Křesťanství lží a falše směřuje k zániku…

Pokusil jsem se v minulých dnech opět jednou zapříst dialog se světem lidí ponořených do světa církevní víry v Boha na nebesích a věřících ve všechna ta v podstatě nesmyslná dogmata, vyprodukovaná postupně za staletí a tisíciletí její existence s ohledem na okolnosti nepříliš duševně způsobilými jedinci na papežském stolci a kolem něj.

Našel jsem si na internetu zajímavý server, který slibuje diskusi k věcem víry těm, kteří hledají světlo na cestě poznání Boha a touží po spasení. Protože cesta k Bohu /i když ne zrovna k tomu církevnímu na nebesích/ má v mém životě přirozené místo, byl jsem zvědav, co mi bude nabídnuto.

A nebyl jsem zklamán. Partner k diskusi byl celkem příjemný, bohužel s jeho reakcí a argumentací na mé podněty to už bylo podstatně horší, prostě obvyklá církevní klasika. Přesto si myslím, že by vás argumentace z obou stran mohla oslovit a třeba se dozvíte i něco zajímavého. Zveřejňuji proto sestřih diskuse tak, jak se postupně vyvinula.

Můj diskusní partner uvádí, že se několik let věnoval studiu teologie. Což, jak jsem pochopil, je jakýsi marxismus-leninismus církevního vzdělávání, který kvalifikuje absolventa k vedení sporů s nevěřícími a k politickým školením mužstva, které s ním pluje na jedné lodi.

Ať se nám to líbí nebo ne, věřícím křesťanských církví je vlastní ten hluboký náboj všeobjímajícího intelektuálního marasmu, který vyniká právě při rozboru jejich pohledu na tento dnešní /a nejenom tento/ svět. Stojí ovšem říci si na rovinu, že je lépe mít za sousedy či spolupracovníky svým způsobem silně na rozumové úrovni omezené bytosti věřící v mnohdy nesmyslná církevní dogmata než partu alkoholiků, narkomanů či dokonce potenciálních džihádistů.

Je smutné, že si ona kolektivní chasa církevních oveček neuvědomuje třeba na příkladu každičkého nového vydání překladu bible to, jak jsou texty i dnes mírně pozměňovány a upravovány konkrétními lidmi, překladateli a redaktory, byť /doufejme!/ v dobré víře v kvalitu nových překladů.

Je smutné, velmi smutné to, že svou vírou v božskou inspiraci písma /prý/ svatého v bibli nevidí a nechtějí vidět, nakolik bylo vystaveno mnohokráte realizovanému pokušení vnášet do něj lidsky podmíněné změny v dobách před knihtiskem, kdy se tyto spisy běžně opisovaly v klášterech.

Právě na to jsem opakovaně tvrdě narážel poté, když jsem jednoho krásného dne realizoval svoji touhu po diskusi se skutečným věřícím křesťanem a napsal na blíže nespecifikovanou webovou adresu tento tento mail:

Dobrý den přeji, narazil jsem v minulých dnech na internetu na Tomášovo evangelium, které bylo údajně církví jako nekanonické z bible vypuštěno. Z hlediska mých poznatků ovšem vnímám /ostatně v souladu s jistými autoritami v rámci církevní historie/, že některé výroky Ježíše Krista v tomto evangeliu vyjadřují původní Kristovu myšlenku podstatně přesněji než kterékoli z tzv. kanonických evangelií.
Rád bych si s některou z vašich kvalifikovaných církevních autorit o Tomášově evangeliu, případně o dalších věcech popovídal. Co například říkáte na naprostý nesoulad ve znění Kristova výroku podle Tomáše č. 106 a jemu významově odpovídajících výroků zveřejněných v tzv. kanonických /tedy v bibli zveřejněných/ evangeliích Marka a Matouše?

Odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Byla sice neúplná a odpověděla na otázku otázkou, ale přesto přízračně školometská, byť pro tentokráte postrádala obvyklou církevní aroganci vůči nám ztraceným nevěřícím duším. Tady je:

Dobrý den Pavle. Jsem Zdeněk a dostal jsem vaší zprávu. Zaprvé bych rád poznamenal, že rozhodně nejsem nějaký expert. Na druhou stranu Tomášovo evangelium je podle mě již od pohledu zmatené. Je to sbírka pouhých výroků a nikoliv životopis. A hlavně obsahuje protichůdné názory oproti /kanonickým/ evangeliím /např.: výrok o tom, že se ženy musí stát muži/. 

Z toho důvodu chápu, že nebylo zařazeno /do bible/, ačkoliv má jistě nějaký význam především z hlediska doby sepsání. A jak píše doktor Robinson, díky němu se nelze dívat na křesťanství bez uvědomění si toho, že někteří z raných křesťanských myslitelů byli gnostici. To ovšem neznamená, že je to tak správně /v Tomášově evangeliu/ a že to všechno jsou skutečně autentické Ježíšovy výroky.

Tak mi řekněte, jaký je podle vás rozdíl mezi Tomášem 106: když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.“ a Mk 11,23; Mt 18,19 či Mt 21,21?

Po přečtení jsem byl docela příjemně překvapen vstřícností onoho pána k dialogu a k jím projevenému zájmu o můj pohled na specifiku Tomášova evangelia. Jak zřejmě víte, to je moje velmi silná parketa a tak jsem mu rád bez prodlení odpověděl na jeho otázku, byť byla původně otázkou mojí.

Také vám dobrý den, Zdeňku. Rád bych s vámi probral pár věci. Nejsem tak úplný začátečník, přehled o mé práci a mých názorech můžete najít na www.ragauian.cz. Chcete-li, trochu se tam porozhlédněte. Své postoje tam prezentované vnímám jako alternativu k církevnímu vnímání role Ježíše Krista v dějinách a náboženským direktivám církví k celé řadě otázek víry a lidského života vůbec.

Projevil jste ve svém mailu zájem konkrétně o můj náhled na rozdíly ve znění Kristova výroku č.106 z Tomášova evangelia a zněními příslušných výroků církví přijatých evangelii Marka a Matouše. Vaše otázka zněla:

Tak mi řekněte, jaký je podle vás rozdíl mezi Tomášem 106: když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.“ a Mk 11,23; Mt 18,19 či Mt 21,21?

Jisté je, že vaše citace daného výroku č. 106 z Tomášova evangelia je přímo signifikantně neúplná pro přístup církve jako takové právě k Tomášově evangeliu. Je ošizena o první větu, jak se můžete snadno přesvědčit např. na internetové adrese

Přesný text totiž zní jinak a to takto:

Tomáš 106 
Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne. (Mk 11,23; Mt 18,19; Mt 21,21)

Tuším, že pro vaši mysl založenou na iracionální víře v řadu nesmyslných dogmat, je pochopení oné vámi opominuté věty intelektuálně značně složité, ne-li nemožné.

Nikdy totiž nepochopíte, proč Kristus hovoří o nutnosti učinit dva jedním, pokud nezměníte svůj ortodoxní „zarezlý“ církevní přístup k člověku jako k výhradně vědomí toho padlého parchanta, který kdysi tak nasral Papá Boha, že dnes trpí za své hříchy tady na Zemi.

Člověk má totiž v sobě také svou osobní božskou jiskru, svého individuálního ducha, ono druhé vědomí, které vy mu upíráte tvrzením, že je oživen výhradně z Boží vůle dechem Ducha svatého. Berete mu /člověku/ tak z jeho dosahu docela zákeřně informaci, že on sám je v sobě Satanem skrze své vědomí ega s jeho programem „sobectví“ a Bohem skrze své vědomí ducha s jeho programem „láska“. A že je proto plně v jeho kompetenci přivést ty dva v sobě, toho padlého ducha, který se vynořil z luna pozemské přírody, i toho čistého ducha, který do těla přišel shora od Boha, k dokonalému prožívání vzájemné bezpodmínečné lásky.

