Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. — Realizovat by se to mělo skrze kristovskou lásku a srdeční čakru, která by měla obsahovat rovnováhu protikladů Jin-Jang...

Eckhart Tolle: Co je ego a nevědomost? Kdo je blíže pravdě: Tolle nebo Ježíš Kristus? Myslím, tedy jsem? Víte vy vůbec kdo jste? A

ragauian vám dlouhodobě ukazuje duální povahu lidské bytosti. Člověk rozhodně není jednolitou bytostí, jak se jeví naprosté většině těch, kteří lidmi jsou. Důkazem toho je rozporuplné jednání většiny lidí, které každý může vidět okolo sebe… Ti přemýšlivější ale dokázali vytušit existenci oné duality a velmi trefně to vyjádřil např. filozof Pascal, který řekl: „Člověk je napůl zvíře a napůl anděl.“

Co je ego?

Netroufám si odhadnout kolik procent naší populace si dokáže připustit existenci jakéhosi „hlasu“ ve své hlavě — hlasu, který je neoddělitelným naším průvodcem po této Zemi a s kterým se často hádáme, někdy více, někdy méně — obzvlášť když jsme v těžké životní situaci. Je to hlas, který má svou vůli a svým způsobem se projevuje jako samostatná bytost, kterou také je! Jedná se o bytost, která má na starosti mj. naše tělo, bytost kterou někteří nazývají ego a díky které tady na Zemi existujeme. Jedná se o bytost o které mluvil a učil i samotný Kristus — můžeme se podívat na jeho slavné podobenství „o dvou v jednom domě těla“:

Tomáš 106
Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.

thomas106

Tomáš 48 
Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.

thomas048

Podle Krista máme učinit dva jedním! Když je něco důležité, zdůrazním to, řekl si Kristus nejspíše… A tohle asi důležité je.

ragauian vám dlouhodobě ukazuje, jak to uvnitř naší psychiky funguje a že tyto dvě duální složky lze místně v těle člověka poměrně přesně identifikovat:

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

1. hmotný člověk z prachu země — ten který přichází zdola — tělo, ego, emoce, podvědomí

První část duše je tmavá část „jin“ — to je fyzické tělo se svým vědomím ega /ženské energie v člověku/ které má centrum v oblasti solar plexu. Na vnitřní rovině lidské bytosti se jeví i chová jako naprosto samostatná bytost orientovaná na nízkovibrační program „sobectví a oddělenosti“.

2. duch — ten který přichází shora

Tím druhým v „jednom domě duše“ je světlá část „jang“ ve vibrační rovině duchovního světa je velmi jemné /fyzickému zraku neviditelné/ duchovní tělo se svým vědomím ducha /mužské energie v nás/. Místně je jeho vědomí situováno do oblasti srdce…

Duše — to jsou ti DVA v SOUČTU!

Tolik ragauian.

Proč je dobré neoddělitelnou polovinu sama-sebe — tedy ego — poznat?

Poměrně dobře známý Eckhart Tolle dospěl k poznání svého ega skrze bolestivou cestu psychického utrpení a souboje se sebou samým, nicméně na rozdíl od Krista nedošel ke smysluplnému řešení — jeho cesta se inspirovala východními směry, které se snaží vnitřní konflikt odstranit potlačováním, rozpouštěním ega — což je cesta, která samozřejmě nic nevyřeší, protože ego není možné přemoci silou vůle

ragauian vám (stejně jako Kristus) už dlouho vysvětluje, že nejefektivnější metoda sjednocení sama-sebe znamená „uzavřít mír v jednom domě“ a začít spolupracovat na základě bezpodmínečné lásky k sobě, tedy na základě lásky k svému menšímu živočišnému já »

Uvědomte si prosím, že tuto zkušenost duality jste si záměrně vybrali, přišli jste na Zemi za novými zážitky i zkušenostmi a především pro to, abyste pomohli pozvednout své malé já ve vibracích nahoru a dosáhnout tím sjednocení sebe-sama. Což je to, čemu dnešní křesťané říkají spasení duše, nebo také věčný život… ale přitom nevědí, co činí!

Vaše individualita překoná zánik tohoto vesmíru

Můžete se v následujícím úryvku podívat, jak Eckhart Tolle dospěl k poznání svého ega a jak hned poté učinil osudovou chybu — začal své ego považovat za něco iluzorního a říká vám mylně „ten vnitřní hlas nejste vy“. Je to fatální omyl, který vede k druhé smrti, smrti duše » Vaše prostá selská logika vám řekne, že ego je neoddělitelnou polovinou duše, polovinou pozemské zkušenosti a individuality — sebe-vědomí. A pokud projdete onu Kristovskou Cestu ke sjednocení sebe-sama, vaše ego se dostane na novou vyšší úroveň bytí — vrátíte se zpátky do Jednoty jako sebe-vědomá individualita, to bude váš zisk, nebo jak říká Kristus „váš poklad v nebesích“. Na té vyšší úrovni bytí už neprobíhá inkarnační cyklus a proto se tomu také říká „věčný život“. Z pozemského hlediska vaše individualita překoná zánik tohoto vesmíru. Tak je to prosté…


Co je to egoistická mysl?

(úryvek z knihy Nová země, autor Eckhart Tolle, překlad Orgonet)

Eckhart Tolle: Většina lidí je tak naprosto identifikována s hlasem ve své hlavě – nepřetržitým proudem bezděčných myšlenek a nutkavého myšlení a emocí, které je doprovázejí — že je [jen s mírnou nadsázkou] můžeme označit za ovládané svou myslí. Dokud jste si naprosto nevědomí tohoto stavu, pokládáte toho, kdo myslí, za toho, kým jste. To je egoistická mysl. Říkám jí egoistická, protože v každé myšlence — každé vzpomínce, interpretaci, názoru, náhledu, reakci, emoci — je pocit sebe, já [ego]. To je nevědomost v duchovním smyslu. Vaše mysl, její obsah, je samozřejmě podmíněn minulostí: Vaší výchovou, kulturou, rodinným zázemím, a tak dále. Ústřední jádro veškeré aktivity vaší mysli spočívá v jistých opakujících se a přetrvávajících myšlenkách, emocích a vzorech reakcí [— v podstatě to jsou programy], s nimiž se nejsilněji identifikujete. Tato entita je samotné ego.

