Disociativní porucha, schizofrenie a další problémy lidské psychiky tohoto typu neřešitelné dnešní lékařskou „vědou“… co o nich víte a především nevíte… co se v duši děje doopravdy?

Posledně jsme se věnovali schizofrenii a charakterizovali jsme ji jako další, podstatně těžší stupeň boje o lidskou emocionální a mentální energii, tentokráte v provedení extrémně silné lidské bytosti bez těla… dnes se posuneme dále, k psychické poruše zvané „disociativní porucha“…

A možná vás hned na úvod ani nepřekvapí, že i další v podstatě neřešitelný problém naší psychiatrie /zvladatelný touto odrůdou lékařské „vědy“ s vypětím všech sil jen za cenu nasazení chemických sloučenin těžkého kalibru“ je opět jen o další stupeň vyhroceným konfliktem téhož typu jako samotná schizofrenie…

V případě tzv. disocioativní poruchy ovšem jde už o to, že lidská bytost bez těla v roli agresora dokáže v jistých intervalech — už ne se jen podílet na rozhodovacím procesu originální duše a zasahovat do její oslabené vůle vůlí svojí — nýbrž v tomto případě zcela tuto originální duši na určitý časový úsek vyřadí z ovládání těla…

Prostě převezme v určitém časovém úseku kontrolu nad funkcemi těla a zachází s takto na čas nabytým „originálním životem“ těla podle svých vlastních představ… jinak řečeno: Agresivní duše lidské bytosti bez těla  prakticky odpojí původní duši na čas od „řízení“ vlastního těla a dělá si jeho prostřednictvím v této realitě to, co si zamane…

A protože bytost agresora vládne nikoli silou ducha v duši, ale extrémní silou svého ega, skutky na této rovině bytí prováděné jaksi v „zastoupení“ originální duše nejsou nikterak bohulibé… podívejme se na to, jak mnoha slovy opisuje tuto jednoduchou skutečnost Wikipedie /cituji/:

Disociace je mentální proces, který vytváří pocit „odpojení“ od pacientových myšlenek, vzpomínek, emocí, činností a uvědomění si vlastního já. Během období, kdy je postižený disociován, nejsou některé informace v pacientově mysli asociovány s jinými informacemi, tak jako za normálních okolností. Například při traumatické události se může pacient podvědomě disociovat od okolností zmiňované událostí, což nakonec vyústí v mezeru v jeho vzpomínkách a vytvoří tak efektivní obranný mechanismus proti negativnímu prožitku.

Co vy na to? …disociován, rozdvojen, odpojen od vlastních myšlenek, vzpomínek, činností… spousta vět, které opisují skutečnost, kterou přísně ateistická „věda“ v celé její jednoduchosti nesmí připustit… ona mezera ve vzpomínkách vzniká jako důsledek toho, že si bytost oběti nemá co uvědomovat, neboť její duše tohle v čase svého odpojení neprožila a vzpomínku v sobě nese duše agresora…  na rozdíl od schizofrenie, kdy si je originální duše činů vykonaných duší agresora vědoma, byť jim třeba svojí silou nedokázala zabránit…

Příčina disociativní poruchy

Samotnou příčinou disociativní poruchy je tedy tentokráte již nekompromisní spor vědomí dvou samostatných duší o vládu nad komplexem těla, ve kterém na čas plně vítězí duše agresora… ten si prostě udělá své a pak opět odkráčí… a oběť si proto vůbec nepamatuje, že její fyzické já — donuceno cizí vůlí — například spáchalo trestný čin…

člověk může ve stavu převzetí svého těla /cizí entitou/ někoho zabít a po návratu vlastní duše o tom absolutně nic neví… jak je to tam psáno?

…mentální proces, který vytváří pocit „odpojení“ od pacientových myšlenek, vzpomínek, emocí, činností a uvědomění si vlastního já…

Ano vážení, byznys je byznys. Prachy vždy až na prvním místě. Angličané znají výraz „monkey-business“ — a ten na uvedenou situaci platí doslova. MUDr. Jan Hnízdil, který je mezi dnešními lékaři světlou výjimkou, zase používá krásný výraz „práškovací stroj“.
Ano vážení, byznys je byznys. Prachy vždy až na prvním místě. Angličané znají výraz „monkey-business“ — a ten na současnou situaci a výnosný farmaceutický obchod s jedy platí doslova. MUDr. Jan Hnízdil, který je mezi dnešními lékaři světlou výjimkou, zase používá krásný výraz „práškovací stroj“.

