Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb principy společenské vlády a její úpadek v našem čase

Dovolím si dnes vypůjčit článek Radima Lhotáka, skvělého glosátora stavu současného světa, který sám o sobě říká něco, s čím se dá jen souhlasit. Dovolte mi citovat ze záhlaví jeho blogu:

„Prožil jsem půlku života v socialismu, kdy pravda měla sílu jediné tyranské ideologie vedoucí k nastolení nejspravedlivější fáze lidského pokroku. Druhou půlku života prožívám ve společnosti, v níž se pravda stala věcí posměchu a nejvyššího opovržení ve jménu téhož pokroku, který má znamenat konec všem ideologiím a vrchol lidského blahobytu. Kde je skutečná pravda? Na to se pokouším odpovědět svými články.“

Konstatuji, že ne ve všem, o čem v textu níže píše, s ním zcela souhlasím. Ale přesto se stavím za jeho níže uvedené věty a odstavce celou svou lidskou i duchovní bytostí, protože ve vysoké míře velmi pravdivě rezonují s mým vlastním vnitřním poznáním. Jeho pohled je prostě natolik pravdivý, jak jen pohled člověka této Země může být. Dovolím si ho právě proto přetisknout a místy i doprovodit vlastním komentářem, který si klade za cíl rozvinou ještě šířeji základní teze jeho sdělení světu. Přiznám se, že tím se tak trochu vyhýbám nutnosti sepsání úvah tohoto druhu, což mi velmi vyhovuje.

Čas už totiž natolik pokročil, že té naprosté většině lidí, kteří nemají na to být z dalšího vývoje na této Zemi vyvedeni, tohle v žádném případě již nepomůže a pro ty ostatní je důležité nikoli konstatovat, co je špatně a co ke dobře… pro ně /a tedy pro vás, kteří čtete/ je životní nutností získat konkrétní návod k tomu, jak se v této vyhrocené situaci „konce věku“ zachovat, abyste si uchovali svou osobní duševní identitu a našli způsob, jak se vyhnout marasmu, který se chystá být údělem tohoto lidstva…


Soustřeďte se prosím a čtěte inspirované řádky, které si zaslouží vaši pozornost:

Princip společenské vlády a její úpadek v čase

Původní kultury všech lidských populací na planetě Zemi vycházely z téhož učení. Jde o dědictví našich prapředků, potomků bohů a zástupců vyšších civilizací z nebeské sféry planet naší galaxie. Toto učení nese společný název: Védy.

Co jsou Védy?

Védické pojetí přirozené sociální struktury lidské společnosti předepisuje uchování, rozvoj a důstojnost čtyř základních společenských kast: kasta duchovních, kasta strážců a vládců, kasta výrobců či obchodníků a kasta dělníků. V jediném dnes dochovaném souboru védských textů pocházejícím z Indie a psaném v jazyce sanskrtu se tyto kasty nazývají bráhmové, kšatrijové, vaišjové a šúdrové.

Každý příslušník dané kasty má předepsaný soubor povinností, jimiž naplňuje své poslání v souladu se svými schopnostmi. V indických Védách se takové poslání nazývá dharma. Smyslem seberealizace každého člověka (dharmy) je sloužit nejvyššímu principu kosmu a zákonům přírody tak, aby byla zajištěna harmonická koexistence všech živých bytostí a kulturní sounáležitost lidí v rámci daných a nezměnitelných podmínek věčného Stvoření.