Ve většině případů, když řeknete „já“, mluví ego, ne vy… Sestává se z myšlenek a emocí, se balíku vzpomínek, s nimiž se identifikujete jako „já a můj příběh“, z obvyklých rolí, které hrajete, aniž o tom víte, z kolektivní identifikace jako je národnost, náboženství, rasa, společenská třída…

Takže každé ego neustále bojuje o přežití a snaží se samo sebe chránit a zvětšovat. Aby obhájilo myšlenku „já“, potřebuje protikladnou myšlenku „ten druhý“. Pojmové „já“ nemůže přežít bez pojmového „ten druhý“. Ti druzí jsou většinou viděni jako moji nepřátelé. Na jednom konci žebříčku tohoto nevědomého egoistického vzorce leží egoistický nutkavý zvyk hledání chyby a stěžování si na ostatní. O tom mluvil Ježíš, když řekl: „Proč vidíte třísku v oku svého bratra a nevidíte trám ve svém vlastním oku?“ Na druhém konci žebříčku je fyzické násilí mezi jednotlivci a války mezi národy. V Bibli zůstává Ježíšova otázka nezodpovězena…

Pozn. redakce: Tady je další Tolleho omyl. Tato otázka sice není zodpovězena v oficiální katolické cenzurované Bibli, ale Kristus o této otázce mluví — v Tomášově evangeliu — a dokonce nabízí jasné a spolehlivé řešení, svou jedinečnou Cestu » Za druhé toto podobenství o třísce v oku také vyjadřuje důležitý energetický zákon Universa — totiž že svět vám zrcadlí, co máte uvnitř své mysli!

Nereagování na ego jako řešení? Těžko…

Nereagování na ego v ostatních je jednou z nejúčinnějších cest, jak překonat ego v sobě samém, ale také jak rozpustit kolektivní lidské ego. … Jiný výraz pro nereagování je odpuštění. Odpustit znamená přehlédnout, anebo spíše dívat se skrz. Díváte se skrze ego na zdravý rozum, který je v každé lidské bytosti jako jeho/její podstata. …

Metoda pozorování sama-sebe

Podívejte se, jestli umíte zachytit — to jest všimnout si hlasu ve vaší hlavě — třeba ve chvíli, kdy si na něco stěžuje, a zkuste ho považovat za to, čím je: Hlasem ega, ničím víc než podmíněným vzorcem mysli, myšlenkou. Kdykoli si povšimnete tohoto hlasu, uvědomíte si také, že ten hlas nejste vy, ale jste ten, kdo si je vědom toho hlasu. Ve skutečnosti vy jste uvědomělost, která si je vědoma toho hlasu. V pozadí je uvědomělost. Touto cestou se zbavujete ega…

-konec citátu-


Myslím, tedy jsem? Ne ne! Dost bylo omylů!

Za prvé je třeba ozřejmit, že ten kdo „pozoruje“, je světlá polovina jin-jang duše — tedy duch. Ten hlas je ego — ale ten, kdo si je vědom toho hlasu je duch.

Fatální nevědomost zde tedy ukazuje sám Tolle, když netuší že tato pozemská iluze, tato velká kosmická hra, má pro „Zdroj všeho co jest“ (tedy Boha) velkou cenu. Tato iluze je ovšem pro ego v přítomném okamžiku skutečná a my jako duální duše jsme tady proto, abychom ji plně a radostně prožívali.

Proto Ježíš říká buďte jako děti! Citujme si:

Tomáš 22. Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království.
Tomáš 22. Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

-pokračování-


Další informace:

Pro ty, kdož chtějí mít jistotu, ohledně nejoriginálnějšího evangelia » a pravého Kristova učení, může být zajímavé porovnání různých překladů. Upřímný hledač pravdy by měl mít na paměti, že krom důkazů autentičnosti nalezených kodexů a toho, že dokazatelně patřily skutečným pravým křesťanům — krom toho je tu způsob zápisu ve formě výroků! Žádný biblista nepopírá že sbírky výroků předcházely „příběhová“ evangelia! Dále je biblisty prokázáno že církevní Bible je opisem opisů, Jeroným dokazatelně (ve svých dopisech) přiznal pozměňování výroků!

Tomáš 1. Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.
Tomáš 1. Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.

Zde máte originál, který není mnohonásobným opisem je to prostě dokonale zakonzervovaná znalost, bez cenzorních zásahů…

Nag Hammadi Library II/II, Tomášovo evangelium kvalitní interlineární překlad — přeložil Milan Konvička přímo z koptského jazyka

J. Dus, P. Pokorný: Neznámá evangelia — Novozákonní apokryfy I. — starší překlad

30 komentářů u „Eckhart Tolle: Co je ego a nevědomost? Kdo je blíže pravdě: Tolle nebo Ježíš Kristus? Myslím, tedy jsem? Víte vy vůbec kdo jste? A“

 1. Máte pravdu, „ego nelze přemoci silou vůle“. Ego je sice skutečné z pohledu běžné mysli (ega), ale z pohledu absolutního je to jen fikce vzniklá ztotožněním sebe sama s „hlasem v hlavě“, jak říká Tolle… Konfontovat Ježíše a Tolleho není možná příhodné… Neodporují si… Co třeba z Tomášova evangelia: „…Ztratí li kdo sám sebe, sebe nalezne…“. Jak já chápu smysl jeho slov – pokud pomine ztotožnění sebe sama s „hlasem v hlavě“ (egem) objeví se pravé Jáství… To je ono často Ježíšem zmiňované znovuzrození (buďte jako děti), probuzení, osvícení, je jedno jak se tomu říká… Velmi dobře na toto téma píše Paul Brunton (Hledání Nadjá, Skrytá nauka za jogou, atd.). Mějte se krásně :-) Jirka

   1. Omlouvám se za nepřesnost, citaci a Tomášovo evangelium jsem střelil od boku, kanonická evangelia jsem na rozdíl od Tomáše nečetl už dlouho… Je to v Matoušovi a citace také není úplně přesná, ale já její smysl vnímám jak jsem psal výše..