A tím samozřejmě vytvořit v sobě jako v oné všezahrnující součtové lidské duši podmínky pro spolupráci a znovusjednocení obou původních vědomí /a tedy i obou programů/ pod taktovkou duchovních vibrací.

Protože právě to představuje jedině reálný postup pro ono dosažení opětovné Jednoty těch dvou v člověku, kteří kdysi vypadli pádem jedné z původně jednotně ve vysokých duchovních vibracích vibrující části /ženské energie/ do hmoty tohoto světa. A toto uvedení zpět do Jednoty vlastně představuje ono „spasení“ podle vaší bible.  

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

Další informace jsou k dispozici zde »

http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

Tento kontext se z daných evangelií Marka a Matouše zřetelně vytratil a bohužel orientuje mysl věřících zcela jiným směrem.

Odvádí je totiž od práce ve vlastním nitru na sladění obou vlastních samostatných vědomí ega a ducha prostřednictvím Kristem doporučované bezpodmínečné lásky k prožívání oné bezpodmínečné lásky k Bohu a ke spoléhání na tzv. druhý příchod Kristův jako Božího syna, který již kdysi zemřel za vaše hříchy a tím vás spasil. 

Je to úmyslně špičkami církve historicky vytvořený neskutečný blábol s cílem ovládnout lidské masy v západní civilizaci a zajistit si tak prebendy, majetek a moc na všechny časy a nikdy jinak. Fatální důsledky na západní civilizaci jsou skutečně tragické a nutně činí z církve nepřítele lidstva číslo jedna pro případ, že se rozhodně jednou se skutečně od pozemského ponoření do vysoce negativních vibrací určujících jeho bytí zde osvobodit.

Upozorňuji vás, že příbuzná znění z kanonických evangelií jsem nevybral já. Vybrali je specialisté na církevní texty při překladu Tomášova evangelia, kteří pracovali pod vedením dnes již emeritního profesora Dr. Jamese M. Robinsona, bývalého ředitele Institutu pro antiku a křesťanství (Institute for Antiquity and Christianity, IAC) při univerzitě v kalifornském Claremontu, který byl současně organizátorem expedice v Nag Hammádí, kde byly svitky s testem Tomášova evangelia nalezeny.

Připomenu texty znění kanonických evangelií z překladu Bible 21. Jsou zde:

Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. (Mk 11,23)

Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. (Mt 18,19)

Ježíš jim odpověděl: „Amen, říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!‘ stane se to. (Mt 21,21)

Opravdu jste si nepovšiml, že z textu všech tří kanonických evangelií se ve všech případech vytratila právě věta /cituji/: „Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka.“? Zamyslel jste se někdy nad tím, čím tato věta vadila církví vládnoucímu kléru při snaze o bezproblémové pasení jejich oveček? 

Jak budete mít možná z mých textů v rubrice Dvě cesty životem možnost pochopit, důraz kladený na ono „když dva učiníte jedním“ je tady klíčový. Rovná se totiž rozdílu mezi Kristem vzpomínanou širokou a úzkou cestou k Bohu, kdy ta vaše církevní široká cesta směřovaná k Bohu na nebesích zcela opomíjí, ba ve svých důsledcích zakazuje kultivaci vlastního vnitřního mikrokosmu lidského jedince. 

Co myslíte, ujela ruka už přímo Markovi či Matoušovi již při psaní originálu textu těchto evangelií a nebo ujela ruka až opisovačům „božského slova“ v bibli někdy později na popud politické objednávky církevní vrchnosti?