Moje poznámka: tyhle kasty zcela přirozeně vycházejí z podílu zvířecího vědomí ega a duchovního vědomí ducha v lidské součtové duši v dané inkarnaci, tak jak o tom píši ve svých textech… v dobách, kdy se védy ještě aplikovaly ve veřejném životě tehdejšího lidstva, bylo nemyslitelné, aby lidé s vysokým podílem Satanova zvířecího programu sobectví a oddělenosti mohli stát v čele lidské společnosti, jako je tomu dnes… byla jim vzhledem k jejich nebezpečnosti pro vývoj lidstva přidělena ta z nejnižších kast, kde nemohli napáchat podstatné škody… kde ovšem ty loňské sněhy jsou… 

Není spravedlivé vlády bez autority duchovních elit, ovšem těch skutečných, ne těch které samy sebe svévolně prohlašují za neomylné

Pradávní mudrci, volchvové, veduni, druidové či šamani pěstovali v rámci své duchovní kasty cestu poznání převyšující prostou empirickou zkušenost smyslů v rámci hmotného a vnímatelného světa. Kromě osvojení védického dědictví předků dokázali své nové členy (novice) připravit na duchovní cestu potřebným zasvěcením do vnitřního esoterického učení a iniciovat v nich vyšší kanály vnímání, jimiž nabyli schopnost získávat informace z vyšších úrovní vesmíru.

Jde o sedm úrovní nebeských planet obývaných vyššími civilizacemi, než je ta naše. Kasta duchovních byla považována za nejvyšší a měla nejváženější společenský kredit. Přesto nedisponovala žádnou reálnou mocí. Tím se rozumí, že neměla podíl na mocenské hierarchii společenské vlády ani nevlastnila hmotné statky, které by jí umožňovaly získat moc nad druhými lidmi. Žila z milodarů a v co největší odpoutanosti od hmotného světa a jeho smyslových požitků.

Moje poznámka: srovnejte zásady chování tehdejších světských a duchovních vládců s tím, jaké zásady aplikují v naprosté většině ti dnešních… jen se prosím pojistěte několika kapesníčky pokud možno většího formátu… to pro případ, že by se vám z úvah o motivaci dnešních duchovních a světských mocipánů udělalo nevolno…

Mezi základní povinnosti kasty strážců a vládců patřila poslušnost přikázáním a radám vycházejícím z úst mudrců posvěcených nejvyšším poznáním a reprezentujících pravé učitele a mistry z řad zasvěcených duchů v kastě duchovních. Další povinnosti přikazovaly vládcům bdít nad ochranou svých obyvatel, starat se o jejich prospěch a prosperitu a vést všechny lidi ve svém panství k nejvyšším morálním hodnotám zabraňujícím egoismu, chamtivosti, povýšenosti a neřestem smyslové neuměřenosti. Spravedlivý vládce nikdy nespojoval své postavení s hmotným prospěchem, nikdy mu nebylo prostředkem k ukojení chtíčů a smyslových žádostí.

Moje poznámka: srovnejte výše uvedená kriteria s kriterii, kterými se řídil Václav Havel a stále řídí Václav Klaus, Miloš Zeman a naprostá většina našich tzv. VIP v parlamentu, vládě, justici, policii a státních úřadech… je to sprostá banda poplatná vlastním jen lehce maskovaným zvířecím chtíčům chamtivosti po majetku a touhy po moci nad vámi všemi… ano, právě tahle lidská spodina nám vládne a je stále znovu volena mnohdy i vámi a i tím stádem oveček, zvábeným obvykle jejich předvolební hrou na fujaru… vy, kteří máte dobrou paměť, si vzpomenete, že už před lety jsem konstatoval, že vzít a posadit do parlamentu dvě stě nejhlasitějších kritiků práce parlamentu z ulice, nijak si nepomůžeme… jsou totiž stejní… akorát že by kradli  oni a ne ti druzí… ovšem kradli by o to více, protože ještě nic nemají…

Pravý opak byl přirozeností vládce, protože musel prokázat sebevládu a kontrolu nad svými smysly, odpoutanost od závislosti na hmotných požitcích a plnou odpovědnost za své skutky. Vedle toho musel být zdatný a statečný, aby se dokázal postavit do čela vojsk a branců pocházejících z vlastní kasty a bojujících za svobodu a nezávislost země v případě jejího ohrožení či přímého napadení. Veškeré daně a poplatky společenských vrstev zabývajících se plodonosnou činností byly určeny výhradně k hmotnému zabezpečení vládních úřadů a výcviku kasty branců, aby se z nich stali nezlomní bojovníci a charakterní zastánci vlastního lidu.

