Co je to lidská duše doopravdy? A co je to duch? Vědecké důkazy o existenci duše v člověku. A co na to říká Bible?

Stále narážím mezi lidmi na nepochopení pojmů duše a duch — a to i ze strany těch, kteří jinak existenci lidské duše uznávají a pracují běžně s touto vědomostí — jako třeba v následujícím článku certifikovaného psychologa Jana Cindlera o emocích, které poškozují zdraví: Zmíněný text obsahuje mnoho pravdy o tom, jak fyzické problémy těla souvisí s energetickým stavem duše… ano vážení a milí, všechno je to o energii… o energii jde až v první řadě!

Jan Cindler ve svém textu mj. říká, že duše je v těle člověka umístěna na solar plexu… není to ale pravda. Ačkoliv určitě jde o výborný text, který obsahuje mnohé pravdy, je v něm také tato velká nepřesnost.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Duše není spojena s třetí čakrou na solar-plexu! Třetí čakra je sídlem vědomí těla, kterému se někdy říká také ego…

Ego je totiž JEN JEDNA POLOVINA duše. Popisuje to známá symbolika jin-jang: Duše, to je celý jin-jang — a ideálně v rovnováze! Ego je JEN černá POLOVINA — jin. To je část, která je skutečně identifikována s tělem, a někdy se této jinové části říká EGO, nebo též malé já, nebo také VNITŘNÍ DÍTĚ »

Abychom v tom udělali trochu jasněji, musíme se odhodlat k hlubší analýze tohoto problému. Poznání okolo duše je dnes již velmi dobře doložené a dosvědčené. První stopou a důkazem jsou vědecky doložené výpovědi o převtělování duše — tak, jak jsme důkladně doložili v sérii textů o tzv. reinkarnaci duší »

Dalo by se říci, že tyto důkazy samy o sobě by postačily. My máme ovšem mnoho dalších potvrzení a důkazů pro Pravdu. Začneme u biblického pohledu, jelikož i ten bývá církvemi chybně vysvětlován.

Co říká o lidské duši Bible?

Slovem „duše“ se v Bibli překládá hebrejské slovo „nefeš“ (נֶפֶשׁ) a řecké slovo „psyché“ (ψυχη). Hebrejský výraz doslova znamená „tvor, který dýchá“ a řecký výraz znamená doslova „živá bytost“.

Adam duši nedostal — Adam „se stal živou duší“

V Bibli se píše, že když Bůh stvořil prvního člověka Adama, tento „člověk se stal živou duší“. (1. Mojžíšova 2:7, Český studijní překlad) Adam duši nedostal, on se živou duší neboli bytostí stal. Bůh vdechl svého ducha do hmotné bytosti „z prachu Země“… a tento duální celek se stal člověkem. Slovo „duch“ podle Bible označuje jistou sílu nebo energii, která dává tělu život, nebo jinak řečeno dech života — důkladněji to vysvětlujeme níže v kapitole o tom co je „duch“.

Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší. (1. Mojžíšova neboli Genesis 2:7)

Mimochodem, velmi zajímavý je tzv. Darbyho překlad. Označení tvůrců člověka jako Jehova Elohim (to je množné číslo!) je daleko nejpřesnější ze všech… Darby se velmi upřímně snažil zachovat přesný význam z původních zdrojů, naučil se originální biblické jazyky a překládal přímo z nich:

And Jehovah Elohim formed Man, dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and Man became a living soul. (Genesis 2:7, A New Translation by John Nelson Darby out of the original Hebrew and Greek, 1890.)

Duše je jasně celý živý tvor, celá naše bytost, ne jen něco uvnitř, co přežívá smrt těla.

Z Bible tedy zcela jednoznačně vyplývá, že lidská duše je celá bytost! Tady můžeme vidět první a zásadní církevní klam — běžný křesťan je totiž formován a programován zhruba takovouto ideologií (zjednodušeně a s mírnou nadsázkou): Musíte být hodní, poslouchat pana faráře, chodit do kostela, platit desátky a pak máte šanci že si tu svou duši schovanou tam někde uvnitř zachráníte. Jsme přesvědčováni, že duše je něco neviditelného uvnitř nás, něco co zachráníme, když budeme poslušní církevních autorit. Ani slovo o tom, že vy sami jste tou duší, kterou byste měli zachraňovat. A vší silou nás udržují v slepé víře, že bez církve to nejde. Jenže Bible mluví zcela jasně: Duše je celý tvor, celá naše bytost, ne jen něco uvnitř, co přežívá smrt těla! A toto poznání významně rozšiřuje možnosti, jak pro tu svou duši něco udělat…

Órigenés v autentické nejstarší křesťanské teologii nazývá duši „něčím uprostřed mezi slabým tělem a vůli majícím duchem“. Není to v rozporu s výše uvedeným — dá se na to dívat i tak, že duše je prostě spojením mezi tělem a duchem. Není proto náhodou, že ji Ragauian ve svých textech nazývá součtovou duší — tím, co je schopno do sebe pojmout samostatné programy emitované jak egem, tak duchem. V Genesis tedy Elohim spojují tělo a ducha — člověk se stává živou duší »

Duše člověka může zemřít

Úplně nejdůležitější vyjádření o smrti duše máme v Janově Zjevení — prorok používá výraz „druhá smrt“ pro označení smrti duše. Proč druhá? Označení „první smrt“ je evidentně vyhrazeno pro smrt těla tak, jak ji lidé běžně znají.

5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ Řekl také: „Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“ 6 Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. 7 Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. 8 Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“ (Zjevení 21)
10 Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. 11 Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. 12 Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž Kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. 13 Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. 14 Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. 15 Kdokoli nebyl nalezen zapsán v Knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

Selská logika nám říká, že ono „hořící jezero ohně a síry“ bychom mohli ztotožnit s církevním tzv. peklem… Je zde zdánlivý rozpor mezi věčností a smrtí… tento ovšem můžeme snadno vysvětlit tak, že věčná duchovní bytost má jinou časovou perspektivu než smrtelný člověk… prostě jedna z mnoha nepřesností v překladu.

Nejdříve se tedy říká z perspektivy smrtelníka „na věky věků“. A pak se mluví o DRUHÉ SMRTI. Je pozoruhodné, že tuto Druhou smrt má podstoupit i sama smrt: „Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera spolu se všemi nezapsanými v Knize života.“

Mně dává smysl představa, že tzv. Věčný život existuje mimo čas… i kvantová fyzika říká že čas je jen jedním z rozměrů tohoto světa… naopak DRUHÁ SMRT DUŠE, tedy konec její existence, je v našem časoprostoru viděn jako věčnost… tak bych vysvětlil ony zdánlivé časové nelogičnosti ve Zjevení….

Co dělá lidská duše „mezi životy“?

