Pieter_Bruegel_the_Elder-The_Tower_of_Babel-1038x576

Smrtelné nebezpečí přichází: Agenda 2030 je realizována i v ČR. Zavádění NWO v praxi. Údajně „neziskové, nevládní a občanské“ organizace? Vše je jinak než se zdá! 4

V minulých dílech jsme si řekli, že poznání sama-sebe rozhodně NENÍ jakási „zbytečnost“ » a že je nutností k tomu, abyste se mohli bránit manipulaci ze strany vládnoucích mocných tohoto světa. Ukázali jsme si jak Agenda 2030 souvisí s projektem EU a také že vytváření „obrazu šelmy“ bylo předpovězeno:

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy.
NWO propaganda je v podstatě identická té komunistické — stále stejné nicneříkající žvásty — jen místo slov "pokrok" a "světlé zítřky" je teď termín "trvale udržitelný rozvoj". Není to zábavné? ;-)
NWO propaganda je v podstatě identická té komunistické — stále stejné nicneříkající žvásty — jen místo slov „pokrok“ a „světlé zítřky“ je teď termín „trvale udržitelný rozvoj“. Není to zábavné? ;-)

 

Jak se Agenda 2030 promítá konkrétně do českých podmínek? Buďte si jisti že přímé nebezpečí hrozí nám všem!

Nyní si ocitujeme pár oficiálních zdrojů, které vám ukáží, jak se tato protilidská Agenda realizuje v praxi — abyste viděli že my si ty šílenosti nevymýšlíme. Předem varuji před absolutně příšerným byrokraticko-socialistickým budovatelským slohem. Mějte prosím trpělivost, pokusíme se vybrat jen to nejpodstatnější.

Jedna z těchto zdánlivě prospěšných šíleností je i tzv. inkluzivní degradace školního vzdělávání. To je věc o které se poměrně hodně mluví a její kořeny jsou také v této protilidské Agendě. Má jednoduchý důvod — špatně vzdělaným se bude dobře v NWO vládnout. Jan Amos Komenský se obrací v hrobě. Stejně tak stojí tato Agenda u kořenů řízené islamizace Evropy — islám je výborný nástroj na ovládnutí myšlení oveček. Rovněž ta komplikovanost Agendy 2030 a spousta jalových keců má svůj smysl — cílem je odvést pozornost od podstaty tohoto protilidského plánu. Jde o omezení svobod a v podstatě zbavení svéprávnosti lidí na základně pyramidy moci. Je známo, že smysluplné věci není třeba zamotávat a balit do hávu ideologické demagogie „udržitelného rozvoje“. Vždy na ně stačí prostý selský rozum.

Dejme slovo soudruhům a citujme si nejdříve podle svazu SMO — je sice utrpením to číst, ale jen poznání osvobozuje — a všimněte si prosím, že i zde se mluví o posílení centrální politické moci, přesně tak, jak to požaduje jezuitský papež:


Nově přijatá agenda 2030 klade důraz na aktivní zapojení měst a obcí pro dosažení udržitelného rozvoje

20. 10. 2015, podle SMO: V září 2015 členské státy OSN přijaly po tříletém vyjednávání akční plán pro rozvoj, tzv. „Agendu pro udržitelný rozvoj 2030“, která je rozpracována v tzv. Cílech udržitelného rozvoje (SDGs). Cíle udržitelného rozvoje navazují na Rozvojové cíle tisíciletí (tzv. MDGs), platné pro období 2000–2015, jejichž společným cílem byl boj proti chudobě v rozvojových zemích. I když bylo dosaženo během 15 let pokroku v rámci všech miléniových cílů, stále přetrvává řada nedostatků v mnoha oblastech (podrobně viz The Millennium Development Goals Report 2015).

Cílem nové rozvojové agendy je „zajištění důstojného života pro všechny“, kterého lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou rozvojové problémy řešeny komplexně, neboť jsou spolu vzájemně propojeny (viz chudoba, zajištění bezpečnosti, ochrana zdraví apod.). Zároveň k řešení těchto problémů je nezbytné aktivní zapojení nejen zemí tzv. globálního Jihu, ale také zemí tzv. bohatého Severu. Je třeba zdůraznit, že oproti Rozvojovým cílům tisíciletí, Agenda 2030 klade důraz na aktivní zapojení rozvinutých zemí včetně ČR. …

Jak SDGs ovlivní současnou situaci v ČR?