Vy už teď ale víte, že to není tak docela jen „mentální proces“… je to přímo nepřátelské převzetí „opratí“ života na určitou dobu… a vy, pánové psychiatři, místo soustředění se na zvýšení odolnosti původní duše a vypuzení duše agresora, obě dvě bytosti zahltíte svými nebezpečnými chemickými preparáty… jistě, nakonec třeba dosáhnete toho, že duše agresora to vzdá a jde o dům dál… ale za jakou cenu?

Ovládání mysli? To přece není možné! Nebo…?

Pozn.: Určité odrůdy vědců-psychiatrů své výzkumy tím správným směrem skutečně realizují… buďme upřímní a neberme ji jejich zásluhy… jejich práci platí vojensko-průmyslový komplex… výzkumy se dějí v utajení a jejich cílem je dostupnými technickými prostředky dosáhnout u lidí /a tedy u lidských duší/ organizovaného typu kolektivní „schizofrenie“, kdy lidé budou /této psychické poruše podobným způsobem/ manipulováni do žádoucího způsobu individuálního i davového chování… experimenty v tomto směru se dějí ve státě ovládaném Druhou šelmou Janovy apokalypsy v masovém měřítku, např. v mnoha případech umělým vyvoláváním nepokojů ve městech s cílem utužovat moc represivních orgánů nad společností… je třeba k tomu dodat, že vysoká angažovanost CIA a dalších tajných služeb v organizaci výroby a distribuce drog má /vedle zajištění financí na tyto mnohdy „černé“ projekty/ za cíl i trvale bourat vlastní obranyschopnost lidských duší… zaplavení společnosti drogami a zdánlivý boj proti nim /aby se neřeklo!/ tedy sleduje cíl obecného zeslabení svobodné lidské vůle čelit těmto mentálně-emocionálním útokům státu na lidskou psychiku… prostě člověk člověku vlkem v „demokratickém“ podání… 

Zpět k ceně vaší chybné praxe, vážení „specialisté“ v bílých pláštích… antipsychotika tuto poruchu fakticky neléčí… ano, agresivní duši bez těla od další snahy realizovat se skrze psychiku napadeného člověka v inkarnaci nakonec odradíte a příznaky choroby vymizí… ale současně tyto „léky“ jako vedlejší účinek boří další část onoho „obranného valu“ těla oběti vůči pronikání případných agresorů zvenčí — na místo toho, aby ho /ten val/ rekonstruovaly… originální duše se tak stává stále slabší a slabší proti agresivitě z okolí a tím je postupně likvidován i zbytek kvality lidského života… toho života, který jste se svojí přísahou /pokud nejde o pomluvu!/ zavázali chránit…

i tak je to možno brát: zajistili jste si doživotního spotřebitele farmaceutických jedů, který již nikdy nebude mít šanci zesílit a možnému agresoru se vlastní vůlí postavit a začít zase žít…

Ještě jednu poznámečku: Aktivity ovládání cizí mysli v určitém směru jsou oblíbenou kratochvílí černých mágů… i oni dokáží vyvinout mentální tlak, který nic netušící lidi na úrovni jejich duše donutí dělat věci, kterým se po odeznění onoho tlaku nestačí divit… v praktické magii se traduje schopnost černých mágů, kteří se po odložení svého již opotřebovaného fyzického těla, po velmi krátké době strávené v nejnižším astrále, nerodí znovu do inkarnace jako děti, ale způsobem popsaným výše odpojí a fakticky vytěsní /jako duše bez těla/ původní originální duši nějakého již žijícího dítěte či dospívajícího člověka… a žijí pak zcela normálně takto získaný život již bez jakýchkoli skrupulí trvale…

Pro ty, kteří to unesou, mám hádanku: Co takhle porovnat charakteristiku právě popsané činnosti se způsobem výběru nového dalajlámy, „svatého“ muže východního náboženství? …nic vám to nepřipomíná? …vysvětluje to ale mnohé… jeho přátelství s Václavem Havlem, velmi kontroverzní bytostí negativního spektra bytí, až po dalajlámovy dnešní značně kontroverzní postoje k tzv. migrační krizi (a jejich vysoká podobnost s postojem Vatikánu není rozhodně náhodná)…


Pozn. redakce: Dalajlama a Klub přátel První i Druhé šelmy Janova zjevení — to je skutečně vykutálená partička » Kdo není slepý, může vidět jasné souvislosti… fakta jsou veřejně k dispozici všem.