Jak vidíte, můj partner v diskusi se nevzdává svých jasných pozic víry a přitvrdil ve svém odsouzení toho, co není církví oficiálně schváleno. Nakonec, buďme upřímní, co je to ve věcech duchovních pět let inženýrského studia oproti sedmi letům studia teologie, že jo! To musí být neskutečná nalejvárna! A tak očekávám, že se opět pustí s bohorovným nadhledem opět do vážných pochybností o mé příčetnosti k takovým úkonům, jako je komentování či hodnocení biblických pravd. Mýlím se či se nemýlím? Podrobnosti čtěte tady v jeho dalším vstupu:

Děkuji za odkaz na váš web. Nejsem expert na autenticitu Tomášova evangelia, ale sedm let studia teologie mě stačí k tomu, abych něco málo posoudil. A vzhledem k tomu si stojím za tím, co jsem napsal. Stejně tak musím konstatovat, že to jak nakládáte s Biblí a myšlenkami s ní na vašem webu, to nedává smysl. A to nemyslím z pohledu teologie, nebo dogmatiky, ale čistě z rozumového hlediska.

Myslím, že textoví kritici se musí obracet v hrobech. A popravdě pochybuji, že jste někdy přečetl celou Bibli, jinak by vám bylo jasné, že vaše myšlenky tam nelze „naroubovat“.

Také pochybuji, že jste někdy vedl nějaké hlubší rozhovory s křesťanem nebo teologem. Asi byste tak nezobecňoval a měl byste přesnější představu i o fungování a učení církve. Iluze, že křesťané mají a usilují o nějakou moc /zvlášť v Čechách/ je opravdu směšná a patří o několik století jinam.

Celkově bych to shrnul tak, že bych doporučil využívat k vašim myšlenkám nějakou jinou knihu /než bibli/. Jediné štěstí máte v tom, že dnes lidé o křesťanství nevědí nic. A o Bibli již vůbec nic. Proto snad může vaše psaní někomu dávat na první pohled alespoň částečně smysl.

Mě ho bohužel nedává…

A hele, nemýlil jsem se! Konečně jsem přijatelně nasycen obvyklou církevní arogancí, se kterou její představitelé a ortodoxní věřící reagují na nepříjemné otázky. Celkový vzkaz v řádcích tohoto příspěvku do diskuse vyznívá jasně a jednoznačně. Buď jsi ochoten či schopen věřit tomu, v co věřím /či snad musím věřit?/ já a pak drž hubu a krok a zařaď se. Když ne, běž si hrát na moudrého někam jinam a zvol si k tomu jinou knihu a neotravuj.

Ale já se nevzdávám tak lehce a snažím se proniknout za každou cenu pod onu hroší kůži svého partnera v diskusi odolnou vůči jakýmkoliv mimobiblickým pravdám, podnětům a argumentům. Proto píšu:

Také vám dobrý den. Nejsem si vědom toho, že bych vám neodpověděl. Možná jen jinak, než jste čekal. Poukazujete na sedm let studia teologie a konstatujete, že nakládám s biblí a myšlenkami z ní způsobem, se kterým nesouhlasíte.

Je jen škoda, že jste nezabrousil na webu www.ragauian.cz třeba do rubriky Dvě cesty, případně Dualita lidského bytí a nezamyslel se nad texty tam uvedenými. Studuji již více než dvacet let člověka a jeho psychiku a nejen studuji, ale s lidskou psychikou taky pracuji a podle výsledků své práce jí poměrně dokonale rozumím.

Můj vztah k církvi a bibli je dán poznáním z každodenní praxe, kterak církev a její manipulace s biblí a její výklad bible znehybňuje lidskou mysl a zahaluje ji do těžkého závoje iluzí, které jdou zcela proti církví proklamovanému závěru o její snaze o „spasení člověka“.

Netuším, proč někdy mám potřebu oslovit lidi vašeho typu. Pokaždé, když tak učiním, argumentujete vírou v bibli (která ovšem je hlavně spíše vírou v dogmata) a odmítáte učinit byť jediný zkušební krok stranou. Tak trochu tím popíráte označení lidské bytosti jako „člověka rozumného“, když se odmítáte vhodně zamyslet nad argumenty zpochybňujícími dogmata vaší víry. 

Již jsem se zmínil o tom,že podle výroků samotného Krista považuji vaši cestu k Bohu a tím i pravdě o tom, co jest, za onu příslovečnou širokou cestu, která nikam nevede a kterou jdou mnozí. Jsem si jist spolu Kristem, že ta široká cesta hledání Boha směrem ven na nebesích v bibli a církvi má skutečně alternativu v úzké cestě do vlastního nitra.