Po smrti těla, ve stavu „mezi životy“ duše přebývá v tzv. jemnohmotném světě, o kterém nás informují mnozí proroci. Pokud byste je snad chtěli obvinit z vymýšlení a požadovali byste nějaké důkazy… pak vám musím sdělit špatnou zprávu pro všechny „nevěřící Tomáše“, kteří věří papežské pohádce o tom, jak duše zemřelých údajně spí v hrobě… Špatnou v tom smyslu, že toto tvrzení o životě duše „mezi životy“ DOKAZATELNÉ SKUTEČNĚ JE… dokládají je velmi mnohá svědectví. Jsou to např. svědectví lidí, kteří se při tzv. zážitcích blízké smrti (NDE) setkávají s bytostmi z tohoto prostoru, často jsou to dříve „zemřelí“ příbuzní, kteří je informují v jakém stavu se nacházejí apod.

Ale nejlepšími důkazy jsou právě svědectví malých dětí — svědectví a reálné informace, které si tyto děti rozhodně nemohly vymyslet. Možná víte, že jsme pro vás na toto téma již připravili důkladnou analýzu a souhrn informací »

Royal Hawaiian Hotel in Honolulu, Hawaii
Royal Hawaiian Hotel in Honolulu, Hawaii

Mně osobně nejvíce baví ta svědectví ve kterých mrňavé děti vypráví rodičům jak si je před svým početím vybraly — např. malilinkatý James Leininger vyprávěl šokovaným rodičům o jejich jistě vzrušujících romantických plážových líbánkách u „velkého růžového hotelu“ na Havaji… přesně těch, kdy došlo k jeho početí — a nemusím dodávat, že zhruba pětiletým dětem se samozřejmě nevypráví příběhy o oplodnění maminky ;-) a ten malý kluk si prostě ty detaily nemohl vymyslet »

Další výroky z Bible o smrti duše

Pak tu máme přehršle dalších výroků z oficiální Bible o kterých se někdy říká, že dokládají smrtelnost duše. Jako důkaz smrtelnosti duše je to ovšem diskutabilní, s výjimkou Ezekiela:

Vždyť mně patří všechny duše, patří mi jak duše otcova, tak i duše synova. Duše, která hřeší, ta zemře. (Ezechiel 18:4)

Zde je několik příkladů, které zní spíše jako organizační společenská a rituální pravidla — mluví se tu o trestu ve formě smrti (vyhlazení) duše: 2. Mojžíšova 12:15, 19; 3. Mojžíšova 7:20, 21, 27; 19:8, Kralická bible. Takový člověk „umře“: 2. Mojžíšova 31:14, Kralická bible. Opět musíme využívat Kralickou bibli, ostatní překlady jsou evidentně nepřesné.

Za sedm dní přesné chleby jísti budete, a hned prvního dne vyprázdníte kvas z domů vašich; nebo kdožkoli jedl by co kvašeného od prvního až do sedmého dne, vyhlazena bude duše ta z Izraele. (Exodus 12:15, CSBKR)
Protož ostříhati budete soboty, nebo svatá jest vám. Kdož by ji poškvrnil, smrtí umře; a kdo by koli dělal v ní dílo, vyhlazena bude ta duše z prostředku lidu svého. (Exodus 31:14, CSBKR)

Ze způsobu, jakým se zde slovo „duše“ používá, můžeme odvodit, že v tomto případě je duše použita ve významu „celý člověk v těle“… respektive nepřesně jako synonymum pro fyzické tělo… resp. pro bytost žijící v této 3D realitě.

Toto nepřesné synonymní použití je evidentně odvozeno od dříve uvedeného faktu že lidská duše je celá bytost! Myslí se tedy fyzický trest a je evidentně míněna jen fyzická hmotná část duše…

Co značí výraz „duch“? Duše a duch nejsou totožné výrazy!

Uvažujme nyní o tom, jak se v Bibli používá výraz „duch“. Někteří lidé si myslí, že „duch“ je jen jiným výrazem pro „duši“… má to z větší části na svědomí církevní manipulace, která tyto nuance a podrobnosti ze svého učení vymazala. Rozdíl mezi těmito dvěma různými výrazy byl z církevního učení oficiálně vyškrtnut poměrně nedávno, aby náhodou nepřivedl nějaké přemýšlivé ovečky na skutečnou cestu k Bohu.

Duše a duch rozhodně nejsou totožné pojmy. Bible objasňuje, že „duše“ a „duch“ jsou dvě různé věci. V čem se od sebe liší?

 • člověk „se stal živou duší“, bytostí, oživeným hmotným tělem
 • „duch“ označuje něco, co dává tělu život — tedy životní sílu

Když pisatelé Bible píší o „duchu“, používají hebrejské slovo „ru′ach“ nebo řecké slovo „pneu′ma“. Význam těchto slov je vysvětlen v Písmu samotném. Například v Žalmu 104:29 se píše: „Jestliže odejmeš jejich ducha [ru′ach], vydechnou naposled a jdou zpět do svého prachu.“

Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. (Jakub 2:26, CSP)

Ježíšův bratr » Jakub 2:26 říká, že „tělo je bez ducha [pneu′ma] mrtvé“… „duch“ evidentně označuje něco, co dává tělu život. Bez ducha je tělo mrtvé. Proto se výraz ru′ach v Bibli překládá nejen slovem „duch“, ale také slovem „síla“ neboli životní síla. Například o potopě v Noemových dnech Bůh řekl:

A hle, já přivedu potopu, vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života [ru′ach]. Všechno, co je na zemi, zahyne. (Genesis 6:17, CSP)

Slovo „duch“ tedy zřejmě označuje jistou sílu nebo energii (někdy se píše též životní božskou jiskru), která dává život všem tvorům.

O smrti člověka je v Kazateli 12:7 napsáno:

Až se navrátí prach na zem tak, jak dříve byl, a duch se navrátí k Bohu, který jej dal. (Kazatel 12:7)

Když duch neboli životní síla opouští tělo, člověk umírá a jeho tělo se vrací tam, odkud vzešlo — do země. (Job 34:14, 15; Žalm 36:9)

14 Kdyby zaměřil svou pozornost jen na sebe a vzal zpět k sobě svého ducha a svůj dech, 15 všechno tvorstvo by společně naposled vydechlo a člověk by se obrátil v prach. (Job 34:14-15)

Ne ne, výrazy duše a duch nejsou totožné!


Jaká je podstata lidské duše? Fyzikální důkaz o duši a vztah mezi energií a hmotou

Mnoho moderně materialisticky vzdělaných lidí se nejspíše zeptá: A jaké podstaty tedy je duše, když ji nejsme schopni vidět ani dostupnými metodami nějak detekovat? Jak jsme si už ukázali, máme velmi mnoho svědeckých výpovědí o existenci duše před / i po smrti člověka, o duši existující nezávisle na těle a mozku… existuje tedy nějaký vědecký koncept, který by dokázal popsat toto doložené a dokázané chování?

