Seth, bytost bez fyzického těla, mluví o poznání, které je pro člověka nejdůležitější. Sami si vytváříme svět, který známe. Co je vědomí? 26

Pokračujeme v našem seriálu a navazujeme na předchozí díly o podstatě lidské duše a naší reality »

Blížíme se do finále naší velké série o duši, o podstatě člověka a lidského vědomí » Poznání, o kterém budeme mluvit, začíná být čím dál více fantastičtější. Doufáme že si držíte klobouky? ;-) Věříme ale, že pro ty, kteří si tuto sérii textů prošli celou, již nebude nic z následujících informací fantastické — naopak velice logické a osvobozující! Kdo je tu poprvé, tomu srdečně doporučujeme, aby začal od prvního dílu, jinak mu hrozí nepochopení…

Toto poznání není zdánlivě „fantastické“ snad proto, že by šlo o fantazii — nýbrž právě proto, že tyto znalosti jsou na Zemi již dlouho zapomenuty a v současnosti jsou navíc záměrně i potlačovány. Správnou námitkou je: „To je přece nesmysl, kdo by tady skrze věky utajoval takovou zásadní věc? A jak by se mu to mohlo podařit?“ Odpověď je překvapivě jednoduchá: Jde o snahu o mentální zotročení lidstva. Utajením těchto informací získali vládci planety slaboduché otroky, kteří povětšinou ani netuší že jsou zotročeni — a v tom je právě vtip a účinnost tohoto zotročení! Otrok, který neví že je otrokem, nemá potřebu někam utíkat nebo se od něčeho osvobozovat — když ani netuší od čeho by se měl osvobozovat — natož aby chápal že existuje jiná, daleko svobodnější realita, než ta iluzivní, kterou v tento okamžik vnímáme skrze 5 smyslů těla.

Osvěžíme si teď Sethovu přednášku a přidáme k ní příště i další části. Zamyslíme se spolu s ním mj. nad významem tzv. náboženství. Především se ale podíváme z trochu jiného úhlu pohledu na poznání pro člověka nejdůležitější — na téma, kterému se tento web věnuje dlouhodobě — na téma, které bychom mohli nejlépe charakterizovat sloganem poznejte sami-sebe a poznáte všechno »

Úhel pohledu je jiný, terminologie se někdy liší, nicméně sami můžete poznat, že autor poukazuje na tu stejnou věc, které je věnován i tento web… ano, pravda je jen jedna!

Kdo je to prorok?

Nejdříve malá vsuvka pro ty, co jsou stejně jako já, formováni přísně křesťanskou výukou a světonázorem. Už jsem se v seriálu „Tajnosti církve“ zmínil o biblické definici toho, kdo je to prorok. Také jsem naznačil, že církve ve snaze z nás udělat ovce, nás vší silou přesvědčují o tom že jejich nauka je jedině správná, jednou provždy daná a neměnná. S tím souvisí fakt, že ovečkám manipulativně podsouvají přesvědčení o tom, že prorokování v moderních časech je obecně špatně. S oblibou zametají taková moderní prorocká sdělení pod koberec, mumlaje cosi o falešných prorocích atp. Je to ale poněkud jinak. Proč myslíte, že je na Zemi například stále více mediálně nadaných lidí, hlavně dětí?

16 Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka [Jóela]: 17 “I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. 18 I na své otroky a na své otrokyně [v oněch dnech] vyleji ze svého Ducha, [a budou prorokovat]. 19 A dám divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, [krev a oheň a sloupy dýmu]. (Skutky apoštolů 2, 16-19)

Zopakuji jen, že proroci byli samozřejmě posíláni po celou dobu existence lidstva, dnešní časy nevyjímaje! Bohužel ne všechna prorocká a tzv. mediální sdělení jsou čistá. Nejlepší je použít na hodnocení daných sdělení své srdce a intuici… Moje intuice je s níže uvedeným sdělením spokojená. Ale posuďte sami…

Kniha Seth speaks (Sethovy promluvy) vznikala ve spolupráci s médiem, které převádí myšlenky nehmotného autora do slov. V tomto životě se médium jmenovalo Jane Roberts, v Sethově textu se nazývá Ruburt.

