moon-130966427

Seth přednáší o podstatě vědomí. Víte co je lidská duše? Duše není věc, kterou vlastníte. Jste to vy sami. Svoji fyzickou realitu vytváříte svými myšlenkami a emocemi. 27

Pokračujeme v našem seriálu a navazujeme na předchozí Sethovy přednášky o podstatě lidské duše a naší reality »

Co myslíte, měli bychom být překvapeni, že Seth, který napsal svou knihu zhruba okolo roku 1970, nám přednáší stejné informace, které jsme objevili v jiných zdrojích… včetně Bible? Používá sice jiná slova, ale smysl jeho sdělení je absolutně stejný!

Blížíme se do finále naší velké série o duši, o podstatě člověka a lidského vědomí » Poznání, o kterém budeme mluvit, začíná být čím dál více fantastičtější. Doufáme že si držíte klobouky? ;-) Věříme ale, že pro ty, kteří si tuto sérii textů prošli celou, již nebude nic z následujících informací fantastické — naopak velice logické a osvobozující! Kdo je tu poprvé, tomu srdečně doporučujeme, aby začal od prvního dílu, jinak mu hrozí nepochopení…


6. Duše a způsob jejího vnímání

526. sezení, 4. května 1970, 22.00, pondělí

Pomalu se dostáváme k hlavnímu tématu knihy, k nesmrtelnosti duše. Může se zdát, že zabředáváme do vedlejších oblastí, ale v podstatě se snažím ilustrovat multidimenzionální stránku vnitřního „já“, která je opředena mnoha mylnými představami. A těch se musíte zbavit.

Duše není věc, kterou vlastníte. Jste to vy sami. Obvykle dávám přednost výrazu „podstata“, a to jednoduše proto, že s ním nespojujete své mylné představy a její konotace má menší náboženský význam. Problém je v tom, že „duši“ neboli „podstatu“ často považujete za něco konečného, za „věc“, která vám patří, ale nejste to vy.

Co je „duše“ neboli „podstata“ alias „hlubší identita“ alias „vnitřní identita já“ podle Setha

Pozn. redakce: To, co Seth označuje jako „hlubší identita“, je to stejné co ragauian.cz ve shodě s Biblí dlouhodobě označuje názvy „božská jiskra“ alias „duch“ alias velké „Já“ » Prosím, mějte to při čtení na paměti — není zde žádný rozpor! Podrobnější vysvětlení pojmů naleznete zde »

Duše neboli podstata [tj. duch v terminologii ragauian.cz], vaše nejintimnější vnitřní identita, neustále podléhá změně. Není to něco, co je vám vrozené. Duše je živá, citlivá a vnímavá. Vytváří hmotu a svět, který znáte. Stojí na úplném počátku [je zdrojem]. …

Duše čili podstata je ve stavu neustálé změny, učení a rozvoje, který závisí na subjektivní zkušenosti a nesouvisí s časem ani prostorem. Není to však taková záhada, jak by se zdálo.

Všichni hrajete hru, kdy egoistické vědomé „já“ (ego) předstírá, že nezná své skutečné „vnitřní já“. Ego je [jen] část celého já [přesněji celé součtové duální duše podle terminologie ragauiana], takže si jej musí uvědomovat. Ve svém intenzivním soustředění na fyzickou realitu jej však popírá, protože nedokáže využít tuto skutečnost ve fyzickém slova smyslu.

Vaše ego má dveře otevřené ke svému „vnitřnímu já“. Není odříznuto od podstaty [tj. ducha v terminologii ragauiana]. Daleko raději však prohlašuje samo-sebe „kapitánem lodi“. Soustředí se na plavbu po „moři“ fyzické reality a nenechá se ničím vyrušovat.