Prvním krokem je uvědomit si podstatu naší reality a našeho vnímání tohoto 3D světa. Pro začátek se pokusíme o co nejstručnější shrnutí vědeckým poznatků.

atom-model-carol-mike-werner-copper

Kvantoví fyzici ukázali, že hmota se chová jako iluze, protože když studovali atomy – ze kterých se skládá každá hmota – v jejich základním stavu, tyto atomy jsou z větší části prázdný prostor a jsou vyrobeny pouze z energie.

Nejen podle duchovních učitelů, nýbrž i podle fyziků je celý vesmír "upleten" z "vibrující" energie. Tato jednoduchá animace názorně ukazuje koncept kvantové fyziky — elementární jednotka energie — tzv. superstruna vytváří veškeré hmotné částice, frekvence vibrací určuje typ výsledné částice...
Nejen podle duchovních učitelů, nýbrž i podle fyziků je celý vesmír „upleten“ z „vibrující“ energie. Tato jednoduchá animace názorně ukazuje koncept kvantové fyziky — elementární jednotka energie — tzv. superstruna vytváří veškeré hmotné částice, frekvence vibrací určuje typ výsledné částice…

Superstrunová tzv. M-teorie říká, že žijeme v 11rozměrném časoprostoru, kde deset dimenzí tvoří prostor a čas je zbývající 11. rozměr. Pod pojmem superstruna si představme prostě základní jednotku energie. Jakkoliv se to našemu omezenému 3D mozku zdá nepředstavitelné (logicky, víc než 4 rozměry nám prostě dělají problém) vysvětluje to velmi mnoho dříve neřešitelných problémů fyziky — proto se někdy mluví o tzv. „teorii všeho“.

Pro všechny slepě věřící ve hmotu je to samozřejmě nepřijatelné a snaží se realitu popírat jak se dá. Nicméně kvantová fyzika má už i přesvědčivé důkazy pomocí pokusů a experimentů. Podíváme se na ně v budoucnu. Materialismus není nic víc než zastaralé náboženství.

Kvantoví fyzici mohou tedy správně tvrdit, že 3D svět, tak jak jej známe, existuje jen v naší mysli. Je to iluzorní a vysoce subjektivní obraz vytvořený biologickým počítačem — mozkem — na základě elektrických signálů od 5 smyslových senzorů.

Velké množství seriózně ověřených a dosvědčených svědectví o existenci duše mimo tělo

Osvětlili jsme podstatu tohoto světa a iluzornost hmoty, která je stvořena jen a jen z energie, která je s mírnou nadsázkou skutečným „stavebním materiálem“ tohoto univerza. S tou znalostí se podívejme co by to tak mohlo být naše vědomí…

Většina z nás byla od raného věku vychovávána tak, že se domnívá, že myšlení a lidské vědomí se vyskytuje jen v našem mozku. Tento koncept není přesný, slušně řečeno ;-)

Téma o podstatě duše a vědomí je zcela logickým pokračováním našeho seriálu o důkazech reinkarnace »

Z tam uvedených důkazů zcela jasně vyplývá, že dlouhodobá paměť je uložena mimo mozek a mimo hmotné tělo vůbec! Rozhodně nemá nic společného s mozkem…

Zajímavé je i svědectví čecha Jiřího Palky, který stejně jako mnozí jiní, zažil svou vlastní existenci mimo tělo… zažil a dosvědčuje že mysl (duše) člověka je stále člověkem, i když není zrovna připoutána k tělu…

Jiří Palka se narodil roku 1922 v Praze. První duchovní zážitky měl v sedmi letech. Došlo k nim samovolnou meditací. O čtyřicet let později nalezl popis takové meditace v knize od PhDr. Paula Bruntona „Hledání Nadjá“. Tento zážitek se pak opakoval během života mnohokrát a nesouvisel s žádným náboženstvím ani vírou v Ježíše apod. To jsou jen jiné způsoby, jak můžeme k takovému zážitku dojít.

Během jedné meditace viděl i sám sebe kdysi v minulosti jako mladého muže v nuzně zařízeném klášteře. Vnímal svatost toho místa. V důsledku toho pokládal celý život za samozřejmé, že existuje převtělování, a celý život si přál žít alespoň nějakou dobu v klášteře.

Stalo se mu také, že se ocitl mimo své fyzické tělo. Také se setkal s někým, kdo takový zážitek měl. Zjistil přitom, že i mimo tělo je při plném vědomí, vidí a slyší, má svou paměť, svou povahu, může jít, kam chce atd.

Z toho vyplývá, že náš mozek není sídlem vědomí, ale něčím jako telefonní centrálou mezi fyzickým tělem a nefyzickým vědomím. Teprve z Ameriky si přivezl literaturu, podle které jsou tyto skutečnosti známy desetiletí.

Vědecké vysvětlení

Vědecký koncept, který dokáže vysvětlit všechny uvedené informace a důkazy o duši, je představa vědomí ve formě energeticko-informačního pole.

Duše v lidském těle zažívá oddělenost od Jednoty a okolní prostředí vnímá pouze přes 5 smyslů z kterých proudí informace — modulované elektrické signály — do mozku, který je zpracovává a vytváří pro duši iluzi reality, iluzi 3D prostoru ve kterém právě teď žijeme.

Energetický model těla

Tím se dostáváme k energetickému modelu těla. V lidském těle lze nalézt dvě oddělená centra vědomí. Jsou to samozřejmě centra odpovídající těm dvěma složkám, ze kterých Elohim člověka uplácali: Ego (hmotný člověk z prachu země) a duch. Tato centra jsou spojena v jednu duši, kde ten „zdola“ a ten „shora“ spolu bydlí v jednom „domě“ těla… přesně tak, jak o tomto spojení mluví kniha Genesis. A mluví o tom i Kristus v Tomášově evangeliu — přesněji řečeno on mluví už o žádoucím výsledku, který by taková duše měla dosáhnout:

Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole a když to, co je mužské a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí … pak vejdete do království. (Tomáš 22)

A není náhodou, že tento poznatek je v dokonalém souladu se symbolikou jin-jang. Taoismus mluví o „dynamické rovnováze“, o „harmonii protikladů“, kterou by člověk měl ve svém nitru dosáhnout.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

Ragauian.cz vám přístupnou formou, moderním jazykem vysvětluje tu samou věc:

1. hmotný člověk z prachu země — ten který přichází zdola

První část duše je tmavá část „jin“ — to je fyzické tělo se svým vědomím ega /ženské energie v člověku/ které má centrum v oblasti solar plexu. Na vnitřní rovině lidské bytosti se jeví i chová jako naprosto samostatná bytost orientovaná na nízkovibrační program „sobectví a oddělenosti“.

2. duch — ten který přichází shora

Tím druhým je světlá část „jang“ ve vibrační rovině duchovního světa je velmi jemné /fyzickému zraku neviditelné/ duchovní tělo se svým vědomím ducha /mužské energie v nás/. Místně je jeho vědomí situováno do oblasti srdce…

Duše — to jsou ti DVA v SOUČTU

Tím třetím do trojspolku tří vnitřních bytostí člověka jste vy osobně se svým vědomím člověka této Země… s vlastním vědomím umístěným v oblasti hlavy.

