Co je to lidská duše doopravdy? A co je to duch? Vědecké důkazy o existenci duše v člověku. A co na to říká Bible? Co je „druhá smrt“?

Stále narážím mezi lidmi na nepochopení pojmů duše a duch — a to i ze strany těch, kteří jinak existenci lidské duše uznávají a pracují běžně s touto vědomostí — jako třeba v následujícím článku certifikovaného psychologa Jana Cindlera o emocích, které poškozují zdraví » Zmíněný text obsahuje mnoho pravdy o tom, jak fyzické problémy těla souvisí s energetickým stavem duše… ano vážení a milí, všechno je to o energii… o energii jde až v první řadě!

Jan Cindler ve svém textu mj. říká, že duše je v těle člověka umístěna na solar plexu… není to ale pravda. Ačkoliv určitě jde o výborný text, který obsahuje mnohé pravdy, je v něm také tato velká nepřesnost.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Duše není spojena s třetí čakrou na solar-plexu! Třetí čakra je sídlem vědomí těla, kterému se někdy říká také ego…

Ego je totiž JEN JEDNA POLOVINA duše. Popisuje to známá symbolika jin-jang: Duše, to je celý jin-jang — a ideálně v rovnováze! Ego je JEN černá POLOVINA — jin. To je část, která je skutečně identifikována s tělem, a někdy se této jinové části říká EGO, nebo též malé já, nebo také VNITŘNÍ DÍTĚ » Je to samozřejmě mírně zjednodušeno — tělo je jakoby jen slupka, je to jen vnější projev ega v této 3D realitě, dále tam pak máte samozřejmě podvědomí… atd. Někteří používají výraz „tělo je vozidlo“ (možná přesnější podobenství je výraz skafandr), které po smrti odložíme, podobně jako šaty… ale ego tím nezanikne, jeho energetická podstata existuje dál! Každopádně když ragauian učí o lásce k sobě » tak k tělu se přitom vztahujeme jako k egu, protože tělo je přímý výtvor ega…

Abychom v tom udělali trochu jasněji, musíme se odhodlat k hlubší analýze tohoto problému. Poznání okolo duše je dnes již velmi dobře doložené a dosvědčené. První stopou a důkazem jsou vědecky doložené výpovědi o převtělování duše — tak, jak jsme důkladně doložili v sérii textů o tzv. reinkarnaci duší »

Dalo by se říci, že tyto důkazy samy o sobě by postačily. My máme ovšem mnoho dalších potvrzení a důkazů pro Pravdu. Začneme u biblického pohledu, jelikož i ten bývá církvemi chybně vysvětlován.

Co říká o lidské duši Bible?

Slovem „duše“ se v Bibli překládá hebrejské slovo „nefeš“ (נֶפֶשׁ) a řecké slovo „psyché“ (ψυχη). Hebrejský výraz doslova znamená „tvor, který dýchá“ a řecký výraz znamená doslova „živá bytost“.

Adam duši nedostal — Adam „se stal živou duší“

V Bibli se píše, že když Bůh stvořil prvního člověka Adama, tento „člověk se stal živou duší“. (1. Mojžíšova 2:7, Český studijní překlad) Ano! Adam duši nedostal, on se „živou duší“ neboli bytostí stal. Bůh vdechl svého ducha do hmotné bytosti „z prachu Země“… a tento duální celek se stal „živou duší“. Tato duše je dnes ovšem obvykle nazývána „člověk“, protože nás to tak učí ve školách. Současně je také dobře známo, že materialisté se nás snaží degradovat na úroveň onoho hmotného člověka (tj. zvířete) a popírají přitom existenci „dechu života“ — tento podvod vidíme např. u Freudovské psychologie… Slovo „duch“ přitom podle Bible označuje jistou sílu nebo energii, která dává tělu život, nebo jinak řečeno „dech života“ — důkladněji to vysvětlujeme níže v kapitole o tom co je „duch“.

Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší. (1. Mojžíšova neboli Genesis 2:7)

Mimochodem, velmi zajímavý je tzv. Darbyho překlad. Označení tvůrců člověka jako Jehova Elohim (to je množné číslo!) je daleko nejpřesnější ze všech… Darby se velmi upřímně snažil zachovat přesný význam z původních zdrojů, naučil se originální biblické jazyky a překládal přímo z nich:

And Jehovah Elohim formed Man, dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and Man became a living soul. (Genesis 2:7, A New Translation by John Nelson Darby out of the original Hebrew and Greek, 1890.)

Duše je jasně celý živý tvor, celá naše bytost, ne jen něco uvnitř, co přežívá smrt těla.

Z Bible tedy zcela jednoznačně vyplývá, že lidská duše je celá bytost! Tady můžeme vidět první a zásadní církevní klam — běžný křesťan je totiž formován a programován zhruba takovouto ideologií (zjednodušeně a s mírnou nadsázkou): Musíte být hodní, poslouchat pana faráře, chodit do kostela, platit desátky a pak máte šanci že si tu svou duši schovanou tam někde uvnitř zachráníte. Jsme přesvědčováni, že duše je něco neviditelného uvnitř nás, něco co zachráníme, když budeme poslušní církevních autorit. Ani slovo o tom, že vy sami jste tou duší, kterou byste měli zachraňovat. A vší silou nás udržují v slepé víře, že bez církve to nejde. Jenže Bible mluví zcela jasně: Duše je celý tvor, celá naše bytost, ne jen něco uvnitř, co přežívá smrt těla! A toto poznání významně rozšiřuje možnosti, jak pro tu svou duši něco udělat…

Órigenés v autentické nejstarší křesťanské teologii nazývá duši „něčím uprostřed mezi slabým tělem a vůli majícím duchem“. Není to v rozporu s výše uvedeným — dá se na to dívat i tak, že duše je prostě spojením mezi tělem a duchem. Není proto náhodou, že ji Ragauian ve svých textech nazývá součtovou duší — tím, co je schopno do sebe pojmout samostatné programy emitované jak egem, tak duchem. V Genesis tedy Elohim spojují tělo a ducha — člověk se stává živou duší »

Duše člověka může zemřít

Úplně nejdůležitější vyjádření o smrti duše máme v Janově Zjevení — prorok používá výraz „druhá smrt“ pro označení smrti duše. Proč druhá? Označení „první smrt“ je evidentně vyhrazeno pro smrt těla tak, jak ji lidé běžně znají.

5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ Řekl také: „Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“ 6 Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. 7 Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. 8 Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“ (Zjevení 21)
10 Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. 11 Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. 12 Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž Kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. 13 Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. 14 Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. 15 Kdokoli nebyl nalezen zapsán v Knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

Relativita času — čas je vnímán ze subjektivního pohledu pozorovatele

Selská logika nám říká, že ono „hořící jezero ohně a síry“ bychom mohli ztotožnit s církevním tzv. peklem… Je zde zdánlivý rozpor mezi věčností onoho jezera a druhou smrtí duše… tento ovšem můžeme snadno vysvětlit tak, že věčná duchovní bytost má jinou časovou perspektivu než smrtelný člověk… prostě jedna z mnoha nepřesností v překladu.

Nejdříve se tedy říká z perspektivy smrtelníka „na věky věků“. A pak se z pohledu věčné bytosti mluví o DRUHÉ SMRTI. Je pozoruhodné, že tuto Druhou smrt má podstoupit i sama smrt: „Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera spolu se všemi nezapsanými v Knize života.“

Dává velký smysl představa, že tzv. Věčný život existuje mimo čas… i kvantová fyzika říká, že čas je jen jedním z rozměrů tohoto světa… DRUHÁ SMRT DUŠE, tedy konec její existence, je v našem časoprostoru viděn jako věčnost… to vše vysvětluje ony zdánlivé časové nelogičnosti ve Zjevení…

Co je „věčný život“?

Tzv. „věčný život“ tedy pro duši znamená, že se vymaní z moci (přírodního) Zákona rození a smrtí — což je totéž, jako když východní mudrci mluví o vystoupení z kruhu reinkarnace »

Proto také duchovní bytost stojící mimo čas (a mluvící skrze proroka Jana) může symbolicky prohlásit: „Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera“, protože z jejího pohledu, v tzv. „době Soudu“, skončením existence 3D systému založeného na inkarnačním Zákonu rození a smrtí — samozřejmě končí i existence smrti (bytosti se přestávají inkarnovat).

Proto může říci: „Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé“, protože tito mrtví zažili teprve tu první (fyzickou, tělesnou) smrt, jak ji známe my pozemšťané — jejich duše po první smrti stále existuje! A tzv. Soud (automaticky na základě vibrační úrovně duše) rozhoduje o tom, zda duše postoupí na další úroveň bytí, kde bude existovat mimo čas, mimo inkarnační zákon… nebo zda projde „druhou smrtí“, tedy rozpadem duše.

Co dělá lidská duše „mezi životy“?

Po smrti těla, ve stavu „mezi životy“ duše přebývá v tzv. jemnohmotném světě, o kterém nás informují mnozí proroci. Pokud byste je snad chtěli obvinit z vymýšlení a požadovali byste nějaké důkazy… pak vám musím sdělit špatnou zprávu pro všechny „nevěřící Tomáše“, kteří věří papežské pohádce o tom, jak duše zemřelých údajně spí v hrobě… Špatnou v tom smyslu, že toto tvrzení o životě duše „mezi životy“ DOKAZATELNÉ SKUTEČNĚ JE… dokládají je velmi mnohá svědectví. Jsou to např. svědectví lidí, kteří se při tzv. zážitcích blízké smrti (NDE) setkávají s bytostmi z tohoto prostoru, často jsou to dříve „zemřelí“ příbuzní, kteří je informují v jakém stavu se nacházejí apod.

Ale nejlepšími důkazy jsou právě svědectví malých dětí — svědectví a reálné informace, které si tyto děti rozhodně nemohly vymyslet. Možná víte, že jsme pro vás na toto téma již připravili důkladnou analýzu a souhrn informací »

Royal Hawaiian Hotel in Honolulu, Hawaii
Royal Hawaiian Hotel in Honolulu, Hawaii

Mně osobně nejvíce baví ta svědectví ve kterých mrňavé děti vypráví rodičům jak si je před svým početím vybraly — např. malilinkatý James Leininger vyprávěl šokovaným rodičům o jejich jistě vzrušujících romantických plážových líbánkách u „velkého růžového hotelu“ na Havaji… přesně těch, kdy došlo k jeho početí — a nemusím dodávat, že zhruba pětiletým dětem se samozřejmě nevypráví příběhy o oplodnění maminky ;-) a ten malý kluk si prostě ty detaily nemohl vymyslet »

Další výroky z Bible o smrti duše

Pak tu máme přehršle dalších výroků z oficiální Bible o kterých se někdy říká, že dokládají smrtelnost duše. Jako důkaz smrtelnosti duše je to ovšem diskutabilní, s výjimkou Ezekiela:

Vždyť mně patří všechny duše, patří mi jak duše otcova, tak i duše synova. Duše, která hřeší, ta zemře. (Ezechiel 18:4)

Zde je několik příkladů, které zní spíše jako organizační společenská a rituální pravidla — mluví se tu o trestu ve formě smrti (vyhlazení) duše: 2. Mojžíšova 12:15, 19; 3. Mojžíšova 7:20, 21, 27; 19:8, Kralická bible. Takový člověk „umře“: 2. Mojžíšova 31:14, Kralická bible. Opět musíme využívat Kralickou bibli, ostatní překlady jsou evidentně nepřesné.

Za sedm dní přesné chleby jísti budete, a hned prvního dne vyprázdníte kvas z domů vašich; nebo kdožkoli jedl by co kvašeného od prvního až do sedmého dne, vyhlazena bude duše ta z Izraele. (Exodus 12:15, CSBKR)
Protož ostříhati budete soboty, nebo svatá jest vám. Kdož by ji poškvrnil, smrtí umře; a kdo by koli dělal v ní dílo, vyhlazena bude ta duše z prostředku lidu svého. (Exodus 31:14, CSBKR)

Ze způsobu, jakým se zde slovo „duše“ používá, můžeme odvodit, že v tomto případě je duše použita ve významu „celý člověk v těle“… respektive nepřesně jako synonymum pro fyzické tělo… resp. pro bytost žijící v této 3D realitě.