Z prvotní analýzy dopadů Agendy 2030 a doporučení pro státní správu ČR, kterou zpracoval nezávislý think-tank Glopolis, plyne, že nová rozvojová agenda jednoznačně klade vyšší nároky na jednotlivé aktéry udržitelného rozvoje. Vzhledem k tomu, že SDGs jsou univerzální a jsou cíleny i na země rozvinuté, Glopolis očekávat nárůst závazků i pro Českou republiku, tj. pro jednotlivé resorty, města a obce, kraje a další klíčové aktéry.

Naplnění řady podcílů půjde dosáhnout pouze na základě změn na více úrovních zároveň, tj. od lokální úrovně až po globální, což bude dle autorů studie vyžadovat jednak lepší zapojení samosprávy, jednak intenzivnější zapojení řady rezortů do mezinárodních aktivit, do koordinace v rámci EU a do českého systému zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) — tedy tematické i metodické rozšíření ZRS (významné zejména pro Radu ZRS, ve které má své zastoupení i SMO).

Rovněž bude nezbytná spolupráce různých sektorů: státní správy, místní samosprávy, soukromého a neziskového sektoru. V neposlední řadě, reformy systémového charakteru spojených s realizací SDGs budou vyžadovat silnější zastřešení centrální politickou autoritou a promítnutí vybraných SDGs do činností vlády jako celku, včetně rozpočtových a dalších finančních procesů, jako jsou např. evropské fondy.

Vize udržitelného rozvoje ČR se zatím odvíjela od Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky, přijatého v lednu 2010. Ten definuje základní principy udržitelného rozvoje, jež je nezbytné respektovat při tvorbě všech zavazujících strategií a koncepčních dokumentů. Samotná implementace SDGs na národní úrovni (tj. v ČR) se pak bude v nadcházejících letech odvíjet od Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která je hlavním implementačním mechanismem. …

-konec citace-

Více podrobností najdete např. na stránkách „Partnerství měst a obcí“, kde je kladen důraz především na cíl 11 Agendy 2030 (Vybudovat města a lidská sídla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná). V praxi státního byrokratického aparátu se také často můžete setkat s cílem 4 a 5 (Zajistit inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělání a podporovat příležitosti celoživotního vzdělávání pro všechny, Dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek). Na první pohled to vypadá moc hezky, stejně jako komunismus ;-)

Rada vlády pro udržitelný rozvoj, RVUR: Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030

26. 4. 2016 se v tiskové zprávě RVUR dozvídáme konkrétněji jak implementace Agendy 2030 v ČR probíhá:

Implementace Agendy 2030 —
Cílů udržitelného rozvoje v České republice

Na summitu OSN v New Yorku v září 2015 byl přijat globální rozvojový rámec do roku 2030, který obsahuje 17 tzv. Cílů udržitelného rozvoje včetně 169 podcílů. Tento rámec nahradil tzv. rozvojové cíle tisíciletí. Česká republika se aktivně účastnila vyjednávání a stejně aktivně se staví i k implementaci těchto cílů, gesce pro implementaci je zakotvena na Úřadu vlády. Hlavní platformou pro přenos Cílů udržitelného rozvoje do České republiky bude připravovaný strategický dokument ČR 2030.

V létě 2015 byly jménem předsedy vlády a předsedy RVUR osloveny všechny poradní orgány vlády a sítě neziskových organizací s žádostí o zasílání tezí k rozvoji prostřednictvím webového formuláře. K 15. říjnu 2015 přišlo 172 tezí od 49 organizací a institucí. …

Teze byly zpracovány týmem vytvořeným při RVUR … (šest akademických pracovišť a think-tanků) … výsledek byl prezentován v rámci Fóra pro udržitelný rozvoj v prosinci 2015…