Vědomí ega k vám přichází na spojnici solar plexus − přední mozek, vědomí ducha pak na spojnici božská jiskra v srdci − zadní mozek. Ve vašem vědomí duše jsou obě samostatná vědomí původního duálu realizována spojením předního a zadního mozku.

Vědomí obou samostatných bytostí ve vás se pokoušejí své naprosto rozdílné programy /Satanovo „sobectví a oddělenost“ a Stvořitelovu „lásku a sjednocení“/ v každém okamžiku vašeho života prosazovat do řídicí energetické struktury vaší součtové duše.

Tělo emocionální je úzce propojeno s egem a jeho programem „sobectví a oddělenost“, tělo mentální je propojeno stejně těsně s naším individuálním duchem a jeho nosným programem „láska a sjednocení“.

Co to je podvědomí, nadvědomí a denní vědomí?

Řekneme-li podvědomí, hovoříme o vědomí ega. Řekneme-li nadvědomí, hovoříme o vědomí ducha. Řekneme-li denní vědomí, hovoříme o vědomí vás jako duše.

Více informací »

Srdečně doporučuji! Tohle je totiž nejpraktičtější popis co vůbec existuje, orientovaný na to, abyste sami a PRAKTICKY dokázali s tou psychikou pracovat a tak dosáhnout zlepšení zdraví.

-pokračování-

39 komentářů u „Co je to lidská duše doopravdy? A co je to duch? Vědecké důkazy o existenci duše v člověku. A co na to říká Bible?“

 1. Toto téma je už tady opakováno tolikrát, že to musí pochopit snad i žížala. Napadl mě jeden popis z knihy Sefer Jecira, kde číslo 7 rozdělili na dvě trojice a jeden element uprostřed. Popisovali tak stvoření golema. Ale vychytralí rabíni jaksi zapoměli sdělit, že onen Golem je vlastně každý z nás.

  Mám jeden dotaz, setkal jsem se s termínem tantién. Rozlišují se 3 tantiény – první v solárním plexu, druhý rozdělený v obou plicích a třetí rozdělený v obou mozkových hemisférách.

  Souvisí nějak tyto tantiémy s egem, duší a duchem? Mě to připadá opět ta samá analogie.

  1. Járo, prosím promiňte nám opakování… víte, na Netu je třeba počítat s tím, že přicházejí skrze vyhledávače lidé bez znalosti pravdy, kteří vidí jen tento jediný článek… a opakování je určeno hlavně jim…

   Vy pravdu znáte, nicméně — následkem téměř 2000 let manipulace ze strany nejmenované organizace — je temnota velmi hluboká a působí na lidstvo na každém kroku… mám pocit že by bylo třeba dělat ještě více pro osvětlení toho co bylo skryto…

   1. Ptal jsem se na slovo Tantiém. Tušíte, co to je? Myslel jsem že to s probíranou problematikou ego/duše/duch souvisí.

    Celou pravdu neznám, znám z ní jen malý výsek. A nikdo tady na Zemi nemůže říci, že by celou pravdu stvoření znal. A navíc ten malý výsek pravdy, co znám, ani mě neumožní zít úplně vyrovnaný život. Něco dělám úplně špatně.

    Mimochodem, třeba ta mnou uvedená analogie s Judaismem by mohla být pro Vás zajímavá. Tam také popisují to samé, ale člověk jen žasne, jak ty informace dokázali zatemnit.

   2. „Tantiém“ fakt neznám… možná kdybyste uvedl kontext, třeba by někdo věděl…

    Co se týče životní vyrovnanosti, o tom přece je Ragauianovo hlavní sdělení… přesně to, co tady ukazujeme dokolečka ;-) skoro se stydím opakovat ten Kristův výrok o tom jak „dva mají uzavřít mír v jednom domě aby získali sílu pohnout horou“

    Co se týče zatemněnosti… ano pro mne je to rozhodně depresivní… v terminologii IT bych to nazval ztráta spojení s centrálou… holt to už je asi úděl v čase kali-jugy

 2. „Rozlišují se 3 tantiény – první v solárním plexu, druhý rozdělený v obou plicích a třetí rozdělený v obou mozkových hemisférách.“
  http://www.kungfu.cz/2009/02/kung-fu-taichi-cchi/

  Tady je popsán jen jeden jediný, ale na jednom cvičení jógy bylo zdůrazňováno, že jsou tři tantiény. Jenže já cítím, že ty informace nebyly úplně správné. Pokud to není správné, já tu informaci nedokážu uchopit.

  Můj osobní pocit je, že tantién je jakési ukotvení ega, ducha a duše k akáše.

  1. Děkujeme za odkaz. Pokud si spojíme informaci z původního dotazu s dalším citátem co je na odkazu, tak máme toto:

   /1/ Rozlišují se 3 tantiény – první v solárním plexu, druhý rozdělený v obou plicích a třetí rozdělený v obou mozkových hemisférách.

   /2/ Čchi… Je produkováno v ledvinách, uchováváno v oblasti zvané tantien /tchan tchien/ a z tohoto místa dále rozváděno do celého těla. Ačkoli tantien funguje jako centrální bod, je důležité porozumět, že zde není uloženo všechno čchi. Lidské čchi je rozptýleno po těle a tantien má roli jakéhosi centrálního koordinačního bodu.

   Takže: V první řadě bych se snažil povznést nad omezenou lidskou 3D terminologii. velmi pravděpodobně jsou informační šumy ve všech těch citátech. Pokusil bych se to intuitivně cítit z hlediska energie:

   Lidské tělo určitě není zdrojem té energie, ono energii z centrálního zdroje jen nějakým způsobem zpracovává a přetváří. „tantien“ bych tedy volně přeložil jako energetické centrum (možná tam probíhá i nějaká dočasná akumulace energie)… a ano souhlasím, že by „tantieny“ zhruba odpovídaly našim pojmům „ego, duše a duch“.

   Ovšem Ragauian /i jiní autoři/ upozorňují že energetická struktura člověka je samozřejmě složitější… to co se zde vysvětluje je zjednodušeno na to doopravdy podstatné (pro to abychom s tím mohli něco udělat) …ostatní detaily jen zbytečně zatěžují naši 3D myšlenkovou kapacitu a ničemu neprospějí…

   http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

   1. Děkuji za odpověď:

    Ještě jsem si vzpomněl na jednu informaci z toho cvičení jógy:

    Tantién i když leží na stejném místě jako čakra, tak je na vyšší vibrační úrovni.

    Umísťovat do čakry vědomí ega/duše/ducha nemusí být úplně přesné.

    Také kompletní lidská bytost má 7 vnitřních (ty zde popisujete) a 12 čaker celkem. 12. čakra se nazývá Zdroj. To by měl být jediný správný zdroj energie. 1. čakra leží pod námi a symbolizuje Matku Zemi v černobílé barvě jako semena potenciálu.