Toto nepřesné synonymní použití je evidentně odvozeno od dříve uvedeného faktu že lidská duše je celá bytost! Myslí se tedy fyzický trest a je evidentně míněna jen fyzická hmotná část duše…

Co značí výraz „duch“ a „božská jiskra“? Duše a duch nejsou totožné výrazy!

Uvažujme nyní o tom, jak se v Bibli používá výraz „duch“. Někteří lidé si myslí, že „duch“ je jen jiným výrazem pro „duši“… má to z větší části na svědomí církevní manipulace, která tyto nuance a podrobnosti ze svého učení vymazala. Rozdíl mezi těmito dvěma různými výrazy byl z církevního učení oficiálně vyškrtnut poměrně nedávno, aby náhodou nepřivedl nějaké přemýšlivé ovečky na skutečnou cestu k Bohu.

Duše a duch rozhodně nejsou totožné pojmy. Bible objasňuje, že „duše“ a „duch“ jsou dvě různé věci. V čem se od sebe liší?

 • člověk „se stal živou duší“, bytostí, oživeným hmotným tělem
 • „duch“ (dech života, duch života, božská jiskra) označuje něco, co dává tělu život — tedy životní sílu

Když pisatelé Bible píší o „duchu“, používají hebrejské slovo „ru′ach“ nebo řecké slovo „pneu′ma“. Význam těchto slov je vysvětlen v Písmu samotném. Například v Žalmu 104:29 se píše: „Jestliže odejmeš jejich ducha [ru′ach], vydechnou naposled a jdou zpět do svého prachu.“

Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. (Jakub 2:26, CSP)

Ježíšův bratr » Jakub 2:26 říká, že „tělo je bez ducha [pneu′ma] mrtvé“… „duch“ evidentně označuje něco, co dává tělu život. Bez ducha je tělo mrtvé. Proto se výraz ru′ach v Bibli překládá nejen slovem „duch“, ale také slovem „síla“ neboli životní síla. Například o potopě v Noemových dnech Bůh řekl:

A hle, já přivedu potopu, vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života [ru′ach]. Všechno, co je na zemi, zahyne. (Genesis 6:17, CSP)

Slovo „duch“ tedy zřejmě označuje jistou sílu nebo energii (někdy se píše též životní božskou jiskru), která dává život všem tvorům.

O smrti člověka je v Kazateli 12:7 napsáno:

Až se navrátí prach na zem tak, jak dříve byl, a duch se navrátí k Bohu, který jej dal. (Kazatel 12:7)

Když duch neboli životní síla opouští tělo, člověk umírá a jeho tělo se vrací tam, odkud vzešlo — do země. (Job 34:14, 15; Žalm 36:9)

14 Kdyby zaměřil svou pozornost jen na sebe a vzal zpět k sobě svého ducha a svůj dech, 15 všechno tvorstvo by společně naposled vydechlo a člověk by se obrátil v prach. (Job 34:14-15)

Ne ne, výrazy duše a duch nejsou totožné!


Jaká je podstata lidské duše? Fyzikální důkaz o duši a vztah mezi energií a hmotou

Mnoho moderně materialisticky vzdělaných lidí se nejspíše zeptá: A jaké podstaty tedy je duše, když ji nejsme schopni vidět ani dostupnými metodami nějak detekovat? Jak jsme si už ukázali, máme velmi mnoho svědeckých výpovědí o existenci duše před / i po smrti člověka, o duši existující nezávisle na těle a mozku… existuje tedy nějaký vědecký koncept, který by dokázal popsat toto doložené a dokázané chování?

Prvním krokem je uvědomit si podstatu naší reality a našeho vnímání tohoto 3D světa. Pro začátek se pokusíme o co nejstručnější shrnutí vědeckým poznatků.

atom-model-carol-mike-werner-copper

Kvantoví fyzici ukázali, že hmota se chová jako iluze, protože když studovali atomy – ze kterých se skládá každá hmota – v jejich základním stavu, tyto atomy jsou z větší části prázdný prostor a jsou vyrobeny pouze z energie.

Nejen podle duchovních učitelů, nýbrž i podle fyziků je celý vesmír "upleten" z "vibrující" energie. Tato jednoduchá animace názorně ukazuje koncept kvantové fyziky — elementární jednotka energie — tzv. superstruna vytváří veškeré hmotné částice, frekvence vibrací určuje typ výsledné částice...
Nejen podle duchovních učitelů, nýbrž i podle fyziků je celý vesmír „upleten“ z „vibrující“ energie. Tato jednoduchá animace názorně ukazuje koncept kvantové fyziky — elementární jednotka energie — tzv. superstruna vytváří veškeré hmotné částice, frekvence vibrací určuje typ výsledné částice…

Superstrunová tzv. M-teorie říká, že žijeme v 11rozměrném časoprostoru, kde deset dimenzí tvoří prostor a čas je zbývající 11. rozměr. Pod pojmem superstruna si představme prostě základní jednotku energie. Jakkoliv se to našemu omezenému 3D mozku zdá nepředstavitelné (logicky, víc než 4 rozměry nám prostě dělají problém) vysvětluje to velmi mnoho dříve neřešitelných problémů fyziky — proto se někdy mluví o tzv. „teorii všeho“.

Pro všechny slepě věřící ve hmotu je to samozřejmě nepřijatelné a snaží se realitu popírat jak se dá. Nicméně kvantová fyzika má už i přesvědčivé důkazy pomocí pokusů a experimentů. Podíváme se na ně v budoucnu. Materialismus není nic víc než zastaralé náboženství.

Kvantoví fyzici mohou tedy správně tvrdit, že 3D svět, tak jak jej známe, existuje jen v naší mysli. Je to iluzorní a vysoce subjektivní obraz vytvořený biologickým počítačem — mozkem — na základě elektrických signálů od 5 smyslových senzorů.

Velké množství seriózně ověřených a dosvědčených svědectví o existenci duše mimo tělo

Osvětlili jsme podstatu tohoto světa a iluzornost hmoty, která je stvořena jen a jen z energie, která je s mírnou nadsázkou skutečným „stavebním materiálem“ tohoto univerza. S tou znalostí se podívejme co by to tak mohlo být naše vědomí…

Většina z nás byla od raného věku vychovávána tak, že se domnívá, že myšlení a lidské vědomí se vyskytuje jen v našem mozku. Tento koncept není přesný, slušně řečeno ;-)

Téma o podstatě duše a vědomí je zcela logickým pokračováním našeho seriálu o důkazech reinkarnace »

Z tam uvedených důkazů zcela jasně vyplývá, že dlouhodobá paměť je uložena mimo mozek a mimo hmotné tělo vůbec! Rozhodně nemá nic společného s mozkem…

Zajímavé je i svědectví čecha Jiřího Palky, který stejně jako mnozí jiní, zažil svou vlastní existenci mimo tělo… zažil a dosvědčuje že mysl (duše) člověka je stále člověkem, i když není zrovna připoutána k tělu…

Jiří Palka se narodil roku 1922 v Praze. První duchovní zážitky měl v sedmi letech. Došlo k nim samovolnou meditací. O čtyřicet let později nalezl popis takové meditace v knize od PhDr. Paula Bruntona „Hledání Nadjá“. Tento zážitek se pak opakoval během života mnohokrát a nesouvisel s žádným náboženstvím ani vírou v Ježíše apod. To jsou jen jiné způsoby, jak můžeme k takovému zážitku dojít.

Během jedné meditace viděl i sám sebe kdysi v minulosti jako mladého muže v nuzně zařízeném klášteře. Vnímal svatost toho místa. V důsledku toho pokládal celý život za samozřejmé, že existuje převtělování, a celý život si přál žít alespoň nějakou dobu v klášteře.

Stalo se mu také, že se ocitl mimo své fyzické tělo. Také se setkal s někým, kdo takový zážitek měl. Zjistil přitom, že i mimo tělo je při plném vědomí, vidí a slyší, má svou paměť, svou povahu, může jít, kam chce atd.

Z toho vyplývá, že náš mozek není sídlem vědomí, ale něčím jako telefonní centrálou mezi fyzickým tělem a nefyzickým vědomím. Teprve z Ameriky si přivezl literaturu, podle které jsou tyto skutečnosti známy desetiletí.

Vědecké vysvětlení

Vědecký koncept, který dokáže vysvětlit všechny uvedené informace a důkazy o duši, je představa vědomí ve formě energeticko-informačního pole.

Duše v lidském těle zažívá oddělenost od Jednoty a okolní prostředí vnímá pouze přes 5 smyslů z kterých proudí informace — modulované elektrické signály — do mozku, který je zpracovává a vytváří pro duši iluzi reality, iluzi 3D prostoru ve kterém právě teď žijeme.

Energetický model těla

Tím se dostáváme k energetickému modelu těla. V lidském těle lze nalézt dvě oddělená centra vědomí. Jsou to samozřejmě centra odpovídající těm dvěma složkám, ze kterých Elohim člověka uplácali: Ego (hmotný člověk z prachu země) a duch. Tato centra jsou spojena v jednu duši, kde ten „zdola“ a ten „shora“ spolu bydlí v jednom „domě“ těla… přesně tak, jak o tomto spojení mluví kniha Genesis. A mluví o tom i Kristus v Tomášově evangeliu — přesněji řečeno on mluví už o žádoucím výsledku, který by taková duše měla dosáhnout:

Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole a když to, co je mužské a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí … pak vejdete do království. (Tomáš 22)

A není náhodou, že tento poznatek je v dokonalém souladu se symbolikou jin-jang. Taoismus mluví o „dynamické rovnováze“, o „harmonii protikladů“, kterou by člověk měl ve svém nitru dosáhnout.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

Ragauian.cz vám přístupnou formou, moderním jazykem vysvětluje tu samou věc:

1. hmotný člověk z prachu země — ten který přichází zdola

První část duše je tmavá část „jin“ — to je fyzické tělo se svým vědomím ega /ženské energie v člověku/ které má centrum v oblasti solar plexu. Na vnitřní rovině lidské bytosti se jeví i chová jako naprosto samostatná bytost orientovaná na nízkovibrační program „sobectví a oddělenosti“.

2. duch — ten který přichází shora

Tím druhým je světlá část „jang“ ve vibrační rovině duchovního světa je velmi jemné /fyzickému zraku neviditelné/ duchovní tělo se svým vědomím ducha /mužské energie v nás/. Místně je jeho vědomí situováno do oblasti srdce…

Duše — to jsou ti DVA v SOUČTU

Tím třetím do trojspolku tří vnitřních bytostí člověka jste vy osobně se svým vědomím člověka této Země… s vlastním vědomím umístěným v oblasti hlavy.

Vědomí ega k vám přichází na spojnici solar plexus − přední mozek, vědomí ducha pak na spojnici božská jiskra v srdci − zadní mozek. Ve vašem vědomí duše jsou obě samostatná vědomí původního duálu realizována spojením předního a zadního mozku.

Vědomí obou samostatných bytostí ve vás se pokoušejí své naprosto rozdílné programy /Satanovo „sobectví a oddělenost“ a Stvořitelovu „lásku a sjednocení“/ v každém okamžiku vašeho života prosazovat do řídicí energetické struktury vaší součtové duše.

Tělo emocionální je úzce propojeno s egem a jeho programem „sobectví a oddělenost“, tělo mentální je propojeno stejně těsně s naším individuálním duchem a jeho nosným programem „láska a sjednocení“.

Co to je podvědomí, nadvědomí a denní vědomí?

Řekneme-li podvědomí, hovoříme o vědomí ega. Řekneme-li nadvědomí, hovoříme o vědomí ducha. Řekneme-li denní vědomí, hovoříme o vědomí vás jako duše.

Více informací »

Srdečně doporučuji! Tohle je totiž nejpraktičtější popis co vůbec existuje, orientovaný na to, abyste sami a PRAKTICKY dokázali s tou psychikou pracovat a tak dosáhnout zlepšení zdraví.

-pokračování-

84 komentářů u „Co je to lidská duše doopravdy? A co je to duch? Vědecké důkazy o existenci duše v člověku. A co na to říká Bible? Co je „druhá smrt“?“

 1. Toto téma je už tady opakováno tolikrát, že to musí pochopit snad i žížala. Napadl mě jeden popis z knihy Sefer Jecira, kde číslo 7 rozdělili na dvě trojice a jeden element uprostřed. Popisovali tak stvoření golema. Ale vychytralí rabíni jaksi zapoměli sdělit, že onen Golem je vlastně každý z nás.