Váš omyl je zásadní a v jistém slova smyslu doslova životu /zejména tomu věčnému, který sami sobě slibujete/ velmi nebezpečný. Jde tady o zásadní rozhodnutí, zda hledat Boha / a tedy klid, mír, pozitivitu v citech i myšlení, štěstí a spokojenost v každodenním životě/ přednostně na nebesích nebo uvnitř sebe sama.

Pro moji variantu tzv. úzké cesty do lidského nitra hovoří především to, že na oné široké cestě k Bohu nám církev za oněch dva tisíce let toho mnoho nepředvedla. Jak dlouho budeme ještě tupě očekávat druhý příchod Ježíše Krista, který nás /prý/ spasil svou zástupnou smrtí již před dvěma tisíci lety? Další tisíce let?

Zamyslel jste se někdy nad dalším Kristovým výrokem z Tomášova evangelia ve znění /cituji/:

Jeho učedníci mu řekli: Kdy přijde království? (On pravil:) Nepřijde, když bude očekáváno. Neřekne se: "Hle, je tady!", nebo: "Hle, tam!". Vždyť království Otce je rozšířeno po celé zemi a lidé ho nevidí. (Tomáš 113)

A co tenhle?

Jeho učedníci mu řekli: Kdy nastane vzkříšení mrtvých a kdy přijde nový svět? On jim řekl: To, co čekáte, přišlo, ale vy to nechápete. (Tomáš 51)

A tady máte dokonce jeden Kristův výrok i z vámi uznávaného písma svatého v Lukášově evangeliu /cituji/:.

20 Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: “Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat; 21 ani (říci): "Hle, je tu" nebo "je tam". Neboť hle, Boží království je mezi vámi.” (Lukáš 17:20-21)

Tento Kristův výrok z oficiálního Lukášova evangelia se snaží teologové nenápadně ignorovat, případně se jej snaží vztáhnout na fyzickou osobu Ježíše.

Co mají všechny tato výroky společného? Jednoduché jak facka. V nich totiž Kristus osobně ještě za svého života upozorňuje na existenci oné cesty dovnitř vlastního mikrokosmu jako na cestu do království Otce.

Vždyť království Otce je rozšířeno po celé Zemi a nikdo ho nevidí, říká váš Bůh. To, co čekáte, je už dávno tady, zdůrazňuje dále. A v Lukášově evangeliu ho slyšíte, jak říká: Hle, Boží království je již mezi vámi!

Tedy jinak řečeno: Cesta ke znovuzrození je vám okamžitě, právě teď, k dispozici, jen na ni nastupte. Takže ve chvíli, kdy ti milí hajzlové v šarlatových pláštích okopírovaných od vyznavačů kultu pohanského boha Mithry prosadili do církevní nauky postulát o Kristově zástupné smrti, udělali to proto, abyste zapomněli na Kristova doporučení hledat tu úzkou cestu k Bohu v sobě.

Jejich cílem nebylo nic menšího než to, aby vás znehybnili pokud možno navěky a přinutili vás se opakovaně zrozovat zde na této planetě ku svému prospěchu. A samozřejmě provedli prověrku starých písem a jim nepohodlné Tomášovo evangelium vyhodili zcela.

Faktická poznámka: Stopy po církevním zločinu loupeže pravého Kristova učení se nepodařilo zamaskovat úplně dokonale a my jsme shromáždili na tomto místě přehled usvědčujícího materiálu o tom, jak ne-svatý Jeroným tuto cenzuru provedl. Víme zcela jistě, že tento cenzor měl ještě všechny části Kristova učení k dispozici. Z Jeronýmových dopisů mj. jasně vyplývá, že dostal do ruky pravé, nepokřivené evangelium, takzvané Evangelium Hebrejců (Evangelium Ebiónitů tj. chudých, Evangelium secundum Hebreos) autentický text Ježíšova učení pocházející od původní skupiny Kristových následovníků v Jeruzalémě. Dále měl mj. k dispozici Tomášovo evangelium napsané Ježíšovým bratrem Judou Tomášem » a znal dobře i původní Órigenovy základy křesťanské teologie »

Takhle vypadá, milé ovečky, božskost písma svatého v bibli, kterému věříte nade vše. Ale budiž vám to přáno! A je to, řekl by Pat jako bílý papež a černý papež Mat by to podtrhl svým známým gestem.