14th Dalai Lama (sixth from left) flees from Tibet to India across the Himalayas, following a failed uprising against the Chinese occupation, 1959.  Of all the lies that surround the Dalai Lama, surely the greatest is that he is a champion of non-violence. This aspect of the image that he likes to portray of himself and with which he has mesmerised the media and much of the world is actually just another part of the myth. The truth of the matter is that from the mid-1950s through to the mid-1970s there was an active and violent Tibetan resistance movement that was funded by the CIA. (Photo by Popperfoto)
14th Dalai Lama (sixth from left) flees from Tibet to India across the Himalayas, following a failed uprising against the Chinese occupation, 1959. Of all the lies that surround the Dalai Lama, surely the greatest is that he is a champion of non-violence. This aspect of the image that he likes to portray of himself and with which he has mesmerised the media and much of the world is actually just another part of the myth. The truth of the matter is that from the mid-1950s through to the mid-1970s there was an active and violent Tibetan resistance movement that was funded by the CIA. (Photo by Popperfoto)

První myšlenka čtenáře odkojeného tzv. mainstreamovými médii bude nejspíše: Co je to ale za hloupost?! To přece není možné! I pro nás byly určité pravdy neuvěřitelné… než jsme si začali ověřovat fakta: Na povrch pak velmi rychle vyplula temná stránka Dalajlamy včetně jeho spolupráce se CIA » Co myslíte, je náhoda, že Vatikán má obdobné propojení na Druhou šelmu Zjevení skrze teroristickou organizaci CIA? »

Dalajlámův výrok o smyslu života obsahuje jenom polovinu pravdy? Jenom náhoda? Nebo spíš zlý záměr?
Dalajlámův výrok o smyslu života obsahuje jenom polovinu pravdy? Jenom náhoda? Nebo spíš zlý záměr?

A jaký je smysl lidského života?

A psst: Co myslíte, je náhoda, že člověk držící světský, mocenský titul tibetský dalajláma /poprvé udělen v roce 1578 mongolským vládcem Altanem-chánem/… co myslíte, je náhoda, že tento člověk odvádí své ovečky /duše/ na širokou cestu do nikam, vstříc druhé smrti duše, úplně stejně jako papá Vatikán?

-konec poznámky-


Příznaky disociativních poruch

Nyní vám nabízím popis příznaků několika typů disociativních poruch, jak je udává Wikipedie… podívejte se na ně prizmatem uvedených skutečností o příčině těchto poruch a udělejte si představu sami:

Disociativní amnézie

Zřejmě nejhojněji se vyskytující disociativní porucha. Pacient trpí ztrátou paměti různého charakteru a rozsahu. Rozlišuje se mezi amnézií retrogradní a anterogradní. Postižený trpící retrogradní amnézií si není schopen vybavit určité události předcházející nebo přímo související s traumatizující událostí, nebo nehodou, která ztrátu paměti způsobila. Ve výjimečných případech může dojít i k tzv. totální amnézii, kdy si pacient nedokáže vybavit nic ze svých předchozích vzpomínek.

Disociativní fuga

Je velmi vzácné onemocnění, valná většina psychiatrů se za celou svou praxi s případem disociativní fugy vůbec nesetká. Pacienti postižení fugou se vydávají na dlouhé cesty z domova, obvykle bezprostředně po prožití traumatu a bezcílně cestují po okolí. Člověk trpící fugou, ačkoliv se svému okolí může zdát zcela v pořádku, si své jednání neuvědomuje a často se stává, že po skončení fugy si z cesty nic nepamatuje a nezřídka bývá také zmaten ohledně toho kým vlastně je. V některých případech jsou jistí jedinci schopni ujít stovky nebo tisíce kilometrů a na takto vzdáleném místě od domova se usadit a přijmout zcela novou identitu.

Disociativní stupor

Je druh disociativní poruchy, kdy člověk trpící tímto onemocněním se náhle přestane hýbat, není schopen vykonávat jakýkoliv pohyb včetně řeči.