  Mám jeden dotaz, setkal jsem se s termínem tantién. Rozlišují se 3 tantiény – první v solárním plexu, druhý rozdělený v obou plicích a třetí rozdělený v obou mozkových hemisférách.

  Souvisí nějak tyto tantiémy s egem, duší a duchem? Mě to připadá opět ta samá analogie.

  1. Járo, prosím promiňte nám opakování… víte, na Netu je třeba počítat s tím, že přicházejí skrze vyhledávače lidé bez znalosti pravdy, kteří vidí jen tento jediný článek… a opakování je určeno hlavně jim…

   Vy pravdu znáte, nicméně — následkem téměř 2000 let manipulace ze strany nejmenované organizace — je temnota velmi hluboká a působí na lidstvo na každém kroku… mám pocit že by bylo třeba dělat ještě více pro osvětlení toho co bylo skryto…

   1. Ptal jsem se na slovo Tantiém. Tušíte, co to je? Myslel jsem že to s probíranou problematikou ego/duše/duch souvisí.

    Celou pravdu neznám, znám z ní jen malý výsek. A nikdo tady na Zemi nemůže říci, že by celou pravdu stvoření znal. A navíc ten malý výsek pravdy, co znám, ani mě neumožní zít úplně vyrovnaný život. Něco dělám úplně špatně.

    Mimochodem, třeba ta mnou uvedená analogie s Judaismem by mohla být pro Vás zajímavá. Tam také popisují to samé, ale člověk jen žasne, jak ty informace dokázali zatemnit.

   2. „Tantiém“ fakt neznám… možná kdybyste uvedl kontext, třeba by někdo věděl…

    Co se týče životní vyrovnanosti, o tom přece je Ragauianovo hlavní sdělení… přesně to, co tady ukazujeme dokolečka ;-) skoro se stydím opakovat ten Kristův výrok o tom jak „dva mají uzavřít mír v jednom domě aby získali sílu pohnout horou“

    Co se týče zatemněnosti… ano pro mne je to rozhodně depresivní… v terminologii IT bych to nazval ztráta spojení s centrálou… holt to už je asi úděl v čase kali-jugy

 2. „Rozlišují se 3 tantiény – první v solárním plexu, druhý rozdělený v obou plicích a třetí rozdělený v obou mozkových hemisférách.“
  http://www.kungfu.cz/2009/02/kung-fu-taichi-cchi/

  Tady je popsán jen jeden jediný, ale na jednom cvičení jógy bylo zdůrazňováno, že jsou tři tantiény. Jenže já cítím, že ty informace nebyly úplně správné. Pokud to není správné, já tu informaci nedokážu uchopit.

  Můj osobní pocit je, že tantién je jakési ukotvení ega, ducha a duše k akáše.

  1. Děkujeme za odkaz. Pokud si spojíme informaci z původního dotazu s dalším citátem co je na odkazu, tak máme toto:

   /1/ Rozlišují se 3 tantiény – první v solárním plexu, druhý rozdělený v obou plicích a třetí rozdělený v obou mozkových hemisférách.

   /2/ Čchi… Je produkováno v ledvinách, uchováváno v oblasti zvané tantien /tchan tchien/ a z tohoto místa dále rozváděno do celého těla. Ačkoli tantien funguje jako centrální bod, je důležité porozumět, že zde není uloženo všechno čchi. Lidské čchi je rozptýleno po těle a tantien má roli jakéhosi centrálního koordinačního bodu.

   Takže: V první řadě bych se snažil povznést nad omezenou lidskou 3D terminologii. velmi pravděpodobně jsou informační šumy ve všech těch citátech. Pokusil bych se to intuitivně cítit z hlediska energie:

   Lidské tělo určitě není zdrojem té energie, ono energii z centrálního zdroje jen nějakým způsobem zpracovává a přetváří. „tantien“ bych tedy volně přeložil jako energetické centrum (možná tam probíhá i nějaká dočasná akumulace energie)… a ano souhlasím, že by „tantieny“ zhruba odpovídaly našim pojmům „ego, duše a duch“.

   Ovšem Ragauian /i jiní autoři/ upozorňují že energetická struktura člověka je samozřejmě složitější… to co se zde vysvětluje je zjednodušeno na to doopravdy podstatné (pro to abychom s tím mohli něco udělat) …ostatní detaily jen zbytečně zatěžují naši 3D myšlenkovou kapacitu a ničemu neprospějí…

   http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

   1. Děkuji za odpověď:

    Ještě jsem si vzpomněl na jednu informaci z toho cvičení jógy:

    Tantién i když leží na stejném místě jako čakra, tak je na vyšší vibrační úrovni.

    Umísťovat do čakry vědomí ega/duše/ducha nemusí být úplně přesné.

    Také kompletní lidská bytost má 7 vnitřních (ty zde popisujete) a 12 čaker celkem. 12. čakra se nazývá Zdroj. To by měl být jediný správný zdroj energie. 1. čakra leží pod námi a symbolizuje Matku Zemi v černobílé barvě jako semena potenciálu.

    Pokud bytost není kompletní, tak asi není spojena přímo se Zdrojem, ale získává energii z okolí na nejvyšší úrovni, v jaké má čakry otevřeny. Takže ten energetický systém běžných lidí pracuje jaksi „obráceně“. Možná právě toto je ten důvod, proč je tak rozšířen vampyrismus.

 3. Dobrá tematika na Halloween :).

  Ano, tak tohle znám velmi dobře z osobní praxe. Občas se najde zejména v zaměstnání někdo, kdo je unaven nebo vyčerpán. A lidské společenství/kolektiv funguje tak, že tuto energii vyrovná. To je podle mě zdravé chování kolektivu lidí. Jenže často jsou v práci chroničtí workoholici – běžně šéf – a ti mohou být trvale v mínusu. A pak stahují energii z druhých lidí.

  Dříve se mi často stávalo, že jsem doma na podlaze usnul totálním vyčerpáním. To je daň za meditaci a otevření čaker. Energie je volnější, lze snadněji získat, ale také snadněji o ni přijít. Pokud nejsem do něčeho zabraný, tak to dříve či později vycítím. A pokud nejsem unaven, tak dokážu energii i bloknout. Připadá mi dobré to neřešit do té doby dokud to někdo nezačne zneužívat.

  Nejhorší jsou lidé, kteří tohle dělají naprosto vědomě:
  http://vampyres-support.mysteria.cz/. Ona je karma dožene o jejich osud se starat není třeba. V nouzi je třeba to bloknout ale na to už obyčejný člověk nemusí být disponován.

 4. Dobrý den jen se chci zeptat proč zde uvádíte texty z bible když v bibli o reinkarnaci nic není, dále mi tu nesedí například text: Adam duši nedostal on se jí stal,
  neznamená to tedy že po smrti těla umírá i duše?
  Byl bych rád kdybyste mi na to odpověděl jinak velice pěkný článek a předem děkuji za odpověď.

  1. Honzo, k první části otázky… Bible byla cenzurována:
   http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-evangelium-ebionitu-a-dalsi-rane-krestanske-tajne-spisy/

   přesto tam nějaké odkazy, které cenzoři přehlédli, jsou…
   jako např. tento, pro mne nejpřesvědčivější, mj. proto že Jakub byl bratrem Ježíše:

   6 A jestiť jazyk jako oheň a svět nepravosti. Takť jest, pravím, postaven jazyk mezi údy našimi, nanečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození našeho, jsa rozněcován od ohně pekelného. (Jakub 3:6)

   http://www.ragauian.cz/zbytky-zlikvidovaneho-poznani-o-znovuzrozovani-a-prevtelovani-duse-lze-nalezt-i-v-bibli/

   http://www.ragauian.cz/zbytky-zlikvidovaneho-poznani-o-znovuzrozovani-a-prevtelovani-duse-lze-nalezt-i-v-bibli-protiargumenty-krestanu/

  2. Za druhé, co se týče výroku z Genesis, kdy Jehovah Elohim (v množném čísle) stvořili člověka:

   And Jehovah Elohim formed Man, dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and Man became a living soul. (Genesis 2:7, A New Translation by John Nelson Darby out of the original Hebrew and Greek, 1890.)

   Zkuste to prosím vše vnímat s nadhledem, intuitivně, jde o vnitřní symbolický význam textu.

   Člověk, stejně jako celý tento vesmír je energetické povahy a vyjádření tělo a duch je svým způsobem zjednodušující. Pro nás lidi, tak jak nyní existujeme omezeni na 3D, je nejsnadnější představa ztotožnění ega s tělem. A ti učitelé co psali tyto texty se snažili psát tak, ab jim lidé porozuměli… bylo nutné věci zjednodušit…

   Jenže tělo je jen povrch „ledovce“… jen malá část ega, větší část je podvědomí a je energetické povahy… stejně jako duch… při inkarnaci se oba spojují v jednom těle aby si mohli odehrát svou roli v této pozemské škole duší.

   Doporučuji prosím k pochopení seriál
   http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

   alespoň první díl, kde je vysvětleno podrobně.

   Zjednodušeně tedy, i když duše při smrti odkládá tělo, tak energetická esence, záznam v oné symbolické „knize života“ přetrvává a při další inkarnaci jsou tyto dvě složky opět napojeny na jedno hmotné tělo… svým způsobem tedy ona duše takto stále existuje…

   Prostě nesmíte brát doslovně, že ego je jen hmotné tělo…

 5. Přečetl jsem si celou první sérii a musím říct že mě opravdu vyděsila a z toho co tam bylo napsáno mi vyplývá že jsem ztracena duše co nemá šanci na zpasení :’( proto že rozhodněte nemiluji sám sebe a pozitivní myšlení my taky chybí.
  Je to brazné v 17 letech myslet na to že já (Duše) budu sešrotována proto že sem nedokázal za své minulé životy duchovní transformovat a teď už je příliš pozdě. :’,(

  1. Honzo, ale tam přece není řečeno, že jste „ztracená duše“, vyznění je přece spíš o tom že je dobré na „konci věku“ použít onu Kristovu úzkou Cestu… pokud chci (a nikdo mne nenutí) dojít k Cíli a splnit účel toho proč tady jako duše jsem.

   Osobně to cítím tak, že cest typu „pokus-omyl“ je mnoho, ale je jen jedna Cesta, která vede zkratkou, umožní člověku nebloudit a dokončit Cestu zpět do Jednoty včas… protože události se zrychlují (což vidí i slepí)… a na „pokus-omyl“ skutečně už nemáme čas… nevíme dne ani hodiny, může to být zítra (nebo také ne)… ale vtip je v tom že to REÁLNĚ BÝT ZÍTRA MŮŽE!

   A přesně o této situaci je Kristovo podobenství o družičkách na svatbě, které nebyly připraveny, a ženicha minuly a nestihly projít BRÁNOU která se nevratně uzavřela… jistě to podobenství znáte ;-)

   Návod znáte také:
   http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

 6. A jak je to třeba se zvířaty to jsou přece taky živého bytosti a jsou také z energie?

  1. Někde se tady o tom tuším také píše, ale zjednodušeně řečeno: zvířata mají „skupinovou“ duši a důsledkem je mimo jiné že jedinec nemá svobodnou vůli.

   Nepřímým důkazem vám budiž, jak si někteří moudří povšimli, že člověk se někdy chová hůře než zvíře… to když v něm jedná pouze egoistická zvířecí část bez kontroly ducha. Historická zkušenost je v tomto ohledu výmluvná a zde máte vysvětlení: ego se svobodnou vůlí, ALE BEZ LÁSKY, bez spolupráce s duchem, dělá tyto šílenosti… a o tom to tady na Zemi celé je: kultivace ega ve spolupráci těch dvou v duši člověka.

   Zvíře jako takové nezná zlo, jedná pouze v zájmu vyššího celku, skupinové duše.

