Trocha biblického ponaučení aneb Bible tak, jak ji „bůh“ stvořil? Nestvořili ji nakonec lidé, kteří si na bohy v historii lidstva jenom hráli? Bible jako hračka v rukou těch, kteří touží mít moc nad námi všemi

Věnovali jsme na tomto webu už hodně místa nalezení dokladů o tom, že křesťanská víra opírající se o text Bible je vírou postavenou na skutečně vratkých základech a manipulování se sdělenými pravdami. Ano! Došlo mj. k manipulaci a dokonce zničení některých novozákonních knih, kupř. Tomášova evangelia, o kterém se nedávno zjistilo, že patří mezi nejautentičtější záznamy Kristova učení »

Dostal se mi do rukou níže uvedený článek na totéž téma a já jsem se rozhodl ho zveřejnit i zde, zvláště pro ty z vás, kteří by se jinak k němu nedostali…

Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.
Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.

Zkuste vedle těchto falešných základů víry v Boha podle Bible /nesčetněkráte upravované lidmi tak, aby se jim to hodilo k ovládání jiných/ položit moji verzi pojetí organizace tohoto vesmíru jako určité hierarchie bytostí v mnoha prolínajících se vibračních světech, které postupně svými pokusy a omyly tento vesmír vytvořily a přivedly ho tam, kde je dnes…

Pochopte prosím konečně, že Země je místem setkávání bohů s malým „b“… jste jimi vy, bohové-duchovní bytosti ze světů různých vibračních úrovní ponořené v lidských tělech… pokuste si uvědomit, že jako praví lidé jste bohy, kteří tak trochu padli na držku a /v rámci rehabilitace svých zranění takto způsobených/ jste dostali dar lidského těla, abyste se v něm /na úrovni lidstva zaházeni exkrementy všech těch pozemských náboženství/ mohli jako jednotlivci vlastní silou zvednout… z pozice vkleče zpět do pozice vestoje a stali se opět těmi, kterými jste byli dříve…

Marně meditujete, marně spínáte ruce a plazíte se po kolenou a obracíte oči v sloup… marně se několikrát denně obracíte k Mekce a bušíte hlavou do země… nechte těch opičáren a pojďte se sebou skutečně něco dělat…

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Pošlete všechny ty falešné proroky /kteří vám káží vodu a sami chlastají sprostý rum/ tam, kam patří… najděte svoji božskou Jiskru ve svém nitru, ve svém vnitřním mikrokosmu, naplno ji rozsviťte, vstaňte z prachu Země a napřimte záda… podívejte se doslova „sami-sobě“ do očí… podívejte se, vy bohové-duchové do očí té části vás samotných, která zde na Zemi představuje vaše vědomí ega a seznamte se s tajemstvím multidimenzionality „sebe-sama“ »

Poznejte konečně /vám po tisíciletí těmi šarlatovými šašky upíraný/ fenomén bezpodmínečné Kristovy lásky a pak se prostě rozhodněte vrátit se na nebesa, směrem k Bohu s velkým „B“… tak je to jednoduché… přestaňte chrápat, lidé!

První problém:
Nejednoznačné překlady Bible

Pozn. redakce: Můžeme si velmi snadno demonstrovat tento háček v Biblických textech porovnáním 4 různých překladů — v tomto případě se ani jeden z nich např. neshoduje v pojmenování tzv. Přímluvce alias Utěšitele alias Zastánce alias Zástupce. Překladatelé /vcelku pochopitelně/ vždy projektují do textu své subjektivní přesvědčení, které nemusí být pravdivé. Musíme se opět odvolávat na intuici čtenářů, onen hlas duše… který vám napovídá. A pozor, nejsou to emoce, těm byste se naopak při posuzování informace měli vyhnout!

Mimochodem, jako nejlepší se obecně jeví CSP, jelikož se více snaží o doslovnější překlad a je tak méně ovlivněn nepochopením překladatelů!