Zde není od věci zvýraznit nenápadnou informaci: Petr Lebeda, ředitel think-tanku Glopolis, na Fóru představil iniciativu českých neziskových organizací Měj se k světu. K tzv. „neziskovkám“ se ještě vrátíme…

RVUR připravuje strategický dokument rozvoje ČR do roku 2030

Babylonská věž a budova EU parlamentu ve Štrasburgu — všimněte si zednářských symbolů „lešení“ a jakoby „nedokončených pater“...
Babylonská věž a budova EU parlamentu ve Štrasburgu — všimněte si zednářských symbolů „lešení“ a jakoby „nedokončených pater“…

18. 7. 2016 se dozvídáme, že Česká vláda roboticky pokračuje podle instrukcí z Bruselu/OSN v realizaci vlastizrádné Agendy. Nejděsivější na tom je, že se skutečně vládne podle toho, co soudruzi v Bruselu/OSN naplánovali, nikoliv podle toho, co by náš stát potřeboval. Soudruh Sobotka nám hodlá zabezpečit prosperitu tím, že bude implementovat byrokratické příkazy OSN — je zábavný až k pláči. Předtím se ovšem plány projednávají se zástupci soukromého, neziskového a veřejného sektoru — aby to vypadalo demokraticky.

Vypadá to zdánlivě neškodně — dokonce dají slovo i „neziskovkám“, takže to vypadá moc hezky „demokraticky“. Když se ale podíváte, kdo tyto „neziskovky“ sponzoruje, tak pochopíte ten podraz…

Tyto organizace totiž nemají s lidovou iniciativou nic společného… další podrobnosti viz níže.

18. 7. 2016, podle vlada.cz: V rámci přípravy dokumentu bylo v roce 2015 osloveno více než pět desítek institucí, které zaslali přes sto sedmdesát tezí k rozvoji České republiky. Vyhodnocením těchto podkladů bylo identifikováno 6 klíčových oblastí, které dále projednaly výbory a pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V první polovině roku 2016 proběhlo k těmto klíčovým oblastem šest jednání, kterých se zúčastnily takřka tři stovky zástupců a zástupkyň soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Podněty z těchto kulatých stolů byly zohledněny v přeloženém draftu dokumentu. …


Další šílenství podle plánů NWO-OSN rozebírá Markéta Šichtařová v článku s názvem „Jak ještě zhoršit školství?“

Citujme si další příklad ze života — jen jeden z mnoha podobných: Holčička S. B. s ADHD neboli poruchou pozornosti s hyperaktivitou…

Holčička S. B. byla (díky oné pekelné inkluzi podle příkazů NWO-OSN) zařazena do „normální“ školy. Jenomže stalo se, co se dalo čekat. Učitelé ani vychovatelé holčičku naprosto nezvládali…

Holčička taky neměla na růžích ustláno. Za svou diagnózu sice nebyla díky inkluzi papírově „diskriminována“ ve speciální škole, zato byla dokonale stigmatizovaná tím, že je veřejně vyloučena z kolektivu, že je za „trest“ za svou nemoc vyhozena z družiny, že jsou na ní uplatňována měřítka jako na zdravou a tímhle sítem samozřejmě nutně musela začít propadávat, což jí všichni dávali sežrat. … atd. …

Takže, kde je tedy chyba, když u dětí ani učitelů ne?

Zkrátka a jednoduše na straně systému. Na straně ministerstva školství. Na straně podivné filozofie, kterou jsme okopírovali od EU. Filozofie, že za každou cenu děti, které nemohou za své zvláštnosti, integrujeme s dětmi průměrnými. Násilné rovnostářství bez důvodu. A k čemu to vede?

Trpí zdravé děti, trpí neposedné děti, trpí rodiče zdravých dětí, trpí rodiče nemocných dětí, trpí učitelé, trpí vychovatelé. Ale ministryně má zářez, že provedla reformu školství po vzoru EU.