Variantou k církevnímu zákazu jakékoli vlastní aktivity lidského jedince kromě víry a modliteb je tedy svobodné, cílevědomé úsilí člověka o nápravu důsledků určitého pochybení v jeho vlastní individuální lidské minulosti, kdy tzv. vypadl z Jednoty /a tedy původní rovnováhy/ vlastních duálních energií.

Hledání původní rovnováhy mužských a ženských energií ve vlastním nitru, ve vlastním mikrokosmu je v podstatě i o hledání a nalezení skutečné Kristovy bezpodmínečné lásky na oné úzké cestě, která vede k cíli. A to způsobem, který církev velmi nerada vidí.

Spočívá totiž přednostně v hledání bezpodmínečné lásky k sobě samým. Tedy k vědomí těla, které i podle Krista přece je chrámem naší duše. Hledají-li tohle a najdou, ostatní jim bude přidáno.

Je to tedy nikoli o přednostním nalezení bezpodmínečné lásky k Bohu, ale bezpodmínečné lásky ke svému padlému „já“.

K tomu kdysi „padlému“ vědomí těla, které vy zavrhujete ve své církevní praxi jako nečisté a nehodné vaší /a tedy i naší/ pozornosti.

Ale cožpak Kristus nezdůraznil ve svém známém výroku „miluj bližního svého jako sebe sama“, že milovat své bližní může jen ten, kdo „miluje sebe sama“?

Neříká nám, že máme hledat tuto skutečnou bezpodmínečnou lásku především k sobě, abychom mohli mít rádi o své bližní?

Je mi jasné, že pravděpodobně nepřekročíte svůj stín. Jazyk rozumu, na který se kupodivu odvoláváte právě vy, a jazyk srdce, na který se kupodivu odvolávám právě já, nejsou kompatibilní… ale mohou být. Budeme v diskusi pokračovat?

Tak a je to! Uvidíme, kam se v diskusi dále pohneme a zda vůbec se ještě diskutovat bude. A pokud ano, zda se náš diskusní partner s vydá podobně jako já cestou konkrétních argumentů nebo nadále zvolí nic neříkající klišé o nepřípustnosti mých myšlenkových postupů? Každopádně se všichni poučíme. Těšte se prosím na pokračování příště.


Další informace a literatura:

Další fakta a důkazy o původní pravé podobě Kristova učení (před nástupem papežské katolické cenzury) jsou k dispozici na odkazech níže. Především Origenes a Juda Tomáš jsou nepochybnými a věrohodnými svědky. Není náhodou, že oba tyto svědky se antikristovská katolická církev snaží potlačit a popřít za cenu jakékoliv lži — není to náhodou, jelikož tady je právě „díra v ohradě“, kde obrazně mohou církevní „ovečky utéci z onoho pomyslného církevního myšlenkového vězení“:

 

39 komentářů u „Křesťanství lží a falše směřuje k zániku…“

 1. Jak to tak čtu, tak jste toho nebožáka hobloval příliš silně. První mail je v pohodě, ale pak jste začal příliš tlačit na pilu. Možná by bylo lepší, kdyby jste mu tyto názory dávkoval postupně. A hledal rozpory v tom co říká. Takhle hrozí, že se cukne, rozum se vypne, a pak už bude mlít jen tu svoji písničku.

  On chudák nemůže jednat jinak než jedná. Celá církev je jeden velký egregor a kdyby jednal jinak, tak by ho ten egregor „kousnul“ a on byl exkomunikován. Ten egregor má v sobě jisté ochrany a ty pak zafungují. Při určitém tupu komunikace by se „ochrana“ nezapnula tak rychle a zpíval by lépe.