15 Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. 16 A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost – 17 Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. (CSP — Český studijní překlad)
15 Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. 16 Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, 17 totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. (Bible21)
15 Milujte mne a nebude vám zatěžko mne poslouchat. 16 Přimluvím se u Otce, aby vám seslal za mne Zástupce, který by s vámi navždy zůstal. 17 Bude to Boží Duch, který vás povede k pravdě. Lidem, kteří dají jen na své smysly a pocity, zůstane skryt. Vám nebude cizí, protože bude s vámi a ve vás. (SNC)
15 Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; 16 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – 17 Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. (Český ekumenický překlad)

Kristus vám přece řekl, že vám Bůh pošle jednou svého Přímluvce… tedy někoho, kdo se k vám přimluví — nebo lépe česky řečeno — k vám promluví o tom, kde je Pravda a kterou cestou se máte vydat, abyste se mohli přestěhovat zpět do mnohých příbytků jeho Otce (po celém Univerzu)…

„V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. [Neboť] vám jdu připravit místo.“ (Jan 14:2 CSP)

Po ovoci poznáte je, říká Kristus

Le massacre des Albigeois, Chronique de Saint-Denis, British Library
Vlevo »Pope Innocentius III excommunicating the Albigensians«, vpravo »Massacre against the Albigensians by the crusaders«. Obrázek pochází z iluminované kroniky Chronique de Saint-Denis (mezi roky 1332 až 1350), momentálně uložené v British Library.

Dávejte pozor, Židé Krista nepoznali… nebuďte jako oni… tehdy jste tu také byli a Krista jste neposlechli… místo toho se po staletí a tisíciletí klaníte a líbáte ruku Janům Pavlům, Janům Petrům, Inocentům, Františkům či jak se všichni ti otlemení pitomci v rouše beránčím — s historicky doloženými činy odpovídajícími nátuře vzteklých vlků — jmenovali či jmenují…

Nečekejte, že k vám přijde v oblacích sám Kristus… má vás sice rád, protože on byl energií lásky… ale takový idiot, aby se vám vydal do rukou podruhé, to zase není… ukřižovali byste ho znovu… nezapomínejte, že i Bohové se mohou stát lidmi… právě tohle je podstatou tvrzení, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu… takže naslouchejte tam, kde je co k slyšení!

Druhá šance? Právě teď

Není na čase s tím hledáním skončit? Není na čase už konečně najít? Co když jste právě teď, v Čase konce, dostali druhou šanci? Co když tohle je opravdu poslední zvonění? Jste hluší?

Čtěte prosím fakta o farizejské manipulaci s Biblí… a ujasněte si, odkud převzali tento trestuhodný zvyk kněží křesťanů…

Pozn. redakce: Lidé mají vždy sklon jít do extrémů… a níže citovaný článek je občas možná až příliš jednostranně kritický na úkor objektivního hledání pravdy… Není možná od věci podotknout, že většinou v základu písem skutečně bývá pravda — jiná věc je, jak tato časem podléhá manipulaci… Další věcí je samozřejmě prostý fakt, že v naší omezené komunikaci pomocí slov velmi snadno vzniká nepochopení — jak každý z nás jistě zažívá ve svém životě. Existuje také problém nejednoznačných překladů… Proto prosíme, pokuste se používat intuici (nikoliv emoce) při posuzování všech sdělení!


TROCHA BIBLICKÉHO PONAUČENÍ

Vždyť ti Hospodin (JHVH), tvůj Bůh, požehná, jak ti řekl. Budeš poskytovat půjčky mnohým národům, ale sám si nebudeš vypůjčovat. Budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. (5. Mojžíšova 15:6)

Jedním z nejpoužívanějších podstatných jmen současných médií je „terorismus“. Co to slovo znamená? Znamená to panování nad jinými? Ovládnutí jiných proti jejich vůli? Jejich zničení? Zotročení? Pak Biblický Starý zákon, jedna z nejuznávanějších knih světa, je význačnou teroristickou příručkou. A zároveň nejskvostnější manipulací národy napříč tisíciletím. Jen mě nepodezřívejte z preferencí Koránu.