K encyklopedii pár krátkých poznámek…

Co myslíte, kdo řídí chování, motorické a jiné procesy fyzického těla ve chvílích, kdy se člověk nachází ve stavu, který je zde zván disociativní fugou? …prostým lidským rozumem, se znalostí struktury energií lidského mikrokosmu, dojdete k jedinému správnému závěru… tím, kdo řídí, fyzické tělo, je stále vědomí daného fyzického těla, ego…

ovšem k dokonalé funkci řízení fyzického těla potřebuje být ego úzce propojeno s předním mozkem… jestliže je mozek, ochromen zápasem obou entit — entity oběti i entity agresora — nastává stav obdobný stavu spánkové obrny… v tomto případě dočasně ani jedna duše není schopna vystoupit ze vzájemného klinče, aby se mohla věnovat ovládání fyzického těla…

moon-130966427

Vy, kteří znáte moje práce o spánkové obrně jako fenoménu nedostatečného ponoření duše do fyzického těla, jistě jste onu podobnost s jevem zvaným disociativní stupor sami rozpoznali…

stav, kdy jiná bytost bez těla se zmocňuje vlády nad tělem vlastněným jinou silně oslabenou duší, opět může mít v praxi řadu různých variant… a to zejména podle délky takovéhoto převzetí, která se může měnit… a také podle intenzity změny chování lidského jedince v době převzetí cizí duši… agresor přejímá vládu nad tělem až do ukončení svého záměru… a pak o ně ztrácí zájem, byť obvykle pouze na nějakou dobu… ke slovu pak přichází opět originální duše, která ale absolutně neví, čeho bylo její tělo ve chvílích změněné osobnosti účastno…

to jsou typické případy typu doktor Jekyll a pan Hyde… zde je to kupodivu velmi výstižně popsáno v běžné literatuře… obraťme se znovu s prosbou o informaci opět k Wikipedii /cituji/:

Jekyll-Hyde syndrom je pojmenováním psychické poruchy, které má původ v názvu klasické novely od Roberta Louise Stevensona Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda. Jedná se o jeden z druhů mnohočetné osobnosti. Robert M. Youngson ve své knize O šílenství podivínství a genialitě uvádí tuto definici mnohočetné osobnosti: „V člověku existují dvě nebo více vyhraněných osobností či osobnostních stavů (každý se svým vlastním, poměrně stabilním vzorcem vnímání, komunikování a myšlení o okolí a o sobě). Alespoň dva z těchto osobnostních stavů střídavě plně ovládají chování člověka.“

Doktor Jekyll a pan Hyde-animace

Široká cesta hledání smyslu života vně své mysli, ve vnějším světě, je falešná a zdraví škodlivá

Encyklopedický popis je v tomto případě přesný… podobně jako se střídají v běžném lidském životě stavy, kdy v duši vládne duch a kdy jí vládne ego, tak se ve vedení fyzického těla v těchto případech střídají dvě duše… a protože právě duše lidí s vysokou převahou ducha nad egem mohou být v případě trvale nesprávného směrování po oné široké Kristově cestě směrem ven ze své mysli /svojí snahou uniknout z reálného světa během svého života zde na Zemi/ trvale silně oslabeny, bývají přechody mezi oběma stavy velmi viditelné, velmi intenzivní…

Wikipedie dále hovoří o tom, že tento syndrom střídání nálad je třeba odlišit od střídání nálad u normálních lidí… opět přesné, byť nikoli vědomě přesné hodnocení… je opravdu rozdíl ve střídání dvou samostatných duší a střídání vlivů ega a ducha v jediné duši z hlediska prožívání originální duší… a samozřejmě i z pohledu zvenčí… toto střídání dvou různých duší se jeví na první pohled jako výrazně vážnější než střídání jednotlivých duálních složek jedné duše… tedy když se o vedení přetahují „jen“ vědomí ega a ducha… v horším případě jsme skutečně svědky nejen výrazně intenzívnějších změn nálad, ale samozřejmě i změn celé osobnosti postiženého člověka… proč, to je snad teď už jasné…

i tady se Wikipedie trefuje do černého, aniž by si ti, kteří k tomu závěru došli, uvědomili pravou podstatu tohoto děje… výklad pokračuje /cituji/:

…střídání osob reprezentuje konflikt, který probíhá v jejich vnitřním světě…

ano, je to konflikt dvou vědomí, dvou rozdílných duší… lidé postižení disociativní poruchou doslova žijí dvojím životem… a obvykle to nejsou ochotni připustit… prostě o své druhé tváři, o osobnosti, kterou jim na dobu převzetí těla vnucuje vedení duší agresora, nemají žádné informace… je to o odpojení originální duše, jasné?