    Pokud bytost není kompletní, tak asi není spojena přímo se Zdrojem, ale získává energii z okolí na nejvyšší úrovni, v jaké má čakry otevřeny. Takže ten energetický systém běžných lidí pracuje jaksi „obráceně“. Možná právě toto je ten důvod, proč je tak rozšířen vampyrismus.

 3. Dobrá tematika na Halloween :).

  Ano, tak tohle znám velmi dobře z osobní praxe. Občas se najde zejména v zaměstnání někdo, kdo je unaven nebo vyčerpán. A lidské společenství/kolektiv funguje tak, že tuto energii vyrovná. To je podle mě zdravé chování kolektivu lidí. Jenže často jsou v práci chroničtí workoholici – běžně šéf – a ti mohou být trvale v mínusu. A pak stahují energii z druhých lidí.

  Dříve se mi často stávalo, že jsem doma na podlaze usnul totálním vyčerpáním. To je daň za meditaci a otevření čaker. Energie je volnější, lze snadněji získat, ale také snadněji o ni přijít. Pokud nejsem do něčeho zabraný, tak to dříve či později vycítím. A pokud nejsem unaven, tak dokážu energii i bloknout. Připadá mi dobré to neřešit do té doby dokud to někdo nezačne zneužívat.

  Nejhorší jsou lidé, kteří tohle dělají naprosto vědomě:
  http://vampyres-support.mysteria.cz/. Ona je karma dožene o jejich osud se starat není třeba. V nouzi je třeba to bloknout ale na to už obyčejný člověk nemusí být disponován.

 4. Dobrý den jen se chci zeptat proč zde uvádíte texty z bible když v bibli o reinkarnaci nic není, dále mi tu nesedí například text: Adam duši nedostal on se jí stal,
  neznamená to tedy že po smrti těla umírá i duše?
  Byl bych rád kdybyste mi na to odpověděl jinak velice pěkný článek a předem děkuji za odpověď.

  1. Honzo, k první části otázky… Bible byla cenzurována:
   http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-evangelium-ebionitu-a-dalsi-rane-krestanske-tajne-spisy/

   přesto tam nějaké odkazy, které cenzoři přehlédli, jsou…
   jako např. tento, pro mne nejpřesvědčivější, mj. proto že Jakub byl bratrem Ježíše:

   6 A jestiť jazyk jako oheň a svět nepravosti. Takť jest, pravím, postaven jazyk mezi údy našimi, nanečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození našeho, jsa rozněcován od ohně pekelného. (Jakub 3:6)

   http://www.ragauian.cz/zbytky-zlikvidovaneho-poznani-o-znovuzrozovani-a-prevtelovani-duse-lze-nalezt-i-v-bibli/

   http://www.ragauian.cz/zbytky-zlikvidovaneho-poznani-o-znovuzrozovani-a-prevtelovani-duse-lze-nalezt-i-v-bibli-protiargumenty-krestanu/

  2. Za druhé, co se týče výroku z Genesis, kdy Jehovah Elohim (v množném čísle) stvořili člověka:

   And Jehovah Elohim formed Man, dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and Man became a living soul. (Genesis 2:7, A New Translation by John Nelson Darby out of the original Hebrew and Greek, 1890.)

   Zkuste to prosím vše vnímat s nadhledem, intuitivně, jde o vnitřní symbolický význam textu.

   Člověk, stejně jako celý tento vesmír je energetické povahy a vyjádření tělo a duch je svým způsobem zjednodušující. Pro nás lidi, tak jak nyní existujeme omezeni na 3D, je nejsnadnější představa ztotožnění ega s tělem. A ti učitelé co psali tyto texty se snažili psát tak, ab jim lidé porozuměli… bylo nutné věci zjednodušit…

   Jenže tělo je jen povrch „ledovce“… jen malá část ega, větší část je podvědomí a je energetické povahy… stejně jako duch… při inkarnaci se oba spojují v jednom těle aby si mohli odehrát svou roli v této pozemské škole duší.

   Doporučuji prosím k pochopení seriál
   http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

   alespoň první díl, kde je vysvětleno podrobně.

   Zjednodušeně tedy, i když duše při smrti odkládá tělo, tak energetická esence, záznam v oné symbolické „knize života“ přetrvává a při další inkarnaci jsou tyto dvě složky opět napojeny na jedno hmotné tělo… svým způsobem tedy ona duše takto stále existuje…

   Prostě nesmíte brát doslovně, že ego je jen hmotné tělo…

 5. Přečetl jsem si celou první sérii a musím říct že mě opravdu vyděsila a z toho co tam bylo napsáno mi vyplývá že jsem ztracena duše co nemá šanci na zpasení :’( proto že rozhodněte nemiluji sám sebe a pozitivní myšlení my taky chybí.
  Je to brazné v 17 letech myslet na to že já (Duše) budu sešrotována proto že sem nedokázal za své minulé životy duchovní transformovat a teď už je příliš pozdě. :’,(

  1. Honzo, ale tam přece není řečeno, že jste „ztracená duše“, vyznění je přece spíš o tom že je dobré na „konci věku“ použít onu Kristovu úzkou Cestu… pokud chci (a nikdo mne nenutí) dojít k Cíli a splnit účel toho proč tady jako duše jsem.

   Osobně to cítím tak, že cest typu „pokus-omyl“ je mnoho, ale je jen jedna Cesta, která vede zkratkou, umožní člověku nebloudit a dokončit Cestu zpět do Jednoty včas… protože události se zrychlují (což vidí i slepí)… a na „pokus-omyl“ skutečně už nemáme čas… nevíme dne ani hodiny, může to být zítra (nebo také ne)… ale vtip je v tom že to REÁLNĚ BÝT ZÍTRA MŮŽE!

   A přesně o této situaci je Kristovo podobenství o družičkách na svatbě, které nebyly připraveny, a ženicha minuly a nestihly projít BRÁNOU která se nevratně uzavřela… jistě to podobenství znáte ;-)

   Návod znáte také:
   http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

  1. Někde se tady o tom tuším také píše, ale zjednodušeně řečeno: zvířata mají „skupinovou“ duši a důsledkem je mimo jiné že jedinec nemá svobodnou vůli.

   Nepřímým důkazem vám budiž, jak si někteří moudří povšimli, že člověk se někdy chová hůře než zvíře… to když v něm jedná pouze egoistická zvířecí část bez kontroly ducha. Historická zkušenost je v tomto ohledu výmluvná a zde máte vysvětlení: ego se svobodnou vůlí, ALE BEZ LÁSKY, bez spolupráce s duchem, dělá tyto šílenosti… a o tom to tady na Zemi celé je: kultivace ega ve spolupráci těch dvou v duši člověka.

   Zvíře jako takové nezná zlo, jedná pouze v zájmu vyššího celku, skupinové duše.