Pozn. redakce: Je třeba zdůraznit, že minulý odstavec platí o tzv. Starém Zákoně, nikoliv o celé Bibli. Jak jsme vás již upozorňovali — násilí, které je tam zaznamenáno, souvisí s činností entity, která se za Boha pouze vydává. Prostě: Po ovoci poznáte je! Ve skutečnosti je to jen „malý bůh“ židů — Jehova alias Demiurg alias pán Archón. Jak jsme se nedávno dozvěděli ze znovu-nalezených gnostických spisů — civilizace Archontů se vyznačuje absencí kreativity — místo toho jen přetváří a překrucuje již existující prvky — a tento rys je dokonale přesně vidět v níže popsaných židovských, farizejských praktikách ohledně Biblického Starého Zákona. Není teď prostor k rozboru, ale nejjednodušší je tato fakta posoudit optikou známého Kristova výroku „po ovoci poznáte je“… uvidíte, že se tím vysvětlují mnohé nesrovnalosti a nejednoznačnosti ve SZ… Samozřejmě existují hlubší rozbory, možná se k nim dostaneme později, podle času.

Malinko z historie

Tzv. křesťanské církve mezi sebou vedly boje na život a na smrt. Valdenští, Luther, husité, Bílá hora, pravoslaví kontra katolicismus, papežové a vzdoropapežové, inkvizice, … atd. atd. Všechny tzv. „křesťanské“ denominace (a nezapomínejme na judaismus) tvrdí, že vychází z jediného základu – Bible. Ovšem každá jí rozumí jinak. A je ochotná vraždit ty, kteří tomu biblickému základu nerozumí stejně (a nezapomínejme na judaismus – ten z toho vykukuje). Zabíjeli se a nenáviděli navzájem jménem Boha! Jedni vyznávají trojici, druzí poukazují na nejrůznější odvěké pohanské trojice. Jedni „slaví“ smrt Krista na kříži, druzí tvrdí, že zemřel na kůlu. Jedni považují kříž za znamení víry, druzí ho zavrhují coby popravčí nástroj. Jedni velebí Marii coby Matku Boží, jiní v ní vidí znovu oživenou Isis. Můžeme tak pokračovat, když ne do nekonečna, tak hodně dlouho.

Kde je zakopaný pes? Každá církev-sekta-denominace-skupina podává jiný VÝKLAD.

A proč? Protože Bible – „kniha údajně inspirovaná Bohem“ to nejen dovoluje, ale je přímo tak zchytrale koncipovaná!

Nejednoznačná. Skvostná manipulace vynikajících psychologů – skutečných původních autorů knihy, znalců lidské psychiky, pravděpodobně skupiny staroegyptských kněží. (Hm, věděli jste, že kupříkladu obřízka pochází původně z Egypta?)

Nejúspěšnější lež je lež dovedně smíšená s pravdou

Finta, která mnoha lidem zabraňuje vidět věci tak, jak ve skutečnosti jsou, spočívá v tom, že do Bible je zahrnuta moudrost, posbíraná od mnoha dřívějších národů a civilizací.

Naprostá lež se nikdy neujme nadlouho. Ale lež dovedně smíšená s pravdou – to je jiné kafe. A nejlépe použít taková tvrzení, která dovolí postavit jednotlivé skupiny vyznavačů proti sobě. Čili pravidlo známé: rozděl a panuj. Kdo je tím panujícím, máme v podnadpisu (5. Mojžíšova 15:6).

Přiznávám bez mučení, že jsem po dlouhá léta měl Bibli za 100% pravdivou a nebylo pro mě zrovna lehké překonat vlastní zmanipulovanost. Dnes si velice vážím této životní zkušenosti. Bez ní bych neměl šanci pochopit, jak lehce lze nasměrovat jednostranně informované lidi tam, kam potřebujete. Ó jaká čistě náhodná podobnost s informační technikou oficiálních, nejen českých, veřejných sdělovacích prostředků.

Buď Bůh existuje, anebo neexistuje?

Přikloňme se k tomu, že existuje. Pak bude zřejmě spravedlivý a lidi – a své stvoření vůbec – milující. Zvolil by si jeden „vyvolený národ“? Dal by mu doporučení, jak ovládnout ostatní?

A to nejlépe prostřednictvím dluhu?!

Vždyť ti Hospodin (JHVH), tvůj Bůh, požehná, jak ti řekl. Budeš poskytovat půjčky mnohým národům, ale sám si nebudeš vypůjčovat. Budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. (5. Mojžíšova 15:6)

A co když je vše jinak? Mgr. Jan Kozák se ve své knize o Hippolytovi (Vymítání všeho kacířstva), zmiňuje o běžné praxi dřívějších hebrejských překladatelů, vkládat při překládání řeckých autorů vpisky, oslavující židovské náboženství a jejich národ. Takže v díle řeckého klasika se ocitá veliká chvála judaismu, o níž ovšem autor sám neměl potuchy.

Tvrdím, že mnoho oddílů Bible vzniklo podobně. Nejprve byla známa Písma a později jisté seskupení rabínů došlo k závěru, že je třeba je označit jako SVATÁ Písma. Ze dne na den se z „biblos“, knížek, stala Boží kniha. Svatá. Prostě zázrak! Pro ty, kdo Bibli znají – napadlo vás někdy, proč se až dodnes nenašla ve vykopávkách žádná zmínka o Šalomounovi? Nejslavnějším ze slavných biblických králů? Čím to asi bude?

Gudea, summersky Povolaný, byl vládce neboli ensi města Lagaše v jižní Mezopotámii. Jako druhý člen II. dynastie z Lagaše[1] vládl zhruba v letech 2144–2124 př. n. l.
Gudea, summersky Povolaný, byl vládce neboli ensi města Lagaše v jižní Mezopotámii. Jako druhý člen II. dynastie z Lagaše vládl zhruba v letech 2144–2124 př. n. l.
Gudea (vládce Sumerů asi od roku 2145) se osvědčil jako obratný diplomat a mírumilovný panovník. Dovedl navázat obchodní styky i se vzdálenými zeměmi a své zemi tak dopomohl k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu. Byl též neúnavný stavebník. Popis jeho stavby chrámu, zasvěcenému Ningirsuovi, připomíná v tolika jednotlivostech stavbu Šalomounova chrámu, že Gudea přímo bývá srovnáván s tímto králem, který vládl o více než jedno tisíciletí později a v zemi tisíce kilometrů vzdálené. V popisu se rovněž líčí, že Gudea také obdržel ve snu pokyn, aby postavil chrám (sr. 1.Král. 3:5 a 9:2) a že se pak obrátil na bohyni Nanše, vykladačku snů. Dále se vypočítávají přípravy a zajišťování všeho potřebného materiálu (sr. 1.Král. 6n) a popis končí královou modlitbou (sr. 1.Král 8). Gudea ve své funkci stavitele chrámu je zachycen rovněž sochařsky. Sedí na stolici, ruce sepjaté na plánu stavby rozloženém na klíně. Archeologové nalezli v sutinách Lagaše větší počet soch tohoto panovníka. Z jeho tváře vyzařuje dobrota a zbožnost. Tělu už sochaři velikou pozornost nevěnovali.

Tolik citát z knihy Miloše Biče „Při řekách babylónských“ str. 40.