Pozn.: Přibližme si pro názornost vzorovou situace z běžného života… v začátcích svého zájmu o magii jsem několikrát navštívil originální spiritistické seance… u takové seance je klíčovou osobou člověk, který dokáže dobrovolně upozadit ve vedení vlastního těla svojí duší a uvolnit na zvolenou dobu v sobě místo pro duši lidské bytosti bez těla, která touží zasáhnout z nějakých důvodů do dění v naší realitě… zajímavý pohled… ihned po začátku seance se /vidno jasnovidným zrakem/ utvoří fronta lidských bytostí v lehkých, fyzickému oku neviditelných duševních tělech, a podle daného pořadí vstupují postupně, když jsou jím pozvány, do těla člověka, kterému se obvykle v praxi spiritistické seance říká „médium“…běžnou praxí je pak to, že ona jiná duše bez těla skrze  „médium“ hovoří o věcech a situacích, které prostě jinak „médium“ nezná a mnohdy ani znát nemůže… jste u toho svědky třeba i zcela výrazné změny hlasového projevu média jak v tónu či zabarvení hlasu, tak i gest a emocionálních projevů… mohu také potvrdit tzv. mluvení cizím jazykem který „médium“ běžně neovládá… většinou jde o vzkazy zemřelých žijícím lidem, členům rodiny.., byly však i takové případy, že se „návštěvníci“ odjinud s učastníky seance podělili o své zkušenosti z jemnohmotných světů, ve kterých právě pobývali… i o své názory na náboženství, úlohu Krista atd…

proč tohle vše píšu? …abych vás upozornil na fakt, že znám příběh onoho již tehdy starého pána, onoho média z daných seancí, až do chvíle jeho smrti… i on v posledních letech svého života trpěl schizofrenií… tušíte aspoň, proč asi?

rozhodně to proto nepřehánějte s podobnými experimenty více, než je to nutné… například vy, kteří podobně dobrovolně oslabujete spojení svého fyzického a duševního těla skrze astrální matrici tzv. astrálním cestováním… otevíráte tak dobrovolně přístup do multidimenzionálního prostředí své pozemské existence bytostem a energiím, o nichž možná nemáte nejmenší tušení… a můžete při troše smůly také skončit ve spárech psychiatrů…

Nejtěžší varianta disociativní poruchy — posedlost „zlým duchem“ nebo spíše duší?

Závěrem si alespoň několika větami propojme výše uvedené případy s tím nejtěžším, co může člověka žijícího v těle potkat… tou zkušeností je to, co se v literatuře nazývá posedlostí zlým duchem… již samotné označení původce případu je chybné… onou zlou bytostí je ovšem bytost duševní, nikoli duchovní, jak by odpovídalo označení „zlý duch“… jedná se opravdu o extrémní případy, které jsou obvykle rozebírány široce v médiích…

nechci se jimi zabývat podrobně… bylo by to hezky nehezké čtení… jen si řekněme, že původcem je zde svým způsobem zdivočelá démonská bytost… tedy bytost z řádu těch, které kdysi dávno mezi prvními přešly na stranu protikladu a mají v rovině podsvětí vůdčí roli…

posedlost „zlým duchem“ je možno považovat za zřídkavou věc… je to skutečně něco extrémního i v oblasti podsvětí… něco podobného tomu, jako když přestupce zákona na Zemi vezme do zajetí rukojmí… vypovídá o stavu vědomí vyšinutého zoufalce nezi démony, který porušuje všechny normy chování obvyklé v našich i podsvětních vibračních rovinách…

posednutí “zlým duchem“ je ještě intenzívnějším vykrádáním energií člověka žijícího v inkarnaci než všechny případy dříve… démonská bytost ovládá duši daného člověka a její tělo s takovou nonšalancí, že vůbec nepotřebuje vytlačovat originální duši… nechává původní duši, skutečného vlastníka těla, prožívat jako důsledek svého přímého působení na energetiku jeho aury nepřetržitou řadu depresí, strachu a úzkostí a tak si podle svá vlastní potřeby připravuje svou potravu… a samozřejmě skrze ovládané tělo negativně působí na široké okolí oběti a i tam sbírá bohatou žeň prožívané negativity…

Řádění „poltergeista“? Co je to?