  1. chcete radu?.. nečtěte tolik… počkejte, až odejtete z této inkarnace a zbavíte se tíhy svého fyzického těla, budete toho vědět mnohem víc než nyní… kdyby Bůh chtěl, abyste tohle a jiné věci znal, přibalil by vám je, když jste se narodil… to, co potřebujete vědět, to víte… v každé inkarnaci máte postoupit k vyššímu zvládání svého ega pomocí bezpodmínečné lásky svým duchem… a pracujete tak na cestě vzůru vibracemi zpět tam, kde je váš domov… a mohu vám říci, že podobný informační balast vám jen ubírá čas a sílu k tomu, abyste to pro vás důležité zvládl… takže můj názor teď znáte a věřím, že se cítíte zase o něco bohatší…

  2. Ten článek zabíhá do nepodstatných detailů a krom jistých faktů je v něm až příliš mnoho nesmyslných a občas evidentně chybných spekulací, je to zbytečné…

   Z hlediska vývoje duše je jediná podstatná věc: pracovat na sjednocení své duální podstaty, cestu vám ukazuje tento web např. v rubrice „Dualita“…

   Jinak jednotlivé inkarnace se většinou vysvětlují jako lineární sekvence životů, ale berte to jen jako zjednodušený model, který stačí pro praktické použití… přesněji řečeno duch existuje mimo čas, z jeho pohledu se proto všechny inkarnace dějí jakoby současně… ale nepokoušejte se to rozumově pochopit… pro mozek připoutaný na jeden bod v 3D časoprostoru je něco takového logicky mimo jeho možnosti, jednoduše nepředstavitelné…

   Mimochodem pro pochopení právě docela dobře pomáhá i již zmíněný poznatek kvantové fyziky o 11rozměrném multidimenzionálním vesmíru, berte v úvahu že čas je jen jeden z rozměrů… proto v něm duch může „cestovat“, analogicky jako my cestujeme 3D prostorem…

  1. Honzo je fajn že se ptáte, k tomu je tato diskuze určena!

   Jak praví Kristus: kdo hledá najde. Dodávám: jen ten kdo hledá najde!

   Máme v redakčním plánu toto důležité téma analyzovat do hloubky, z důvodu času ani nemůžeme odpovídat hned… ale osobně chci postupně vaše dotazy zodpovědět důkladněji, později.

   K tomu človíčkovi z odkazu: TO je typický příklad materialistického fanatika a demagoga, co si vybírá jen ty příklady co se mu hodí. On totiž hlavně sám sebe chce přesvědčit že duše neexistuje ;-) Je třeba brát v úvahu že obrazy, které ve změněných stavech vědomí zažíváme, se do slov převádí často obtížně a navíc mozek rychle zapomíná… vznikají nepřesnosti, kterých se právě chytají materialisté jako tonoucí stébla slámy… navíc dokonce počínaje bodem 8, už to jsou jen lži… takto pomocí polopravd jsme právě nejúčinněji manipulováni. Ten človíček se schovává za vědu, ale ve skutečnosti je nevědecký on, my jsme přinesli spoustu důkazů od vědců, kteří předložili dokonale vědecky seriózní fakta, co chcete více? Je pro vás více nepodložené plácání rádoby vědce, nebo skutečné dokazatelné, vědeckými metodami doložené argumenty?

   http://www.ragauian.cz/duse-existuje-nezavisle-na-tele-neurochirurg-eben-alexander-potvrzuje-existenci-lidskeho-vedomi-nezavisle-na-mozku/
   http://www.ragauian.cz/reinkarnace-aneb-prevtelovani-duse-hmotne-dukazy-v-serioznim-vedeckem-vyzkumu-dr-ian-stevenson-a-tom-shroder-3/
   atd. … atd.

   Pro mne osobně to není víra, ale gnóze, zkušenostní poznávání… těch svědectví je prostě tolik že je nelze ignorovat. Je třeba použít intuici a syntézu, prostě si střípky informací spojit do souvislého obrazu s použitím intuice. Ti co s námi manipulují spoléhají na omezenost našeho mozku, že si to spojit nedokážeme a na to že nebudeme hledat. Intuice je něco jako dobrý pocit, budete prostě uvnitř silně cítit, která informace je správná… a postupně si to složíte… nenechte se odradit od hledání… protože kdo hledá skutečně najde!!

   Druhý problém lidí je ten že tíhnou ke stádnosti… prosím nebojte se jít proti proudu: „většina se vždycky mýlí“ řekl Henrik Ibsen.

   A minority may be right, and a majority is always wrong. Henrik Ibsen.
   http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/henrikibse149218.html?src=t_minority

 6. A ani teorie super strun není jistá stále jí může někdo vyvrátit a v tom článku na který zde uvádíte adresu je jasně napsáno že je to jen teorie a ne jistý fakt :’(
  A já už vážně nevím ,sice ty důkazy reinkarnace jsou přesvědčivé ale bojím se aby nepřišel něják vědec a něják to nevyvrátil
  Opravdu dnes už člověk neví čemu věřit a představa že bych měl umřít a pak už nic mě ďesí ze všeho nejvíc. :’(

  1. Používejte intuici, skládejte dílky skládačky do celku… osobně nepochybuji o kvantové fyzice a superstrunách ze stejného důvodu jako její vynálezci, je skutečně teorií všeho, dokáže vysvětlit v podstatě všechny známé jevy… na rozdíl od materialismu, prostě hmota je jen produkt energie, a materialistický fanatismus na tom nic nezmění… protože oni spoustu věcí prostě popsat a vysvětlit nedokáží.

   Ačkoliv je teorie strun stále teorií a logicky nikdy plně dokazatelná ani nebude (z již zmíněného důvodu, protože my prostě svými 3D smysly nedokážeme vnímat multidimenzionální jevy, ani naše 3D přístroje to nikdy nedokáží, logicky)… přesto existují zcela nepochybné důkazy ve formě fyzikálních pokusů. Jeden z takových kvantových jevů se dokonce blíží již reálnému využití, viz např.:

   http://www.osel.cz/8969-usvit-kvantove-komunikace-diky-cine.html
   https://www.fi.muni.cz/research/formal-methods/quantum.xhtml.cs
   http://www.osel.cz/9016-v-optickych-kabelech-mesta-calgary-pokorili-rekord-ve-kvantove-teleportaci.html
   http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160407STO21711/kvantov%C3%A9-technologie-a-jejich-vyu%C5%BEit%C3%AD
   http://www.osel.cz/8018-einsteinovo-strasidelne-pusobeni-ve-kvantovych-sitich.html
   http://www.osel.cz/8147-3-000-atomu-strasidelne-kvantove-entanglovano-jedinym-fotonem.html

   …a důkazů bychom našli více, náš seriál bude pokračovat…

   Materialisté to nazývají podivností v kvantovém světě… protože to nedokáží vysvětlit! …zato superstruny se svým multidimenzionálním vesmírem (založeným na energii, nikoliv na hmotě) ano ;-)