Možná si uděláte stejný závěr jako já. Židé jako odvěcí obchodníci hodně cestovali a shromažďovali vše, co jim mohlo poskytnout konkurenční výhody. A při tvorbě svých „dějin“ pak využili vše, co se dalo. Toho svého nejúžasnějšího krále si taky nevycucali z prstu. Měli prostě předlohu. Král Šalomoun je jasná fikce. Potřebovali holt ve svých „dějinách“ nějakou moudrou postavu. Pozoruhodné je, že pro tak úžasného a po všech stránkách vynikajícího vládce nenacházíme ani jedno potvrzení v archeologii, ba ani v jediné odezvě v dějinách okolních národů. A taky po Šalomounových tisících souloží s tisíci ženami zbyl jenom jeden syn, co stál za řeč, ale nestál ani za řeč… (Roboám). Kde jsou ostatní? Kampak se nám ti čerchmanti schovali? Neschovali se, nikdy nebyli, stejně jako Šalomoun.

Když si projdete údajná Šalomounova prohlášení v Přísloví či knize Kazatel (v originále ovšem „Koheleth“, „Shromažďovatel“, nikoliv autor, jakkoliv se někteří snaží slovo shromažďovatel násilně spojit s myšlenkou, že šlo o kazatele, učitele, který svolával shromáždění, aby učil. Ale každému, kdo se nenechá opít rohlíkem, musí být jasné, že se jednalo o toho, kdo nashromáždil onu sbírku výroků), najdete vyjádření, jdoucí přímo proti sobě. Za všechny mohu např. uvést, že není nic lepšího pro člověka než se radovat ze života právě teď, protože po smrti tě žádná radost nečeká (Kazatel 3:12) kontra: lepší je pobývat v domě zármutku než v domě veselí. (Kazatel 7:1-4 a pozor, také Kazatel 2:1,2)

Logický závěr: jdeš se radovat na pohřební hostinu — tvůj bližní konečně natáh‘ bačkory :-)

Už slyším všechny kritiky:

„Vždyť přece jeruzalémský král Šalomoun je symbolem moudrosti nejmoudřejší!“

Aha.

Tak se podívejme na tu jeho proslavenou moudrost.

Když se hádaly dvě ženy o dítě…

Má o ní svědčit to, že když se hádaly dvě ženy o dítě, a každá tvrdila, že je jeho pravou matkou, Šalomoun „moudře“ vyhlásil: rozetněte to dítě mečem, a každá dostane půlku. Načež pravá matka vykřikla: ne, dejte ho té druhé a nepravá souhlasila s rozpůlením. To je mi tedy moudrost! Přece ani ta nepravá by takové řešení nepřijala. Nic by nezískala. Chtěla živé dítě! Proč bylo třeba celého podvodného mýtu? Bylo třeba oslavit židovství a jeho nositele.

Odhalení poskytuje příběh ze starověké Indie, kde ovšem panovník na rozdíl od Šalomouna, projevil opravdovou, ne zabijáckou, moudrost:

„Ať se ty dvě ženy o dítě tahají, a která ho přetáhne na svou stranu, té bude patřit.“ Jenže jakmile to začalo ono dítě bolet, tak pravá matka tahat přestala…

Šalomoun se svou vymyšlenou moudrostí ať jde do… no třeba do háje zelenýho. A ti, kdo vnutili podstatné části lidstva vymyšleného nejmoudřejšího z moudrých, judaisté, ať jdou s ním i se svým lichvářským bankovním systémem. Nejsem obhájce muslimů, jen mě tak napadlo, jestli rozdmýchávání nesvárů a fanatismu v muslimských teritoriích nesouvisí s tím, že muslimové mají většinou pevné rodinné vztahy. Doposud se je nepodařilo rozbít jako u jiných. Jejich systém půjčování peněz také přímo zakazuje úrok! Komupak to tak silně nevyhovuje? Jakoby to odporovalo „božímu“ pokynu v podnadpisu. Když je nejde podrobit, tož je vyhlaďme… Omlouvám se za tak hříšné myšlenky, ale už se stalo, napadly mě.

Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků "ovládáme vše". David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: "we control everything". David Icke, "The Biggest Secret", Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.
Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků „ovládáme vše“. David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: „we control everything“. David Icke, „The Biggest Secret“, Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.

Pozn. redakce: Co se týče ideologické manipulace oveček v islámu, lze se důvodně obávat, že je daleko horší než v jakémkoli jiném náboženství. Je znát, že autor citovaného textu o mentalitě muslimů silně programované islámem neví téměř nic. Viz odst. „Pravda o islámu“ »

Když už se pustíte do srovnávání biblických překladů, najdete zřetelné dávky „správného nasměrování“. Zjevně mají odpovídat „vyvolenému“ národu.

Jeden z důkazů, jedná se o text Deuteronomium neboli 5. Mojžíšovu 32:8

Český studijní:

Když dával Nejvyšší národům dědictví, když rozděloval syny člověka, ustanovil hranice národů podle počtu synů Izraele.

Nová Kralická:

Nejvyšší když národy usazoval, lidské syny když [na zemi] rozmístil, podle počtu synů Izraele hranice ostatním lidem vymezil.

Nového světa:

Když Nejvyšší dával národům dědictví, když rozděloval Adamovy syny jednoho od druhého, upevnil hranici národů s ohledem na počet izraelských synů.

Pentateuch — český rabínský:

Když Nejvyšší poděloval národy, když rozsadil syny Adamovy, (tu) stanovil meze národů dle počtu synů Jisraele.

Bible 21.století:

Když Nejvyšší usazoval národy, lidské syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele hranice ostatním lidem vymezil.

Ekumenický:

Když Nejvyšší přiděloval pronárodům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu synů Izraele.

Překladatelé „ekumeničtí“ uvádějí v poznámce:

  • (f) Božích, O‘ a kumránský rp 4Q; podle tohoto znění jde patrně o pohanská božstva, jež Hospodin ustanovil strážci jednotlivých pronárodů.

A tak se odhaluje původní význam. Předpokládejme, že původní smysl prvních slov Bible je upravený. Mohl znít: Na počátku stvořil Bohy, nebe a zemi. Eventuálně: Na počátku byli stvořeni bohové nebes a země. (berešit bara elohim et haššamajim veet haarec) Nikoliv tedy „Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.“ 26 verš totiž zní: Učiňme člověka ke svému obrazu, aby se nám podobal, a oni ať vládnou, atd.


Každý překlad je současně (subjektivním) výkladem

Pozn. redakce: Zde se autor nejspíše trefuje docela blízko černé — dokazují to již zmíněné gnostické spisy: Ve skutečnosti bohové s malým „b“, totiž civilizace Archonů (Jehova, Demiurg) stvořila (zmanipulovala?) člověka (teď, není důležité jak, zda to byla genetická manipulace či jiná pokročilejší technika). Je pozoruhodné, že Genesis sama o sobě nelže, když označuje tvůrce člověka jako Jehova Elohim (to je množné číslo!). Ukazuje to např. tzv. Darbyho překlad: Darby se velmi upřímně snažil zachovat přesný význam z původních zdrojů, naučil se originální biblické jazyky a překládal přímo z nich:

And Jehovah Elohim formed Man, dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and Man became a living soul. (Genesis 2:7, A New Translation by John Nelson Darby out of the original Hebrew and Greek, 1890.)

Duše je jasně celý živý tvor, celá naše bytost, ne jen něco uvnitř, co přežívá smrt těla.

Z Bible tedy zcela jednoznačně vyplývá, že lidská duše je celá bytost! Tady můžeme vidět první a zásadní církevní klam.

Vidíme také jasně, jak velkým problémem jsou lživé manipulativní překlady. Každý překlad je totiž současně (subjektivním) výkladem!