Bytosti, které neexistují, nemohou psát knihy, na tom se jistě shodneme… Odhoďme nyní předsudky a posuzujme následující citovaný text svým srdcem a intuicí.


1. Seth mluví

Možná si myslíte, že jste fyzické bytosti uvězněné ve svém fyzickém těle. Pokud budete věřit, že vaše existence závisí na tělesné podobě, pak vám hrozí nebezpečí zániku, protože žádná fyzická forma neexistuje věčně a tělo, i když v mládí krásné, ztrácí věkem své kouzlo a energii. Ztotožníte-li se se svým mládím, intelektem nebo úspěchy, pak vám musím sdělit bolestnou pravdu, tyto hodnoty jsou pomíjivé.

Rád bych vás vyvedl z mylných iluzí, v podstatě nejste o nic hmotnější než já [Seth].

Vzal jsem na sebe a posléze opustil více těl, než si jen dokážete představit. Bytosti, které neexistují, nemohou psát knihy.

Existuji tedy naprosto nezávisle na fyzické formě stejně jako vy. Vědomí vytváří formu, ne naopak.

Všechny osobnosti mají ne-fyzickou podstatu. Jste příliš zaneprázdněni každodenními záležitostmi, že si neuvědomujete tu část sebe sama, jejíž síla je daleko vyšší a nadřazenější té, která se projevuje ve vašem běžném já. Každý z vás si prošel několika dalšími životy » Hlubší poznání je skryté ve vás, i když si ho v tuto chvíli neuvědomujete.

Pevně doufám, že vám pomohu objevit vaše intuitivní „já“ a přinést poznání, které je pro vás nejdůležitější.

Tato kniha se vám bude snáze číst, budete-li se ptát, kdo jste vy, namísto toho, kdo jsem já. Nikdy na to nepřijdete, pokud nepochopíte pravý charakter osobnosti a podstatu vědomí.

Jste-li pevně přesvědčeni, že vaše vědomí je uzamčeno někde uvnitř vaší lebky a nemá sílu z ní uniknout, máte-li pocit, že vaše vědomí končí s hranicemi vašeho těla, pak se podceňujete a budete mne považovat za pouhý přelud, iluzi.

Nejsem však o nic větší iluze než vy.

Upřímně vám říkám (úsměv): Jsem starší než vy, alespoň věkem, jak jej znáte vy. Pokud by se kvalita autora hodnotila podle věku, pak bych dostal medaili. Jsem osobnost, která už není závislá na fyzickém světě. A jako takový mám povědomí o pravdě, kterou jste už zapomněli. Snad se mi podaří vám ji připomenout.

Nehovořím k té vaší části, kterou máte na mysli a kterou znáte, ale naopak k té, kterou jste dosud nepoznali a kterou do jisté míry zapíráte či zapomínáte. A právě ta čte tuto knihu spolu s „vámi“.

Nejste polapeni časem

Nastal čas se osvobodit z 5smyslového vězení naší mysli!
Nastal čas se osvobodit z 5smyslového vězení naší mysli!

Nejste polapeni časem jako moucha v uzavřené lahvi, jejíž křídla ztrácejí význam. Nevěřte fyzickým smyslům podávajícím obraz vaší reality » Jsou to lháři, kteří vám povídají pohádky. Někdy jste daleko moudřejší, tvořivější a znalejší, když sníte, než když se ze snu probudíte. Pravděpodobně stále pochybujete o tom, co se vám snažím sdělit, ale doufám, že v konečné fázi uvěříte, že mluvím čistou pravdu.

Pravda, kterou vám sděluji, je opakována již po staletí, znovu a znovu. Doufám, že vám objasním to, co bylo po léta zkreslováno. Nabízím vám svou originální interpretaci, protože žádné poznání neexistuje samo o sobě. Každá informace je vlastně interpretace pravdy osobností, která ji nese a předává.

Sami si vytváříte svět, který znáte

Původně jsem byl učitel, ale nikdy ne básník. Mým posláním je šířit poznání: sami si vytváříte svět, který znáte. Dostali jste strašlivý dar, a to schopnost promítat své myšlenky ven do fyzického světa.