   Ještě jinak to můžeme říci, jako podobenství: Představte si že jsme figurky v nějaké hře virtuální reality, dnes je to moderní. Figurky, které mají vlastní inteligenci, dost dobrou aby mohly hrát a vyhrávat tu hru. Co myslíte, dokáže si taková figurka představit jak funguje počítačové prostředí ve kterém běží ta simulace virtuální reality? Dokáže si představit algoritmy které generují a vykreslují virtuální svět, krajinu, budovy i její vlastní tělo? Samozřejmě nikoliv…

 7. Přečetl jsem si článek Prapůvodní fyzika Allatra a zde bylo cituji: Od dávných dob lidé věděli, že duše existuje mimo tělo (v životě i po smrti těla), má schopnost převtělovat se a není výhradním vlastnictvím člověka, vystupuje pouze jako síla, která ho může vyvést za hranice hmotné-ho světa, pro spojení s věčným a prvotním duchovním světem. Lidé věděli, že Osobnost (ne tělo, a kým se člověk cítí uvnitř) může za jeden život, a to díky spojení s duší, odejít do duchovního světa, a tím získat absolutní svobo-du od moci Živočišného rozumu materiálního světa. To je hlavním smyslem lidského života. Všechno ostatní, čeho člověk dosáhl v hmotném světě během svého života je dočasné, iluzorní a smrtné a Osobnost po smrti těla ponese plnou odpovědnost za všechny své činy.

  A nevím jak si vysvětlit tu tzv. Osobnost
  tak jestli by jste nemohl poradit.
  http://allatra.eu/reports/iskonnaja-fizika-allatra

  1. Honzo, já tu alatru.eu nečtu… ale vaším otázce rozumím a zastavme se nejdříve u toho, kým vlastně člověk je… to byste už mohl vědět, kdybyste méně hleděl do alatry.eu a více si všímal textů v mém webu… člověk je multidimenzionální bytost a má samozřejmě více energetických těl… jedním z nich je i duše, která do sebe přijímá podněty z programu ega /sobectví/ a ducha /láska/… právě tuto duši můžeme označit /když o to mermomocí stijíte/ v pozemském slova smyslu jako osobnost člověka… osobností, převážně vyznávající a případně i páchající zlo může být ten pozemský člověk /duše/, který vyznává zcela nebo převážně ve své součtové duši program negativní části svého ega… opačnou osobností je pozemský člověk, který ve svém praktickém životě zcela nebo z velké části přijímá ve své duši podněty svého ducha… je to skutečně duše /označení jako osobnost je dosti nepřesné/, která po smrti lidského těla zaujme v jemnohmotných světech takovou pozici, jakou si zaslouží… a osvobození, definitivní osvobození se od negativní části vlastního ega je smyslem mnoha životů a umožní člověku udejít z této reality výše… samotný pojem osobnost je produktem těch polovzdělaných hmotařů v bílých pláštích, kteří díky svému ateisticky zaměřenému vzdělávání zůstávají ve své lékařské praxi ne úrovni neužitečných idiotů…

 8. Ano já vím že je člověk multidimenzionální bytost ale jak jsem se už jednou zmiňoval, hodně čtu a tak mám spoustu otázek ale nemám nikoho koho bych se mohl zeptal než vás.
  Tak se omlouvám že sem tolik píši ale prostě se nemám koho zeptat.

 9. A jak to je například s mozkem zde v tomto článku se dozvídáme že je to něco jako telefoní centrála a žáky že paměť je uložena mimo ňej ale jak to že člověk zapomíná například když se praští do hlavy nebo logické myšlení, když jsme hodně unavení některé buňky jakoby usnou a my pak nedokážeme ani spočítat jednoduchý příklad, pokud je myšlení mymo mozek tak proč když je ve špatném stavu tak nám to špatně myslí , neměloby to spíš znamenat že by naše myšlení nemělo být na mozku závislé ?
  A taky otázka ohledně smrti duše, četl jsem ty články o Dualitě lidského bytí a zde bylo napsáno že má přijít Soudný den ale jak zde sám píšete, pro duši je čas jen rozměr ve kterém se může pohybovat jako my v 3D iluzi tohoto světa.
  Za odpověď předem děkuji.

  1. Rozdělme otázku na 2 části:

   1. Pravděpodobně chcete říci asi v tomto smyslu: „to že člověk zapomíná například když se praští do hlavy… tak to že by naopak mělo svědčit o tom že myšlení na mozku závisí“.

   Možná názornější než „centrála“ je výraz „převodník“ nebo „přijímač/vysílač“ signálů od naší pravé plné multidimenzionálně-energetické podstaty… pak dostanete i dokonalou odpověď na vaši otázku: to že např. porouchaný TV přijímač přestane hrát a ukazovat obraz, přece neznamená a nedokazuje že signál sídlí v TV bedničce ;-) tohle podobenství snad dává smysl všem…

   My jsme zcela jasně z více úhlů dokázali že že skutečně myšlení na mozku záviset nemůže, malý výběr… je možno doporučit projděte si ta svědectví klidně podruhé, jsou úžasná:

   http://www.ragauian.cz/duse-existuje-nezavisle-na-tele-neurochirurg-eben-alexander-potvrzuje-existenci-lidskeho-vedomi-nezavisle-na-mozku/

   http://www.ragauian.cz/reinkarnace-dalsi-hmotne-dukazy-znovuvtelovani-duse-jiri-palka-trutz-hardo-walter-semkiw-5/

  2. 2. otázka ohledně smrti duše, Soudného dne a času

   Ano naše vědomí se skutečně může pohybovat skrze multidimenze… jenže si musíte uvědomit, že ve stavu denního vědomí, kdy např. čtete toto, jste skrze 5 smyslů těla připoutáni k jedinému malinkatému bodu v 3D časoprostoru… žádné cestování!

   Jste v oné škole, o které vám vysvětlujeme opakovaně že je smyslem života, viz např. http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

   Jste ve škole 3D hmotného vesmíru, jste k té škole PŘIPOUTÁNI SKRZE EGO/TĚLO…

   Snažte se *nedívat* na terminologii doslovně, ale spíš v chápání smyslu, který za symboly slov stojí. Takže výraz „Soudný den“ je ekvivalentní „Doba konce věku“ (pozor, žádný „konec světa“, jak se také někdy říká).

   Smyslem tohoto termínu, je upozornit, že jde o určitý čas v kosmickém cyklu, který je příznivý tomu ukončit tuto pozemskou školu a postoupit do dalšího vyššího ročníku na další vibračně vyšší, jemnohmotné úrovni. O souzení se někdy mluví proto, že vibrační úroveň vaší duše automaticky rozhodne / rozsoudí, zda na ten vyšší level můžete postoupit/. Ten vyšší level je mimochodem to, čeho mají křesťané plná ústa. Říkají tomu „spasení“, esoterici pak znovuzrození v duchu.