-konec poznámky-


V tom případě bychom se pomocí Bible dostali k jiným dějinám. A ovšem museli bychom z ní odstranit nános starohebrejského nacionalismu. Vpisky, které dochované prameny a mýty změnily tak, aby oslavovaly „vyvolený“ národ.

Takže: Pokud se nám podaří odstranit co nejvíce podezřelého judaistického nacionalismu, načerpáme moudrost staletí před námi. A dost možná také proto se musely rozbombardovat země Iráku a Sýrie. Co kdyby tam archeologie odhalila potvrzení jiné historie, než té „správné“?

Podle Bible má každý národ svého „protektora“. Je možné, že mezi nimi vypukla jakási řevnivost.

Daniel 10:13

Nového světa:

Ale jednadvacet dní mi kladl odpor kníže královské říše Persie, a pohleď, přišel mi na pomoc Michael, jeden z nejpřednějších knížat; a já, já jsem tam zůstal vedle perských králů.

Ekumenický:

Avšak ochránce (g) perského království stál proti mně po jednadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů (h).

  • (g) V judaistické literatuře se častěji objevuje představa, že každý národ má svého anděla – strážce.
  • (h) Septuaginta obměňuje text: Nechal jsem jej tam u ochránce perských králů.

Wycliffe: Daniel 10:13

Forsooth the prince of the realm of Persians against-stood me one and twenty days, and lo! Michael, one of the first princes, came into mine help, and I dwelled still there beside the king of Persians. (And the angel prince of the kingdom of Persia stood against me for twenty-one days, and lo! Michael, one of the chief angels/one of the chief princes, came to my help, because I still lived there with the prince of Persia.)

Russian Synodal:

Daniel 10:13 Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских

A vrátím se k páté Mojžíšově neboli Deuteronomiu 32:8

Hle, jak předchozí překlady toho verše nenápadně změnily smysl Bible. Označily „syny Izraele“ za „syny Boží“ tedy „anděly“.

Správně totiž zní verš takto:

Jeruzalémská bible:

Když Nejvyšší dával národům jejich dědictví, když rozdílel lidské syny, stanovil hranice národů podle počtu Božích synů;

/a dává tomu za pravdu i další pokračování:/

9 leč údělem Jahvovým byl jeho lid, jeho dědičným podílem byl Jakub.
10 Nachází ho na území pouště, v pochmurné samotě stepi. Ohrazuje ho, vychovává ho, chrání ho jako zřítelnici svého oka.
11 Tak jako orel, jenž bdí nad svým hnízdem, vznáší se nad svými mláďaty, rozprostírá svá křídla a bere ho, nosí ho na své peruti.
12 Vede ho jediný Jahve, cizí bůh s ním není žádný.

Ano, to dává smysl. :-) A další ukázky:

Septuaginta:

Deuteronomy 32:8 ote diemerizen o uyistoj eqnh wj diespeiren uiouj adam esthsen oria eqnwn kata ariqmon aggelwn qeou

Septuaginta v angličtině:

When the Most High divided the nations, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the nations according to the number of the angels of God.

Wycliffe:

When the highest parted folks, when he separated the sons of Adam, he ordained the terms of peoples by the number of the sons of Israel.

(When the Most High God divided the nations, when he separated the sons of man, he ordained the borders of the peoples according to the number of the sons of God.)

Slovenský ekumenický:

Deuteronómium 32:8 kedy Najvyšší určoval národom dedičstvo, kedy rozdeľoval ľudských synov, vyznačoval hranice národom a Izraelitom podľa ich počtu.

Vidíme pravděpodobné příklady postupné, šikovné, jemné manipulace, v zájmu „vyvoleného“ národa. Člověka potěší, když něco takového odhalí. Uvědomí si, že k podobným úpravám a změnám smyslu mohlo docházet i dříve.

Zdroj: Sam Elles, Zvědavec.