V této souvislosti stojí za zmínku, že vládce slovansko-árijských rodů měl hodnost kníže a byl jednomyslně volen na sedm let váženými muži rodu poté, co prokázal výše vyjmenované vlastnosti.

Moje poznámka: Český badatel a spisovatel Ivo Wiesner, jehož historicky a esotericky cenné dílo vám doporučuji k pročtení, jasně vidí souvislost mezi dobou zániku Atlantidy a tehdy zuřícího konfliktu Synů Světla /nositelů programu láska a sjednocení/ a Synů Beliahu /nositelů programu sobectví a oddělenost/ a dobou dnešní s jejím napětím mezi převážně slovanskými státy a státy západu Evropy a severní Ameriky… historické snahy Germánů vymazat slovanské kmeny a později i slovanské státní celky jsou od pradávna motivovány odvěkou nenávistí temnu zaprodaných entit někdejších Synů Beliahu k potomkům indoevropských národů s védskými kořeny, které v Evropě představují především Češi, Moravané, Slováci, Poláci a Rusové… a tyto snahy nekončí… dnes o to usilují Německo spolu se svými pány ve Spojených státech a Vatikán, který touží vymazat ruskou pravoslavnou církev…

Kdo dnes vládne bezduché mase?

Nyní se naší mysli nutně vnucují závažné otázky: Kdy a jaké příčiny vedly k rozvrácení a konečnému zničení těchto přirozených zásad hierarchie a politického uspořádání společnosti? Co zapříčinilo, že všichni lidé upadli na úroveň nejnižší kasty šúdrů, ba níže, na úroveň myslících zvířat? Jakým řízením se do popředí touhy většiny občanů moderních států prodrala idea demokratické vlády lidu?

Jak je vůbec možné, že lid volá po tom, aby jeho pokleslým stavům vládli ti nejnižší domýšlivci, chamtivci a kariéristé vybíraní z jeho vlastních řad?

Nadřazenost duchovní kasty v tradičním védickém systému měla své opodstatnění, protože její kněží byli nositeli vyššího poznání o absolutním principu kosmu a harmonii v přírodě. Cesta poznání byla rovněž nejvyšší a přímou cestou k tomu, aby se nesmrtelná lidská duše (átma) vyvázala z karmického inkarnačního údělu a z klopotného zrání k božské dokonalosti cestou zkušenosti od nižších živočišných těl k vyšším.

Víra či vědění o nebeských úrovních života v blaženosti oproštěné od tíhy a bolestí fyzické existence v naší úrovni hmotného světa byly dostatečným motivem k úsilí o hledání absolutní pravdy.

Indické Védy rozlišují vyšší planety polobohů (hmotných bytostí na vyšším stádiu vývoje, než se nachází člověk) a všemu nadřazené duchovní planety zvané Vaikunthy (Boží království), kde dlí již věčně blažené duše osvobozené od závislosti na materiálním světě. Slovansko-árijské Védy uvádějí svět PRAVI a jeho sedm úrovní nebes. V sedmém nebi přebývají duše v absolutním stádiu dokonalosti. Ze světa PRAVI již není nutný návrat (inkarnace) do našeho smyslového světa JAVI.

Temný věk Kali a zničující „vláda času“

Před pěti tisíci lety nastalo kosmické období Kalí-jugy. Jde o involuční cyklus směřující od zlatého k železnému věku, při němž lidské bytosti ztrácejí vyšší schopnosti i délku života. Ve věku Kalijugy se lidé dožívají pouze sta let, ztrácejí paměť, inteligenci a nadsmyslové schopnosti vnímání.

Zbývá jen cesta oddanosti Stvořiteli, proto vznikla tzv. monoteistická náboženství, která se pokusila ukázat cestu k tomuto zdroji veškerého života a bytí vůbec

Pro lidi této doby podle mudrců již neexistuje cesta pravého poznání, a to ani v rámci duchovních elit, jejichž úroveň rovněž upadá. Končí se i cesta činů, po níž kráčeli strážci a vládci (kšatrijové) pod duchovním vedením brahmanů. Zbývá jen cesta oddanosti a oddané služby Pánu, jaká připadala ve své době nejnižší kastě šúdrů.