Existují psychologické a psychické kanály, kterými probíhá komunikace mezi různými rovinami vašeho já. Ego skrze ně přijímá nezbytné informace a fakta od „vnitřního já“ [tj. ducha], aniž by o něco žádalo. Jeho pozice záleží v podstatě na přijetí těchto vnitřních dat. Ego neboli „vnější já“, které považujete za své jediné, [většinou] následuje příkazy „vnitřního já“. Podporuje/řídí fungování vašeho těla a udržuje kontakt s nejrůznějšími podněty, které přicházejí zvenčí i zevnitř. Duše neboli podstata se nezmenšuje, ale naopak se během jednotlivých reinkarnací rozšiřuje.

Váš názor na vlastní podstatu je velmi omezený

Zakládáte si na tom, aby byl jednotný a téměř sterilní. Vaše tělo se skládá z milionů buněk, a přesto jej nazýváte samostatnou jednotkou, přivlastňujete si jej. Sami jste si jej vytvořili, skrz naskrz, ze živé hmoty, ale i jeho nejmenší částice má své vlastní vědomí. Existují shluky hmoty, a v tomto ohledu také shluky vědomí. Každý je individuální, má své cíle, schopnosti a možnosti. Vaše podstata [tj. duch] je neomezená, není ohraničena ničím, co by omezovalo její svobodu.

Pro vás duše znamená něco jako drahokam, kterým nakonec obdarujete svého boha, něco, čeho si ceníte jako žena svého panenství. V mnoha filozofiích se duše vrací ke svému dárci, nebo se rozplyne někde mezi bytím a nebytím. Duše je však v první řadě kreativní. Lze ji sledovat z mnoha úhlů. Většina z vás by do jisté míry dokázala odhalit tyto vlastnosti, kdyby k tomu měla silnou motivaci a byl to její hlavní zájem. Duše má sama o sobě největší motivaci, nejvíce energie. Je to ta nejschopnější existující vědomá jednotka.

Podstata je koncentrovaná energie, kterou si těžko dokážete představit.

Má neomezené možnosti, ale zároveň si musí při vytváření svých vlastních světů zachovávat svoji identitu. Nese tíhu všech svých existencí. Skrývá možnosti, které jsou mimo vaše chápání. Hovořím také o vaší duši, ne všeobecně. Jste jedním z projevů své vlastní duše.

Nikdo z vás by nechtěl omezovat svoji vnitřní realitu. A přesto to děláte. Jste přesvědčeni, že vaše současné já je vaše celá osobnost, a trváte na tom, že vaše identita zůstane nezměněna. To byste [ale] byli věčně mrtví. Duše je nastávající bůh. K myšlence boha se vrátíme později v knize. Pro tuto chvíli zůstaneme u duše [tj. ducha v terminologii ragauiana], vyššího Já, které vám našeptává v každém okamžiku vaší zkušenosti. Doufám, že vás touto knihou přesvědčím o nesmrtelnosti vaší duše a naučím vás vnímat tuto realitu uvnitř sebe. V první řadě si však musíte udělat představu o své vlastní psychické a psychologické struktuře. Teprve až do jisté míry pochopíte, kdo jste, vám mohu vysvětlit, kdo jsem já. Doufám, že brzy poznáte tvůrčí stránky své osobnosti, naučíte se je využívat a rozšíříte tak svoji celkovou zkušenost.

527. sezení, 11. května 1970, 21.12, pondělí

Mnoho z vás si představuje duši jako nesmrtelné „ego“, a zapomínáte, že ego je pouze nepatrná část celého vašeho já… tuto část osobnosti jednoduše promítáte do nekonečna. Vaše názory jsou stále velmi omezené, protože si ani zdaleka neuvědomujete všechny dimenze své reality. Co se týče nesmrtelnosti, lidstvo stále doufá v další rozvoj ega a upíná se na myšlenku, že může přinést změnu. Podle náboženských teorií má člověk duši, aniž by se však ptal, co to vlastně duše je. Považuje ji za předmět svého vlastnictví.