-konec citace-


My nakonec musíme upřesnit výroky Markéty Šichtařové v tom smyslu, že kořeny tohoto maskovaného zla nejsou v EU — Unie působí jen jako pomocný nástroj vyššího zla. Kořeny jsou v OSN, které slouží planetárním mocipánům v realizaci NWO. Peklo přichází na Zemi… necháme se zotročit?

socialismus-budovatelsky-plakat

Prostým selským rozumem vidíme, jak se tu maže med kolem huby… plno keců o zářné budoucnosti — je to zcela stejné jako za „totáče“ — soudruzi politruci musí vrnět radostí, když vidí tento maskovaný návrat socialismu. Plno zdánlivě krásných (ale nesplnitelných) cílů… a předem mohu prorokovat výsledek, který je 100% — výsledkem bude totiž především omezení vaší svobody.

Nejzábavnější je ovšem onen údajně „nezávislý“ think-tank Glopolis

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Doporučení pro státní správu ČR zpracoval údajně „nezávislý“ think-tank Glopolis, který je ve skutečnosti financován Druhou šelmou a sám o sobě uvádí:

Glopolis je nezávislé analytické centrum (think-tank) se zaměřením na globální výzvy a příslušné odpovědi České republiky a EU. Ve spolupráci s těmi, kteří utvářejí politiku, byznys a veřejné mínění, je naším dlouhodobým cílem zlepšit politickou kulturu a přispět k přechodu na chytrou ekonomiku, k energetické a potravinové zodpovědnosti. Dotace na realizaci projektů poskytují Glopolis Evropská unie, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Heinrich-Böll-Stiftung v ČR, Green European Foundation, US Embassy, RSJ, Nadace Open Society Fund, Visegrad Fund, UK Embassy

  • http://glopolis.org/cs/o-glopolis/

Mezi nejvypečenějšími sponzory temně září podvratná slizounská Šorošova nadace Open Society Fund, EU a dokonce i samotná US ambasáda! Už jsme upozornili, že v současnosti se Druhá šelma pokouší manipulovat s lidstvem právě pomocí zdánlivě „nezávislých“ nadací a tzv. NGO — tj. nestátních, neziskových organizací. ONI se totiž poučili, že lidem už byrokratické hovadiny přicházející z centra moci začaly lézt na nervy, proto to zaonačili tak, aby to vypadalo jako „lidová iniciativa“. Vtipné ne?

Méně vtipné už je, že dlouhé prsty této pekelné organizace ovládané Chorošem, EU/OSN a spol. mají  velký vliv na politiku vlády — ONI jinými slovy fakticky spolu-vládnou ČR. Pak se nemůžeme divit, že tato vláda směřuje k tomu, co už Šoroš říká nepokrytě a co si už i ČSSD dala do programu — totiž de-facto likvidace národních států a převedení moci do centra. Kdo se nebojí samostatně přemýšlet, tak si může udělat závěry sám…

Dalším již klasickým příkladem je neslavně proslulá Welcome Refugees s gigantickými, ale zato pečlivě utajenými finančními zdroji…

Refugees Welcome-jihadist in Europe

Parodie na nechvalně proslulou zkorumpovanou "neziskovku" Refugees Welcome: Němcům dochází trpělivost v souvislosti s vlnou znásilnění a sexuálního obtěžování německých žen a dívek islamisty, pro které jsou ženy jen majetkem (což je o dobře prokázáno)
Parodie na nechvalně proslulou zkorumpovanou „neziskovku“ Refugees Welcome: Němcům dochází trpělivost v souvislosti s vlnou znásilnění a sexuálního obtěžování německých žen a dívek islamisty, pro které jsou ženy jen majetkem (což je o dobře prokázáno)

 

Ani tzv. „iniciativa“ neziskových organizací „Měj se k světu“ nevychází z lidu — její „nezávislost“ je opět jen zdánlivá

Není to náhodou — hlavním původcem této akce je totiž onen pekelný Glopolis. Samozřejmě, nelze vyloučit, že někteří z účastníků to skutečně myslí upřímně a slouží globalizátorům NWO jako křoví v roli „užitečných idiotů“.

Na oficiálním webu mejseksvetu.cz se uvádí, že organizace je financována mimo jiné i z prostředků Evropské unie, České rozvojové agentury (MZV) a Ministerstva zahraničních věcí (MZV). A samozřejmě nechybí ani chorošův Open Society Fund (OSF).