  1. chcete radu?.. nečtěte tolik… počkejte, až odejtete z této inkarnace a zbavíte se tíhy svého fyzického těla, budete toho vědět mnohem víc než nyní… kdyby Bůh chtěl, abyste tohle a jiné věci znal, přibalil by vám je, když jste se narodil… to, co potřebujete vědět, to víte… v každé inkarnaci máte postoupit k vyššímu zvládání svého ega pomocí bezpodmínečné lásky svým duchem… a pracujete tak na cestě vzůru vibracemi zpět tam, kde je váš domov… a mohu vám říci, že podobný informační balast vám jen ubírá čas a sílu k tomu, abyste to pro vás důležité zvládl… takže můj názor teď znáte a věřím, že se cítíte zase o něco bohatší…

  2. Ten článek zabíhá do nepodstatných detailů a krom jistých faktů je v něm až příliš mnoho nesmyslných a občas evidentně chybných spekulací, je to zbytečné…

   Z hlediska vývoje duše je jediná podstatná věc: pracovat na sjednocení své duální podstaty, cestu vám ukazuje tento web např. v rubrice „Dualita“…

   Jinak jednotlivé inkarnace se většinou vysvětlují jako lineární sekvence životů, ale berte to jen jako zjednodušený model, který stačí pro praktické použití… přesněji řečeno duch existuje mimo čas, z jeho pohledu se proto všechny inkarnace dějí jakoby současně… ale nepokoušejte se to rozumově pochopit… pro mozek připoutaný na jeden bod v 3D časoprostoru je něco takového logicky mimo jeho možnosti, jednoduše nepředstavitelné…

   Mimochodem pro pochopení právě docela dobře pomáhá i již zmíněný poznatek kvantové fyziky o 11rozměrném multidimenzionálním vesmíru, berte v úvahu že čas je jen jeden z rozměrů… proto v něm duch může „cestovat“, analogicky jako my cestujeme 3D prostorem…

 7. A stejně mě zaráží fakt že pokud je tolik důkazů proč jsou lidi co nevěří a věda to vyvrací jako například tohle: http://polach.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=161486
  Já se opravdu omlouvám že sem tolik píši ale s nikím jiným to probrat nemohu a tak jestli vámi to vadí tak napište já už se přestanu ptát.

  1. Honzo je fajn že se ptáte, k tomu je tato diskuze určena!

   Jak praví Kristus: kdo hledá najde. Dodávám: jen ten kdo hledá najde!

   Máme v redakčním plánu toto důležité téma analyzovat do hloubky, z důvodu času ani nemůžeme odpovídat hned… ale osobně chci postupně vaše dotazy zodpovědět důkladněji, později.

   K tomu človíčkovi z odkazu: TO je typický příklad materialistického fanatika a demagoga, co si vybírá jen ty příklady co se mu hodí. On totiž hlavně sám sebe chce přesvědčit že duše neexistuje ;-) Je třeba brát v úvahu že obrazy, které ve změněných stavech vědomí zažíváme, se do slov převádí často obtížně a navíc mozek rychle zapomíná… vznikají nepřesnosti, kterých se právě chytají materialisté jako tonoucí stébla slámy… navíc dokonce počínaje bodem 8, už to jsou jen lži… takto pomocí polopravd jsme právě nejúčinněji manipulováni. Ten človíček se schovává za vědu, ale ve skutečnosti je nevědecký on, my jsme přinesli spoustu důkazů od vědců, kteří předložili dokonale vědecky seriózní fakta, co chcete více? Je pro vás více nepodložené plácání rádoby vědce, nebo skutečné dokazatelné, vědeckými metodami doložené argumenty?

   http://www.ragauian.cz/duse-existuje-nezavisle-na-tele-neurochirurg-eben-alexander-potvrzuje-existenci-lidskeho-vedomi-nezavisle-na-mozku/
   http://www.ragauian.cz/reinkarnace-aneb-prevtelovani-duse-hmotne-dukazy-v-serioznim-vedeckem-vyzkumu-dr-ian-stevenson-a-tom-shroder-3/
   atd. … atd.

   Pro mne osobně to není víra, ale gnóze, zkušenostní poznávání… těch svědectví je prostě tolik že je nelze ignorovat. Je třeba použít intuici a syntézu, prostě si střípky informací spojit do souvislého obrazu s použitím intuice. Ti co s námi manipulují spoléhají na omezenost našeho mozku, že si to spojit nedokážeme a na to že nebudeme hledat. Intuice je něco jako dobrý pocit, budete prostě uvnitř silně cítit, která informace je správná… a postupně si to složíte… nenechte se odradit od hledání… protože kdo hledá skutečně najde!!

   Druhý problém lidí je ten že tíhnou ke stádnosti… prosím nebojte se jít proti proudu: „většina se vždycky mýlí“ řekl Henrik Ibsen.

   A minority may be right, and a majority is always wrong. Henrik Ibsen.
   http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/henrikibse149218.html?src=t_minority

 8. A ani teorie super strun není jistá stále jí může někdo vyvrátit a v tom článku na který zde uvádíte adresu je jasně napsáno že je to jen teorie a ne jistý fakt :’(
  A já už vážně nevím ,sice ty důkazy reinkarnace jsou přesvědčivé ale bojím se aby nepřišel něják vědec a něják to nevyvrátil
  Opravdu dnes už člověk neví čemu věřit a představa že bych měl umřít a pak už nic mě ďesí ze všeho nejvíc. :’(

  1. Používejte intuici, skládejte dílky skládačky do celku… osobně nepochybuji o kvantové fyzice a superstrunách ze stejného důvodu jako její vynálezci, je skutečně teorií všeho, dokáže vysvětlit v podstatě všechny známé jevy… na rozdíl od materialismu, prostě hmota je jen produkt energie, a materialistický fanatismus na tom nic nezmění… protože oni spoustu věcí prostě popsat a vysvětlit nedokáží.

   Ačkoliv je teorie strun stále teorií a logicky nikdy plně dokazatelná ani nebude (z již zmíněného důvodu, protože my prostě svými 3D smysly nedokážeme vnímat multidimenzionální jevy, ani naše 3D přístroje to nikdy nedokáží, logicky)… přesto existují zcela nepochybné důkazy ve formě fyzikálních pokusů. Jeden z takových kvantových jevů se dokonce blíží již reálnému využití, viz např.:

   http://www.osel.cz/8969-usvit-kvantove-komunikace-diky-cine.html
   https://www.fi.muni.cz/research/formal-methods/quantum.xhtml.cs
   http://www.osel.cz/9016-v-optickych-kabelech-mesta-calgary-pokorili-rekord-ve-kvantove-teleportaci.html
   http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160407STO21711/kvantov%C3%A9-technologie-a-jejich-vyu%C5%BEit%C3%AD
   http://www.osel.cz/8018-einsteinovo-strasidelne-pusobeni-ve-kvantovych-sitich.html
   http://www.osel.cz/8147-3-000-atomu-strasidelne-kvantove-entanglovano-jedinym-fotonem.html

   …a důkazů bychom našli více, náš seriál bude pokračovat…

   Materialisté to nazývají podivností v kvantovém světě… protože to nedokáží vysvětlit! …zato superstruny se svým multidimenzionálním vesmírem (založeným na energii, nikoliv na hmotě) ano ;-)

   Ještě jinak to můžeme říci, jako podobenství: Představte si že jsme figurky v nějaké hře virtuální reality, dnes je to moderní. Figurky, které mají vlastní inteligenci, dost dobrou aby mohly hrát a vyhrávat tu hru. Co myslíte, dokáže si taková figurka představit jak funguje počítačové prostředí ve kterém běží ta simulace virtuální reality? Dokáže si představit algoritmy které generují a vykreslují virtuální svět, krajinu, budovy i její vlastní tělo? Samozřejmě nikoliv…

 9. Přečetl jsem si článek Prapůvodní fyzika Allatra a zde bylo cituji: Od dávných dob lidé věděli, že duše existuje mimo tělo (v životě i po smrti těla), má schopnost převtělovat se a není výhradním vlastnictvím člověka, vystupuje pouze jako síla, která ho může vyvést za hranice hmotné-ho světa, pro spojení s věčným a prvotním duchovním světem. Lidé věděli, že Osobnost (ne tělo, a kým se člověk cítí uvnitř) může za jeden život, a to díky spojení s duší, odejít do duchovního světa, a tím získat absolutní svobo-du od moci Živočišného rozumu materiálního světa. To je hlavním smyslem lidského života. Všechno ostatní, čeho člověk dosáhl v hmotném světě během svého života je dočasné, iluzorní a smrtné a Osobnost po smrti těla ponese plnou odpovědnost za všechny své činy.

  A nevím jak si vysvětlit tu tzv. Osobnost
  tak jestli by jste nemohl poradit.
  http://allatra.eu/reports/iskonnaja-fizika-allatra

  1. Honzo, já tu alatru.eu nečtu… ale vaším otázce rozumím a zastavme se nejdříve u toho, kým vlastně člověk je… to byste už mohl vědět, kdybyste méně hleděl do alatry.eu a více si všímal textů v mém webu… člověk je multidimenzionální bytost a má samozřejmě více energetických těl… jedním z nich je i duše, která do sebe přijímá podněty z programu ega /sobectví/ a ducha /láska/… právě tuto duši můžeme označit /když o to mermomocí stijíte/ v pozemském slova smyslu jako osobnost člověka… osobností, převážně vyznávající a případně i páchající zlo může být ten pozemský člověk /duše/, který vyznává zcela nebo převážně ve své součtové duši program negativní části svého ega… opačnou osobností je pozemský člověk, který ve svém praktickém životě zcela nebo z velké části přijímá ve své duši podněty svého ducha… je to skutečně duše /označení jako osobnost je dosti nepřesné/, která po smrti lidského těla zaujme v jemnohmotných světech takovou pozici, jakou si zaslouží… a osvobození, definitivní osvobození se od negativní části vlastního ega je smyslem mnoha životů a umožní člověku udejít z této reality výše… samotný pojem osobnost je produktem těch polovzdělaných hmotařů v bílých pláštích, kteří díky svému ateisticky zaměřenému vzdělávání zůstávají ve své lékařské praxi ne úrovni neužitečných idiotů…

 10. Ano já vím že je člověk multidimenzionální bytost ale jak jsem se už jednou zmiňoval, hodně čtu a tak mám spoustu otázek ale nemám nikoho koho bych se mohl zeptal než vás.
  Tak se omlouvám že sem tolik píši ale prostě se nemám koho zeptat.

 11. A jak to je například s mozkem zde v tomto článku se dozvídáme že je to něco jako telefoní centrála a žáky že paměť je uložena mimo ňej ale jak to že člověk zapomíná například když se praští do hlavy nebo logické myšlení, když jsme hodně unavení některé buňky jakoby usnou a my pak nedokážeme ani spočítat jednoduchý příklad, pokud je myšlení mymo mozek tak proč když je ve špatném stavu tak nám to špatně myslí , neměloby to spíš znamenat že by naše myšlení nemělo být na mozku závislé ?
  A taky otázka ohledně smrti duše, četl jsem ty články o Dualitě lidského bytí a zde bylo napsáno že má přijít Soudný den ale jak zde sám píšete, pro duši je čas jen rozměr ve kterém se může pohybovat jako my v 3D iluzi tohoto světa.
  Za odpověď předem děkuji.

  1. Rozdělme otázku na 2 části:

   1. Pravděpodobně chcete říci asi v tomto smyslu: „to že člověk zapomíná například když se praští do hlavy… tak to že by naopak mělo svědčit o tom že myšlení na mozku závisí“.

   Možná názornější než „centrála“ je výraz „převodník“ nebo „přijímač/vysílač“ signálů od naší pravé plné multidimenzionálně-energetické podstaty… pak dostanete i dokonalou odpověď na vaši otázku: to že např. porouchaný TV přijímač přestane hrát a ukazovat obraz, přece neznamená a nedokazuje že signál sídlí v TV bedničce ;-) tohle podobenství snad dává smysl všem…

   My jsme zcela jasně z více úhlů dokázali že že skutečně myšlení na mozku záviset nemůže, malý výběr… je možno doporučit projděte si ta svědectví klidně podruhé, jsou úžasná:

   http://www.ragauian.cz/duse-existuje-nezavisle-na-tele-neurochirurg-eben-alexander-potvrzuje-existenci-lidskeho-vedomi-nezavisle-na-mozku/

   http://www.ragauian.cz/reinkarnace-dalsi-hmotne-dukazy-znovuvtelovani-duse-jiri-palka-trutz-hardo-walter-semkiw-5/

  2. 2. otázka ohledně smrti duše, Soudného dne a času

   Ano naše vědomí se skutečně může pohybovat skrze multidimenze… jenže si musíte uvědomit, že ve stavu denního vědomí, kdy např. čtete toto, jste skrze 5 smyslů těla připoutáni k jedinému malinkatému bodu v 3D časoprostoru… žádné cestování!