 2. Járo, souhlasím s vámi… mně ale nejde o házení perel někam, kam nepatří… prostřednictvím oné diskuse chci oslovit ty, kteří pochopit mohou… nepíšu to proto, abych ty, kteří se přímo hrnou do onoho jezera plného síry od toho odradil… jde mi o to nabídnout alternativu těm, kteří již pochopili, že cesta nekritické víry v církevní dogma a požadavek víry ad absurdum je cesta do pekel… píši-li takhle ostře, je to proto, že vyznávám tzv. „léčbu šokem“ i pro silně věřící… protože na postupné předělávání už máme poměrně málo času… ne bude žádný návrat Ježíše Krista v konci věku… bude jen na Zemi přineseno zpět originální Kristovo učení, aby byla dána lidem ještě jedna možnost najít tu pravou úzkou cestu k Bohu… a ta vede ne směrem ven k Bohu na nebesích, ale směrem dovnitř vlastního mikrokosmu k božské jiskře ve vlastním srdci… o tom jsou na mém webu rubrika „Dvě cesty“ nebo „Dualita lidského bytí“… nabídnu vám citát z Poselství grálu E.O.Bernhardta z první poloviny minulého století… ten správný výklad Kristových slov, o kterém je v citátu řeč /nezprasený bludy církevní obludy/ je prostě už tady… a nastal soud… poslední soud… ten probíhá v nitru každého člověka a jediným kriteriem je právě ono skutečné porozumění správnému výkladu a odklon od tvrdošíjného lpění na mylném podání a mylné tradici…

  citace ohoho sdělení z Poselství grálu:

  »Ten, kdo věří v Syna Božího Ježíše Krista a Jeho Slovo a snaží se je učinit v sobě živým, kdo tedy je má ve svém nitru ve správném výkladu a podle něho jedná‚ nepotřebuje samozřejmě čekat na zaslíbeného Syna Člověka, poněvadž On nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl. Ale je tu ovšem předpoklad, že slovům Syna Božího skutečně rozuměl a nedrží se tvrdošíjněmylného podání a tradice. Jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nebude moct dokončit svůj vzestup, pokud se mu nedostane vysvětlení, které je zůstaveno Synu Člověka, poněvadž omezený lidský duch sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo Pravdu.«

  osobně nepochybuji, že se ve vašem případě vloupávám do otevřených dveří… díky za váš komentář…

  http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

  1. Děkuji za odpověď.

   Udělal jsem již mnohokrát podobnou chybu. To, o co se v tomto textu snažíte, se nejlépe ze všech podařilo panu Spěváčkovi (pokud si ve své monografii nevymýšlí). Skupinu Jehovistů dostal do stavu, kdy je konfrontoval s takovými fakty, že nakonec museli uznat, že něco s jejich vírou není úplně v pořádku. Nakonec prý museli zavolat jako posilu nejvzdělanějšího z nich a i ten některé nesrovnalosti nedokázal vysvětlit. To je maximum, co se dá podobným rozhovorem vyzískat – zasadit „semínka“, která někdy v budoucnu mohou vyklíčit.

   Mezi vaším vnímáním reality a tím kdo s vámi diskutoval tj. panem Zdeňkem je propastný rozdíl. To, co je pro Vás intuicí jasné on považuje na jeho úrovni chápání jen jako vaší hru se slovíčky. Jediný správný význam těch slovíček je ten, jak tomu byl na seminářích učen.

   Mám obavu, že léčba šokem se konat nebude. Jakmile zafunguje „pojistka“, tak už jste považován za heretika a naprosto se od Vás odtáhne. Na jeho úrovni chápání a vmímání reality může být jeho víra upřímná a čistá. I když vnějšímu pozorovateli by mohla připadat naivní.

   Četl jsem zajímavý text, že praktikování křesťanství i v této Vámi kritizované pokřivené podobě změnilo celý svět k lepšímu.