Pozn.: Není samozřejmě náhodou, že tento výrok je naprosto v souladu s tím, co se snaží lidem ukázat i ragauian »

To jde ruku v ruce s odpovědností. Mnoho z vás má tendenci chválit se za své úspěchy a vinit Boha, osud či společnost za své nezdary. Tímto způsobem lidstvo přenáší své viny a chyby na Boha, ten je však už unaven návalem stížností. Pravda je taková, že každý z vás si sám vytváří svůj materiální svět, radosti i starosti, které jsou součástí vaší pozemské existence. Dokud si neuvědomíte, že jste sami tvůrci své existence, budete odmítat přijmout tuto odpovědnost.

Co je vědomí?

Vědomí je způsob vnímání různých dimenzí reality a to, které znáte, je vysoce specializované. Díky svým smyslům vnímáte trojrozměrný svět, ale ve své podstatě jste schopni vnímat i jiné, stejně platné dimenze. Nikdy by vás nenapadlo ztotožnit se s jednou částí těla a ignorovat ostatní, ale děláte stejnou věc (smích), když věříte, že vaše egoistické já » nese tíhu vaší identity.

Nejste pytel z masa a kostí, slepený z chemických prvků. Vaše vědomí není žádná prchavá látka vzniklá náhodným sloučením chemických složek. Nejste samostatné odnože materiální hmoty. Vaše vědomí se po smrti nerozplyne jako obláček kouře.

Vnější ego, vnitřní ego a božská jiskra

Vy sami vytváříte své fyzické tělo. A nejen symbolicky. To si však vaše vědomá mysl, jak ji znáte, neuvědomuje, proto se neztotožňujete s vnitřní stránkou sebe sama. Je jednodušší ztotožnit se s tou částí, která sleduje televizi, vaří nebo pracuje, s tou, o které si myslíte, že ví, co dělá.

Ta zdánlivě nevědomá stránka vaší bytosti je však mnohem moudřejší a právě na ní závisí vaše nesmrtelná existence.

Je dostatečně vědomá a bdělá, ale vy jste natolik orientovaní na fyzickou realitu, že nejste schopni naslouchat jejímu hlasu.

Nechápete, že je to velká psychická síla, ze které vychází vaše fyzicky orientované já. Toto zdánlivé nevědomí nazývám „vnitřní ego“, protože řídí všechny vnitřní funkce. Usouvztažňuje informace, které nepřicházejí skrze smysly, ale jinou cestou. Jde o vnitřní vnímání reality vymykající se trojrozměrnému světu. Ve své paměti uchovává všechny své předchozí životy. Nahlíží do subjektivních dimenzí, kterých je doslova nekonečné množství a z nichž vychází všechna objektivní realita.

„Vnější ego“ a „vnitřní ego“ pracují nezávisle na sobě. Jedno vám usnadňuje pohybovat se ve vašem pozemském světě, druhé umožňuje vnitřní vnímání, bez kterého by vaše fyzická existence nebyla možná.

Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!
Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!

Pozn. redakce: To, co Seth označuje jako „hlubší identita“ nebo také „duše“, je to stejné co ragauian.cz dlouhodobě označuje názvy „božská jiskra“ alias „duch“ alias velké „Já“ » Prosím, mějte to při čtení na paměti — není zde žádný rozpor!

Je zde však ještě další stránka, hlubší identita, která formuje obojí, vnitřní i vnější ego, a rozhoduje o tom, zda budete v tomto okamžiku a na tomto místě fyzickou bytostí. Je to jádro vaší identity, psychické semínko, ze kterého vyrůstáte, multi-dimenzionální osobnost, jejíž jste součástí. Pokud vás zajímá podvědomí, jak označují psychologové styčný bod mezi vnějším a vnitřním egem, musíte si uvědomit, že pro vaše já neexistují žádné skutečné hranice.

Nikdy nemůžete pochopit sami sebe ani přijmout moji nezávislou existenci, pokud se nezbavíte myšlenky, že osobnost je pouze vědomí existující „teď a tady“ [v 3D časoprostoru].

