Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. — Realizovat by se to mělo skrze kristovskou lásku a srdeční čakru, která by měla obsahovat rovnováhu  protikladů Jin-Jang...

Posvátná geometrie: Co je to Jin-Jang? Co je čchi a odkud pochází? Co je Tao, které je základem Taoismu? Starověké principy čchi-kungu jsou „prarodiči“ bojového umění, tchaj-či. A jak s tím souvisí pojem Bůh?

Prazáklad z něhož vše vychází a do něhož se vše zase vrací

Když se budeme pokoušet pochopit Taoismus, okamžitě narazíme na zmatení a nepochopení pojmů. Základní chybou lidí často bývá, že si nespojí faktické informace v jeden celek… Vidíme to hned na úvodní široce rozšířené „encyklopedické“ definici, která napůl zmatečně říká:

„Taoismus označuje Tao za prapůvodce všeho, jednotu a stejnost. Neuznává [prý] Boha jako tvůrce všeho, a tedy ani nadřazenost ducha nad hmotou. Neexistuje v něm ani rozdělení světa na hmotu a ideu, subjekt a objekt, neboť vše tvoří absolutní jednotu projevující se nekonečnosti různých podob.“

K tomu se dodává že prý: „Tao je jakýsi univerzální systém, jenž zahrnuje vše včetně nás. Tao znamená nezformovaný, beztvarý prazáklad všeho, z něhož vše vychází a do něhož se vše zase vrací. Jeho základní charakteristikou je nestálost, pohyb a změna projevující se opakovaně v nekonečností forem všech věcí.“

Zdroj z něhož vše vychází. Energie nebo záření nebo světlo?

Od začátku zde vidíme nepochopení… ragauian.cz pro vás ale naštěstí staví most vědění a spojuje věci v celek. Ten tzv. Bůh s velkým B, je prakticky totéž co tzv. Jednota a samozřejmě i totéž co Tao! Někdy se používá i výraz Zdroj nebo Zdrojové pole. Okamžitě tedy vidíte směšnost tvrzení o neuznávání Boha v Taoismu. A pokud jde nadřazenost ducha nad hmotou, opět směšné slovíčkaření, které velmi snadno prohlédnete jako absurdní, když si uvědomíte že hmota jako taková neexistuje a „vše co jest“ je energie, nebo též záření nebo světlo, které vychází ze Zdroje, jak se někdy také uvádí. To vše je v dokonalém souladu s gnostickou definicí Boha, která je symbolicky zapsána na samém počátku Janova evangelia »

Základní silou vesmíru je Tao, pralátka (říkají encyklopedie, nicméně intuitivně daleko lepší je výraz „pra-energie“) vesmíru, jeho prapříčina (nebo též Zdroj).

Tao je odvěké (nebo lépe věčné), na rozdíl od věcí, které vznikají a zase zanikají

Ano, Tao je Zdroj, beztvarý a neosobní prazáklad všeho, z něhož vše vychází a do něhož se vše zase vrací. Vše co zažíváme, i my sami a celé naše Universum, je tvořeno jeho vyzařováním. Toto záření (alias světlo) celý vesmír propojuje, ale současně není oním Zdrojem. Nepochopení této klíčové informace je zdrojem nespočetného množství bludů, záměrných i nezáměrných. Pro pobavení mohu zde udat, že jsem byl nedávno označen za kacíře jistou církevní „sestrou“ — a to jen proto, že jsem si dovolil poukázat na Janovo evangelium, které velmi jasně popisuje onen Zdroj a jeho vyzařování Světla ;-) Ano, vážení a milí, Temno (alias Nevědomost) vládne této planetě a církve jsou jeho nejsilnějšími nástroji:

Bible je v souladu s Taoismem

Biblické vyjádření je ve skutečnosti v naprostém souladu s Taoistickým popisem. To jen satanovi církevníci věci překrucují… Podrobný popis Boha je např. na počátku Janova evangelia:

1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 3 Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. 4 V něm byl život a ten život byl světlem lidí. 5 A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. (Jan 1:1-5)

Význam je zhruba následující: 1 V prazákladu všeho (bytí) bylo Slovo (tak je vyjádřena tvůrčí Myšlenka = Idea = Světlo = Vyzařování tj. energie). Toto Světlo vystoupilo z Boha a bylo tedy nejen v Bohu, nýbrž i u Boha. 3 Všechno vzešlo z tohoto Světla… Vše co jest je Světlo (záření, energie)…

Další verš potvrzuje že Bůh je světlo:

2 Ten život byl zjeven, viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. ... 5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma... (1 Jan 1:5)

I ve Zjevení je napsáno o Beránkovi (Kristovi?), že bude Zdrojem světla (lampou), která ozáří Nový Jeruzalém na Nové Zemi:

A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. (Zjevení 21:23)

Jen poznání nás osvobodí! Je jen jedna Pravda = Poznání! Existují ale různé pohledy na tuto základní skutečnost…

Slovo Tao znamená v čínštině „cesta, silnice nebo stezka“. V přeneseném smyslu může znamenat i „metoda, princip nebo učení“.

Symbol raných křesťanů byl odvozen z počátečních písmen XP řeckého Χριστός (Kristus, latinsky christus, řecky Χριστός — Christós). Někdy se mu říká také znak Chi-Rho. | Monogram Chi-Rho was the emblem of the Egyptian god, Horus, thousands of years before Christ and is therefore a link between Horus the savior, and Christ the savior.
Symbol raných křesťanů byl odvozen z počátečních písmen XP řeckého Χριστός (Kristus, latinsky christus, řecky Χριστός — Christós). Někdy se mu říká také znak Chi-Rho a mluví se i o tom, že tento znak symbolizuje světlo Poznání. Světlo Kristovo.

Jistě není náhoda, že prvotní křesťané, kteří byli především gnostiky, své učení také nazývali Cesta »

Muž jménem Lao-c’ (a jeho kniha Tao-te-ťing neboli Kniha o Tao {Cestě} a ctnosti) je považován za zakladatele Taoismu.

Toto je ale opět nepřesné! Ve skutečnosti je Lao-c‘ především autorem nejvýznamnějšího taoistického kánonu Tao-te-ťing (Kniha o Tao a ctnosti). Jeho nejvýznamnějšími následovníky jsou Čuang-c‘ a Lie-c’.

Ale hlavně a především je Taoismus založený na prastaré víře, tzv. Wu-šamanismu v Číně existujícím již před rokem 5000 př.n.l. Byly to ženy — léčitelky, vyvolávačky deště a vykladačky snů. Taoismus se posunul z matriarchátu do patriarchátu kolem 2500 př.n.l., pak jej nesli morálně dokonalí, moudří, osvícení panovníci. Taoisté věří v koncept Chi neboli energie. Lao Tzu (590 př.n.l.) je legendární otec taoismu a je mu přičítáno sepsání Daodejing jinak řečené „Kniha Cesty (Tao) a jeho moc“. Cílem Taoismu je zlepšit „tok“ Chi ve všech oblastech života.

Wikipedie k tomu dodává: Některé prvky taoismu mohou být vystopovány až k prehistorickým lidovým náboženstvím v Číně, která se později spojila do taoistické tradice. [32][33] Obzvláště mnoho taoistických praktik čerpalo z fenoménu Wu (spojenému s šamanskou kulturou severní Číny) a Fangshi (který pravděpodobně pocházel od kronikářů a proroků starověku). Jeden z těchto proroků pravděpodobně byl i sám Laozi (Lao-c’). Oba termíny byly používány k označení osobností věnujících se magii, medicíně, věštění, metodám získání dlouhověkosti, mysticismu a také exorcismu. Slovo Wu se často překládá jako „šamani“ nebo „čarodějové“. [34]

Škola Cesty a Škola Jin-Jang. Taoismus úzce souvisí s dualismem Jin a Jang

Tato souvislost je potvrzena např. tím, že ještě předtím, než se vžil výraz Taoismus, tak dvorní historik S’-ma Tchan v r. 110 př.Kr. označuje učení Lao-c‘ jako Školu Cesty (Tao ťia), přičemž o Čuang-c‘ se zmiňuje jako o „člověku, ovládajícím tajná umění (fang ši)“, a představiteli Školy Jin-Jang — nikoli jako o taoistovi.

Co se týče symbolu Jin-Jang, paní Laural Virtues Wauters spojuje Tao se sakrální čakrou (a symbolikou Vesica Piscis), což intuitivně naprosto nesedí » Je to zřejmě a evidentně nesprávné. Proč takový omyl?

Symbol Vesica Piscis znázorňuje stvoření života a zrození duality mezi ženskou a mužskou energií.
Symbol Vesica Piscis znázorňuje stvoření života a zrození duality mezi ženskou a mužskou energií.

Zřejmě kvůli tomu „stvoření“, respektive „zrození“, které symbolizuje Vesica Piscis, paní Wauters NESPRÁVNĚ spojuje také symboliku Jin-Jang s pohlavními orgány… a kvůli „zrození duality“ ji spojuje dále i s taoistickou tradicí vnitřní harmonie mezi Jinem (ženou tj. energií Matky Země) a Jangem (mužem tj. energií Otce Nebe).

A zde proto musíme protestovat. Osobně velmi silně cítím souvislost Jin-Jang harmonie se srdeční čakrou a symbolem Merkaby » Tuším že právě zde je kořen mnoha a mnoha nepochopení, které zavádí lidičky na scestí na jejich cestě zpět do Jednoty… uvažujte srdcem a důkladně si prociťte toto:

Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře…

Podstata člověka (vyšší mysl, Božská Jiskra, velké Já) se nachází v energetickém poli Jednoty, alias „Božském matrixu“. Božská Jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř oblasti srdce těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. — Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu  protikladných energií Jin-Jang, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii Jin, vodu, kalich resp. grál).
Podstata člověka (vyšší mysl, Božská Jiskra, velké Já) se nachází v energetickém poli Jednoty, alias „Božském matrixu“. Božská Jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř oblasti srdce těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. — Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu protikladných energií Jin-Jang, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii Jin, vodu, kalich resp. grál).

Dále je možno říci, že zatímco Vesica Piscis znázorňuje stvoření života a tedy ROZDĚLENÍ toho původně jednotného — tak oproti tomu Jin-Jang a Merkaba naopak ukazují Cestu ke znovu-sjednocení!

Není zde rozporu, to jen Temno (alias Nevědomost) svádí lidi z Cesty skutečného Poznání!

Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. — Realizovat by se to mělo skrze kristovskou lásku a srdeční čakru, která by měla obsahovat rovnováhu  protikladů Jin-Jang...
Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. — Realizovat by se to mělo skrze kristovskou lásku a srdeční čakru, která by měla obsahovat rovnováhu protikladů Jin-Jang…

V Japonsku se Taoismus uplatňoval především ve formě učení o harmonizaci kosmických protikladů Jin a Jang, které ovládají celý vesmír:

  • Jang zahrnuje vlastnost světla, tvrdosti, mužskosti a zároveň i teplo, velikost, sílu, pohyb (aktivitu).
  • Jin představuje tmu, měkkost, ženskost a také chlad, prázdnotu, malost, slabost, nehybnost (pasivnost).

Taoismus usiluje o harmonii mezi těmito principy, ale upřednostňuje pasivitu a poddajnost Jin. S tím souvisí zásada nekonání.

Co je energie „čchi“ a odkud pochází?

Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.
Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.

Citát z knihy Mantaka Chii „Awaken Healing Energy“:

Čchi je sama původní [lépe řečeno zdrojová] síla. U člověka začíná působit průnikem spermie do vajíčka. Od tohoto okamžiku spojení se vyvíjí nesmírně komplikovaný nový lidský tvor. „Čchi“ je nepřetržitý proud energie spojující různé tkáně, orgány a funkce mozku do jednotného celku — člověka. Čchi také spojuje člověka s jeho prostředím.

Hlavní kanály energie „čchi“ v těle byly objeveny mudrci meditací o lidském zárodku v lůně. Zárodek doslova „dýchá“ prostřednictvím mateřské pupeční šňůry do svého vlastního pupku dolů k hrázi (perineu) a nahoru k hlavě a dolů z jazyka opět do pupku. Jak by řekli taoisté, je místo pupku výchozím bodem toku prvotní životní síly neboli „čchi“ a u dospělého člověka je pozůstatkem místa nejsilnější akumulace energie a oběhu.

Pozn. redakce: Toto propojení je nazýváno také „brána Hara“. Více podrobností zde »

„Probuzení léčivé energie Taem“ je metoda pro dospělé, jak se navrátit do tohoto stavu dynamického energetického oběhu, který existoval uvnitř lůna. V tomto smyslu je tato taoistická meditace postupem znovuzrození a návratu do původního, prvotního já. Co se přihodilo po narození, že jsme ztratili původní, dokonalou rovnováhu, která nás vyživovala a umožňovala nám zdravý růst? Poté, co dítě vstupuje do světa se jeho energie pomalu „usadí“ do horkých a chladných částí těla. U zárodku je tato „jinová“ a „jangová“ energie dokonale vyvážená v jakési „vlažné“ směsi. Ale jakmile dítě dospěje, horká neboli „jangová“ energie vystoupí postupně do horní části těla, kde jsou vitální orgány, jako je srdce, játra, plíce a mozek. Chladná nebo „jinová“ energie má sklon se usadit v nohách, genitáliích a v podbřišku.

Pozn. redakce: Daleko lepší než meditace je použít k vyvážení a posílení jangové energie ducha nepodmíněnou kristovskou lásku. Podrobně je to rozepsáno zde »

Taoistické názory na lidské tělo

Lidské tělo je „kopií“ vesmíru a jeho různé prvky mají své analogie ve vnějším světě — v podstatě je to dobře známý princip „jak nahoře, tak dole“. Viditelný vesmír je emanací Tao, v němž byly Jin a Jang úzce propojeny v jeden nediferencovaný dech (čchi), který nazýváme Prvotní dech (Juan-čchi). Oddělením Jin a Jang vznikla Nebesa a Země, a z jejich spojení vznikli lidé i všechna stvoření » My, jako lidé, tedy sestáváme z Jin a Jang, jež jsou vlastně nebeským a pozemským „dechem“. Konkrétně naše vyšší duše, Chuen, je nebeská a naše nižší duše, P’o, je pozemská.