    1. Chvíli jsem hledal, přesně to je (Český ekumenický překlad, ČEP je ovšem ten nejhorší ze všech…):

     /25/ Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

     http://www.biblenet.cz/b/Matt/16

     …jenže ona ta Matoušova citace klidně může patřit mezi ty falešné cenzorovy dodatky. Právě proto že je v rozporu s Tomášem. A Tomáš je nepochybně nejblíže ke zdroji a hlavně necenzurovaný…

     PS: V našem seriálu o vzniku Nového zákona se můžete dočíst, že Matouš patří mezi ty nejméně spolehlivá písma z těch tzv. kanonických…

   2. PPS: Jiří, ještě jednou díky za podnět, přeji šťastné hledání světla… Zaujala mne pak ještě více otázka ztracení a nalezení duše, resp. života a nepřesnost mne dovedla k dalšímu hledání. ČEP je nejhorší z překladů, silně doporučuji CSP, Český studijní překlad, kde namísto slova „život“ je přesnější „duše“! Zajímavé je, že existuje mnoho citátů, které jsou evidentně jen malými modifikacemi toho stejného:

    /39/ Kdo nalezne svou duši, ztratí ji; a kdo ztratí svou duši kvůli mně, nalezne ji.

    https://www.bible.com/cs/bible/509/mat.10.39

    /25/ Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne ji.

    https://www.bible.com/cs/bible/509/mat.16.25

    /24/ Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání.

    https://www.bible.com/cs/bible/509/luk.9.24

    Obě tato evangelia patří k těm nejvíce pokrouceným… takže spíše bych to viděl na jednu z těch chyb, nebo dokonce úmyslných mystifikací…

    Ta zfalšovaná kanonická evangelia prostě nedávají smysl: Buďto chcete svou duši zachránit resp. nalézt a pak jdete Kristovou úzkou Cestou podle Tomášova evangelia… anebo na ni kašlete a jdete širokou cestou do záhuby. BUĎTO JI ZACHRAŇUJETE, NEBO NE!

    Vykašlete se milé duše na falsifikáty, není to snad v Tomášově originálu zcela jasně a smyslu-plně řečeno?

    Juda Tomáš řekl: „Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt.“

    Ježíš řekl: … Ale království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku. Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba. Tomáš 3

    V kanonické Bibli se dochoval záznam, kde Ježíš říká buďte jako děti… a zde máte dokončení této myšlenky:

    Ježíš … Řekl svým žákům: „Tito malí [děti] co pijí mléko se podobají těm, co vstupují do království.“ Řekli mu: „Jsme tedy malí [budeme-li jako děti] a vstoupíme do království?“ Ježíš jim řekl: „Když učiníte dva jedním a učiníte vnitřek podle vnějšku a vnějšek podle vnitřku a hořejšek podle dolejšku a tak učiníte muže a ženu jediným, aby se muž nestal mužem a žena ženou. Když učiníte oči namísto oka a ruku namísto ruky a nohy namísto nohou, obraz namísto obrazu, tehdy vejdete do království.“ Tomáš 22

    Ježíš řekl: „Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z desetitisíce. A budou postaveni [vyvoleni], přičemž budou jediný [samo-jediný].“ Tomáš 23

    Ježíš řekl: „Blažení jste [Samo-]Jediní a vyvolení, neboť naleznete království.“ Tomáš 49

   3. Trocha moudra k tématu od českého klasika :
    „KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE,TAK MÁ KOUKAT,ABY BYL.A KDYŽ KOUKÁ,ABY BYL A JE, TAK MÁ BÝT TO,CO JE A NEMÁ BÝT TO, CO NENÍ , JAK TOMU V MNOHA PŘÍPADECH JE.“
    „ČLOVĚK PŘIŠEL NA SVĚT PROTO,ABY TADY BYL, PRACOVAL A ŽIL.JEN MOUDRÝ SE SNAŽÍ NÁŠ SVĚT POSTRČIT DÁL, POSUNOUT VÝŠ.A JEN VŮL MU V TOM BRÁNÍ.“
    Jan Werich

  1. Vyhradil jsem si dost času na úvahu nad tím co říkáte, abych vám nekřivdil Jiří, ale vychází mi z toho že jste text pořádně nečetl. Nebojte se o nás, my známe Bruntona i jógovou nauku, jenže vy přípomínáte toho, kdo má oči a nevidí…

   Tolle si zásadně odporuje se skutečnou Kristovou naukou z Tomášova evangelia (nemluvíme teď o pokřivené katolické nápodobě) — v článku jsou uvedeny konkrétní důvody — a vy děláte, jako kdyby tam nebyly…

   /1/ Tolle říká mylně „ten vnitřní hlas nejste vy“. Je to fatální omyl! Ego je legitimní polovina duální duše, lidské osobnosti.

   /2/ Tolle chce ego potlačovat, Kristus NAOPAK učí o sjednocení sebe-sama pomocí Kristovské lásky k egu, protože to je pro člověka nejschůdnější Cesta ke kultivaci ega, pozdvihnutí jeho vibrací a následnému znovu-sjednocení a návratu do JEDNOTY.

 2. Možná se mi už pomalu rozjasňuje..
  Řešením tedy je postupem času trvalá „přítomnost“ ducha v tom smyslu, že se dívá skrze oči fyzického těla a prožívá život s egem..duch je neustále přítomen při prožívání a ego konejší a kultivuje jeho projevy (myšlenky), ukazuje mu cestu..? Duch se tedy nedistancuje od ega jako něčeho nižšího jehož projevům se vyhýbá a utíká před nimi, ale naopak svojí neustálou přítomností postupně egu pomůže pochopit, proč je takové jaké je tím, že mu dá možnost pohlédnout samo na sebe?
  Mně totiž většinou pozornost vydrží tak 20 vteřin a frnk, jsem mimo realitu, utopen ve svých myšlenkách :-)
  „Pozorovatel“ duch má pak problém se s myšlenkami svého těla ztotožnit, protože je tak často nepřítomen v prožívání, které k nim vedou..

  Promiňte mi Pavle, jestli je můj popis zmatený..procházím teď zvláštním přerodem vědomí, už sám chvílemi nevím, kdo jsem já, kdo je ego, kdo je duch, co se to vůbec děje..

  P.s. Vzpomněl jsem si teď na rozhovor jogína s učněm z jedné knihy, kdy se učeň ptá : Co děláte mistře, že jste tak vyrovnaný a plný lásky? A jogín odpoví : Chodím, jím a spím.
  Učeň se podivuje, že přece také chodí, jí a spí..
  A jogín mu na to řekne : To možná ano, ale já když chodím, tak chodím, když jím, tak jím a když spím, tak spím..

  Tak nějak mi to začíná do sebe zapadat, doufám, že to není jenom další iluze mé pýchy :-)

  Jakub

  1. Jakube děkujeme za sdílení, myslím že pro všechny, kteří doopravdy poctivě hledají je to přínosné… nevím jak by odpověděl Pavel, ale za sebe jen v úžasu cítím, že to říkáte velmi přesně, cituji: »trvalá „přítomnost“ ducha v tom smyslu, že se dívá skrze oči fyzického těla a prožívá život s egem..duch je neustále přítomen při prožívání a ego konejší a kultivuje jeho projevy (myšlenky), ukazuje mu cestu…« ano přesně! Kultivace=vzestup ve vibracích!