Je to jasný střet zájmů. Jak může potom vláda uvádět, že se jedná o podklad NEVLÁDNÍCH institucí?

Garanti:

Signatáři:

Facilitátoři:

Sponzoři:

Údajně „neziskové, nevládní a občanské“ organizace? Vše je jinak než se zdá!

Na všem výše uvedeném se jasně ukazuje, jak se vládne v NWO. Aby se dodalo shora nařízeným příkazům zdání demokracie, jsou za kulatými stoly neprůhledně konzultovány s organizacemi, které jsou označovány za „neziskové“ a „nevládní“ a „občanské“, ale při bližším zkoumání zjistíme, že jsou placeny jak vládou, tak nadnárodními organizacemi, které tyto příkazy podporují či přímo zadávají.

Vláda pracuje na strategickém dokumentu rozvoje do roku 2030, který významně ovlivní životy občanů ČR a — v případě přijímání migrantů — i celých dalších generací v této zemi. Na veřejnosti po celou tuto dobu neprobíhaly žádné konzultace a ovčanů se samozřejmě nikdo neptá, naopak vidíme velkou snahu skutečné cíle zaobalit, aby se ovečky nepoplašily. Takže údajná demokracie je ve skutečnosti vládou byrokracie.

Se znalostí uvedených faktů vás už nemůže překvapit, když v médiích čtete jakoby „lidové“ požadavky na vládu aby zaváděla Agendu — v dalším citátu je např. v pozadí Glopolis, ale ONI se také učí — když se neziskovka stane profláklou a neoblíbenou, jednoduše zasponzorují novou. Pochopte prosím, že za tím peklem stojí nejbohatší světové „elity“ (Soros, papežův Sutherland atd.). Jedinou naší obranou je prostý selský rozum — prosím posuzujte podobné aktivity individuálně v širokém kontextu:

8. 10. 2015, denik.cz: Neziskové organizace požadují po vládě, aby se více zabývala cíli udržitelného rozvoje, na nichž se před několika dny shodly státy OSN na newyorském summitu. Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) by měl například zvýšit výdaje na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc včetně řešení situace uprchlíků, podpořit silnější postavení žen v české společnosti a připravit nový zákon o snižování závislosti země na fosilních palivech. Návrhy dnes představili zástupci neziskových organizací na setkání s novináři. …

Jana Smiggels Kavková z České ženské lobby považuje za nejzávažnější násilí na ženách. „Jsme jedna z posledních evropských zemí, která dosud nepodepsala Istanbulskou úmluvu o prevenci a boji proti násilí na ženách. Věříme, že to vláda brzy udělá. Co se týče platových nerovností, máme jeden z největších rozdílů ve mzdách mužů a žen, takže ženy mnohem více trpí chudobou,“ uvedla. …
Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/neziskove-organizace-pozaduji-po-vlade-reseni-udrzitelneho-rozvoje-20151008.html


Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/neziskove-organizace-pozaduji-po-vlade-reseni-udrzitelneho-rozvoje-20151008.html

islam-mohamedan-women-beating-2

islam-mohamedan-women-beating-3

Velmi velmi vtipný je i příspěvek oné husičky s krásným českým jménem, která tak dojemně bojuje proti násilí na ženách » Jaksi ji ovšem nedochází, že ona sama pomáhá instalaci protilidského režimu NWO — který tvrdě islamizuje Evropu » Jinými slovy — ona husička sama svou podporou tohoto systému vystavuje všechny evropské ženy smrtelnému nebezpečí a islamistickému násilí. Je tak moc hloupá, nebo jen navedená?

Maďarský premiér Orbán obvinil Sorose ze spiknutí na likvidaci Evropy

Šorošova slizká chobotnice údajně „neziskových“ a „nezávislých“ nadací se už stala tak slavnou, že maďarský premiér Orbán obvinil Sorose ze spiknutí na likvidaci Evropy… a choroš v podstatě přiznal, že jeho cílem je likvidace národních států » To víte, kvůli krásným očím ovčanů to nedělá… zbytek si můžete snadno domyslet, informací o jeho motivacích už přece máte dost.

Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

-pokračování-


Zdroj a další informace: