Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Evropská rodová linie. 6

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

Evropská rodová linie
a Merovejská dynastie

Na počátku pátého století byli potomci Ježíše a Marie spojeni sňatkem se sicambrianskými Franky, a z nich vznikla nová královská dynastie. Jde o proslulou merovejskou dynastii, zakladatele francouzské monarchie. Z další větve Merovejského následnictví pak vzniklo zcela nezávislé židovské království v jižní Francii — království Septimania. Dnes je známe jako Languedoc. A první princové Toulouse, Akvitánska, či Provence, ti všichni byli následníky mesiášské linie Svatého Grálu. Septimania byla uznána jako Královský dům Davidův v roce 768 a septimánský princ Bernard se později oženil s dcerou císaře Karla Velikého.

Z králů-rybářů pocházela i další významná paralelní rodová následnická linie v Galii. Zatímco merovejští králové pokračovali v patriarchálním odkazu Ježíšově, tato linie pokračovala v matriarchálním odkazu Máří Magdalény. Byly to dynastické královny Avalonu v Burgundsku, nebo Dům Vod — House del Acqs. Což byla symbolika připisovaná Máří Magdaléně, která v dávných dobách připlula do Provence po moři z Judey.

Rozšířená verze rodokmenu / genetické linie svatého grálu
Rozšířená verze rodokmenu / genetické linie svatého grálu

Ježíšovi potomci představovali pro římskou církev enormní hrozbu protože byli dynastickými vůdci pravé nazarenské církve. V praxi by totiž římská církev vůbec neměla existovat! Vždyť nebyla ničím jiným než hybridním hnutím poskládaným z různých pohanských doktrin nalepených na základní Ježíšovo učení! Ježíš se narodil v roce 7 před tímto letopočtem, a to 1. března, zatímco jeho oficiální královské narozeniny 15. září odpovídají dynastickým předpisům. Když ale ve čtvrtém století císař Konstantin založil oficiální Římskou církev, ignoroval obě tato data a ustanovil 25. prosinec jako den narození Krista. Důvod je prostý, museli nějak „přebít“ pohanské slavnosti slunovratu »

Později, po synodu ve Whitby v roce 664, biskupové „ukradli“ Keltům jejich slavnosti Easter, oslavy bohyně jara a plodnosti. A dali jim zcela nový křesťanský význam. Přitom změnili i datum keltských slavností, bylo totiž potřeba zrušit jejich tradiční propojení s židovským svátkem Pascha.

Ono to křesťanství je samo o sobě velmi podivné a zcela odlišné od všech ostatních náboženství. Doslova z něj čpí faleš, to nehledě k jeho dvojí tváři. Kdyby byl Ježíš opravdu jeho hlavní postavou, mělo by být křesťanství správně založeno na jeho učení, morálních a sociálních zásadách, spravedlivé tolerantní vládě a s lidem jako nejvyšší instancí. Ortodoxní (katolické i pravoslavné) křesťanství však není založeno na Ježíšově učení! Je založeno na překrouceném učení římské církve, které je jiné než Kristův originál »

Ale co s Ježíšovým bratrem Jakubem?

I on měl potomky, stejně jako jejich další bratři Šimon, Joses a Jude. Církev se nemohla vyhnout evangeliím, ve kterých se pravilo, že Ježíš byl prvorozeným synem požehnané Matky Marie. A tak muselo být potlačeno i mateřství samotné Marie! Církevníci začali prezentovat Matku Marii jako pannu » a Máří Magdalénu jako prostitutku. Aby ještě upevnili už tak dost nepřirozenou pozice Matky Marie, bylo i její narození označeno jako důsledek neposkvrněného početí její matky Anny.

Pozn.: Doufejme, že ten černý jezuita František je už opravdu posledním papežem, tak jak je v mnoha proroctvích předpovězeno » jinak bychom se asi co nejdřív dočkali dalšího církevního dogmatu o tom, že byla neposkvrněně počata i Mariina babička ;-) Chudák Hospodin, ten by se pak nejspíš usouložil k smrti, než by tohle všechno obhospodařil!

Postupem času se tyto nepřirozené umělé doktríny rozšířily jako obecné pravdy. Zpočátku to dalo dost práce, protože skutečné ženy nazarenské mise měly významné následníky třeba v keltské církvi. Leckteré ženy vedly školy a sociální mise v celé oblasti Středozemního moře. Tyto ženy byly žákyněmi Ježíše a blízké přítelkyně jak Máří Magdalény, tak dříve i Ježíšovy matky Marie. Jediným možným řešením pro církev bylo vyřadit a umlčet ženy kompletně. Upřít jim nejen práva na duchovní a kněžský úřad, ale na jakékoliv postavení ve společnosti. A tak neváhali prohlásit dokonce všechny ženy za heretičky a čarodějnice. Biskupům v tom pomohla slova Petra a Pavla a na základě jejich učení se mohla římská církev stát zcela sexistická.

Je velmi pozoruhodné, jak Pavel během času „měnil“ své názory. Zatímco v dřívějších Epištolách velebil ženy jako schopné pomocnice, ba přímo jako sestry, v Epištolách Timotejským už Pavel údajně napsal: „Nestrpím žádnou ženu jako učitelku, ani nesmí získat žádnou moc nad mužem, musí být zticha“…

Pozn. redakce: Prostý selský rozum nám říká, že nikoliv Pavel měnil své názory, nýbrž že písma byla falšována a překrucována na základě přání římské vládnoucí „elity“.

Ve Filipově evangeliu je Petr dokonce citován: „Ženy nejsou hodny života“. Biskupové pak citovali i Genesis, kde Bůh promlouvá k Evě o Adamovi: „On Ti bude vládnout“. I „posvátný“ církevnický Otec Tertullian shrnul celý římský postoj, když napsal o množících se žácích Máří Magdalény: „Ty heretické ženy! Jak se odvažují! Nestydatě si troufají vyučovat, zúčastňovat se diskuzí, křtít … Žena nemá dovoleno mluvit v kostele … ani získávat jakýkoliv podíl na mužských funkcích, obzvláště pak v kněžských úřadech!“

Zdroj: http://sargon.webnode.cz/news/evropska-rodova-linie1/


Závěr: Proč ho stále pronásledují…

Pozn. redakce: Závěrem je třeba zdůraznit toto — tento seriál vychází z práce historika Laurence Gardnera, který studoval rodové linie a jejich souvislosti s dalším děním. Nicméně je také ovlivněn subjektivním převyprávěním Jiří Šťastného z uvedeného zdroje. Je nutné dodat, že Jiří Šťastný není ve všem přesný a obzvlášť ke konci seriálu se dopouští nepodložených spekulací… proto neberte jeho závěry doslovně, nýbrž si na ně udělejte svůj názor. Panu Šťastnému především chybí pochopení originálního duchovního významu Kristova učení. Nevadí — tento význam vám osvětluje ragauian » a můžete ten pravý význam najít například i u Origena »

Jiří Šťastný na závěr říká: Majíc plnou hubu Ježíše, pronásledují Ježíše. Tak by se dala charakterizovat politika katolických církevníků i dnes. Jejich po staletí zdánlivě pevná „loď“ se začíná stále více rozpadávat. …

Jiří Šťastný závěrem také poznamenává: Dost, stačí. Své vlastní „vyznání“ jsem dal jasně najevo a jinak je teď na každém, kdo se do předchozího povídání začetl, jak s tím naloží. To povídání není „senzace“, je to jen „oprášení“ minulým generacím důvěrně známých věcí. … Přeberte si to každý, jak uznáte za vhodné, ale pokuste se k tomu použít vlastní rozum a zapojte své srdce. Ne ten „světonázorem“ ovlivněný, ale opravdu svůj vlastní rozum. Já to začal dělat už poměrně dávno, a z počátku to moc „bolelo“. Pak jsem si začal dávat střípky dohromady a začalo mi být „k blití“. Pomohlo mi to, dnes se už na všechno lidské hemžení dívám úplně jinýma očima.

Pozn. redakce: Ano, souhlasíme, začíná se to potápět, církev ztrácí svou moc nad dušemi a proto se římská církev nyní přímo účastní islamizace Evropy » Islám je totiž v manipulaci lidí lepší než katolicismus, nic se neděje náhodou!

 -konec-


Zdroj a další informace:

laurence-gardner-hidden-lineage-of-jesus-revealed-1