Její jednotlivé části však k sobě nejsou svázány jako vlákna jednoho provazu. Lze je přirovnat spíše k jednotlivým slupkám cibule či dílkům pomeranče. Jsou spojeny jedním životem. Jedná se o různé roviny reality, pramenící ze stejného zdroje. Tím nechci srovnávat osobnost s pomerančem ani cibulí, jen bych rád zdůraznil, že vyrůstají zevnitř ven stejně jako fragmenty vašeho vnitřního já.

Vaše vlastní já, které důvěrně znáte, je pouhým zlomkem vaší identity

Z pohodlnosti se uzavíráte multidimenzionální vnitřní komunikaci vycházející z nejmenších částic vašeho těla. Jako fyzické bytosti jste do jisté míry součástí jiného vědomí. Vaše já není nijak omezeno. Neexistuje nic, co by omezovalo jeho možnosti.

Omezujete se jen svou vlastní ignorancí. Ztotožňujete se pouze se svým egem, čímž ztrácíte vrozené schopnosti. Můžete to popřít, ale realitu nezměníte. Člověk je multidimenzionální osobnost. Přesto mnoho lidí schovává hlavu do písku trojrozměrné reality a předstírá, že jiná neexistuje.

Fyzický svět je iluze, pro ego zdánlivě reálná, díky vnímání 5 smysly naladěnými na velmi úzký rozsah frekvencí

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací. — Dále, je třeba si uvědomit a ZDŮRAZNIT: Spektrum pokračuje dál a dál vlevo i vpravo od grafu, nejsou zde zakresleny rozhodně všechny existující frekvence! — Odtud plyne i další fatální materialistický omyl, když se lidem pokoušejí nakukat, že prý co oni nedokážou změřit, tak to prý neexistuje. Jsou trapní jako sáňky v létě ;-)
Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací. — Dále, je třeba si uvědomit a ZDŮRAZNIT: Spektrum pokračuje dál a dál vlevo i vpravo od grafu, nejsou zde zakresleny rozhodně všechny existující frekvence! — Odtud plyne i další fatální materialistický omyl, když se lidem pokoušejí nakukat, že prý co oni nedokážou změřit, tak to prý neexistuje. Jsou trapní jako sáňky v létě ;-)

Od této chvíle budu v souvislosti s fyzickým světem, ke kterému se vnější ego vztahuje, používat termín „iluze“. Fyzická forma je jedna z iluzí, které si osvojujete a stávají se realitou. Vaše fyzické smysly vám umožňují vnímat iluze, protože jsou na ně velice zvláštním způsobem naladěny » Vnímat realitu ve skutečné podobě si vyžaduje jiný druh pozornosti a jemnější manipulaci, než mohou fyzické smysly nabídnout.

Ego je jako žárlivý bůh, který slouží jen svým zájmům. Nepřipustí jinou realitu než tu, která je pro něj nejpohodlnější a nejsrozumitelnější. Původně měl pomáhat člověku, ale stal se tyranem.

Není ještě vše ztraceno, jak by se snad zdálo. Ego není ve své podstatě tak strnulé, je ochotno se učit a jeho zvědavost mu lze přičítat k dobru.

Váš názor na realitu je velmi omezený a vaše ego udělá vše proto, aby vás udrželo v tomto malém uzavřeném prostoru přijaté reality.

Pokud uvolníte prostor intuici a instinktům, ty následně přesvědčí fyzicky orientovanou stránku vaší osobnosti o dalších dimenzích existence…

O charakteru vědomí všeobecně

Seth pokračuje: Mým cílem je seznámit vaše egoistické já s poznáním, které si větší část vašeho vědomí uvědomuje, ale které jste dosud ignorovali. Pozorujete vnější svět, vesmír a vykládáte si realitu podle informací, které se k vám dostávají „vnějšími smysly“. Já se nyní objevím, obrazně řečeno, ve fyzické podobě a půjdu vás hledat uvnitř vás samotných. Popíšu vám skutečnost a zkušenost, kterou jste v současné chvíli příliš fascinováni.