   Jste v oné škole, o které vám vysvětlujeme opakovaně že je smyslem života, viz např. http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

   Jste ve škole 3D hmotného vesmíru, jste k té škole PŘIPOUTÁNI SKRZE EGO/TĚLO…

   Snažte se *nedívat* na terminologii doslovně, ale spíš v chápání smyslu, který za symboly slov stojí. Takže výraz „Soudný den“ je ekvivalentní „Doba konce věku“ (pozor, žádný „konec světa“, jak se také někdy říká).

   Smyslem tohoto termínu, je upozornit, že jde o určitý čas v kosmickém cyklu, který je příznivý tomu ukončit tuto pozemskou školu a postoupit do dalšího vyššího ročníku na další vibračně vyšší, jemnohmotné úrovni. O souzení se někdy mluví proto, že vibrační úroveň vaší duše automaticky rozhodne / rozsoudí, zda na ten vyšší level můžete postoupit/. Ten vyšší level je mimochodem to, čeho mají křesťané plná ústa. Říkají tomu „spasení“, esoterici pak znovuzrození v duchu.

   Těm duším, které neprospějí, hrozí naopak, že už se nikdy z hmoty nevymotají a temné síly je stáhnou dolů, do nižších a nižších vibrací… tato nízkovibrační část vesmíru je konečná a podhléhá rozkladu, proto se mluví o tzv. druhé smrti, smrti duše! Jinak řečeno „jednodušší než teď to už nikdy nebude“, kdo zaváhá u této kosmické „maturity“, jednoznačně prohloupí :-(

  1. to na věci nic nemění… duše /obrazně řečeno/ budou rozemlety zpět na původní prvopodstatu a tím přijdou o svoji individualitu, kterou získaly svým vývojem v mnoha inkarnacích /nejen zde na Zemi/ a nedokázaly ji osvobodit včas ze zajetí hmotných světů… přijdou tedy jako osobnosti existující a sebe si vědomé i mimo hmotné tělo /mezi inkarnacemi/ o možnost pokračovat k cíli: návratu domů, do jednoty sebe sama a jednoty s Bohem… ale Bůh se chová jako dobrý hospodář… z toho rozemletého materiálu uplácá opět nové začínající duše /to jr ta recyklace!/ a ty zase vyšle někde do školy… ale samozřejmě do podstatně nižších tříd… tady už sahaly na nmaturitu, ale měly smůlu nebo se flákaly?.. ale každý mohl, kdyby chtěl. rozumíte?.. a jen na vás záleží, jak dopadnete vy sama…

  1. Honzo, i Bůh po ponoření do lidského těla není schopen pojmout v pozemských podmínkách plnou kapacitu svého Já… ve skutečnosti i on pojme jen jeho nepatrnou část… a já jsem jenom člověk… a vy chcete po mně téměř nemožné… vaše důvěra ovšem zavazuje a pokusím se proto vám dát návod k tomu, jak tohle vše pojímat…

   duše není hmotná… duše je samostatná vibrační bytost mezi vibracemi těla a ducha a proniká svými energiemi fyzické tělo a uvádí ho do aktivity, který nazýváme životem… něco blíže pochopíte o tom, jak to vlastně v člověku funguje, když se podíváte na popis vztahu ducha, duše a těla v případě onemocnění tzv. spánkovou obrnou zde

   http://www.ragauian.cz/category/psychologie-cloveka/potize-psychiky-i-spanek-a-jeho-poruchy/

   ta věc s onou výměnou hlavy je poměrně jednoduchá… jak uvádím ve svých textech, tzv. SOUČTOVÁ duše je spojena s hlavou /kde se setkávají vědomí ducha a ega/ a můžeme předpokládat, že společný život těla a nové hlavy ovládne duše toho člověka, kterému patřila transplantovaná hlava… zůstává i duch, spojený s duší té hlavy… výměnou těla však dochází ke změně kvality osobnosti spojené s egem nově sestavené lidské bytosti… a to může mít dalekosáhlé následky ve fungování její psychiky /jako funkce vztahu mezi egem a duchem/… jaké následky, to si jistě odvodíte se znalostí mých textů sám…

   pokud jde o klony, ty replikují fyzické tělo… je prakticky vyloučeno, aby klon mohl vlastnit duši a ducha podobně jako klasický pozemský člověk… jistě jste nahlédl do mých výkladů o živlových bytostech… klony jsou fyzicky oživovány energiemi živlové bytosti, která vzniká současně s procesem výroby klonu a ujímá se vlády nad klonovaným tělem… klon tedy nevlastní původního ducha… jeho inteligence je dána inteligencí oné živlové bytosti a ta je determinována nikoli geny fyzického těla, ale kvalitou emocionální a mentální inteligence živlové bytosti… pokud tedy současně při výrobě klonů nebudou lidé řešit mentální a emocionální vybavení těchto klon oživujících živlových bytostí, dočkáme se mnoha překvapení… a nepochybuji, že docela nepříjemných…

   každý, kdo sledoval v souvislosti s nedávnými americkými volbami ságy o chování, gestech a vystupování Hillery Clinton, byl velmi pravděpodobně svědkem kombinace vystupování originálního člověka – ženy – s vystupováním poněkud právě mentálně a emocionálně dosud nezvládnutého jednoho nebo více klonů… techniku klonování mají mimozemské bytosti spolupracující s Američany dokonale zvládnutu a program klonování je v horních patrech americké politiky již reálně na vzestupu… a nejen tam…

   snad to tak stačí

  2. Kazde telo dostava novu dusu zo ziadnymi klonami to nema nic spolocne telo sa rodi a je pripojene k dusi co sidly v Amenti tak to funguje ked pochopis ako ten kolobeh funguje dookola precitaj si Thovtove smaragd.dosky vela veci pochopis

 12. Moc vám děkuji že jste mi to osvětlil, nejsem žádný znalec a díky tomu je pro mě těžké si něco sám vysvětlit.

 13. Chtěl bych se ještě vrátit ke zvířatům, jak jste uvedl zvířata mají něco jako skupinovou duši a že neznají zlo ani dobro ale znáte například příběch psa jménem Bob kterému umřel majitel a on chodil 14 let k jeho hrobu než umřel. Toto mi nepřipadá jako kolektivní myšlení a ještě k tomu se od zvířat ani moc nelišíme , ve skutečnosti jsme jen holé opice s velkými mozkem jinak jsme stejní a také, každé zvíře má svou osobnost a rozhodněte se nechovají jako automaty to vidí každý kdo má doma psa nebo jiné zvíře.

  1. Honzo, duše se vyvíjí v hmotných světech od minerální říše až po tu nejvyšší, říši lidskou… tak jako se člověk vyvíjí od stoprocentního naslouchání zvířecímu egu až po stoprocentní naslouchání svému duchu ve své individuální duši, tak se vyvíjí i jednotlivé části skupinových zvířecích duší… začínají v živočišné říši v tělech divokých zvířat a vrcholem jejich vývoje je domestifikované zvíře, které žije v blízkosti člověka… právě v kontaktu s člověkem mají tahle zvířata šanci prožívat první vlaštovky energie lásky, se kterou se v divoké přírodě dříve neměly šanci setkat… tam platil jen plně zákon ega, sežer, nebo budeš sežrán… a mezi domestifikovanými zvířaty je opět špičkou kočka a zejména pes… ten prožívá lásku člověka k němu a lásku svoji k člověku již ve vysoké míře a v podstatě se skupinová duše kočky a zajména psa připravuje na budoucí vtělení do lidské podoby na některé ze začínajících planet ve vesmíru… představte si to třeba tak, že ty nejdokonalejší energie ve skupinové duši zvané „pes“ jsou vyčleněny a jsou z nich uplácany pak již individuální lidské duše… ty začínají opět vývoj jako lidské duše nejprve stoprocentně poplatné zvířecímu egu a postupně se vyvíjejí k omezování ega a naslouchání duchu… je to prostě součástí procesu vývoje od ega k duchu, od Satana k Bohu… to přirozeně znamená, že pokud se do těla psa vtělí již k k přechodu do individuální duše téměř připravená část energie skupinové duše, pak jde o ty případy, které popisujete… prosím, je to jen nástin, neskutečné zjednodušení, jen berte na vědomí, že vše má v tomto stvoření svůj řád a je řízeno…

 14. Chtěl bych se ještě zeptat, když přepůlíte mořskou hvězdici tak zase doroste a z každé půlky se stane samostatný tvor , jak je to možné že žijí obě pokud mají mít jednu duši , a taky jsem se chtěl zeptat jestli jsou případy slepích lidí kteří se se slepotou narodili a zažili klinickou smrt při které něco vyděli?

  1. Honzo je fajn že se zajímáte, sám jsem prošel podobnou cestou. Jen znovu připomínám že je dobré začít u sebe. viz ono poznejte SAMI-SEBE!

   Tyto věci už zde ale v diskuzi výše zazněly. Myslím že už jsme říkali že zvířata mají (zjednodušeně) kolektivní duši (vědomí) a proto nejednají jako osobnost, jako to dělá člověk. To přece dokonale vysvětluje rozpůlenou hvězdici, nebo třeba žížalu… někteří autoři používají termín morfogenetické pole (vědomí), což možná může být někomu fyzikálně bližší popis a toto pole se prostě propojuje s jednotlivými fyzickými těly které jsou k dispozici… protože jde o kolektivní duši, tak tomu kolektivnímu poli vědomí je vcelku jedno zda se jeden fyzický nosič rozdělí na dva… docela logické, ne? jediným limitem je aby samozřejmě ony rozdělené fyzickéjednotky měly vše podstatné k životu.

   Je mi jasné, kam míříte druhou částí otázky. Neznám konkrétně takový případ NDE, jelikož těch svědectví je prostě velmi mnoho… je ovšem dost pravděpodobné že takový případ „slepých co viděli“ byl popsán…

   1. Honzo došlo mi dodatečně, že vaše otázka o jedné duši a rozdělené hvězdici plyne z nesprávné představy o duši a její vazby s tělem…

    Osobně souhlasím s výrokem Genesis o „dechu života a těle“, kteří oba dohromady tvoří „živou duši“, je to ale samozřejmě vše zjednodušeno abychom to my lidé mohli chápat pomocí svého omezeného 3D vědomí. Jak už také tady někde zaznělo — tělo je jakoby jen slupka, malá část ega, dále tam pak máte samozřejmě podvědomí… atd. Někteří používají výraz „tělo je vozidlo“ (možná přesnější podobenství je výraz skafandr), které po smrti odložíme, podobně jako šaty… ale ego nezanikne, jeho energetická podstata existuje dál! Každopádně když ragauian učí o lásce k sobě, tak k tělu se přitom vztahujeme jako k egu, protože tělo je přímý výtvor ega…

    Také už na tomto webu (i výše v této diskuzi) nejednou zaznělo, že (tělesný) mozek je něco jako centrála (resp. přijímač/vysílač), který nás propojuje s naším vědomím duše… ještě jinak řečeno, tělo jako celek nám umožňuje zažívat tuto 3D realitu.

    A to stejné platí pro třeba i pro tu hvězdici! Jen jsou všechny fyzické jednotky (těla) nějakým způsobem propojeny na JEDNU kolektivní duši, chcete-li morfogenetické pole… což úzce souvisí i s tou svobodnou vůlí, kterou se lišíme od zvířat.