Je tu ještě záležitost o které je nutno se zmínit — je označovaná v tisku obvykle jako řádění „poltergeista“… jedná se o různé zvuky, pohyb nábytku, rozsvěcování a zhasínání světel, házení předmětů a tak podobně… tyhle projevy jsou tak trochu z jiného soudku… představují řádění jedné nebo i více živlových bytostí…

Co jsou živlové a duchovní bytosti?

Pozn.: Pro vás, kteří neznáte rozdíl mezi živlovou bytostí a bytostí duchovní, si k tomu povězme pár vět… tento vesmír si přirovnejme k hotelu… Duch svatý, nejvyšší duch tohoto vesmíru, je z pověření Stvořitele ředitelem hotelu… hotel má své zaměstnance, tedy číšníka, pokojskou, kuchaře, recepčního a další… ti jsou povinni dodržovat pracovní kázeň a zcela se řídit vůlí ředitele hotelu… nemají tudíž svobodnou vůli a jejich údělem je služba… ve vesmíru tato „zaměstnání“ vykonávají tzv. živlové bytosti… do této sorty na vyšších rovinách bytí patří mj. i andělé a archandělé… proč myslíte, že jsou zobrazováni s křídly?… těmi totiž /ať se ve stvoření pohybují kdekoli/ zachycují podobně jako anténou jemné zachvívání se boží vůle, kterou se řídí… a v hotelech bydlí taky hosté… to jste vy, duchovní bytosti… vám se dostalo výsady svobodné vůle… vy můžete v hotelové restauraci chlastat až do němoty, nezaplatit účet a pak v rauši demolovat zařízení pokoje… tohle všechno můžete… zaměstnanci hotelu vše napraví, uklidí po vás a vystaví vám /karmický/ účet… tak to v tomhle světě prostě chodí!

Řádění poltergeistů a „vědou“ potvrzený fenomén souvislosti řádění poltergeista či poltergeistů s přítomností nějakého dítěte v okolí, je přímým důkazem reinkarnace » i pro totálně nevěřící… pokud se do totiž lidského těla dostává magicky silná duše, která selhala v některém z minulých životů při provozování živlové magie a stala se v něm obětí vlastní silou stvořených živlových bytostí astrálního charakteru /tzv. elementárů/, je jí karmicky dáno stát se zdrojem energie pro řádění těchto bytostí i v tomto svém životě…

tato vazba mezi lidskou bytostí a elementárem či elementáry přežívá lidskou smrt… v novém životě se ovšem postupně vybije, protože není energeticky dále nově zrozeným člověkem dotována a proto se po čase činnost elenentárů zastavuje… ti se pak rozpouští do živlů, ze kterých byli stvořeni…

pokud jste z mých řádků nabyli dojmu, že tenhle hmotný svět a světy jemnohmotné vibračně mu blízké jsou dost nebezpečným prostředím, ve kterém je vám dáno žít, pak mi to promiňte… neměl jsem v úmyslu vás zneklidnit, jen poučit… poučit o tom, jak mnoho je toho, co nevíte… poučit o tom, jak mnoho je toho, o čem lidé v inkarnaci nic netuší… a podívejte se kolem sebe, kolik lidí kolem vás má za to, že sežrali veškerý rozum světa…

Nevědět, neznat příčiny a důsledky těchto příčin činí člověka v tomto světě před projevy určitých sil bezmocným… bezmocně se kouká psycholog či psychiatr se svými iluzorními představami o většině psychických poruch na postiženou oběť a jako králíky z klobouku vytahuje v mnoha případech ničemné a zhoubné produkty farmaceutického průmyslu, aby si zasloužil svoji mrzkou nadměrečnou nezaslouženou mzdu…

Kdysi mne zaujalo jedno přirovnání, které považuji za velmi trefné… víte, které jiné lidské profesi je profese psychologa či psychiatra podobná? …budete se možná divit, ale automechanikovi… chová se totiž při odstraňování poruch úplně stejně… tak například špatně vyučený automechanik, když si neví rady s tím, že si stěžujete na to, že vám svítí kontrolka přehřívání motoru, vezme štípací kleště a přestřihne přívod proudu k příslušné kontrolce… už nesvítí, můžete jet, prohlásí…

psychiatr dělá totéž… uštípne přívod proudu ke kontrolce tím, že antidepresivy, antipsychotiky či jinými dryáky potlačí — jinak stále aktivní — příznaky choroby  a pošle vás dále žít… ale za jakou cenu?