   Ano, 3x ano! Cítím že to je přesně to, čemu se také někdy říká život v přítomném okamžiku nebo ještě jinak: Dáváte pozornost sami-sobě… nedávno jsme tu měli přednášku, která s tím pěkně souvisí:

   http://www.ragauian.cz/co-to-v-praxi-znamena-mit-radi-sami-sebe-dejte-pozornost-sami-sobe-aneb-zivot-v-pritomnem-okamziku-najdete-sami-sebe-poznejte-sami-sebe/

   Co se týče onoho vašeho „zvláštního přerodu vědomí“… tuším že by to klidně mohlo být tak že už jednáte jako jeden… k tomu lze jen gratulovat ;-) a dodat citát co je uveden kousek výše v článku:

   Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným ... pak vejdete do království.

  2. Jakube, parádní trefa přímo z voleje… klíčem k tomu všemu je bezpodmínečná láska k sobě, ducha k vlastnímu egu… chce to znát praktický postup, jak toho dosáhnout… pozor, duch není pozorovatel, v optimálním případě je aktivně na bytí zde účasten… jste na stopě… pokračujte…

 3. Děkuji za reakce na můj koment… Bruntona jsem zmiňoval, protože mě osobně jeho knihy velmi pomohly porozumět duchovním věcem a myslím, že mnoho lidí jej nečetlo a jsem moc rád, že se u některých mýlím :-) .

  Mňo, já necítím potřebu si nějak vyjasňovat Krista, Tolleho, ducha, duši, vč. tmavých a světlých částí, různá ta hmotná, jemnohmotná a kdovíjaká těla… Co se týče pojmů, je v ezo kruzích takový chaos, že shodnout se na významech je asi nemožné… Článek mě zaujal a přišel popud zareagovat, toť vše…

  Ještě jedna glosa… Ať už je to se světlou a tmavou jin-jangovou částí duše jakkoliv, pořád to u těch co tuto teorii přijímají znamená, že existuje nějaká entitita oddělená od absolutního zdroje…

  Ježíšovo „když dva učiníte jedním…“ samozřejmě platí, ale je to dlouhá cesta. Dosáhnout Jednoty kultivací ega je běh na mnoho a mnoho životů…

  Jsou i jiné cesty a Ježíš o nich také mluvil. On mluvil ke každému jinak, způsobem, kterým ten či druhý byl schopen porozumět. Jinak k davům, jinak k učedníkům a ještě náročněji k Janovi nebo Tomášovi…

  Ona ta Jednota tady všude je a vždy byla… Vše je ok, tak jak je… Přítomnost… Nic jiného není, vzpomínky a plány jsou jen hry fiktivního osobnosti, za níž se pokládáme… Třeba se probudit, znovunarodit, atd. (ach ty pojmy)… O tom mluví Ježíš, Tolle a další a další…

  Hezké dny, Jirka M

  1. vložím pár slov… kdo umí skutečně číst srdcem, ví, že nikde nepíšu nic o tom, že temná strana je jakkoli oddělena od absolutního zdroje… lidově řečeno, jen k němu má podstatně dál, než ta světlá…

   Ježíšovo „když dva učiníte jedním“ samozřejmě platí, a je to pěkně dlouhá cesta… dnes upozorňuji ty, kteří jsou tady, na nutnost dokončení rekonstrukce vlastní psychiky přeměnou dosud temných stínů duše ve světlo… a to z toho důvodu, že na onu dlouhou cestu mnoha životů už není čas… je doba konce věku, který byl lidské duši hozené před eony věku do školy života zde na Zemi k vývoji vyměřen a více času nedostane… ti, kteří stále věří v šanci mnoha životů, mají prostě smůlu, zaspí poslední zvonění…

   tento web oslovuje jen ty, kteří dnes na to ještě mají a jsou k probuzení připraveni… od Ježíše uplynulo dalších dva tisíce let a čas oponou trhl… oslovování davů a její falešnými proroky oblouzněné esoterické části dnes již není na programu dne… jsou tak zaházeni blátem křesťanské víry a jiných i v esoterice běžných dogmat, že se z nich v reálném čase nevymotají…

   vše je samozřejmě OK, vše je, jak má být… správně… každý měl šanci, každý mohl… je čas sklizně… zrno bude odděleno od plev, to se v historii, kterou tenhle svět nezná, už mnohokrát stalo… a pozor, není probuzen ten, kdo nezvládne bezpodmínečnou lásku k sobě… jedině ten, kdo to zvládne, realizuje v sobě m.j. zásadu žití tady a teď… vše ostatní jsou iluze…

   váš nadhled je sympatický, ale zdá se mi trochu pohodlný…

   1. Díky moc za obšírné odpovědi na mé krátké věty… Nemám moc času psát, tak jen – v podstatě souhlasím… Doba je jinde, Tomášovo ev. je základ a ostatní většinou církevňácký balast… Citace Ježíše odněkud (Jan?): „Pravda je ve vás… Pravda vás osvobodí..“… Je třeba hledat uvnitř, ne v textech, ani současných, ani v biblických, koránových, gítových, Tolleových… Ještě se k psanému vrátím… Díky :-)

 4. Děkuji za vlídná slova.. ještě mě upoutalo tohle –
  „nutnost dokončení rekonstrukce vlastní psychiky přeměnou dosud temných stínů duše ve světlo“

  Chápu to správně, že veškeré stíny naší duše vychází pouze z nedostatku lásky?

  Že i ty nejhorší lidské vlastnosti jsou pouze projevy toužení po přijetí a lásce a všechno zlé v nás pochází původem ze světla?

  Pokud tedy mám sílu nahlédnout za oponu svojí mysli a podívat se na sebe a vidět jaký jsem, pochopit proč takový jsem, mohu láskou svého ducha postupně temné stránky prosvítit..

  Vy jste samozřejmě moje temné stránky cítil při mojí návštěvě Pavle…a právem vás zneklidnili..moje pýcha mi je vidět nedovolila..
  Jsou však nejspíš doopravdy v pohybu velké síly, protože jsem byl vyloženě donucen se na sebe podívat a docela jsem se podivoval :-)

  1. chápete to dobře, Jakube… jděte… směr máte správný… moje „ne“ přineslo zřetelně ovoce, ruším ho… dveře máte otevřené…

 5. Co se týče pana Tolleho, připadá mi na něm jedna věc velice podezřelá. Rád bych na ni poukázal.

  Ten člověk byl jako bezdomovec v parku a pak udělal raketovou kariéru. Je dobře placeným duchovním poradcem a dělá přednášky třebas pro pracovníky Google. Ani pan Karpeta neudělal takovou raketovou kariéru ve vnějším světě.