Ti měli původně za povinnost poctivě sloužit svým pánům z vyšších kast. Nyní jsou na úrovni šúdrů všichni, jediným osvobozením jim proto může být oddaná služba nejvyšší osobnosti Stvořitele, jinými slovy oddaná a láskyplná služba Pánu Bohu.

Nyní se zamysleme nad tím, co se stalo v době okolo pátého století před naším letopočtem. Na scéně se zjevil buddhismus, taoismus, judaismus a racionalistická filosofie antických Řeků. Ve všech případech se jednalo o zásadní revizi, ne-li o popření dosud platného védského vědění.

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Pozn. redakce: V prvé řadě se v dalším textu používá NESPRÁVNĚ termín „exoterické„… ten je samozřejmě opakem výrazu „esoterické“, který značí úzkou cestu dovnitř své mysli. Druhou nepřesností je samotný výraz „vyvrácení“. Intuitivně to vnímáme tak, že již nefunkční systém kast (jak je správně uvedeno výše) byl nahrazen takovými systémy, které mohly fungovat i v temném období Kalí-jugy. Jinou věcí je, že díky silnému působení temna byla tato učení brzy více, či méně deformována. S touto optikou doporučujeme vnímat další text Radima Lhotáka.

O zdrojích takového myšlenkového pohybu můžeme spekulovat. Ve všech případech šlo zároveň o vyvrácení védického esoterického systému uzavřeného v kruzích duchovní kasty. Duchovní učení se otevřelo všem a stalo se z něho učení exoterické.

Není asi nutné zdůrazňovat, že mělo jen málo společného s původním esoterickým věděním, které bylo navíc udržováno v nepísemné formě cestou mezigenerační posloupnosti mistrů a jejich žáků. Nové monoteistické náboženství si vzalo z védských nauk pouze základní a zjevné postuláty, aby zmátlo mysl starověrců, jak se mu hodilo pro jeho manipulativní účely.

Dochází k duchovní revoltě, zatímco její hybné síly v pozadí nejsou lidskému oku viditelné. Otázka, zda jsou vůbec lidského druhu. Málo inteligentní Židé, muslimové a ortodoxní křesťané tato fakta nemohou nikdy připustit.

Křesťanství jako antiteze duchovní Tradice?

Pozn. redakce 1: Ačkoliv je v dalším textu hodně pravdy, přílišná zaujatost a fandění (aktuálně pro lidi nefunkčním) Védám vede k jistým nepřesnostem. Např. výrok „oddaným uctíváním jeho pozemských inkarnací v podobě duchovních mistrů“ není pravdivý. Když se kupříkladu podíváte do Bible, tak uvidíte že naopak jsou věřící důrazně odrazováni od jakékoliv materializace (modlářství) Boha neboli Stvořitele — a je to zcela jasně uvedeno mj. už v Desateru » Jiná věc je, že všechna tato „nová“ učení byla brzy vlivem Temna více, či méně deformována.

Pozn. redakce 2: Je nutné doplnit ještě jedno významné upřesnění ohledně pravé identity Krista, který byl skutečným zasvěcencem a učitelem poslaným ze Světla. Jeho učení bylo ovšem samotnou církví brzy překrouceno a kritika pana Lhotáka se vztahuje na tuto překroucenou verzi, kterou Vatikán provozuje dodnes. Pro toto falšování Kristova učení i Bible samotné existují důkazy, které jsme na tomto webu pro vás shromáždili, analyzovali a pečlivě ověřovali — najdete je v rubrice „Tajnosti církve římské“. Dočtete se tam např. že zlom ve vývoji a definitivní příklon papežského křesťanství k Temnu nastal s tzv. Konstantinovským obratem a nástupem tzv. cézaro-papismu ve 4. století. Od té doby až podnes je církev pod vládou Draka — to je výraz kterým tento aktuální stav popisuje Janovo Zjevení »

Nejdále ve svém záměru změnit od základů tradiční duchovní založení lidstva dospěl judaismus a především jeho vyvrcholení v podobě příchodu Krista a Nového zákona Bible. Pro toto monoteistické náboženství je příznačné, že jeho svatá písma byla napsána v jazyce méně inteligentních a duchovně zaostalých semitských národů postrádajících kořeny védské Tradice.

Jako oddaná služba Bohu je z původních védských zdrojů překládáno sanskrtské slovo „bhakti“. Lze se domnívat, že pravý význam toho slova označoval jednání v souladu s nejvyšším principem kosmu. Pochopit tento Prazáklad světa nebylo v silách nízkých kast, proto byly vedeny k tomu, aby vztah k absolutní podstatě světa projevily láskyplnou vírou v Boha a oddaným uctíváním jeho pozemských inkarnací v podobě duchovních mistrů.

Křesťanské náboženství si vytvořilo jediného pravého mistra v osobě Ježíše Krista, Syna Božího a universálního spasitele (avatára), zavrhlo učení o reinkarnaci i celou védskou kosmologii. Násilnou christianizací vnutilo lidem křesťanskou ideologii jako nástroj biblického projektu globalizace a rasové homogenizace. Z bezmocných šúdrů, z nevědomého lidu odtrženého od svých pohanských kořenů, udělalo otroky Boží sloužící v pokoře svým duchovním autoritám /kněžím/ a posléze i světským pánům /feudálům/.

Přičemž pokora již není láskyplná oddanost, nýbrž ustrašená a ponížená odevzdanost vyšší moci, která si přivlastnila ubohé křesťanské ovce jako svoji kořist a dělá si s ní, co se jí zlíbí.


Moje poznámka:
Tyto webové stránky obsahují mnoho materiálu systematicky a faktograficky odhalujícího zrůdnost cézaro-papežského systému římsko-katolické církve a jejího podílu na přeměně lidí západní civilizace v nemyslící stádo tupých ovcí… nepovažuji proto za nutné k tomu zde cokoli dalšího dodávat… 

Pád védské duchovní Tradice byl zpečetěn genocidou slovanských národů vzdorujících katolické víře a likvidací či vyhnáním jejich duchovních opor volchvů, vedunů, žreců, šamanů a všech podobných čarodějů nežádoucích v očích křesťanského Boha. Téma hledání absolutní pravdy a boží milosti cestou odříkání a sebekontroly odumřelo ve středověku na kostrách křesťanských mystiků, kteří byli většinou odsouzeni pro herezi Písma a mnohdy jako kacíři upáleni na hranici. Tak se otevřela cesta k vládě morální spodiny a šedých eminencí v pozadí, které si přivlastnily výplody vědecko-technického pokroku moderní doby a zavedly náboženství peněz čistě ve svůj prospěch a pro svůj parazitický způsob existence.

Po krk v moderních iluzích hmotného světa

Smrt Boha a nástup ateismu přivedly na svět moderní materialistické doktríny, filosofické spekulace a pseudovědecké teorie, které řadí lidskou bytost na úroveň zvířete řízeného čistými a vědecky kvantifikovatelnými instinkty, podrobují ji zákonům trhu a moci ekonomicky silnějších elit a ospravedlňují její čirou bezduchost a sobectví liberálními tezemi o spontánním řádu, individuální svobodě či racionálním egoismu. K dalším historickým následkům takové globální pokleslosti ducha a inteligence již není třeba se vyjadřovat, neboť jsme jejich přímými svědky.

Podle indických Véd má temné období Kalijugy trvat ještě 427 tisíc let (čtete správně 427000 let). Jak to může naše planeta přežít, to netuším. Každý takto dlouhý dějinný cyklus má ovšem několik vnitřních kratších cyklů, u nichž dochází k podobným vzestupům a pádům, jako u vnějších cyklů.