Stopy vedou do Babylonu a Sumeru:
Epos o Gilgamešovi

Neo-Assyrian clay tablet. Epic of Gilgamesh, Tablet 11: Story of the Flood. Known as the "Flood Tablet".
Neo-Assyrian clay tablet. Epic of Gilgamesh, Tablet 11: Story of the Flood. Known as the „Flood Tablet“.

Doplňujeme ještě jeden daleko známější a lépe prokazatelný příklad převzatého textu v Bibli, na který předchozí citovaný autor zapomněl.

Epos o Gilgamešovi je prvním epickým dílem světové literatury a zřejmě nejznámějším příběhem ze staré Mezopotámie. Byl původně napsán na dvanácti tabulkách. Mezi hlavní naleziště tabulek patří Ur, Sippar, Iščálí a Ninive.  Epos představuje zhruba 3000 veršů. Vznikl zřejmě ve starobabylónském období (počátek 2. tis. př.n.l.)

Gilgameš mohl být vládcem Uruku v období jeho první dynastie (cca. 2600 př.n.l.). Podle sumerského seznamu králů trvalo jeho panování 126 let. Měl být synem bohyně Ninsun a krále Lugalbandy. Dle sumerského seznamu králů však byl jeho otcem vysoce postavený kněz z Kullabu. Gilgamešovým nejslavnějším činem byla stavba hradeb kolem Uruku.

V sumerských textech je hrdina znám jako Bilgames (výhonek stromu mésu — stromu života). V akkadské literatuře již nese jméno Gilgameš.

Utanapištim je předobrazem biblického Noeho

Epos vypráví o Gilgamešově hledání nesmrtelnosti. Zajímavá je zvláště 11. tabulka. Popisuje setkání Gilgameše s Utanapištimem (Ut-napishtim, Utnapištim), hrdinou potopy, předobrazem biblického Noeho.

Co je tedy originál a co kopie?
Čísla mluví jasně:

  • Fragmenty příběhu o Gilgamešovi se našly na tabulkách zhruba z doby 2000 let př.n.l. Jazykové analýzy ukázaly, že text musí být ovšem ještě daleko starší.
  • Liberální teologové odhadují sepsání Genesis zhruba v letech 950–540 př.n.l.

Dále uvedený zdroj obsahuje seriózní analýzu a srovnání Biblické a Babylonské verze. Jen malý citát:

Which Came First Noah or Ut-Napishtim?

The Babylonian tablets which contain the full story of the flood have been dated circa 650 BCE. However, portions of the story have been found on tablets from about 2000 BCE. A study of the language used in the tablets indicates that the story originated much earlier than 2000 BCE. Variations of the original story have been found translated into other ancient languages. …

Liberal theologians, noting the different names used to refer to God, and the different writing styles throughout the Pentateuch (first 5 books of the Hebrew Scriptures), believe that Genesis was assembled over a 4 century interval, circa 950 to 540 BCE by authors from a variety of Hebrew traditions.

Zdroj:


Závěr? Proč všechna ta manipulace? Oč tu běží? Vraťme se k původnímu smyslu, poznejme-sama-sebe a najděme svou duši!

Je třeba říci, že tzv. náboženství sama o sobě původně nebyla míněna špatně, vše to je zjednodušeně o hledání duše, o cestě zpět k „Bohu“… nicméně všechna jsou dnes více či méně zavádějící a manipulativní… papežství a islám jsou ty nejhorší případy…

Nás se týká samozřejmě hlavně zfalšované „křesťanství“. Uvědomme si prosím že cézaropapežský katolicismus ve 4. století zlikvidoval původní Kristovo učení o POZNÁNÍ SAMA-SEBE a byl překroucen v nástroj na ovládání mas ovčanů… stejně jako islám…

Ptejme se tedy především: PROČ TO DĚLAJÍ ty síly co stojí v pozadí?! Komu slouží tato náboženství jako nástroje ovládání lidí… k jakému účelu?