho klanu v okolí vyštípali z jejich panství i s jimi podřízenými pronárody… a tam to všechno začalo…

Historie globalizace. Jak to vlastně začalo?

První stopy globalizace moci je nutné hledat ve starém Egyptě. Egypt na vrcholu své moci byl prototypem davově elitářského systému, jaký zde máme nyní.

Celou zemi ovládala elitní kasta žreců soustředěných do dvou regionálních center: Théb a Memphisu.

Každé z uvedených chrámových měst mělo na vrcholu mocenské pyramidy usazených deset  hierofantů s jedenáctým veleknězem v čele. Vrcholné rady obou center prováděly nezávislou implementaci společné koncepce řízení společnosti a vzájemně mezi sebou konfrontovaly její výsledky.

Lepší a úspěšnější metoda se nakonec prosadila v celém Egyptě a podřizovali se jí i všichni faraóni. Analogická mocenská centra globální moci se dnes nacházejí v Londýně a ve Vatikánu. To ale předbíhám.

Starověký Egypt byl vzorem celého tehdejšího civilizovaného světa a egyptští žreci nemohli nevidět i negativa, která civilizace přinášela. Rostoucí blahobyt byl provázen zmarem a devastací životního prostředí. Egyptští kněží disponovali vysokým věděním převzatým od migrantů ze zaniklé Atlantidy a uvědomovali si, že udržitelný rozvoj celé lidské populace se neobejde bez jednotného globálního vedení.

Pojali proto plán, jak svůj koncept řízení společnosti rozšířit na dosud nezávislé národy. K tomu bylo nutné všude zavést stejný elitářský systém moci a nastolit nový duchovní princip na jeho podporu. To ovšem nebylo možné bez rozvrácení tradiční duchovnosti a hierarchie národů, které měly být podmaněny.

Většinu tehdejšího světa tvořila kmenová společenství vyznávající polyteismus a védickou kosmologii převzatou od slovansko-árijských kmenů. Jejich kněžské kasty neměly sice takovou moc, jako ty egyptské, ale znamenaly nejvyšší autoritu pro všechny vrstvy společnosti usazené v rodových državách.

Vzpomeňme například zápisky z vojenských tažení Julia Césara, římského vojevůdce a podrobitele Galů. César ve své knize přesvědčivě líčí, nakolik se před tamními duchovními vůdci druidy skláněli i úctyhodní galští vojevůdci vládnoucí celým kmenovým svazům. Druidové neměli výkonnou moc, přesto určovali politické směřování většiny galských zemí.

Nejlepší způsob, jak podrazit duchovní autoritu védských kněží, byla indoktrinace tamní běžné populace jinou než védickou vírou. K tomu měl posloužit judaismus a židé. Židé původně nejsou etnikum s odpovídající rodovou tradicí.

Židé před svým exodem z Egypta v podstatě neexistovali. Šlo o chrámové otroky, jež egyptští žreci zvolili pro svůj globalistický plán…

Původ těchto otroků není zřejmý kromě toho, že mluvili semitským jazykem. Nicméně šlo o lidi vychované chrámovým řádem, lidi poslušné a oproti jiným kastám relativně vzdělané. Tito otroci byli shromážděni a vyvedeni z Egypta do pouště, kde se 40 let učili Mojžíšovým zákonům a jejich vůdci Tóře. Jejich protektoři je živili nebeskou „manou“ a vkládali do nich přesvědčení o výlučném postavení vyvoleného národa. Nová generace vzešlá z této převýchovy již měla osvojeno monoteistické učení judaismu a věřila ve své poslání, kdy jejich  úkolem je spasit svět.

Židovské misie

Máme k dispozici poměrně málo věrohodných pramenů prokazujících exodus židů z Egypta a jejich soustředění v zaslíbené zemi. O něco více pramenů se zmiňuje o rozprášení židů jako „dobrých rodáků“ z Judeje do světa pro jejich víru v Boha a sama v sebe jako Bohem vyvolených. Je těžké za tím vidět ruku nějakého organizátora, ale přesně ona tam je.

Z dnešního pohledu je víc než zřejmé, že jejich soustředění a pozdější totální rozehnání do celého světa bylo oněmi „bohy“ /Elohim/, kdo stáli za realizací po tisíce let uskutečňovaného plánu globalizace, přesně plánováno!

Na to, aby bylo náhodné, je rozptýlení židů do všech center známého světa až příliš dokonalé. Nikde nebyl jejich vliv zanedbán. Všude, kde to z hlediska budoucího vývoje v čase bylo, je či bude nutné, je židovská komunita k plnění své role připravena.

Pozn.: bylo to přesně tak… byli sehnáni dohromady, bylo jim dáno území, na kterém byli dále vedeni ke své naprosté výlučnosti — jak ve víře, tak k výlučnosti svého postavení vyvoleného národa — a postaveni tak proti silám okolního světa… a on ten okolní svět samozřejmě neměl důvod je milovat… a tak po nich taky pěkně „vyjížděl“… po nějakých peripetiích s prohrami, exody a návraty do zaslíbené země byl pak plánovitě onen vyvolený národ zdánlivě zbaven podpory svého „boha“ na dříve jím darovaném území, aby mohl být  rozehnán do celého světa… proč, o tom čtěte dále…

Smysl dějin, pokud je chápán nezávisle na tradované dialektice společensko-výrobních sil a vztahů, však dává poměrně zřetelný obraz: Židé proudili do všech koutů světa především jako kupci. V hostitelských zemích nenajdete člena „vyvoleného“ národa, který by se podílel na řemeslné, zemědělské či jiné výrobě produkující skutečné hodnoty. Vyvolení vždy zůstávají kupci nebo penězoměnci a tyto hodnoty pouze směňují nebo financují formou lichvářských půjček. Přitom v žádném působišti nepřebírají identitu původních obyvatel. Není jim to ani dovoleno. Většinou se koncentrují v  ghetech.

Klíčová úloha židů spočívala ve vytvoření a podpoře nového náboženství, které se zrodilo z judaismu /údajným/ sestoupením Syna božího na zemi. Tím náboženstvím nového věku je křesťanství, které přichází do mysli lidí zdola, skrze prosté lidi, řádové mnichy, kazatele a misionáře, jimž místní židé poskytují finanční, existenční i duchovní podporu.

Sami ovšem zůstávají židy a jejich tvrdé jádro nikdy na tuto novou víru nepřestoupí. Důvod je prostý: Židé jsou pevný a organizovaný předvoj globální moci a jako Bohem vyvolený lid musejí zůstat oním vyvoleným subjektem, s nímž tzv. „globální prediktor“ měl, má a vždy bude mít své záměry, ať se jim to líbí nebo ne.

Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus ("Invincible Sun") was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.
Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus („Invincible Sun“) was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.

Pozn. 1: Ano, židé zůstávají stranou zcela plánovitě, křesťanství se vyvinulo z lůna židovství jako nástroj jejich Hospodina /Jahveho/ pro ovládnutí světa skrze ně… ti, kteří tvořili elitu tehdejší židovské komunity, vyvrhli ze svého středu své nejchudší a nejméně pro židovskou víru motivované členy a učinili z nich doslova první křesťany a jako agenty je vyslali rozvrátit tehdejší svět…

Pozn. 2: Radim Lhoták se ve své zaujatosti proti židům mýlí v jednom velmi podstatném detailu — ono totiž původní originální poznání a učení, se kterým přišel zasvěcenec Kristus, vychovaný v sektě esejců, se „globalistům“ zpočátku vymklo z pod kontroly a teprve později ve 4. století se jim křesťanství skrze císaře Konstantina podařilo ovládnout a překroutit do současné nefunkční napodobeniny » kterou hlásá vatikánský Antikrist a jeho hierarchie. Spousty důkazů o tomto podvodu jsme na tomto webu již mnohokráte předložili »

Židé nejsou etnikem s dávnými kořeny ve starověku, nepocházejí z jedné lidské rasy, nemají ani společný kulturní kmen, vznikli jako potomci uměle vytvořené skupiny semitů. Jejich příbuzenský vztah k takto uměle stvořenému „kmeni“ je však dodnes pevnější a čistší, než u jakéhokoliv běžného etnika k jeho tradicím.

Stojí za tím především židovská obřízka. Je proto načase židy dále uvádět velkým počátečním písmenem: Židé – národ výlučný, nově zrozený a do sebe uzavřený, semknutý pod vlivem vnějších genocid i společného bohatství, jímž se globální moc /Hospodin, Jahve/ odvděčuje Židům za jejich službu a utrpěné oběti na životech.

Obřízka nebo kastrace?

Židovská obřízka nemá žádné přirozené zdůvodnění. Pokud v jakékoliv kultuře dochází k mrzačení pohlavních orgánů, má to skrytý důvod podporující mocenské záměry kněžských nebo šamanských elit napojených na vnější síly, případně magické symboly, a manipulujících s vědomím lidí v podrobeném společenství.

Mužská obřízka zajisté ve svém fyziologickém dopadu koriguje sexuální chování muže. Snižuje jeho vášeň a sexuální náruživost. Židé přistupují k sexuálnímu aktu pouze jako k prostředku plození. Plané ukojování chtíče za účelem rozkoše je Židům zapovězeno.

Podstatnější význam obřízky ovšem spočívá v její sociální a konfirmační funkci. Každý židovský potomek mužského pohlaví musí být obřezán do osmého měsíce po narození. Žid proto vždy zplodí Žida a jeho potomek nemá žádnou možnost volby z hlediska své budoucí identity. Dokonce se narodí s hotovou pečetí judaistického vyznání a co je důležité, je takto zajištěno jeho vyřazení z řad „domorodého“ obyvatelstva.

Lze si představit tvrdší determinismus ve smyslu příslušnosti individua k rodu a jeho předurčení? Židé jsou na celý život a po všechny generace předurčeni k údělu, který byl pro ně nachystán. Na druhou stranu není pevnějšího souručenství nad židovské kmeny a klany takto segregované od ostatní populace.

Endogamní pravidla rodinných svazků filtrujících vnější genetický vliv mají potom ve spojení s obřízkou minimálně symbolický kastrační efekt. Žid svými geny neovlivní vnější nežidovskou společnost a naopak. Je tak plně připraven hrát roli cizorodého elementu stimulujícího a rozvracejícího jakýkoliv kulturně společenský systém, do něhož pronikl.

Židé a moderní doba

Moderní dobu jako černá nit provází účast Židů ve všech klíčových pozicích ovlivňujících společenské a ekonomické směřování západní civilizace. Židé opanovali finanční sektor, politické rozhodování, akademickou půdu humanitních a ekonomických věd, ovládli kulturní dění západní společnosti a zmocnili se všech rozhodujících sdělovacích prostředků. Jsou tak viditelně zodpovědní za současný stav naší civilizace.

wall-street-bolshevik

Pozn.: jen tak pro zajímavost: mám přístup k materiálům, zabývající se Ruskem po říjnové revoluci a je v něm uveden podrobný rozbor tehdejších orgánů bolševické státní moci jmenovitě z hlediska příslušnosti politiků a správních úředníků k jednotlivých národnostem tehdy v Rusku žijícím… dosud si ověřuji jeho věrohodnost, přesto: údaj o více než devadesátiprocentním zastoupení židů svým původem ve struktuře moci bolševického vedení v počátcích tohoto  komunistického státu je víc než šokující… ano, rozbít stávající strukturu carského samoděržaví a vytvořit chaos ve prospěch budoucího ovládnutí Ruska právě vznikajícími nadnárodními monopoly v rukou předních židovských bankéřů, to bylo stanovené zadání této Západem sponzorované a doslova Západem vyvolané revoluce (viz odst. Jak vznikl komunismus) »

…až se to nechce vyslovit: Jen díky Stalinovi tento záměr nevyšel a Rusko je prakticky jediným subjektem dějin dvacátého a jednadvacátého století, které klade hráz tendencím jistých kruhů o zavedení NWO totalitní světovlády skrze tzv. Agendu 2030 » …proč myslíte, že po něm, po Rusku a po Putinovi,  všichni ti „demokraté“ včetně těch našich kavárenských povalečů tak „jedou“? …kým jsou inspirováni a hlavně placeni? …kdo vráží stovky milionů do světových médií prosazujících protiruskou linii a všechen ten bordel v tomto světě? Jistě si odpovíte sami… Můžete se podívat i další svědectví, např. to od Donalda Trumpa »

Dosud byl ve vědomí lidí budován uměle vytvořený mýtus o vyšších schopnostech židů, které je k takové roli opravňují. Podobný kult výjimečnosti lze však s úspěchem zpochybnit.

Stačí si uvědomit, že k úspěchu ve finančních spekulacích či obchodu není vůbec třeba vyššího intelektu. Ten je spíše na překážku, což dokazují mnohé příklady. Spíše jde o schopnost a ochotu být tvrdý a bezohledný, těžit z volatility trhů, využívat k tomu patřičné informace a opírat se o konspirační možnosti klanové organizace židovských rodin.

Ty ovládají finanční trhy a světovou ekonomiku postavenou na dluhu, protože mají v soukromém vlastnictví centrální a nadnárodní banky, jimiž vydírají všechny ekonomicky aktivní společenské vrstvy i celé státy. Jejich moc vyplývající z astronomické výše peněžního bohatství není podmíněna lidskými schopnostmi, ale „božím dopuštěním“, jinými slovy: globální prediktor /Hospodin, Jahve resp. jejich dnešní zástupci v pozadí/ z Židů učinil uzurpátory kapitalistického trhu. A měli/mají k tomu své „dobré“ důvody.

Podobná situace je i v oblasti společensko-ekonomických věd. Není těžké si ověřit, že za dominantními myšlenkovými proudy moderny a postmoderny stojí akademické autority opět židovského původu. Týká se to sociologie, antropologie, psychologie i politické ekonomie.

Výsledné „vědecké výdobytky“ znamenají spíše zkomolení, podvrh či záměrné zfalšování vědeckého poznání a vedly k nepochopení a mylnému zdání o tom, jak funguje lidská společnost. Za všechny takové poklesky humanitních věd stačí jmenovat alespoň ty nejkřiklavější: Evoluční psychologie, sociální darwinismus, genderové studie, freudismus, frankfurtská neomarxistická škola, Lévi-Straussův strukturalismus, sociální inženýrství, libertariánské utopie, Friedmanova teorie volného trhu, multikulturalismus a další.

Pozn.: jen si vzpomeňte a na jména těch, kteří se „zasloužili“ o vědu a rozvoj ateismu ve smyslu popření duchovní složky člověka… říkají vám, že jste souhrn kostí, svalů a nervů vzešlým z přirozeného vývoje od prvoka k člověku… a podívejte se třeba na mé texty o paní Janě a Janičce a na konkrétní důkazy skutečné existence multidimenzionality lidské bytosti a jejího vnitřního fungování… proč asi vám to všechno zatajili a dále tají?

…proč z vás, nádherných bytostí s božskou jiskrou v těle, po tisíciletí dělají tihle manipulátoři s vaším vědomím jakési nesvéprávné „zombie“ naprosto si nevědomé svých možností a kvalit? …komu to prospívá, komu to slouží? …přečtěte si také:

Šlo snad o cílený záměr? Těžko říci. V každém případě Židé postupně zaujímali vůdčí pozice v každém významnějším myšlenkovém hnutí, jehož nápady si často přivlastnili od méně egoistických kolegů jiných vyznání. Přímo tak určovali, jaký názor bude potlačen a jaký podpořen při jeho cestě za veřejným úspěchem. Jen proto jsou Židé nejčastějšími držiteli Nobelových cen a na výsluní akademické obce. Soudím, že člověk s vysokým stupněm inteligence, vzdělání, poznání a morálního přesvědčení by se k takové roli nikdy nepropůjčil.