  Abych nekritizoval, tak spousta věcí v jeho učení mi nepřipadá jako smyšlenky. Určitý vhled zcela jistě má. A mnohé věci jsou v souhlasu s channelingem Jeshui od Pamelly Kribbe.
  Doporučuji vám nové duchovní cvičení: neberte své myšlenky vážně. To samé říkal Jeshua, ale ten k tomu dodává, že v mém nitru je zraněné dítě vyžadující lásku a péči. Ono není možné to dítě dlouhodobě ignorovat, jinak se ozve třeba nemocí – a to už poškodí výrazně kvalitu života.

  Fiktivně si představuji následující (ilustrační) scénku:
  Tolle si vypil svůj krabicák na který si poctivě nasomroval a společensky unaven se chystal k poctivému opileckému spánku na lavičce. Přišel za ním démon a nabízí mu: Nechtěl bys být slavný? Tolle si protře oči a myslí si, že má opileckou halucinaci. Démon pokračuje: „Nechtěl bys sis vydělávat spousty peněz?“ Tolle mu přikývne. Démon pokračuje: „Abych ti mohl splnit toto přání, tak potřebuji jeden malý nepodstatný podpis na tento papír. Je to taková formalitka.“ Tolle mu papír podepíše a vrátí. Démon od něho odchází a najednou zmizí. Tolle si něco pomyslí o blouznění a pak usne.
  Od té doby se najednou začíná stávat veřejně známým.

  Tyto věci vetšinou probíhají na vnitřních rovinách a ne hmotně, jak jsem to popsal.

  Pokud by se tento odhadnutý scénář blížil pravdě, tak pan Tolle klidně může odpovídat v 95% pravdivě, ale to nejdůležitější zamlčí. Jeho ochránci mu prorážejí cestu životem a to proto, že on na oplátku hlásá jejich ideje.
  U mnoha pop zpěváků je uzavření paktu s temnými silami standardem. Třeba Bob Dyllan uzavřel pakt kdesi na křižovatce. Od té doby byl slavným zpěvákem.

  Opravdu nechci s naprostou jistotou obviňovat Tolleho ze služby temným silám, ale dávalo by to smysl. Potom ani sám nemusí vědět do všech důsledků, co říká.
  Říkat lidem, že musí pracovat na kultivaci vlastního vědomí nikdy nebylo příliš polulární.

  1. Járo, trochu jste mne překvapil… Tolleho nečtu, snad jsem jednou dvakrát jeho jméno zaregistroval, nic víc… takže se k jeho náhledům na věc nemohu vyjádřit… ovšem obsah vašeho příspěvku velmi dobře vystihuje moji intuitivní nechuť se Tolleho přednáškami blíže zabývat… a o tom souladu je mé překvapení…

   zmínil jste se taky o tom, že ani já jsem neudělal takovou kariéru ve vnějším světě… a to mne rozesmálo… skutečně po podobné kariéře netoužím… snad jen z té pozice, že si uvědomuji, oč by se možná změnil život lidí a téhle společnosti, kdyby mne s mými pohledy na úskalí lidské psychiky a možnosti jejich řešení pustili třeba do televize, do škol místo onoho nešťastného multi-kulti či někam jinam na veřejnost… dobře však vím /a vy to víte jistě taky/, že naprostá většina lidí by nic nechápala… a jsem toho názoru, že kdo hledá, nakonec najde… proto myslím stačí tenhle web…

   a musí stačit… protože kdysi dávno mi bylo řečeno, že proti mým případným snahám jít na veřejnost se temno v lidech a jejich společnosti postaví celou svojí silou… vždy jen podrážděně zasyčí, tak nějak to znělo v tom poselství… a byl hlasitý, ten sykot, když jsem se dříve o to několikrát pokusil…

   ale člověk možná nemá nikdy říkat nikdy… protože je tu stále ještě závěr channelingového sdělení z období před dvaceti lety, které jsem jistým způsobem shora obdržel a které poměrně přesně popsalo příští vývoj mého života… vše by se ještě mohlo změnit, pokud by se měla realizovat i poslední věta onoho poselství, která zní „těš se na cestu slávy, která nemá konce“…

   ale čím jsem starší a nic se ve věci té „slávy“ neděje, tím více mám dojem, že to těm klukům tam nahoře někde neklaplo a museli se smířit se změnou běhu událostí…

   takže asi pomník nebude… aspoň na něj nebudou srát holubi… a navíc: nejsem si tak docela jist, že bych případnou nabídku k oné cestě slávy, pokud by mi byla ještě v budoucnu nabídnuta, toužil vyměnit za klidný a spokojený život důchodce a krásu prožívané vnitřní pozitivity v nádherném prostředí jižních Čech…

   1. Pán Karpeta,Vy už pomník máte.Vytvorili ste ho svojimi článkami na tomto vebe a tým aj v srdciach tých,ktorí vedia o čom píšete.No a tá sláva v podobe uznania a úcty bola skôr myslená na tej vyššej,duchovnej úrovni bytia.Veď ,,Svetská sláva,poľná tráva“.Ale to Vy viete.
    Za seba,aj za tých,ktorým ste pomohli,Vám ďakujem.
    S pozdravom Erik.

  2. Nebudu se pouštět do spekulací, jen bych rád znovu připomněl to podstatné, co už zde bylo řečeno:
   http://www.ragauian.cz/eckhart-tolle-co-je-ego-a-nevedomost-kdo-je-blize-pravde-tolle-nebo-jezis-kristus-myslim-tedy-jsem-vite-vy-vubec-kdo-jste/#comment-651

   Tolle si zásadně odporuje se skutečnou Kristovou naukou z Tomášova evangelia a propaguje dva hlavní omyly:

   /1/ Tolle říká mylně „ten vnitřní hlas nejste vy“. Je to fatální omyl! Ego je legitimní polovina duální duše, lidské osobnosti.

   /2/ Tolle chce ego potlačovat, Kristus NAOPAK učí o sjednocení sebe-sama pomocí Kristovské lásky k egu, protože to je pro člověka nejschůdnější Cesta ke kultivaci ega, pozdvihnutí jeho vibrací a následnému znovu-sjednocení a návratu do JEDNOTY.