Pravda je jen jedna — existují ale různé pohledy na ni!

Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!
Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!

Pozn. redakce: Opět můžeme vidět, že Taoismus mluví jinými slovy o tomtéž Poznání o dualitě lidské duše, které se vám snaží předat i ragauian. Čtěte více zde »

Co je to tzv. „vnitřní úsměv“

„Vnitřní úsměv“ je taoistická meditace o tom, jak žít s otevřeným srdcem.  Vnitřní úsměv vyzývá — v sériích „dětských krůčků usmívání se“ — přijmout nepodmíněně každý aspekt svého těla, mysli a ducha.

Pozn. redakce: Opět a opět vidíme, že Taoismus mluví o stejném kristovském poznání, stejném jako i ragauian.cz. O sjednocení ducha a ega-těla za pomoci kristovské lásky! Poznejte opravdovou realitu a „uzavřete mír v jednom domě“ » Z mého osobního pohledu ovšem Kristus mluví pochopitelněji a nabízí daleko nejpraktičtější a nejlépe pochopitelnou metodu jak nechat „čchi“ — subtilní „dech“ (energii) prostupující naše tělo, mysl a ducha — znovu správně a plně proudit naší duální duší. Tento niterný účinek vnitřního úsměvu je posilován různými druhy čchi-kungu (qigong).

Co to je čchi-kung a tchaj-či?

Doslova to znamená „dovednost se subtilním dechem“. Je to starověký proces umožňující (jinové) a povzbuzující (jangové) subtilní energii protékat harmonicky naším životem.

Čchi-kung byl původně známý ve starověké Číně jako jang-šeng (yang-sheng), neboli „pěstování života“. Starověké principy čchi-kung jsou rovněž „prarodiči“ dobře známého bojového umění, tchaj-ťi-čchüan (taijiquan, tchaj-či). V Číně je tchaj-ťi-čchüan docela mladé, jen asi 800 let!

Ponaučení a jiskra prozření

V poslední době u nás došlo k masovému studiu východní filozofie, získali jsme spoustu informací, ve kterých se neumíme orientovat a které neumíme použít. Bez znalostí podstaty je praktikujeme, aniž bychom si uvědomili, že východní kultura je ve své podstatě jiná než západní. Musíme si najít svou vlastní cestu, jak využít těchto poznatků a zkušeností východní filozofie s respektováním tradic a reality našeho stylu života a stavu našeho duchovního vývoje.

Tu nejpraktičtější Cestu opravdového Poznání sama-sebe vám přinesl skutečný živý Kristus a nyní vám ji současným jazykem vysvětluje ragauian!

Jak velmi trefně říká následující vize, kterou dostal ragauian „shora“:

Onou jiskrou prozření je právě učení o bezpodmínečné lásce k sobě. O tom, že člověk jako Duše je součtovým projevem vědomí ducha a vědomí ega. Ego je vyslancem černé temnoty a tmy, která u vstupu do dimenze duality je na příkaz našeho Stvořitele povinně vkládána (pro zachování rovnováhy) do každé duše této lidské rasy. Je to o rovnováze Jin-Jang.

Vkládáním černé do bílé je zajištěna nekonečná smyčka bytí. V oné smyčce se nachází bytost Duše, která svolila, že ponese Božské světlo. A je to z vůle Božského světla, že Duše bere do sebe i pokleslou energii v podobě tmy a protikladu.

Tak vznikl duální jedinec » Skutečný unikát (!) na bázi ega a ducha v duši.

Duše jako součtové vědomí má od Stvořitele dar. A sice učinit vždy volbu dle své svobodné vůle.

A tak Duše, dáno momentálním stavem ega a ducha, volí a bere volbu za volbou a tvoří vlastní »takzvanou realitu«, kde na základě jí vytvořených příčin se vytváří jako odpověď manifestace následků.

Pokud Duch zcela přijímá a pomáhá svému temnému protikladu v podobě ega pročistit se, pozvedá jej do vyšších úrovní bytí, pak  ubývá černých oblastí a dochází k transformaci vědomí. Monáda z přetlaku černé se začíná vracet do rovnováhy, harmonie a středu. Sílící světlo vše kontroluje [řídí].

To je ta pravá a jediná možná cesta, Cesta bezpodmínečné lásky k sobě, cesta která vede k osvícení!

Jen vy jste svého štěstí strůjcem!!

Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě...
Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě…

Zdroje:

Autorka obrazů: Laural Virtues Wauters — mandala artist, educator, storyteller and author who blends the mystery teachings of nature with Jungian psychology to shed light on the origins of belief.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>