není cílem těchto textů popsat metody, kterými je možno člověka skutečně vyléčit… buďte si ale jisti tím, že skutečně existují a vyléčí tyto /nešťastnými psychiatry neléčitelné stavy/ v krátkém čase a obvykle zcela úplně… mýma rukama kromě řešení poltergeista prošli lidé trpící každou z výše popsaných psychických poruch a vždy jsme si s nimi poradili…

ve věcech týkajících se vazeb oběti a démonských bytostí je situace ovšem velmi složitá… obvykle v ní hraje roli dobrovolné přijetí pomoci démona daným člověkem k naplnění osobních žádostí v některém z minulých životů… a tam i mág, který disponuje mimořádnou osobní magickou silou, naráží na problém lidské karmy a tu prostě silou řešit nemůže… podstatné zlepšení je však obvyklé i v těchto případech…

Závěrem

Ony pohádky našich babiček o tom, že si pro zlého člověka přijde čert, mají trošku reálný základ… mám režiséra Trošku rád, ale ti jeho slabomyslní čertíci /jako ostatně ve většině moderních pohádek/ přímo navádějí lidi, aby si s podobnými silami bez ohledu na  možné následky začínali… nedělejte to, prosím…


 

Literatura:

THE DALAI LAMA’S INVOLVEMENT WITH THE CIA AND THE TIBETAN GUERRILLAS

Of all the lies that surround the Dalai Lama, surely the greatest is that he is a champion of non-violence. This aspect of the image that he likes to portray of himself and with which he has mesmerised the media and much of the world is actually just another part of the myth.

The truth of the matter is that from the mid-1950s through to the mid-1970s there was an active and violent Tibetan resistance movement that was funded by the CIA. Even the Dalai Lama’s notorious brother Gyalo Dondrup, who was the principal link between the Tibetan guerrillas and the CIA, called this ‘a very dirty business’. The question is, how involved was the Dalai Lama in this ‘very dirty business’?

In 1974, the Dalai Lama claimed: ‘The accusation of CIA aid has no truth behind it’. But gradually as more and more US State Department documents have been declassified he has been forced to admit the truth.

In 1999, discussing the early CIA operations involving his people, he said: ‘They gave the impression that once I arrived in India, great support would come from the United States. The CIA provided $1.7 million dollars annually to train and support the guerrillas, including setting up training camps in the US (Camp Hale, Colorado) and elsewhere, flying the guerrillas there and parachuting them back into Tibet, and providing weapons, equipment and intelligence.301 The Dalai Lama himself received $180,000 annually to maintain himself in India, a grant for which he did not have to account.

The reason for the Dalai Lama’s expectations could well be the letter sent to him by the United States ambassador to India, Loy Henderson, in 1951. Henderson was passing on a message from the State department that said, amongst other things: ‘The United States…  is prepared to support resistance now and in the future against Communist aggression in Tibet, and to provide such material aid as may be feasible.

Indeed, as CIA documents uncovered under the Freedom of Information Act reveal, when the Dalai Lama did finally flee Tibet one of the first messages sent to Americans demanded an air-drop of substantial quantities of weapons: ‘Please inform the world about the suffering of the Tibetan people. To make us free from the misery of the Chinese Communist operations [you] must help us as soon as possible and send us weapons for 30,000 men by airplane. …

THE ROLE OF THE CIA: BEHIND THE DALAI LAMA’S HOLY CLOAK

This incisive article by Michael Backman outlines the relationship of the Dalai Lama and his organization to US intelligence. The Dalai Lama has been on the CIA payroll since the late 1950s. He is an instrument of US intelligence. …

No mere spiritual leader, he was the head of Tibet’s government when he went into exile in 1959. It was a state apparatus run by aristocratic, nepotistic monks that collected taxes, jailed and tortured dissenters and engaged in all the usual political intrigues. (The Dalai Lama’s own father was almost certainly murdered in 1946, the consequence of a coup plot.)

The government set up in exile in India and, at least until the 1970s, received $US1.7 million a year from the CIA. The money was to pay for guerilla operations against the Chinese, notwithstanding the Dalai Lama’s public stance in support of non-violence, for which he was awarded the Nobel Peace Prize in 1989.

The Dalai Lama himself was on the CIA’s payroll from the late 1950s until 1974, reportedly receiving $US15,000 a month ($US180,000 a year). The funds were paid to him personally, but he used all or most of them for Tibetan government-in-exile activities, principally to fund offices in New York and Geneva, and to lobby internationally. …