 6. Onen spokojený žívot důchodce již slíbenou cestou slávy být může. Možná to jen nevidíte. Není až tak důležité, co se děje ve vnějším světě jako to, co se děje v našich srdcích.

  Jak je napsáno v chanellingu od Jeshui, vše co dělám zanechává své otisky na mnoha úrovních a i kdybych byl v současnosti naprosto nepochopen, tak mé stopy mohou být nalezeny i po staletích. A někdo je může následovat. Není podstatné co říkám, ale to, co dělám.

  Pokud máte jít cestou slávy, která nemá konce „těš se na cestu slávy, která nemá konce“ tak ta leží mimo čas. Je to jakési tajemné krásno ležící za stvořenými věcmi. Cosi hlubšího, než vnější pohled na realitu. Protože to není v čase, tak tam můžete být kdykoliv.

 7. Celý článek a komentáře jsem nečetl, ale hned na začátku podle mě vytváříte dogma a interpretujete slova Ježíše, aniž by jste dle mého názoru měli pravdu… např. :
  Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.
  Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.

  Souhlasím s pojetím od Tomáše Keltnera, kde vysvětluje přirovnání trojjedinosti člověka : Tělo, Duše a Duch…. tedy pokud je tělo a duše v jednom harmonickém vztahu tzn…jemnohmotné tělo duše je v harmonii s tělem fyzickým (je stále ve vědomé přítomnosti), tak v tu chvíli skrze ducha lze ovlivňovat realitu, protože rozum (jakožto zástupce těla a racionality) je v souladu s Egem (zástupcem potenciálu duše) a oba již tedy vědí, že vše je možné…Základem je víra, ale k té je potřeba mít v souladu rozum i ego jakožto partnery, kteří vám pomáhají v životě…tzn. z nevědomého stavu učinit obě složky vědomé a pak můžete žít Ráj na zemi :)

  1. skvěle napsáno… tomuto lidstvu by jistě prospělo, kdybyste třeba založil svůj web a na svém webu takto k němu pokud možno šíře promluvil… je úžasné, pokud jste článek a komentáře ani celé nečetl /jak přiznáváte/ a je vám hned vše jasné… blahopřeji vám… Bože, dékujeme ti, že nám umožňuješ shlédnout na naše vlastní pochybení hned vzápětí prizmatem vědění zřejmě skutečně znalých lidí jako je autor komentáře, na který odpovídám… a prosíme Tě, abys vydláždil majiteli značky „cuprik“ jako již jistě v duchu znovuzrozenému cestu vzhůru do nebe tím nejlepším, co máš momentálně na skladě… a odpusť prosím nám dogmatikům, že Kristova slova zachycená v Tomášově evangeliu, které bylo již dávno tomu církví úspěšně zavrženo a proto znovu nalezeno až v padesátých letech minulého století náhodou pasáčky koz v Nag Hamádí v Egyptě v podobě svitků později prokazatelně vědecky datovaných do Kristovy doby, považujeme za pravdivá… jsme my to ale pitomci, viď!..

   1. Dobrý den, vzhledem k vašemu ironickému pohlazení mého přátelského ega, dále ignorací mého dovětku o dogmatu nemluvě o neschopnosti věcně se vyjádřit k mému komentáři, jsem si našel chvíli k přečtení článku a několika komentů a to opět ne všech, jelikož mě některá zcestná omáčka od hlavního tématu nezajímala.
    To, proč jsem prvně reagoval tak unáhleně, bylo na popud vnitřního nesouhlasu s níže uvedenou citací z článku „co chtěl básník říci“ :)

    „Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.“
    „Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království.“

    Vaše vysvětlení „1. hmotný člověk z prachu země — ten který přichází zdola — tělo, ego, emoce, podvědomí

    První část duše je tmavá část „jin“ — to je fyzické tělo se svým vědomím ega /ženské energie v člověku/ které má centrum v oblasti solar plexu. Na vnitřní rovině lidské bytosti se jeví i chová jako naprosto samostatná bytost orientovaná na nízkovibrační program „sobectví a oddělenosti“.
    2. duch — ten který přichází shora

    Tím druhým v „jednom domě duše“ je světlá část „jang“ ve vibrační rovině duchovního světa je velmi jemné /fyzickému zraku neviditelné/ duchovní tělo se svým vědomím ducha /mužské energie v nás/. Místně je jeho vědomí situováno do oblasti srdce…“

    Mám za to, že váš omyl je ve spojení dvou „nehmotných“ (vnitřních) složek v podobě horních a spocních čaker (vaše vysvětlení bod 1a2) a vytvořil z toho cituji vás „Podle Krista máme učinit dva jedním! Když je něco důležité, zdůrazním to, řekl si Kristus nejspíše… A tohle asi důležité je.“
    a přitom jste již nějak opomněl být důsledný v interpretaci Ježíše a ignoroval jste výňatek „Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to…“ a „…když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu….“
    zato se vám hodila jen tahle část a na které se domnívám autor postavil svoji teorii ve spojení dualistického povědomí „…a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí,…“. Mám za to, že to co je popisováno jako dvě složky duše je velmi matoucí a vykonstruované…schází mi tam selský rozum, logika a opravdu s touhle interpretací ani vnitřně nesouzním. Přijde mi to spíše, že autor si něco nevědomě skrze ego vysvětlil po svém jak potřeboval…možná, aby mu to pasoval výklad Ježíše tak, aby serozporoval s výkladem E.Tolle. Mám za to, že vaše dvě složky duše a z toho učinit dva jedním je mylné ! Osobně vnímám v článku chaotické vysvětlení způsobené nedostatečně precizní artikulací a rozpory. Například přirovnání principu Ega k ženské energii mě úplně posílá :D (ve starém Egyptě by se tomu určitě vysmáli)…není náhodou duální vnímání iluze zapříčiněna Egem a rozumem…neustále něco hodnotit, rozdělovat, posuzovat, soudit ? nebo nysmyslnost spojení v jedno alias
    bod.1 Hmotný člověk –
    Tělo = hmotné
    Ego, Emoce, Podvědomí = jemnohmotné(nehmotné, energetické)
    bod.2 Duch – pokud je mi známo správně v pravdě je božská podstata
    Takže mi nemůžete mít za zlé, že jsem z toho paf, když podstata člověka v pravdě je trojjediná
    Lidské tělo
    Duše nebo-li vlastní bytost
    Duch
    Nyní budu končit a věřím, že jsem přednesl určité podněty k zamyšlení a setkám se i s pochopením. Přeji pěkný den.