Jste natolik zaujati fyzickou realitou, že jste ve stejně hlubokém transu jako žena skrze kterou píšu tuto knihu. Veškerou svoji pozornost soustředíte velmi zvláštním způsobem na jeden světlý bod, který nazýváte realitou.

Všude kolem vás jsou však další reality, ale vy je ignorujete. Zadupáváte veškeré podněty, které z nich přichází. Máte k tomu jistý důvod, ale je na čase se začít probouzet.

Mým cílem je otevřít vaše vnitřní oči.

-konec citátu-

Tolik z kapitoly 1. a nyní se podíváme na kapitolu 21, na část, kde se upřesňuje vztah mezi vnitřním a vnějším fyzickým světem, mezi mikrokosmem a makrokosmem člověka. Možná už víte, že tento web vás opakovaně slovy Ježíše i ragauiana upozorňuje o nutnosti hledat cestu dovnitř sebe, dovnitř svého mikrokosmu:

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Seth v kapitole 21 mj. vysvětluje, že vnější svět je POUZE nedokonalým ODRAZEM toho vnitřního. Mohli bychom to přirovnat k jakési učební pomůcce. Nicméně nastal čas dospět a podívat se „za zrcadlo“!

A mimochodem — pravděpodobně znáte Kristovo podobenství „o třísce v oku“ cizím a svém — pokud se zamyslíte, pochopíte že toto podobenství mluví o tom stejném PRINCIPU ZRCADLENÍ! Nenechte se oblbovat zavádějícími církevními výklady, prociťte si podobenství srdcem i myslí a jasně uvidíte, jak Kristus říká, že VÁŠ vnitřní postoj VÁS SAMOTNÉ bude soudit… Vaši bližní jsou vaším zrcadlem, proto chcete-li být v pohodě, změňte sami-sebe! Je to jen zdánlivý paradox. Důkaz každý nalezne v sobě, při praktikování této změny:

1 Nesuďte, abyste nebyli [od]souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. 3 Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš?

Možná vám citované Sethovo vysvětlení pomůže pochopit, proč byste Kristovo i ragauianovo slovo měli vzít vážně:

21. Význam náboženství

Vnitřní uvědomění se vždy odehrává v rámci celého já… Poznání multidimenzionální existence neprobíhá pouze na pozadí vaší současné vědomé aktivity. Každý jedinec si intuitivně uvědomuje, že jeho existence není omezena na trojrozměrný systém. Poznání dalších dimenzí vychází z nejniternějšího jádra Bytí, je promítáno ven a mění vše, čeho se dotýká » Toto poznání dodává určitým prvkům fyzického světa na intenzitě, čímž převyšují ostatní. Vnitřní poznání si hledá místo ve fyzickém světě, je překládáno do fyzického systému.

Každý člověk má v sobě vnitřní poznání a hledá jeho důkaz ve fyzickém světě.

Vnější svět je nedokonalým odrazem toho vnitřního. Vnitřní poznání lze přirovnat ke knize o rodné zemi, kterou si s sebou berete na cestu do zahraničí.

Lidé se rodí se snahou realizovat svůj vnitřní svět, i když si uvědomují, jak odlišný je od prostředí, ve kterém žijí.

V každém jedinci se odehrává vnitřní psychické drama, které je promítáno ven… každé fyzicky orientované já se cítí osamoceně, když nezná svůj původ, cíl a smysl své vlastní existence. Je to dilema, které ego řeší především v raných stadiích své existence. Odpovědi hledá ve vnějším prostředí, v rámci fyzické reality. Zároveň však vnímá hluboké, stálé, ale nepochopitelné spojení s ostatními částmi svého já, které nepodléhají jeho nadvládě…

…hledá důkazy vnitřního poznání ve fyzickém prostředí. Vnitřní já podporuje ego. Formuje pravdu do fyzicky orientovaných dat, se kterými ego dokáže pracovat. Ty pak promítá ven, do fyzické reality. Materializovaná pravda je pro ego lépe pochopitelná a přijatelná…

-konec citátu-

To, co právě bylo řečeno, lze říci jinými slovy i tak, že vědomí zažívá samo-sebe, Země byla stvořena jako velmi specializované „místo pro zážitky“. Aby se tohle mohlo prožívat, byla jistá část vědomí (malé já neboli ego, ženská energie) oddělena od Jednoty a začala pozorovat vnější svět a vykládat si realitu JEN podle informací, které se k ní dostávají „vnějšími smysly“.

Mnozí se dopracovali k intuitivnímu poznání tohoto principu — toho, že toto iluzorní vnímání „vnějšími smysly“ skutečně funguje a náramně si ty zážitky zde na Zemi užívají s myšlenkou, že prý „vlastně není až tak důležité, jak používají svou svobodnou vůli“, jelikož v příští inkarnaci to mohou udělat jinak, duše žije dál a vlastně o nic nejde…

Má to ovšem háček. Toto „místo pro zážitky“, tato „škola“, tento „výcvikový tábor duší“ na Zemi má omezenou životnost, ostatně jako všechno ve fyzickém hmotném vesmíru.

 

Lidská součtová duální duše proto není věčná » Jednoduše proto, že její existence je spojena s touto fyzickou realitou. A až na tzv. Konci věku skončí „životnost“ tohoto matrixového pozemského systému — a podle zmínek proroků mimo jiné skončí i astrální sektor pozemského planetárního vězení — tak duše, která nedokončila svůj duchovní vývoj, nebude po odložení těla schopna samostatného fungování… Proroci o tomhle faktu mluví jako o Druhé smrti:

7 Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8 Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.” (Zjevení 21:7-8 Český studijní překlad)
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Pokud se tomu chcete vyhnout, musíte zvítězit… Zvítězit sami v sobě, sami nad sebou a přivést své dvě „já“ a „Já“ k opětovnému sjednocení, do vzájemné rovnováhy. Teprve pak vám Bůh bude Bohem a vy jemu synem, ne dříve! Je proto dobré včas „udělat kosmickou maturitu“ v sobě-samém a odebrat se do trvalejších „příbytků“ dříve, než vám bude cesta vývojem v hmotných světech odříznuta.

Ježíš řekl: „V domě mého Otce jsou mnohé příbytky.“ (Jan 14:2)

PS: Vězte prosím že výše zmíněné znalosti Kristus skutečně přinesl a byly součástí originálního křesťanství. Jisté zapomenuté střípky těchto původních informací jsou k nalezení i v kanonické církevní Bibli. Pojďme spolu co nejblíže ke zdroji a nechme promluvit Ježíšova bratra a prvního vůdce prvotní církve, Jakuba Spravedlivého:

6 A jestiť jazyk jako oheň a svět nepravosti. Takť jest, pravím, postaven jazyk mezi údy našimi, nanečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození našeho, jsa rozněcován od ohně pekelného. (Jakub 3:6)

Podrobnější informace o původním Kristově učení, které papežská církev zlikvidovala, lze nalézt v díle jednoho z tzv. církevních otců Órigena. Samozřejmě se církev pokusila toto dílo zlikvidovat také, ono ale šťastnou „náhodou“ uniklo upálení:

Vědecké důkazy

Je vtipné, že dokonce i současná „věda“ odhalila mnoho z toho, o čem mluví Seth. Ano vážení a milí, existují mnohé fyzické důkazy ve formě seriózních vědeckých pokusů kvantové fyziky. Jsou natolik úžasné, že byste je rozhodně neměli minout na cestě hledání svého pravého já — a věříme že jste nahlédli do předchozích částí, které tyto poznatky detailněji vysvětlují, včetně odkazů na vědecké zdroje.

Přestože tato iluzornost našeho světa je dokázána moderní vědou, přesto je společností ignorována a lidské děti jsou na školách vší silou programovány tak, aby jejich pozornost po celý život neopustila ani na okamžik onen zmíněný jeden světlý bod, aby je ani náhodou nenapadlo, že svou pozornost mohou zaměřit i jinam, mimo vězení 5 fyzických smyslů. Všimli jste si?

-pokračování-


Zdroj:

  • http://pragma.cz/kniha/sethovy-promluvy/kategorie/esoterika
SETHOVY PROMLUVY, Jane Roberts
SETHOVY PROMLUVY,
Jane Roberts

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>