   Těm duším, které neprospějí, hrozí naopak, že už se nikdy z hmoty nevymotají a temné síly je stáhnou dolů, do nižších a nižších vibrací… tato nízkovibrační část vesmíru je konečná a podhléhá rozkladu, proto se mluví o tzv. druhé smrti, smrti duše! Jinak řečeno „jednodušší než teď to už nikdy nebude“, kdo zaváhá u této kosmické „maturity“, jednoznačně prohloupí :-(

  1. to na věci nic nemění… duše /obrazně řečeno/ budou rozemlety zpět na původní prvopodstatu a tím přijdou o svoji individualitu, kterou získaly svým vývojem v mnoha inkarnacích /nejen zde na Zemi/ a nedokázaly ji osvobodit včas ze zajetí hmotných světů… přijdou tedy jako osobnosti existující a sebe si vědomé i mimo hmotné tělo /mezi inkarnacemi/ o možnost pokračovat k cíli: návratu domů, do jednoty sebe sama a jednoty s Bohem… ale Bůh se chová jako dobrý hospodář… z toho rozemletého materiálu uplácá opět nové začínající duše /to jr ta recyklace!/ a ty zase vyšle někde do školy… ale samozřejmě do podstatně nižších tříd… tady už sahaly na nmaturitu, ale měly smůlu nebo se flákaly?.. ale každý mohl, kdyby chtěl. rozumíte?.. a jen na vás záleží, jak dopadnete vy sama…

  1. Honzo, i Bůh po ponoření do lidského těla není schopen pojmout v pozemských podmínkách plnou kapacitu svého Já… ve skutečnosti i on pojme jen jeho nepatrnou část… a já jsem jenom člověk… a vy chcete po mně téměř nemožné… vaše důvěra ovšem zavazuje a pokusím se proto vám dát návod k tomu, jak tohle vše pojímat…

   duše není hmotná… duše je samostatná vibrační bytost mezi vibracemi těla a ducha a proniká svými energiemi fyzické tělo a uvádí ho do aktivity, který nazýváme životem… něco blíže pochopíte o tom, jak to vlastně v člověku funguje, když se podíváte na popis vztahu ducha, duše a těla v případě onemocnění tzv. spánkovou obrnou zde

   http://www.ragauian.cz/category/psychologie-cloveka/potize-psychiky-i-spanek-a-jeho-poruchy/

   ta věc s onou výměnou hlavy je poměrně jednoduchá… jak uvádím ve svých textech, duše sídlí v hlavě… je tedy spojena s hlavou a musíme předpokládat, že společný život těla a nové hlavy ovládne duše toho člověka, kterému patří či patřila hlava… zůstává i duch, spojený s duší… výměnou těla však dochází ke změně kvality osobnosti spojené s egem nově sestavené lidské bytosti… a to může mít dalekosáhlé následky ve fungování její psychiky /jako funkce vztahu mezi egem a duchem/… jaké následky, to si jistě odvodíte se znalostí mých textů sám…

   pokud jde o klony, ty replikují fyzické tělo… je prakticky vyloučeno, aby klon mohl vlastnit duši a ducha podobně jako klasický pozemský člověk… jistě jste nahlédl do mých výkladů o živlových bytostech… klony jsou fyzicky oživovány energiemi živlové bytosti, která vzniká současně s procesem výroby klonu a ujímá se vlády nad klonovaným tělem… klon tedy nevlastní původního ducha… jeho inteligence je dána inteligencí oné živlové bytosti a ta je determinována nikoli geny fyzického těla, ale kvalitou emocionální a mentální inteligence živlové bytosti… pokud tedy současně při výrobě klonů nebudou lidé řešit mentální a emocionální vybavení těchto klon oživujících živlových bytostí, dočkáme se mnoha překvapení… a nepochybuji, že docela nepříjemných…

   každý, kdo sledoval v souvislosti s nedávnými americkými volbami ságy o chování, gestech a vystupování Hillery Clinton, byl velmi pravděpodobně svědkem kombinace vystupování originálního člověka – ženy – s vystupováním poněkud právě mentálně a emocionálně dosud nezvládnutého jednoho nebo více klonů… techniku klonování mají mimozemské bytosti spolupracující s Američany dokonale zvládnutu a program klonování je v horních patrech americké politiky již reálně na vzestupu… a nejen tam…

   snad to tak stačí

 10. Moc vám děkuji že jste mi to osvětlil, nejsem žádný znalec a díky tomu je pro mě těžké si něco sám vysvětlit.

 11. Chtěl bych se ještě vrátit ke zvířatům, jak jste uvedl zvířata mají něco jako skupinovou duši a že neznají zlo ani dobro ale znáte například příběch psa jménem Bob kterému umřel majitel a on chodil 14 let k jeho hrobu než umřel. Toto mi nepřipadá jako kolektivní myšlení a ještě k tomu se od zvířat ani moc nelišíme , ve skutečnosti jsme jen holé opice s velkými mozkem jinak jsme stejní a také, každé zvíře má svou osobnost a rozhodněte se nechovají jako automaty to vidí každý kdo má doma psa nebo jiné zvíře.

  1. Honzo, duše se vyvíjí v hmotných světech od minerální říše až po tu nejvyšší, říši lidskou… tak jako se člověk vyvíjí od stoprocentního naslouchání zvířecímu egu až po stoprocentní naslouchání svému duchu ve své individuální duši, tak se vyvíjí i jednotlivé části skupinových zvířecích duší… začínají v živočišné říši v tělech divokých zvířat a vrcholem jejich vývoje je domestifikované zvíře, které žije v blízkosti člověka… právě v kontaktu s člověkem mají tahle zvířata šanci prožívat první vlaštovky energie lásky, se kterou se v divoké přírodě dříve neměly šanci setkat… tam platil jen plně zákon ega, sežer, nebo budeš sežrán… a mezi domestifikovanými zvířaty je opět špičkou kočka a zejména pes… ten prožíván lásku člověka k němu a lásku svoji k člověku již ve vysoké míře a v podstatě se skupinová duše kočky a psa připravuje na budoucí vtělení do lidské podoby na některé ze začínajících planet ve vesmíru… představ si to třeba tak, že ty nejdokonalejší energie ve skupinové duši jsou vyčleněny a jsou z nich uplácany pak již individuální lidské duše… ty začínají opět jako lidské duše nejprve stoprocentně poplatné zvířecímu egu a postupně se vyvíjejí k omezování ega a naslouchání duchu… je to prostě proces, který je třeba takto vnímat… to přirozeně znamená, že pokud se do těla psa vtělí již k k přechodu do individuální duše téměř připravená část energie skupinové duše, pak jde o ty případy, které popisuješ,,, prosím, tak, jak ti to popisuji, je to jen nástin, neskutečné zjednodušení, jen ber na vědomí, že vše má v tomto stvoření svůj řád a je řízeno…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>