    1. aha, tak jste si to konečně přečetl… to je dobře… je vidět, že vám ta troška ironie vůbec neuškodila… ale potřeboval byste číst dál a mnohem víc… a nejen hlavou z úhlu logiky a selského rozumu, onoho inteligenčního vybavení dnešního člověka nejhlouběji v historii lidstva propadlého do hmoty… ona moje tvrzení, o která se svými pochybnostmi a slovy o dogmatu otíráte jako o velmi matoucí a vykonstruované, jsou totiž psána řečí srdce a není proto je možno číst výhradně hlavou, jako se o to pokoušíte vy…
     stavíte mne tím do velmi obtížné pozice… protože to, co u mne nazýváte neschopností se vyjádřit k vašemu komentáři, je prostě dáno tím, že se neumím vyjedřovat k něčemu, co je o doslova o ničem… protože ty věty komentáře z vašeho původního příspěvku byly o ničem a bohužel po tomhle dalším příspěvku to z vaší strany není o nic lepší… přečetl jste si pár vět, srovnal jste nesrovnatelné, udělal jste si rychlý úsudek a žádáte po mně, abych vás bral k věcem, se kterými pracuji úspěšně již nejméně dvacet let, jako partnera k diskusi… předvedl jste nějaké emoce, pár úvah a žádná fakta, která byste postavil proti těm mým… jen dojmy, které vydáváte za pojmy a těm pak přisuzujete význam, který nemají…
     a hlavně: nepíšete mi na osobní mail, nevoláte na můj mobil, neotevíráte skutečnou diskusi s cílem vyjasnit si případné rozpory… to jen vaše ego se rozhodlo veřejně předvést v celé své kráse a pochutnává si právě teď na něčem, kde tuší příležitost ke svému uspokojení před sebou a případným publikem… vy to tak zřejmě nevidíte, patří ovšem k mé profesi, abych to dokázal kdykoli a kdekoli rozpoznat… pracuji-li se svými klienty na rekonstrukcích lidské psychiky, pak ji /a samozřejmě i tu vaši/ musím do detailu znát… takže díky, takhle ne!..
     proto s vámi diskutovat nemíním… pouze konstatuji, že vibrace vašeho a mého vědomí nejsou kompatibilní a jakákoli diskuse s vámi o těchto věcech již z merita věci nemůže být pro vás /a pro mne samozřejmě také/ žádným přínosem… tím prosím netvrdím, že mám pravdu a vy ji nemáte… a netvrdím ani opak… jen chci, aby jste vzal na vědomí, že si svou pravdu míním ponechat pro sebe a pro ty čtenáře, kteří ji jsou schopni přijmout… rozhodně jsem nepřítelem házení perel tam, kde nejsou přijímány…
     a věřím že se svým náhledem na věc uděláte totéž… přijmete-li tento závěr našeho setkávání se na dálku jako mé konečné slovo v naší jistě plodné krátké výměně názorů, budu spokojen… ne-li, je to pouze váš problém… pokud chcete opravdu znát odpovědi na své otázky, rád se vám budu věnovat osobně třeba na svém telefonním čísle… tak to dělají ti, kteří na rozdíl od vás alespoň tuší hloubku a význam informace, kterou vy bez hlubšího zkoumání od základů zpochybňujete… přeji vám, abyste našel vhodného partnera k diskusím o čemkoliv na jiných, vašim potřebám přátelštějších webech… mějte krásný závěr jara a vstup do letošního léta…

 8. Omlouvám se, ale začátek mého komentu jako by tam nebyl :D „, ale hned na začátku podle mě vytváříte dogma a interpretujete slova Ježíše, aniž by jste dle mého názoru měli pravdu…“ Děkuji.

 9. Jsem rád, že jsem potkal takového znalce s tak pěkným Egem, co umí krásně soudit druhého, dokáže dokonce i odhalit jak uvažuje a na co myslí, že málo čte, srdce nepoužívá ani intuiici, nevibruje, protože píše přece kriticky a ještě k tomu o logice a selském rozumu…když jste tak oduševnělý rádce, tak určitě znáte …nesuďte druhé nebo sám budeš souzen… (parafráze) :)
  Domnívám se, že jen maskujete svůj strach z možné konfrontace své osoby. Vyhýbáte se mé zvědavé kritice. S prominutím jste jen vyblil intelektuální omáčku tak, aby jste se pokusil dotknout mého Ega, leč tolik důležitosti si nedávám abych byl hoden vaší pozornosti natolik a tak si říkám, jak někdo takový může poučovat druhé, když sám ještě zřejmě nedospěl. Vnímám vaši krátkozrakost a nechuť k pochopení mých ůmyslně nedořčených otazníků, proto ještě jednou polopatisticky zjednodušeně…

  Souhlasíte s níže uvedeným ?
  - Ego je ženské podstaty (energie) ? (dle mě je Ego ustrašené, sebedestruktivní aniž by si to uvědomovalo a je mužské podstaty)
  - nevěříte v podstatu trojjedinnost člověka : tělo, duše a duch
  - v bodě jedna, spojujete tělo s Egem jako zástupce těla ? (Ego má vliv na tělo skrze rozum, ale patří k podstatě duše)
  - tělo je hrubohmotné a souvisí s ním rozum (realizován na hrubohmotné úrpvni v oblasti hlavy nad očima a na jemnohmotné úrovni v oblasti mozku a solar plexus)
  - duše se skládá z vlastní bytosti a přítomné bytosti Ega
  - duch spojení se zdrojem, podstatu, Bohem (v oblasti sedmé čakry)
  - Rozum nám slouží jako komunikace s okolím, vychází pouze ze zkušeností a informací obsáhlých v daném těle, rozum neobsahuje zkušenosti duše
  - Ego je prostředníkem v komunikaci mezi duší a tělem, které zastupuje rozum. Ego je zdrojem motivace (inspirace) a potenciálu
  - Duchovní tělo je jemnohmotné (energetické) tělo duše v těle fyzickém
  - Emoce jsou jedem pro tělo, je to stav nevědomosti, kdy Ego přesvědčí rozum a dušepřitom opouští tělo (na jiné místo a čas), přitom fyzické tělo toho není schopno a duchovní tělo je tím „trháno“ je to nepřirozený stav.
  - soulad těla a duše “ jsou dva v jednom domě „, to když duchovní tělo je v těle fyzickém stále přítomno, to když rozum věří a Ego pracuje vědomě v souladu s duší
  - pokud E.Tolle tvrdí, že Ego není to čím jsme, tedy vlastní bytostí duše, tak je v souladu i s Ježíšem (jste schopen si někdy uvědomovat, být přítomen Ega v akci, jako nehodnotící pozorovatel uvědomující se tu reakci, kdy něco říkáte na popud Ega bez rozmyslu, možnosti svobodné volby, přesto vnímajíc ten okamžik ? pokud ano, tak je zjevné, že Ego, není to čím jsme, ale jen spřátelená ustrašená přítomná bytost, jež je naší součástí ale ne to, čím jsme)

  Na závěr bych jen dodal, že s ničím se to nemá přehánět… jak s materialistickou logikou skrze rozum, tak ani s oduševnělostí. Jakýkoliv extrém není vítaný.