Osobnost prochází neustálými změnami, které jsou jen zřídkakdy předvídatelné. Lpíte na vzorcích a stereotypech svého chování, na kterých stavíte teorii, že vaše mysl se vždy „musí“ chovat podle předem daných pravidel a vzorů. To vám brání ve vnímání vašeho já takového, jaké opravdu je. Stejně zkreslený pohled máte i na svou duši.

Dokonce i vaše smrtelné já je mnohem kouzelnější a obdivuhodnější, než jak jej vnímáte, a má daleko více schopností, než mu připisujete. Neumíte si vysvětlit pravý charakter vnímání svého smrtelného já, takže jen těžko můžete porozumět způsobu vnímání duše. Ta totiž mimo jiné vnímá a tvoří. Pamatujte si, vy jste duše. A právě ta ve vás nyní vnímá a tvoří. Její způsoby vnímání jsou naprosto totožné s těmi, jaké využívala před vaším fyzickým narozením a budou stejné i po vaší fyzické smrti. Vnitřní část vašeho já, duše [tj. duch v terminologii ragauian.cz], nemění své vlastnosti a metody vnímání, tedy ani po fyzické smrti. …

Vaše osobnost, jak ji znáte, ta vaše část, které si ceníte nejvíce, to jediné já, nebude nikdy zničeno ani ztraceno. Je to část duše [tj. ducha v terminologii ragauian.cz]. Nikdy jí nebude pohlcena ani podmaněna, nelze je oddělit. Vaše osobnost je pouze aspekt duše. Vaše osobnost, ať už si pod tímto pojmem představíte cokoli, ve vašem slova smyslu neumírá.

Neustále se rozvíjí a roste. Její rozvoj je přímo úměrný uvědomění, že je jedním z projevů duše. Učí se rozvíjet svoji kreativitu a využívat schopnosti, které jsou jí vrozené. …

(21.42) Vaše duše, které jste součástí, je kreativnější a zázračnější fenomén, než jste se původně domnívali. Nechápete-li to ani ve zjednodušené podobě, pak nikdy nemůžete porozumět intenzitě a vitalitě duše. Ta zahrnuje moudrost, informace a poznání, které je součástí zkušeností všech jednotlivých osobností. Vy máte přístup k těmto informacím v případě, že si uvědomíte pravý charakter reality. Zdůrazňuji, že osobnosti existují nezávisle na sobě a jsou součástí duše a každá z nich má svobodu tvořit a rozvíjet se. Mezi nimi probíhá vnitřní komunikace. Poznání jedné je dostupné i ostatním, nejen po fyzické smrti, ale v každém okamžiku. Duše, jak jsem již říkal, je v neustálém pohybu. Roste a rozvíjí se díky zkušenostem všech osobností, které ji spoluvytvářejí. Je však stále o něco více, než jen jejich součtem.

(21.50) Ve skutečnosti neexistují žádné uzavřené systémy. Fyzické smysly do jisté míry omezují váš pohled na skutečnost. Rozhodli jste se soustředit pouze na fyzické „dějiště“, ale vědomí se nikdy nemůže stát uzavřeným systémem. Všechny bariéry, které je omezují, jsou pouhé iluze. Ani duše [tj. duch v terminologii ragauian.cz] není uzavřený systém. Jen vy si ji představujete jako neměnnou, duševní nebo duchovní pevnost obehnanou hradbami, která ji nejen chrání před nájezdníky, ale brání jí i v rozvoji a růstu. …

Nikdy neztratíte svoji současnou osobnost. Není lehké vám něco vysvětlovat. Podám-li vám logické vysvětlení, pochopíte věc z duchovní nebo z fyzické stránky… Důležitější je však intuitivně vnímat podstatu duše. Takové poznání je nadřazené všem ostatním.

Poznámka redakce o smrtelnosti duše a tzv. Druhé smrti

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Znovu připomeňme že lidská, tzv. součtová, duální duše, není totéž co pojem duch » …i když se to často díky církevním dezinformacím směšuje a plete. A znovu zdůrazňujeme: Seth používá výraz „duše“ ve smyslu „duch“ — to je naše základní lidská podstata, ona božská jiskra!

Zde také musíme Sethovo sdělení upřesnit: Tento nízkovibrační 3D svět, toto „místo pro zážitky“, tato škola, tento výcvikový tábor duší na Zemi má omezenou životnost — ostatně jako všechno ve fyzickém hmotném vesmíru. Lidská součtová duální duše proto není věčná » Jednoduše proto, že její existence je spojena s touto fyzickou realitou. A až na tzv. Konci věku, skončí „životnost“ tohoto matrixového pozemského systému — a podle zmínek proroků mimo jiné skončí i astrální sektor pozemského planetárního vězení — tak duše, která nedokončila svůj duchovní vývoj, nebude po odložení těla schopna samostatného fungování… Proroci o tomhle faktu mluví jako o Druhé smrti:

7 Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8 Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.” (Zjevení 21:7-8 Český studijní překlad)

-konec poznámky-

Jediným předpokladem pro intuitivní pochopení duše je touha [OPRAVDOVÉ CHTĚNÍ] dosáhnout jej. A pokud je ta touha dostatečně silná, pak automaticky získáte zkušenosti, jejichž výsledkem bude pravé, subjektivní poznání. Existují metody, které vás přivedou k takovému poznání, ale o nich později.

Jednoduché cvičení

(22.02) Zkusíme si jedno jednoduché, ale účinné cvičení. Zavřete oči a pokuste se najít uvnitř sebe zdroj energie a života » Některým z vás se to podaří už napoprvé, jiným to bude trvat déle. Jakmile jej objevíte, soustřeďte se na sílu proudící ven skrze vaše fyzické tělo, prsty u nohou i u rukou a póry v kůži do všech směrů, přičemž vy zůstáváte jediným epicentrem záření. Představte si paprsky pronikající listy a oblaky nad vámi, zeměkoulí pod vámi a rozpínající se do celého vesmíru.

Není to pouze symbolické cvičení. Pomáháte si sice fantazií, ale je založeno na skutečné realitě. Produkty vašeho vědomí a tvůrčí energie duše se rozpínají podobným způsobem. Cvičení vám pomůže udělat si představu o pravé realitě, kreativitě a vitalitě duše, ze které získáváte všechnu svoji energii a jejíž jste součástí. …

Pokud lpíte na svých omezených názorech na svoji realitu, nemůžete prakticky nikdy využít většinu schopností, které vlastníte. Svými zkreslenými a pokřivenými názory na duši se odřezáváte od zdroje svého bytí a kreativity.

Tyto schopnosti uplatňujete vědomě i nevědomě, častěji však bez svého přičinění. Jakmile si je uvědomíte, většinou dostanete strach. Naučili jste se vnímat pouze fyzickými smysly a pokud se přistihnete, že přijímáte podněty a informace jinou cestou, jste dezorientováni a zmateni.

Váš názor na realitu je natolik zkreslen, že zpanikaříte, pokud skutečnost přestane zapadat do vaší teorie. Tím nemám na mysli schopnost zvanou „mimosmyslové vnímání“. Tyto zkušenosti se vám zdají zvláštní pouze proto, že jste tak dlouho odmítali existenci jiného způsobu vnímání než skrze fyzické smysly.

A jak vnímá duch?

Takzvané „mimosmyslové vnímání“ je základní způsob, kterým „vnitřní já“ [tj. duch] přijímá informace. Informace přijímané skrze mimosmyslové vnímání odráží pravou skutečnost. Je to pokrok oproti myšlence, že veškeré vnímání probíhá skrze fyzické smysly.

Nastal čas se osvobodit z 5smyslového vězení naší mysli!
Nastal čas se osvobodit z 5smyslového vězení naší mysli!

Hovoříme-li o duši [tj. o duchu v terminologii ragauian.cz], je nemyslitelné, abychom se nezmínili o jejím způsobu vnímání » Vy vytváříte fyzické tělo a fyzický svět, který vás obklopuje. Lze říci, že fyzický svět je formován fyzickými smysly, protože vás nutí vnímat určitou energii ve fyzické podobě a realitě přisuzují vysoce specializovanou strukturu. Pokud používáte fyzické smysly, nejste schopni vnímat realitu jinak. …

Fyzický svět je formován fyzickými smysly

Vy vnímáte výhradně skrze své fyzické smysly a vytváříte si egoistický pohled na realitu. Vaše egoistické já je však připraveno přijímat také nefyzickou existenci.

Jakmile to udělá, automaticky změní svůj názor na sebe sama a zmizí omezení, která mu dosud bránila v růstu. Každý vjem, každá nová zkušenost mění svého příjemce, proto se mění i duše jako příjemce. Ve skutečnosti neexistují žádné pevné hranice mezi příjemcem a vnímaným objektem. Ve většině případů je vnímaný objekt jen prodloužením příjemce. Může se vám to zdát podivné, ale veškerá vaše činnost je pouze duševní záležitostí. Je to velmi zjednodušené vysvětlení, ale vaše myšlenky vytváří realitu. Jako autor myšlenky vnímáte objekt a nechápete, jak vaše myšlenka souvisí se zdánlivě oddělenou věcí.

Materializace myšlenek a emocí do fyzické reality je vlastnost duše. Ve vaší rovině reality se myšlenky mění ve fyzické objekty. Na jiných stupních existence nabývají naprosto odlišné podoby. Vaše fyzické prostředí je tedy pouhá realizace myšlenek a očekávání.

Všimněte si, jak směrodatné jsou pro vás vaše subjektivní pocity. Poznání, že celý svět je pouze myšlenkou, vám pomůže okamžitě změnit své prostředí a okolnosti. Dokud nepochopíte pravou podstatu duše a neuvědomíte si, že svoji fyzickou realitu vytváříte svými myšlenkami a pocity, zůstanete bezmocní a neschopní ji změnit. …

Pozn. redakce: Nejúčinnější způsob jak ovlivnit své myšlenky a hlavně emoce — které generuje naše podvědomí pod kontrolou ega — spočívá právě v „uzavření míru v jednom domě“ vaší součtové duše. A nejúčinnější způsob realizace tohoto „míru v duši“ dosáhnete realizací SKUTEČNÉ KRISTOVSKÉ lásky k sobě tak, jak vám to ukazuje ragauian »

Tajemství manifestace

528. sezení, 13. května 1970, 21.03, středa

Duše [tj. duch v terminologii ragauian.cz] přijímá veškeré zkušenosti přímo. Vy je vnímáte jako „zabalené“ ve fyzické hmotě. Obal považujete za zkušenost samotnou. Ani vás nenapadne nahlédnout dovnitř.

Svět, který znáte, je materializace přijatá vědomím, a jako taková tedy platná.

Duše však nemusí dodržovat zákony a principy, které jsou součástí fyzické reality. Je nezávislá na fyzickém vnímání. Vnímání duše je za fyzickými událostmi. Nezávisí na čase, protože ten je jenom fyzický klam, iluze, která ve skutečné realitě neexistuje.

Je obtížné vysvětlit vám způsob vnímání duše, protože nepoužívá fyzické parametry, jako je výška, šířka, barva nebo hmotnost, které jsou základem fyzického vnímání

(21.19) K popsání své zkušenosti používáte slova, ale ta nejsou sama o sobě zkušeností, kterou se snažíte vyjádřit. Vaše fyzické subjektivní zkušenosti jsou natolik spojeny s myšlením ve slovech, že je pro vás téměř nemožné představit si zkušenost ležící mimo myšlení a slova. Jakákoli událost, kterou si uvědomujete, je vnitřní psychická zkušenost, která je okamžitě vnímána [duchem] a přeložena fyzicky orientovanou částí vašeho já do fyzických pojmů »

Duše [tj. duch] tedy k vnímání nepotřebuje fyzické tělo a fyzické smysly. Její zkušenost pokračuje, nezaniká, bez ohledu na to, zda žijete tento život, nebo jiný. Proces vnímání duše probíhá i v tomto okamžiku, kdy čtete tuto knihu. Zkušenost v rámci vašeho systému je naopak závislá na fyzické formě a tělesných smyslech. Ty interpretují realitu a překládají ji do fyzických termínů.