    1. normální člověk má počítače tři… ten zvířecí /podvědomí, ego/ v břiše a božskou jiskru v srdci /duch, nadvědomí/… ty jsou samostatné, každý se svým vlastním programem… třetí počítač, součtový /pozemský člověk, duše/, který žije svůj život na zemi a je vystaven impulsům z okolí a pokynům z podvědomí a nadvědomí, z nichž si vybírá cestu životem podle své osobní vlastní vůle… klon má jen počítač ega /podvědomí/, onen počítač v podobě božské jiskry v těle není… takže člověk ztrácí možnost výběru ze dvou programů a zcela je podřízen programu ega… a to je řízeno zcela podobně jako u zvířete zvenčí: strachy, úzkostmi, depresí, případně fyzickou slastí a rozkoší, ovšem prosté lásky… klon je v podstatě inteligentní zvíře, které může být a je /obrazně řečeno/ napojeno na rozhlas po drátě a je tímto vysíláním taky řízeno… a vysílání rozhlasu po drátě mají v rukou různí Sorosové ovládající politiky i neziskovky a jiní magnáti ovládající sdělovací protředky, jimž lidé věří a nepřemýšlejí o tom, co je jim sdělováno… takže Honzo, většina lidstva se chová jako klony už dnes… chceš-li vidět už dnes statisíce, miliony klonů? …podívej se na svatopetrské náměstí v Římě při slavnostní mši papeže a uděláš si obraz…

     »Infant of Prague« is held up by a devotee as the crowd waits for Pope Francis to arrive at Santo Tomas University, 2015, photo: dailymail.co.uk

 15. A taky bych se vrátil ke klonům jak je to s nimi ,když umřou ,vždyt oni mají taky své vědomí to jako to jejich zmizí nebo se spojí s tou duší ke které patří nebo jak to je, oni by měli být přece identicky stejní jako normální lide.

  1. Honzo, dlužím ti odpověď na otázku, jak vnímat existenci klonů… klon, tedy lidská nebo jakákoli jiná bytost nepočatá a tedy i nezrozená nějakým způsobem přirozenou /tedy Bohem schválenou/ cestou, má jen polovinu duše, ale nikoli duchovní Jiskru v ní… to znamená, že ji chybí polovina výbavy vědomí klasické duše, tedy duchovní vědomí a má k dispozici pouze ego a intelekt plně vyvinutého mozku řízeného pouze egoistických programem „sobectví“… dá se proto říci, že tato duše není oživena duchovní energií, ale pouhou duševní životní silou… což má pro klon dalekosáhlé dopady… za prvé chybí v přístupu k sobě a ke světu schopnost prožívat energie lásky a sjednocení… vše je řízeno pouze instinkty a pudy, byť intelektem zjemnělými… za druhé nemá klon šanci na tzv. život v mnoha inkarnacích a jakýkoli vývoj… při vyzáření duševní životní energie z těla do okolí v případě smrti se následně rozkládá i vědomí duše a zaniká… dej si tuhle informaci dohromady s dokumenty o „temných“ mimozemských entitách, které unášejí lidi a snaží se genetickým křížením přenést na tyto hybridy „člověk-mimozemšťan“ opět schopnost jednak získat duši s právem na božskou Jiskru, jednak opětovný přístup k přirozenému rozmnožování… ony ty „temné“ entity totiž jsou „temnými“ právě proto, že již dříve ve svém vývoji ztratily schopnost mít v sobě božskou Jiskru a schopnost klasického pohlavního rozmnožování… roumnožují se tedy zásadně pouze klonováním… a vezmi v úvahu snahu o vytvoření klonu člověka finančně podporovanou bohatými sponzory mezi vládnoucí elitou západních států, kteří výhledové plánují postupně nahradit duchem vybavenou přirozenou lidskou populaci souborem čistě živočišnou životní energií oživených a proto také strachem o život lehce manipulovatelných klonů /kterým navíc již při jejich „zrodu“ v „množírně“ bude vložen do těla čip, pomocí kterého bude v budoucnu v případě potřeby možno zásahem zvenčí kdykoli ukončit jejich existenci na pokyn vládnoucí „světové“ vlády/… pro ně ideální, ne?.. když k tomu připočteš třeba to sprejování atmosféry Země z letadel prvky mimo jiné snižující schopnost člověka rozmnožovat se pohlavní cestou, začíná asi i v tvé mysli dostávat onen zrůdný plán „mocných“ tohoto světa konkrétní podobu… nemýlim se, že ne?..

    1. Honzo, podívejte se proboha na mou předchozí odpověď:
     http://www.ragauian.cz/co-je-to-duse-doopravdy-a-co-je-to-duch-vedecke-dukazy-o-existenci-duse-a-co-na-to-rika-bible/#comment-720
     …a začněte uvnitř sebe!

     Zanechte pátrání po Bohu a stvoření a jiných podobných věcech. Hledejte jej tak, že začnete u sebe. Poznejte, kdo je ve vás, kdo všechno činí svým vlastním a říká: »Můj Bůh, má mysl, mé myšlení, má duše, mé tělo«. Poznejte prameny smutku, radosti, lásky, nenávisti… Jestliže pozorně prozkoumáte tyto věci, najdete Boha v sobě.

     http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-tomasovo-evangelium-z-nag-hammadi-v-egypte-nejblize-k-jezisi/

     http://www.ragauian.cz/eckhart-tolle-co-je-ego-a-nevedomost-kdo-je-blize-pravde-tolle-nebo-jezis-kristus-myslim-tedy-jsem-vite-vy-vubec-kdo-jste/

     …vy nejste jenom mysl ega! Jinak byste nehledal odpověď na tomto webu.

 16. Takže tyto klony fungují podobně jako počitače? Zkráceně řečeno.

  1. Tuším, že to je docela dobrý příměr… ve své podstatě každé tělo je jakoby „tělesný počítač“. Jenže tito satanští klonovači nemohou klonu dodat onu „božskou jiskru“ (= dech života)…

   A intuitivně vnímám že podle faktů uvedených zde v tomto článku, by možná bylo přesnější říci: Klon duši nemá — protože jak říká i Bible:

   Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší. (1. Mojžíšova neboli Genesis 2:7)

   Intuitivně — u klonu zůstala jen zvířecí polovina člověka, byť vysoce kultivovaná — a vnucuje se mi tu poznámka o devoluci, tj. návratu na zvířecí úroveň. Pro úplnost je nutno ještě doplnit do této úvahy možnost, že tito temní klonovači by mohli ovládat i schopnost přesunu celé duše (nebo asi přesněji vědomí, osobnosti) klonovaného člověka do nového těla — podobným způsobem jako černí mágové dalajlámové ukradnou tělo při své reinkarnaci — opustí své zchátralé tělo a vědomě vyhodí jiné vědomí již žijícího dítěte z jeho těla » I když samozřejmě v případě klonu nejde o krádež ;-)

   1. ty si opravdu myslíš, Me, že černí mágové typu dalajlámy mají ještě přístup k božské jiskře? Jejich nová těla v podstatě jsou /netechnickými/ klony podle původního vzoru se všemi v souvislosti s tím existujícími nedostatky… jsou příkladem toho, jak by mělo vypadat budoucí lidstvo… zaměřené k sobectví a ke zlu… onen věčný dalajmlámův dobře nacvičený úsměv nemá s pozitivnámi city nic společného… nezapomínej na schopnost mága energeticky libovolně ovlivnit mentální a emocionální funkce řadového člověka… ti nemají morální kodext bílého mága nebo theurga…

   2. Ne to o těch temných nevrdím, chtěl jsem tím jenom říci, že dalajlámovy přenosy své osobnosti, resp. vědomí jsou možná principielně podobné jak při klonování, jen s rozdílem že dalajláma prostě nové tělo ukradne a nemusí jej pracně pěstovat ze zkumavky…

 17. Četl jsem si článek o NDE a zde vyvraceli všechny zážitky pacientů, například když vidí člověk sám sebe jak ho oživují tak si to jen mozek utváří obraz podle toho co slyší, pocit štěstí je zase jen prý hromada endorfinu a bílý tunel jen neprokrvená sítnice a taky že tyto zážitky se dají vyvolat i uměle, například že když se do určité části mozku pustí proud tak to člověku vyvolá stav kdy vidí celý svůj život a že jsou lidé kteří tyto zážitky prožívají negativně a jejich prej stejný počet jako těch kdo to prožívaj v pocitu štěstí atd a že lidé co mají poškozený mozek si nikdy nic jako NDE nerožívají a i ti kdo žijí slušně a spořádaně mají špatné prožitky a jen 50 z 1000 klinických smrtí si něco vybavují a tím pádem že jsou to jen nesmysly a halucinace.

  1. Opět Honzo, už jsme něco podobného řešili zde:

   http://www.ragauian.cz/co-je-to-duse-doopravdy-a-co-je-to-duch-vedecke-dukazy-o-existenci-duse-a-co-na-to-rika-bible/#comment-507

   Vžijte se do role materialistického fanatika a demagoga, co si vybírá jen ty příklady co se mu hodí. Oni mají svou slepou materialistickou víru/náboženství a nedokáží si připustit že je to jinak… to by se jim totiž zhroutil systém hodnot…

   Oni se schovávají za vědu, ale ve skutečnosti jsou ne-vědci oni… vždyť tu máte fakta, vědecky seriózní fakta, co chcete více?

   Pár příkladů co jste uvedl: „…když vidí člověk sám sebe jak ho oživují tak si to PRÝ jen mozek utváří obraz podle toho co slyší“ — tak pro toto není jediný důkaz! „…pocit štěstí je PRÝ zase jen hromada endorfinu“ — tohle je klasická manipulace pomocí záměny příčiny s následkem. Vězte prosím, že ego řídí tělo (jak vám neustále opakujeme) a to ego mj. ovládá tzv. žlázy s vnitřním vyměšováním (tedy mj. hormony!) Ti fanatici to svedou na hormony, aniž by vysvětlili co řídí hormony. Nebo s oblibou SVÁDĚJÍ TYTO ZÁŽITKY NA HALUCINACE, ČI PODVĚDOMÍ, NEBO COKOLIV jen aby nemuseli přiznat že to nedává smysl, protože prapříčinu neznají — protože ji nedokáží změřit, jak už bylo řečeno… jsou slepí ne-vědoucí… ;-) fanatismus zaslepuje :( nechte je v tom stádu a jděte svou cestou!

   My na rozdíl od věřících ve hmotu nepopíráme to jejich, co oni dokáží naměřit — OVŠEM současně bereme v úvahu VŠE — i svědectví o nezměřitelném… pravda není v rozporu s tím co oni naměří! Oni se ale za každou cenu snaží křečovitě vysvětlit vše hmotou… tvrdí že hmota je původcem všeho — JENŽE TO JE NEVĚDECKÉ A NEDOKAZATELNÉ TVRZENÍ = LEŽ. Oni na rozdíl od nás úmyslně potlačují důkazy druhé strany — spoléhají na to že lidé si fakta dohromady nespojí… My nic necenzurujeme, protože my nejsme s fakty v rozporu!

   Každý solidní vědec MUSÍ přiznat, že dokáže změřit jen NEPATRNOU ČÁST energií, co jsou okolo nás… a energie tvoří i hmotu, jak už také v článku zaznělo!

   Honzo faktů máte dost, prostě si je spojte dohromady, to za vás udělat nemůžeme! Spojte si je dohromady SÁM, stejně jako musíte sám spojit svou duální podstatu do jednoho celku… Uvědomte si prosím, že vládnoucí systém vám právě tohle pochopení dát nechce! Musíte mít odvahu jít proti stádu, jinak k PRAVÉMU cíli toho proč jste tady nedojdete! Uvědomte si také, že lidský mozek má omezenou kapacitu a pokud jej zahltíte informacemi, nebudete schopen si je následně spojit dohromady. Musíte nejdříve pečlivě ověřit a vytřídit zdroje informací… a pak použijte nejen rozum, ale i „srdce“, resp. intuici! Protože pak se toho zúčastní celá duše. Vy spoléháte jen na mozek, ten to sám nezvládne.

   Začněte s poznáním sama-sebe, ostatní vám bude přidáno. Jak říkali antičtí učitelé co ještě znali pravé Kristovo učení:

   Znát sám sebe do nejhlubšího stupně, znamená zároveň znát Boha — a to také znamená pochopit jak tento svět funguje. POZNEJTE SAMI-SEBE A POZNÁTE VŠE!