  Přeji pěkný den.

  1. Je hezké že Cuprik zná výrok „nesuďte abyste nebyli souzeni“… škoda že se tím také neřídí… sám je učebnicový příklad jak může každý čtenář posoudit sám (ego přece máme všichni!)

   Nemůžeme také moc polemizovat s někým, kdo si ani nedal práci prostudovat na ragauian.cz fakta do hloubky a navíc používá nelogické chaotické argumenty — výše uvedené námitky nám přisuzují věci které neříkáme… Dovolte mi jen malé věcné poznámky:

   A. to o tom „prostředníku“ je špatně pochopeno — ve skutečnosti je (součtová) duše prostředníkem-mostem mezi božským vědomím ducha a zvířecím vědomím těla-ega, jak ragauian opakovaně říká, a lze to vidět např. i u Órigena… to vše lze najít v rubrice „Reinkarnace a podstata reality“ — ano je toho hodně, ale tato realita je velmi komplexní — poznání není zadarmo — stojí vaše osobní úsilí.

   B. znovu připomínám: poznatky které předkládá ragauian.cz nejsou žádnou slepou vírou, jsou to věci které lze zažít a pozorovat — neříkáme nikomu aby nám věřil, naopak aby hledal a sám ověřoval — každý tohle poznání může nalézt sám v sobě! uvnitř své mysli!

   C. citovali jsme již např. i P. Birneyho, který detailně vysvětluje jak přesně je naše duchovní podstata (božská jiskra) kvantově napojena na mozek, detailně jsme již vysvětlili i to, že také materialistická věda již přesně ví jak v mozku vzniká iluzivní vnitřní model světa, který je silně subjektivní a silně ovlivněn vírou i přesvědčením ega

   http://www.ragauian.cz/ve-dni-kdy-jste-byli-jednim-stali-jste-se-dvema-jestlize-se-stanete-dvema-co-ucinite-tajemstvi-manifestace-duse-jeji-energeticke-pole-a-bozska-jiskra-co-je-pole-nuloveho-bodu-alias-bozsky-matri/

   D. rozum je spojen s mozkem a mozek patří mj. k tomu pomyslnému „mostu“, je využíván jak tělem-egem, tak i duchem. Emoce pak jsou (nerozumovou) reakcí ega na životní situace (v odpovědi výše jsou zcela zmatečné poznámky o egu které nemají nic společného s tím co říká tento web)

   E. detaily o mužské a ženské energii naleznete mj. v taoismu — a ano, temná polovina je zcela logicky pozemská energie Matky Země — je nízkovibrační a také temná je zcela logicky, protože v nízkých vibracích panuje nedostatek energie-světla

   F. Tolle rozhodně JE V ROZPORU s Kristem — reaguji na Cuprikův výraz „spřátelená ustrašená přítomná bytost“, který je jen hrou se slovíčky — ego je zcela logicky reálnou (i když oddělenou a samostatně jednající) naší polovinou, která za nás jedná povětšinu času našeho života… přesně tak, jak (nechtěně) ukázaly vědecké výzkumy mozku, viz odkaz — Kristus o tom říká zcela jasně, že cílem našeho vývoje je kultivace ega pomocí lásky k sobě a následné sjednocení sebe-sama, což lze popsat jinými slovy třeba také jako integrace pozitivních stránek ega:

   http://www.ragauian.cz/co-je-skutecnost-cokoliv-nam-rekne-nas-mozek-mozek-a-jeho-virtualni-model-sveta-zdanlive-hmotna-realita-je-pouha-iluze-v-nasem-mozku-jak-se-rozhodujeme-mame-svobodnou-vuli-kdo-ridi-nase-telo-14/

   G. iluze naší oddělenosti je způsobena tím, že naše duchovní jiskra je jakoby oddělena, připoutána v hmotném těle…

 10. Tak teď nevím jestli došlo ke smazání mé reakce na vaši samolibost a neomylnost nebo byla chyba jinde. Nicméně, bych vám chtěl sdělit, že souhlasím se základními poměrně všeobecnými pravdami, ovšem váš osobitý způsob vysvětlení mi častokráte nesedí jak po stránce logické, tak nemohu i vnitřně s vámi souznět. Dle mého názoru, můžete některým nevědomým lidem pomoct na cestě, což ale neznamená, že to děláte vpravdě správně. Některé vaše názory mohou tito lidé přebrat za dogmata, kterých se pak můžou hůře zbavovat. Zdůrazňuji že se základními myšlenkami souhlasím, ovšem vaše forma osvětlení do hloubky je dle mého názoru bezduše vykonstruovaná. Osobně dávám v současnosti stále přednost výkladu několika jiných duchovních myslitelů, kteří mají dle mé intuice a rozumu mnohem blíže pravdě. Mějte si svoji pravdu, nicméně si pamatujte, že svojí pravdou ovlivníte lidi maximálně do své úrovně vědomí… Přeji vám pěkný den a více prozřetelnosti.

  1. Věřte prosím, že velmi dobře víme, že lživé učení má zpětný karmický dopad na šiřitele lži — na všechny falešné a lživé proroky dopadne těžká karma za všechny, které dovedli na širokou cestu do nikam… A my na svou karmu pečlivě dbáme… to co zde vidíte je pouze poznání — poznání je jediné co má cenu.

   Pokud mluvíte o logice, dokažte prosím KONKRÉTNĚ že ta naše je někde chybná — opakovaně zde v diskuzích uvádím, že rádi opravíme případné přehlédnuté chyby, které logicky a faktograficky nesedí — nicméně se to ještě nikdy nestalo, v takové situaci se vždy nakonec ukáže pravdivost Kristova výroku o třísce v oku: Ti kdo nás obviňují z nelogičnosti vlastně nemají žádné logické protiargumenty. NIKDY NETVRDÍM ŽE JSME NEOMYLNÍ. Dejte nám logický argument, rádi opravíme chyby — bohužel jste zatím žádný takový KONKRÉTNÍ argument nedal…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>