Co se děje ve snu?

moon-130966427

Záblesky přímé zkušenosti duše můžete zahlédnout pouze pokud vypnete fyzické smysly a vyzkoušíte jiné metody. To se vám do jisté míry daří ve snu, ale většinu snů si stejně vykládáte jako halucinogenní fyzickou zkušenost. Nebo alespoň ty, které si pamatujete, mají tento charakter.

V dostatečně hlubokém spánku je vnímání duše relativně neomezené » Pijete z čisté studny poznání. Komunikujete s podstatou svého bytí, se zdrojem své kreativní energie. Tyto zkušenosti, nepřeložené do fyzických pojmů, po probuzení zmizí. Nepamatujete si je. V některých snech však čerpáte a využíváte zkušenosti z hlubšího poznání. Nejsou totožné, ale přinejmenším je připomínají.

(21.35) Tato hladina vědomí, na kterou se dostáváte ve spánku, dosud nebyla vašimi vědci popsána. V takovém stavu vědomí se uvolňuje energie potřebná ke vzniku snů. Sny pomáhají fyzicky orientovanému já pochopit nedávné zkušenosti. Ty se potom vrací do své počáteční podoby. Rozkládají se a jejich útržky se stávají pro fyzické smysly minulostí. Celá zkušenost se však vrací do původního stavu.

Poznání existuje „věčně“ a nemá fyzickou formu, kterou potřebujete k jejímu pochopení. Fyzická existence je pouze jeden způsob, kterým se duše projevuje. Duše vytváří svět, který obýváte. Je zdrojem veškerých aktivit, které mohou znamenat rozvoj a představit nové formy vědomí.

Jednoduše řečeno, neustále formujete svoji duši, stejně tak jako duše neustále formuje vás.

Vše je energie

Duše [tj. duch v terminologii ragauian.cz] je nesmrtelná stejně jako kterákoli jiná část vašeho já. Lze ji chápat jako pole elektromagnetické energie, jehož jste součástí. Je to pole koncentrované činnosti, zdroj možností, které hledají uplatnění, seskupení nefyzického vědomí, které si uvědomuje svoji identitu. Mladá žena, kterou promlouvám, jednou napsala báseň, cituji: „Ty atomy si povídají a oslovují se mým jménem.“

Vaše fyzické tělo je energetické pole, které má určitou formu. Když vás někdo zavolá jménem, vaše ústa mu odpoví, přestože vaše jméno nepatří atomům a molekulám úst, které vyslovují slabiky. Jméno má význam jen pro vás. Uvnitř svého těla nemůžete prstem ukázat na svoji identitu. Kdybyste procestovali celé své tělo, nenajdete, kde sídlí. Přesto tvrdíte: „To je mé tělo. To je moje jméno.“

Pokud nedokážete uvnitř svého těla najít sami sebe, kde je potom vaše identita, která prohlašuje buňky a orgány za vlastní?

Pozn. redakce: Materialismus se nám snaží nalhat, že naše vědomí sídlí v mozku. Není tomu tak. Detailní vysvětlení naleznete zde » Další podrobnosti o tom, že mozek je jen něco jako dekodér a zobrazovací jednotka, jsou k dispozici zde »

Vaše identita je bezpochyby v jistém vztahu k vašemu tělu, protože nemáte problémy rozeznat své tělo od ostatních, rozlišit jej od židle, na které sedíte.