   Jiný gnostický učitel, Monoimos, praví:

   Zanechte pátrání po Bohu a stvoření a jiných podobných věcech. Hledejte jej tak, že začnete u sebe. Poznejte, kdo je ve vás, kdo všechno činí svým vlastním a říká: »Můj Bůh, má mysl, mé myšlení, má duše, mé tělo«. Poznejte prameny smutku, radosti, lásky, nenávisti… Jestliže pozorně prozkoumáte tyto věci, najdete Boha v sobě.

   http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-tomasovo-evangelium-z-nag-hammadi-v-egypte-nejblize-k-jezisi/

   http://www.ragauian.cz/omyl-materialismu-vedci-kteri-tvrdi-ze-svobodna-vule-cloveka-je-iluzi-vysli-z-chybneho-predpokladu-lidske-vedomi-totiz-nesidli-v-mozku-co-se-deje-uvnitr-mysli-mame-dukazy/

   http://www.ragauian.cz/eckhart-tolle-co-je-ego-a-nevedomost-kdo-je-blize-pravde-tolle-nebo-jezis-kristus-myslim-tedy-jsem-vite-vy-vubec-kdo-jste/

 18. Ale nejvíce mě zarazilo to že se daj vzpomínky vyvolat el. Impulsem do určité části mozku, pokud je naše paměť mimo něj tak není přece možné aby byly takto vyvolány nebo je?

  1. Honzo něco velmi podobného jsme zde v diskuzi už řešili… a podle stejné logiky je stejná odpověď i zde!

   http://www.ragauian.cz/co-je-to-duse-doopravdy-a-co-je-to-duch-vedecke-dukazy-o-existenci-duse-a-co-na-to-rika-bible/#comment-535

   Naši ne-vědoucí vědci mají částečně pravdu, když mozek resp. tělo člověka označují za „biopočítač“ — háček je v tom že přitom zanedbávají ono velké duchovní JÁ a jeho paměť (oni neuznávají jeho existenci, protože jej nedokáží změřit, oni ne-vědoucí dokáží změřit jen vnější projev energetického působení ega — protože ego ovládá tělo)…

   Mohu dát ještě takovéto počítačové podobenství: Krátkodobé vzpomínky jsou v dočasné mezi-paměti (cache) procesoru, kterým je mozek.

   Mozek současně „přijímá/vysílá“ signály od naší pravé multidimenzionálně-energetické podstaty… minule jsem pro zjednodušení tomu říkal jen „přijímač/vysílač“… ale on je velmi složitý, takže ano, oni ti ne-vědci mohou nějak ovlivnit signály v procesoru a opět — to přece neznamená a nedokazuje že naše CELÁ osobnost sídlí v tomto biopočítači… ale samozřejmě vždy v biopočítači nějaká část vzpomínek bude… jinak to nejde.

 19. Proč? az247.cz/vedci-dokazali-ze-buh-neexistuje-kazdy-kdo-v-nej-veri-je-idiot/

  1. Honzo, děkujeme že jste sem vložil odkaz na uvedený vtípek: az247.cz ;-) Víte že není 1. apríla? Nevím zda si děláte legraci vy z nás, nebo jste jim jenom skočil na špek? Podle všeho uvedená stránka je pokusem zesměšnit a parodovat alternativní informace :-) Je to evidentně parodie na seriózní alternativní http://www.ac24.cz

   Zapomněl jste? …že jsem nedávno (o kousek výš v textu) mj. radil že si máte nejdříve přefiltrovat serioznost informací, k tomu patří i odkazy na původní zdroje, odbornou literaturu apod. Nic takového tam není… Není tam jediné faktum, jenom plácání…

   Nakonec i jejich značka poměrně jasně říká že jde o parodii:

   Víte, dokáži si představit např. že když ragauian.cz předkládá obsáhlou informaci o tom že islám stvořila de-facto katolická církev » resp. její římští vládci — tak že to mnoha lidem přijde jako šílená a neuvěřitelná informace. Mohu pokračovat třeba s důkazy reinkarnace duše » …díval jste se někdy kolik předkládáme vědecky ověřených svědectví a důkazů? JSOU jich desítky… A to vč. odkazovaných zdrojů…

   Rozdíl je ovšem v tom že v našich analýzách jsou konkrétní indicie, např. NEANONYMNÍ svědectví bývalého jezuity, máme tam rozbory podobností mezí ideologií džihádu a katolickou augustinovskou teologií… atd. máme tam citáty z oficiálního Mohamedova životopisu atp. Nicméně ten článek je prostě JEN pavlačové plkání…

   Někdo se tím baví nebo je to pokus zesměšnit určité teorie tak, aby je nepřemýšlející ovčané odmítli… Nedávno jsme zveřejnili velmi důkladnou dobře ozdrojovanou analýzu o tom jak CIA zavedla termín „konspirační teorie“ proto, aby potlačila pravdu o vraždě prezidenta J.F.Kennedyho » V tomto AZ247 je možno pozorovat podobný rukopis…

 20. Na chvíli kdy už začínám věřit víc a víc a pak tohle, já už netuším co si mám myslet, mám se vzdát všeho a přijmout že nic takového neexistuje a já sem jen náhoda vytvořená v náhodě a je úplně jedno co udělám nebo vytvořím, stejně nakonec umřu a bude mi to na nic, to je hrozná představa proč vůbec žiju, proč jsem se narodil, pokud duši nemáme a po smrti není nic tak bych se radši nenarodil :,(

  1. Nevím, Honzo, mám pocit, že právě k tvému některému minulému příspěvku jsem už konstatoval: proč myslíš, že bych měl reagovat na každé tvrzení těch zabedněnců, kteří si říkají „vědci“? Prostě si v sobě udělej pořádek, aby tvé nitro nebylo kam vítr, tam plášť a žij v klidu s tím, s čím žít chceš… je to tak jednoduché…


  2. Buďte všichni v klidu — ten článek jsou jen bláboly, stačí číst pořádně Honzo…!!

   Opakovaně vám přece říkáme, pečlivě posuzujte kvalitu toho co čtete a nenechte se oblbovat!! Web ragauian.cz vás také nenutí bezhlavě věřit tomu co píšeme… neustále vám opakujeme: Posuďte informace sami srdcem i myslí… a my na jejich kvalitu dbáme… i když samozřejmě nepřesnosti se objevit mohou vždy, jsme jen lidé…

 21. Ano to že AZ247 je jen vtípek sem se dočetl hned po té co jsem odeslal komentář. Ale to je teď už jedno ve skutečnosti mám problém ani ne se stránkami zaměřenými na duši atd ale spíš s vědeckými články co se týkají mozku a myšlení protože v tomto ohledu jsem nad míru skeptický např tohle: http://www.cestypsychotroniky.cz/index.php/teorie/438-cteni-myslenek-realita-nebo-utopie z takových to článků mám největší obavy protože pokud opravdu dokáží číst myšlenky pomocí strojem tak to znamená že všechny naše myšlenky jsou opravdu jen v mozku a telepatii kterou jsem do teď bral jako velký důkaz toho že skutečně duši máme a když někdo dokázal číst myšlenky byl pro mě živoucím důkazem a že to funguje právě díky duším ale pokud to dokáží i bezduché stroje znamená to že k tomu duše není potřeba a tím pádem o další fakt méně (a pro mě dost důležitý fakt). :(

  1. Honzo zklidněte přetlak svých myšlenek, opakuji znovu: filtrujte co přijímáte za myšlenky, používejte SVOU INTUICI! Prociťujte, klidně i opakovaně a hlavně v klidu co vám říkáme. Vždyť na tohle už jsem výše odpovídal:

   http://www.ragauian.cz/co-je-to-duse-doopravdy-a-co-je-to-duch-vedecke-dukazy-o-existenci-duse-a-co-na-to-rika-bible/#comment-647

   tyhle pokusy ne-vědců ovlivňovat myšlení jsou principielně stále o tom stejném: ano, oni ti ne-vědci mohou nějak ovlivnit signály v mozkovém „procesoru“ ALE to přece neznamená a nedokazuje že naše CELÁ osobnost sídlí v tomto tělesném biopočítači…

   A ještě jedna věc: Měl jsem za to že už jste pochopil, že myšlenky jsou produkt ega, píšeme o dualitě duše často, protože to je naše hlavní sdělení pro lidstvo! Ano, oni mohou ovlivnit myšlenky ega, ale TO NEJSTE VY!

   Zklidněte se a spoléhejte více na intuici, to je hlas duše. Mám ještě specielně pro vás jedno podobenství: My souhlasíme s tím že tělo a mozek je jakýsi biopočítač s velice omezeným 3D myšlením. Co myslíte, dokáže program pochopit jak funguje procesor na kterém se to vše počítá?

   No a vy se analogicky pokoušíte omezeným 3D mozkovým rozumem pochopit jak funguje duše (vy jste ten program v tom podobenství). To prostě z principu není možné!! POUŽIJTE VÍCE INTUICI a srdce, protože jen jako CELÁ DUŠE můžete pochopit! Vždyť to říkáme dokolečka, aby to žádný čtenář nepřehlédl: „Udělejte ze dvou jedno!“ a „Poznejte sami sebe, pak poznáte vše…“ Vy stále jednáte z pozice egoistické mysli, přesně tak jak to důkladně rozebírá Tolle:

   http://www.ragauian.cz/eckhart-tolle-co-je-ego-a-nevedomost-kdo-je-blize-pravde-tolle-nebo-jezis-kristus-myslim-tedy-jsem-vite-vy-vubec-kdo-jste/

 22. Ano v tom máte pravdu ale psalo se v těchto článcích i to že myšlenky se energeticky zhmotňují byl zde uveden i příklad z bible kde ježíš říká že nemáme hřěšit ani v myšlenkách, tak jak je možné že je tito doktoři dokáží přečíst pomocí počítače?

  1. …ale to co lékaři pomocí přístrojů naměří, to se přece nevylučuje s tím co bylo řečeno. Ježíš má samozřejmě pravdu, myšlenky mají energii. Co se týče těch ne-vědců lékařů a toho co oni ve hmotě detekují příp. ovlivňují: Vždyť to je dokolečka o tom samém, co už jsme několikrát řekli… ano dokáží částečně číst funkce tělesného biopočítače a také jej částečně ovlivnit. Ale ten biopočítač nejsme my… Vše již bylo řečeno.

   Četl jste vůbec předchozí poznámky o egoistické mysli a intuici? A co podobenství o biopočítači? Pamatujte si je… a hlavně: Zkuste je procítit, ztište přitom své myšlenky a nechte prostor pro své vyšší Já. Prosím.

   1. Ahoj,

    prechadzam si informacie na tomto webe a s terminom „vyssie Ja“ som sa tu stretol prvykrat, citujem: „Zkuste je procítit, ztište přitom své myšlenky a nechte prostor pro své vyšší Já“.

    Mozte prosim objasnit ako chapete vyssie ja vo vztahu k dusi, pripadne odkaz na nejaky clanok kde to uz je vysvetlene?