Nejkratší cykly mají délku 70 a 500 let. Na konci Kalijugy budou všichni vládci už pouze rabovat a krást. Lze se uklidňovat nadějí, že do té doby dojde ještě k mnoha zlepšením, která lidem ulehčí tak dlouhé čekání na návrat organické Tradice a zlatého věku (Satyajugy), v němž se lidé dožívali tisíce let společně s bohy ve svornosti a harmonii s kosmickým řádem.

Moje poznámka: Svěřím vám tajemství… není tomu tak dlouho, kdy jsem vyslal jednu ze svých klientek, která se pravidelně po svém otevření se duchu / díky zvládnutí rekonstrukce vlastního mikrokosmu na základě skutečné lásky k sobě/ často toulá vyššími čistými světy v doprovodu svého průvodce… požádal jsem ji, aby v mém zastoupení prošla „chodbou času“… informoval jsem ji pouze o tom, že tahle chodba má po levé straně ve směru chůze spoustu dveří s tabulkami obsahujícími jednotlivá léta historie… měla za úkol nahlédnout do dveří s nápisem 2015 a podat mi o tom zprávu… její sdělení bylo následující… ano, můj průvodce souhlasil a zavedl mne tam… bylo znát, že vaše pověření pro mne bylo vynikajícím doporučením… byly tam ty dveře s letopočty… šli jsme hezky dlouho a blížili se ke dveřím s čísly nad 2000… prvním překvapením pro mne bylo, že již rok 2014 měl dveře na obě strany chodby… a rok 2015 také… naslouchala jsem u těch dveří levých, a již jen zvuky z dění za nimi ve mně vzbuzovaly strach a obavy… otevřela jsem proto ty dveře pravé… viděla jsem nádherné bílé prostředí jako v jakémsi sci-fi filmu… hrstka lidí tam stála a čekala na zákrok, který aplikovaly jakousi jehlou dvě nádherné světlé bytosti… jiné bytosti pak ty, kteří již byli obdařeni oním zákrokem, umisťovali do jakýchsi sarkofágů, jakoby vystřižených z filmů o hibernaci osádky kosmických lodí… podle toho, jak jsem to vnímala, měl se v nich dokončit jejich přerod v bytosti světla…

Věřte nevěřte… se symbolikou informací získaných podobnými cílenými vhledy do vyšších dimenzí mám letité zkušenosti… vydaly by dnes již na celou knihu…

Mají-li tedy védy pravdu o těch 427000 letech trvání Kalí-jugy, nedá se nic dělat… ale ne všichni musíte být těmi, kteří se toho zúčastní… pracujte na sobě „úzkou“ cestou do vlastního nitra a máte šanci vstoupit do těch pravých dveří místo setrvání za těmi dveřmi levými, kde se budou dít nechutné věci /jichž je současnost jen předehrou/… nechte lidstvo lidstvem… buďte sami sebou, je to jen na vás… jste tu přece za sebe a je to jen a jen mezi vámi a Bohem… všichni ostatní kolem vás jsou také duchové, kteří se sem přišli něco naučit… je jen na nich, nakolik školu mnoha životů zde brali vážně… tohle je vaše příležitost k maturitě… raději počítejte s tím, že se tato příležitost už nemusí opakovat…

Srovnejte do rovnováhy své energie tak, jak to říká Kristův citát z Tomášova evangelia a vymaňte se z okruhu znovuzrozování v tomhle bordelu…

Zbavte se Kalousků, Babišů, Bělobrádků a jiné té havěti, která zapleveluje náš veřejný prostor… zbavte se jich tím, že jim odpustíte… a odpusťte jim, protože jejich duše ještě vibrují tak nízko, že ti chlapci a děvčata nevědí, co činí

Čtěte a nechte si projít srdcem tento Kristův výrok z církví zakázaného Tomášova evangelia:

Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu - pak vejdete do království.
(Tomáš 22)

Inspiraci máte a teorii naleznete na webu ragauian.cz. Konkrétní návod na požádání najdete u mne… je to jen a jen na vás…