Stejně tak můžete pohlížet na identitu duše. Ta ví, kým je, a je si daleko jistější svou identitou než vaše fyzické já. Jak je tedy možné v elektromagnetickém energetickém poli najít identitu duše?

Duše přetváří všechny části vašeho já a dodává jim identitu, která je vám vlastní. Zeptáme-li se: „Kdo jsi?“, pak odpoví: „Já jsem já.“

Z psychologického pohledu je duše [tj. duch v terminologii ragauian.cz] primární identita, souhrn mnoha individuálních vědomí. Je to neomezené já, které se projevuje v mnoha formách a způsobech, a přesto si udržuje svoji identitu, svoje „jáství“. Možná se vám zdá nepochopitelné, že toto „jáství“ zůstává neměnné, i když cestuje nebo splyne s jinými energetickými poli. Duše neboli podstata neustále dává nebo bere, rozvíjí se a roste, má nekonečné možnosti. Duše není uzavřený systém.

Vaše současné bytí se soustřeďuje na příliš úzké pole, takže vaše definice sebe sama jsou velmi omezené a stejně limitované jako vaše názory na duši. Obáváte se o svoji fyzickou identitu a ze strachu, že si nedokážete udržet a zachovat své já, omezujete rozsah svého vnímání.

Duše [tj. duch] se nebojí o svou identitu. Je si jista sama sebou. Neustále hledá a objevuje. Neobává se, že bude zničena zkušenostmi nebo novými vjemy. Jakmile pochopíte pravý charakter své identity, rozplynou se vaše obavy z telepatie a z toho, že vaše identita bude smetena a přehlušena myšlenkami a názory ostatních.

Duše vytváří svět takový, jaký je

Žádný psychologický systém není uzavřený, nehledě na to, jak se projevuje ve vašem světě. Duše [tj. duch] je cestovatel, ale je to také tvůrce všech vašich zkušeností a cílů. Vytváří svět takový, jaký je »

Takový je pravý charakter psychologické bytosti, jejíž jste součástí. V dalších kapitolách vám prozradím několik praktických metod, jak odhalit své skryté schopnosti a využít je pro svůj rozvoj a potěšení.

Vědomí není ve své podstatě založeno na protikladech dobra a zla, kterými se tolik zabýváte. Stejně tak ani duše. To ale neznamená, že ve vašem a v některých dalších systémech problém dobra a zla neexistuje. Duše si příliš dobře uvědomuje, že dobro a zlo jsou pouze dva různé projevy jedné reality.

Pozn. redakce: Dualita prostě je základem této fyzické 3D reality, díky ní vlastně tato realita existuje, proto se jí nemůžeme vyhnout — jen je třeba chápat jak naše vědomí funguje: Jako ego a duch v jednom „domě“ součtové duše »

Znovu zdůrazňuji, že všechna slova a zvuky, které se mi tak těžko vyslovují, by vám byly daleko jasnější, kdybyste je vnímali intuitivně. Nedokážete cestovat svým fyzickým tělem a hledat zde svoji identitu, ale můžete cestovat svým psychologickým já.

Vnitřní sebeobjevování skýtá mnoho divů a překvapení, kterým neuvěříte, dokud se nevydáte na cestu za svým já.

Možná nebudete schopni vyjádřit své poznání slovy, ale to nijak nesnižuje a neznehodnocuje cenu ani platnost zkušenosti, kterou získáte, když se podíváte dovnitř.

Můžete to nazývat duchovním, psychologickým nebo duševním sebeobjevováním. Nemusíte nic hledat, v tomto ohledu není co najít. Duše není ztracená, to vy jste se ztratili.

-pokračování-


Zdroj:

  • http://pragma.cz/kniha/sethovy-promluvy/kategorie/esoterika
SETHOVY PROMLUVY, Jane Roberts
SETHOVY PROMLUVY,
Jane Roberts

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>