    Dakujem

    1. Pěkný den Roberte, víme že tato terminologie je rozmlžená a různí autoři pojmenovávají věci jinak… Lze položit rovnítko „vyšší Já = duch“… A jak píšeme v článku: „Bůh vdechl svého ducha do hmotné bytosti „z prachu Země“… a tento duální celek se stal člověkem.“ … viz též odst. „Co značí výraz „duch“ a „božská jiskra“? Duše a duch nejsou totožné výrazy“. Je to mírně zjednodušené…

    2. jako vyšší „Já“ je v literatuře i u mne označován lidský individuální duch… někdy, a to vždy vyplyne z kontextu, pak také lidský individuální duch z nejvyšší, danému člověku přístupné duchovní vibrační roviny… duch v lidském těle u pravých lidí a u dosud neprobuzených nepravých lidí je partnerem zvířecího ega a částí součtové lidské duše, která se v pozemských podmínkách vyvíjí od počátečního stavu sta procent podílu zvířecího ega v součtové duši limitně ke sto procentům podílu ducha tamtéž… podrobněji je možno se s problematikou seznámit v rubrice Dvě cesty a Dualita lidského bytí zde na webu… vše k vysvětlení vašeho dotazu je tam obsaženo…

     http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

  1. Honzo, konečně správná otázka k věci a dotaz na pohled vědců, který za něco stojí… ano, tihle vědci rozhodně pitomí nejsou… možná ne náhodou jsou to Rusové, Slované, potomci Synů Světla alias Surů z tehdejší Asie a Indického subkontinentu, kteří se před dávnými věky za časů Atlantidy utkali s Asury, Syny Beliahu, a tenkráte podvakrát za sebou zvítězili… ostatně, dnešní nenávist Germánů, Franků, Britů a jiných západních entit vůči Slovanům je jen pokračováním té staré story přežívající desítky tisíc let… byli to totiž jejich předkové, kteří bojovali na straně Asurů proti předkům Slovanů, Árjům, kteří stáli na straně Světla… dostali tehdy přes koule a dodnes se to v nich vaří… dodnes za jejich činy stojí totiž zájmy stejných temných civilizací /Jahve, Hospodin/, které se už tehdy pokoušely ovládnout celou Zemi a dnes se o to pokoušejí taky… Napoleon a Hitler se svým Drank nach osten byli pokračovateli tohoto úsilí a loutkou v rukou těchto sil za naším světem… kdo myslíte, že Hitlerovým „vědcům“ podstrkoval plány na vývoj stomové zbraně, létajících talířů a proudových letounů o desítky let dříve, než sew mk nim dopracoval ostatní svět?.. Schulz a Merkelová jsou jen další kreatury na téže cestě za týmž cílem a jsou to pouhé loutky v rukou svých loutkovodičů s tvářemi zkřivenými nenávistí ke Světlu…
   slovo a fráze má skutečně svoji frekvenci a tato frekvence má tvůrčí schopnost tvořit v jemných energiích jemnohmotných i duchovních světů… a skutečně se jí dá, jak oni píší v tom článku, pozitivně ovlivnit buněčný metabolismus a nejen ten i na hmotné úrovni… využití slova a frekvence jsou již po tisíciletí podstatou umění magie… zasvěcenci všech dob tyto informace měli již tehdy, když dnešní věda byla ještě na houbách… s magií a tedy se schopností využití ovlivňování i pozemského dění myšlenkou /nevysloveným slovem/ či přímo slovem určitým způsobem vyřčeným se můžete setkat i vy ve svém životě… všichni totiž mluvíme a mluvíme určitou frekvencí a zabarvením hlasu.. a stejně tak myslíme a cítíme… výsledky magie v pozemských podmínkách jsou ovšem u naprosté většiny lidí pro jejich minimální schopnost koncentrace a vnitřní myšlenkovou i citovou neukázněnost prakticky nulové… běžný člověk dokáže svým slovem a myšlenkou vytvářet v jemné hmotě oživené energetické struktury především ve chvílích velkého pozitivního, ale zejména negativního výronu energií svého nitra… chvíle výronu pozitivních energií jsou ovšem kratičké a jejich tvůrčí schopnost proto minimální… takto vytvořené útvary z živlových energií se rychle rozpadají a nedosahují prakticky žádného účinku… jinak je tomu u myšlenkových útvarů vytvářených negativitou a navíc podpořenou negativními city… tahle myšlenka a cit přetrvává obvykle dlouhou dobu a energeticky stále posiluje negativní oživený živlový útvar, který se pak /ve světě příčin/ snaží vytvořit podmínky pro realizaci oné nenávistné myšlenky a citu zde v hmotné realitě… jak si myslíte, že vzniká karma?..
   pokud jde o tzv. klíčová slova a mantry, o nichž je tam řeč, opět potvrzuji… v magii se tomu říká rituál… ten je nutno k dosažení potřebné změny v jemné hmotě a potažmo v této realitě určitým způsobem vytvořit a pak opakovaně k dosahování daného cíle realizovat… jen skuteční mágové hodní toho slova ke své tvorbě rituály nutně používat nemusejí… důkazem pravdivosti výzkumů oněch ruských vědců je i moje práce s lidmi… pomocí osvědčených rituálů /formou řízené změny nmyšlení a citů z převážně negativních na vysoce pozitivní/ si tito lidé vytváří změnou ve svém nitru zcela nové enegetické nastavení a to se následně s malým zpožděním projevuje v jejich chováních a postojích ve vnějším světě…
   snad to tak stačí… na závěr snad upozornění: nezapomínejme na Kristův výrok, který zní: udržujte krb svých myšlenek čistým! souvislost tohoto výroku s výše uvedeným vám jistě neuniká… Kristus sice nebyl bůh, ale byl do záležitostí organizace stvoření dokonale zasvěcen…

 23. Ale proč s polu bojovali, přece když se duše vrací na zem tak se mohli jednou narodit jako slovane a jindy zase jako germáni no ne?

  1. Prostudujte si seriál o reinkarnaci, pak zjistíte že jeden ze základních zákonů je „přitažlivost stejnorodého“ a tím je dán fakt že matka (a otec) na určité „kvalitě vibrace“ duše si může přitáhnout zase jen podobné duše k inkarnaci…

  2. PS: Když se nad tím pozastavíte a zamyslíte, tak vám dojde, že tohle je také jeden z důvodů proč naši temní vládci uměle vyvolali a stále silně protlačují mohamedánskou imigraci do Evropy, jak už bylo dříve zmíněno v některých textech zde… jednoduše je to tom že příliv mohamedánské populace (která je islámem udržována v „nízkých vibracích“ duše) silně zbrzdí duchovní vývoj v Evropě. Je to chytře vymyšleno od těch temných…

   http://www.ragauian.cz/agenda-2030-islam-neni-nabozenstvi-nybrz-politicko-nabozensky-system-vladnuti-proc-papezenci-i-vladnouci-elity-svorne-protlacuji-islamizaci-evropy/

   http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-vznikl-islam-doopravdy-kdo-stvoril-koran-a-proc-papezsky-vatikan-kamaradi-s-muslimy/

 24. Ale to neznamená že všichni potomci germánů jsou zlí ne? A taky německo už není ani moc germánské, spíš keltské a židovské, germánské geny už v německu jsou minimální ,rusko je také ve větší mýře smíšené s tatari, asiati atd… ani mi češi už nejsme slovany jen ze 40 procent zbytek jsou keltové a germáni.

  1. Víte, já třeba osobně mám rád všechny lidi… důležité jsou jen činy… vraťte se znovu k seriálu o reinkarnaci… tam je odpověď: Dědí se geneticky jen tělo, neexistuje duchovní dědičnost, platí již zmíněný zákon „přitažlivosti stejnorodého“… všichni se vyvíjíme, nicméně za Němce mluví jejich současné činy: Většinově podporují soudružku Merkelovou, která na příkaz globalistů islamizuje Evropu (v zájmu zotročení duší) a Němci ji stále volí… je třeba více dodávat?

   Takže všichni jsme individuality, my jsme nikdy nesoudili kolektivně… ale fakt je že Němci tím že volí globalisty, tím také podporují jejich politiku zotročení lidstva v rámci NWO. A do této politiky patří likvidace Slovanských národů… to jsou fakta, která může každý vidět na vlastní oči. Neznamená to že NWO podporuje každý Němec, nicméně většinově podporují Brusel, potažmo NWO… fakta jsou fakta. Copak nevidíte, jak neustále Brusel vyhrožuje zemím V4, našemu prezidentu, atd…?

   Podle mého osobního názoru máme jen jednu možnost: Vystoupit z NATO i EU!!!

 25. Dobrý den potřeboval bych poradit (zase) , mám hrozný problém jen s tím se na sto procent přesvědčit že to o čem tu mluvíme (duše a život po tom) , když už se přesvědčím že to existuje tak stačí cokoliv ani to nemusí být o tomto tématu například: téma na rozdvojenou osobnost a už sem zas rozhozenej a pochybuji, opravdu stačí mi i malá prkotina a je oheň na střeše a to je jen jeden problém další mám například s rozemletím duší a se soudným dnem protože může přijít kdykoliv a já musím do té doby dokázat udělat dva jedním a na to se nesmím bát ani pochibovat ale jak se mám nebát když nevím jestli to stihnu a co teprv moje rodina oni tyto věci vůbec neřeší a ano vím že nejdůležitější člověk pro mne jsem já sám ale to prostě nedokážu si představit že by bili rozemleti oni mám je totiž moc rád ale nedají se přesvědčit a já sem z toho v koncích a psychicky to nezvládám vždit bych se měl učit k maturitě ale stejně i u toho očení a vůbec u čehokoliv co dělám furt myslím jen na tyto věci i když du spát nebo když vztávám furt na to myslím, jak se nemám bát když nevím vlastně nic, jak se nemám bát když nevím co přijde a jak se nemám bát když se bojím už i toho že to nestihnu? :(
  PS: omlouvám se že to bylo tak dlouhé a za to že sem furt píšu ale už opravdu nevím jak dál.

  1. hele, Honzo, běž se vyplakávat k mamince… nebo si najdi pořádnou babu… pak budeš mít jiné myšlenky a nebudeš do nekonečna žádat odpovědi, které stejně v této formě nikdy nepochopíš… jestli chceš opravdu vědět a znát, najdi odvahu a ozvi se mi… pokusím se tě naučit kráčet po cestě, na níž tyto odpovědi najdeš… protože odpovědi na tvé otázky nejsou ani u mne, ani na tomto webu, ale v tobě… naučím tě je hledat… pokud to dokážeš, nic tomu nebrání…

  2. Honzo prosím pěkně, klídek… opakuji zklidněte svou mysl!! Myslím že k pochopení tohoto konkrétního co Vám chci říci teď může pomoci právě práce Tolleho… protože to co šílí je egoistická mysl, jinak řečeno mysl ega:

   http://www.ragauian.cz/eckhart-tolle-co-je-ego-a-nevedomost-kdo-je-blize-pravde-tolle-nebo-jezis-kristus-myslim-tedy-jsem-vite-vy-vubec-kdo-jste/

   Řešení je jedno jediné a velmi jednoduché: PRAVDU NAJDETE VE SVÉM NITRU!

   Zapomeňte na všechny složité články, i na ty na tomto webu… jediný je důležitý: Ten o dualitě člověka. NIC VÍC NENÍ TŘEBA!

   HLEDEJTE UVNITŘ, oslovte tu zanedbávanou část sama sebe. Pochopte že TO ONA SE BOJÍ všeho… hledejte uvnitř, dejte pozornost A LÁSKU sobě a všechny strachy zmizí!

   http://www.ragauian.cz/co-to-v-praxi-znamena-mit-radi-sami-sebe-dejte-pozornost-sami-sobe-aneb-zivot-v-pritomnem-okamziku-najdete-sami-sebe-poznejte-sami-sebe/

   …a ragauian vám také může dát návod k lepšímu mentálnímu spojení s tím menším…

 26. Dobrý den chci se zeptat jestli to chápu dobře ale teorie super strun se snaží vysvětlit jak se chová energie v atomech ?Nebo je to ona kdo tvrdí že jsou atomy z energie?

  1. Uvedená teorie (zjednodušeně) říká že skutečně vše je stvořeno z energie!

   Superstruna je (opět zjednodušeně) energie. Samozřejmě okamžitě se vždy, když použijeme toto tvrzení, ozvou ti co fanaticky věří v materialismus a začnou protestovat, protože oni by rádi vše vysvětlili jako složené z hmoty. Jenže jejich víra není ničím podložená. Fyzikové dobře vědí že hmota je prázdné nic, ve kterém občas pozorujeme nějakou částici… to je prostě fakt. Přesně jak je výše napsáno: Kvantoví fyzici ukázali, že hmota se chová jako iluze, protože atomy jsou z větší části prázdný prostor a jsou vyrobeny pouze z energie. Ty dvě ilustrace u tohoto textu výše jsou velmi výstižné!

   Fanatici hmoty hmoty také argumentují tím že kvantová a superstrunová teorie nejsou dokázané — jenže ono je to jinak: 100% ji nebudeme moci dokázat nikdy protože — my co žijeme ve 3D hmotě — nikdy nebudeme schopni vnímat ani měřit onen multidimenzionální superstrunový vesmír. Můžeme vnímat jen jeho jakoby „stín“, 3D projekci — a pro tohle již máme velmi přesvědčivé a ověřené vědecké pokusy. Podíváme se na ně v dalších pokračováních. Něco více se nachází i v jednom komentáři výše: http://www.ragauian.cz/co-je-to-duse-doopravdy-a-co-je-to-duch-vedecke-dukazy-o-existenci-duse-a-co-na-to-rika-bible/#comment-509

   Těšte se na brzké pokračování seriálu o podstatě reality, kde se tomu budeme věnovat více…

 27. Na doplnenie informácií odporúčam preštudovať: prapôvodná fyzika Allatra a knihu Allatra. Sú na nete.

Komentáře nejsou povoleny.