Pozn.: není od věci, když se v souvislosti s výše uvedeným podíváte blíže na jednoho našeho známého ministra/nta/… je-li onen pán, který byl nedávno mnohokráte oceněn, jeho blízkým příbuzným, je i on po straně své matky původem žid, byť to nikde ve svých materiálech neuvádí… pro příslušnost k tvrdému jádru Židů je totiž klíčová mateřská linie /otec nikdy není jistý/… podle svých skutků je tedy typickým příkladem člověka, který je vnějším či vnitřním vedením doveden k tomu, aby přešel na opačnou stranu /jako kněz katolické víry/, aby rozvracel stávající struktury, v tomto případě českého státu… jeho dojemná shoda s pány Vlkem a Halíkem a jeho činy ho z toho usvědčují a vy všichni si vzpomeňte na má slova, že v tomhle svém poslání bude zdárně pokračovat, dokud ho někdo nebo něco nezastaví…

Vzpoura /Rotšildových/ sionistů

Židé jako kapitáni bankovních oligopolů a dluhové megalichvy dosáhli oslňujícího bohatství a moci. Lze předpokládat, že jim takový úspěch stoupl do hlavy a rozhodli se vzepřít poručenství globálních elit? Je snad sionistické hnutí odrazem jejich vzpoury? A pokud ano, představují dnes sionisté mocenský klan odporující vůli globálního prediktora? Jak na tuto skutečnost reaguje například papežská kurie prostoupená zednáři?

Zdá se, že právě eurasijské křídlo globálního řízení ve Vatikánu připravuje pád neoliberálního kapitalistického systému, který se vymknul kontrole díky ambicím sionistů na samostatnou světovládu. Otázka, co má následovat. To není tak zřejmé, i když představy multipolárního světa a nedělitelné bezpečnosti bez vojenských paktů stran Putinova Ruska cosi napovídají. Eurasijská unie s vůdčí rolí Ruska může být pohrobkem atlantické dominance a transatlantických snah ji udržet.

Faktem ale zůstává, že všechny krizové a negativní jevy západního kapitalismu mají své vnitřní příčiny a stojí za nimi společenské vrstvy, které si na protilidovém a sociální smír likvidujícím pořádku založily neslýchaný blahobyt.

Tyto vrstvy zavádějí neofeudální formu oligarchie a Židy mají opět v čele a na očích všem. Možná jsou slavné Protokoly sionských mudrců opravdu podvrhem, který měl odkrýt plány sionistů před veřejností a tak je udržet na uzdě. Hitlerovskému fašismu se to podařilo skoro na sto let dopředu. Nyní ale vývoj dospěl znovu do kritického stádia a západní společnost stojí před kolapsem ekonomickým i morálním.

Změna kurzu je nutná a znovu bude třeba označit viníky současného neblahého stavu, jehož řešení bude bolestné především pro zdecimované střední vrstvy, drobné střadatele, řadové investory a lokální elity. Jde o vrstvy obyvatel, jejichž hněv se v minulosti vždy vybíjel na židovských pogromech.

Jak daleko je asi doba, kdy globální „elity“ znovu předhodí Židy rozlícenému davu, aby jeho lid mohl být bezpečně uveden pod spásné perutě nového světového řádu, NWO a upokojen vzmachem nové vlny růstu po zničujícím pádu do propasti?

Nepřeji Židům takový osud a zvlášť soucítím s onou většinou židovské obce, která nikdy neměla jinou alternativu. Přitom antisemitismus v hlavách lidí sílí a prostor pro nové řešení židovské otázky se otevírá… a to s dopuštěním pravých globálních elit skrytých za utajenou identitou velmistrů prastarých křesťanských řádů a zednářských lóží.

Platí ale totéž pro sionisty a americké chazary? Podaří se jim rozpoutat třetí světovou válku, aby unikli před zdrcujícím odhalením a stejným osudem, jaký čeká jejich nemocné soudruhy v judaistické víře?