   Zcela jistě v křesťanské církvi jsou lidé, kteří až velmi dobře vědí o co se tady hraje a mají z toho náležitý prospěch a někdy také moc. Nemusím chodit daleko. Ty restituce u nás to byla loupež za bílého dne.

   Kdyby se narodil Kristus, tak by v dnešním světě nemohl jednat stejně svobodným způsobem jako před 2000 lety. A pravděpodobně by opět skončil utrpením. A mám obavu, že právě křesťané by jeho učení odmítli jako první.

   ————–
   Ty sentence o zarostlém býlí jste již tady jednou psal, není třeba se opakovat.

   A o spojení duálu se také opakujete. Ono se to pěkně čte, ale udělat to prakticky už tak snadné není.

   1. Pěkný den všem… dovoluji si něco málo poznamenat z pozice člověka, který těmi lživými dogmaty byl vychován a proto velmi dobře chápe jak to funguje. Rovněž tak opakovaně slýchám argument o tom že i toto pokřivené křesťanství zlepšilo svět. Objevilo se mi teď v hlavě jednoduché podobenství: Před papežským křesťanstvím byli lidičkové jako vlci, prostě zákon silnějšího… papežství svým učením zavřelo vlky do ohrádek a částečně je ochočilo, takže zmizely ty nejhorší projevy násilí. Nejkrvavější psí zápasy už se konají už jen když to páníček ve Vatikánu chce… svým způsobem je to pokrok ;-)

    http://www.ragauian.cz/co-ma-spolecneho-selma-z-janova-zjeveni-s-fasismem-jak-to-souvisi-s-ukrajinou-jak-vznikl-fasismus-doopravdy/

    Háček je tento: Kristus přinesl učení o hledání úzké cesty dovnitř mysli… výše uvedené zcivilizování vlka je jen vedlejší efekt této cesty. Ale cílem této cesty není pozvednout člověka na úroveň psa.

    Cílem Kristovy úzké cesty je POZNÁNÍ ŽE NEJSEM VLKEM ani psem, nýbrž že jsem vědomí (chcete-li duše) neomezená na žádnou ohrádku, ani na tu papežskou ani na tu přírodní celosvětovou.

    Cílem Kristovy úzké cesty je POZNÁNÍ ŽE mohu opustit tyto ohrádky a stát se svobodnou dospělou duší, nezávislou na vězení těla.

    Papežské náboženství ovšem toto cíleně skrývá a úspěšným výsledkem jeho snah je neustálé vracení většiny duší do vězení těla toho psa… opakovaně a neustále v dalších životech.

    POCHOPTE PROSÍM TOTO JE ZLO na které se tady snažíme upozornit, je to absolutní znehodnocení Kristova učení… proto se vám někdy zdá že jsme příliš radikální… jenže my skutečně nemáme neomezený čas. Neexistuje nekonečný počet příležitostí k další nápravné inkarnaci…

   2. PS: co se týče PRAKTICKÉHO sjednocení sebe-sama, nebo jinak řečeno též nalezení rovnováhy jin-jang… o tom je tu podrobnější text, který přesně ukazuje kudy ta cesta vede… a ta Kristovská založená na LÁSCE je pro nás asi nejsnadněji realizovatelná:

    http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

    Samozřejmě neexistuje nic takového jako oběd zdarma ;-) Tato cesta je vykoupená vlastnoruční prací, cvičením se svou myslí… ale to je docela fér ne?

 3. i vám, Járo, zdá se podle vaší reakce, uniká /možná i zcela/ význam mnou opakovaného citátu z Poselství grálu, které podle vás násobně zbytečně zdůrazňuji… zamyslete se prosím nad tím, že ve věci onoho citovaného textu jste možná i vy tím, který v tom vidí u mne jen zbytečně opakované hraní si se slovíčky… ono tomu tak docela být nemusí… a opakování ve věci sjednocení duálu mi prostě promiňte… je to podobné, jako když učíte děti matematice… začínáte tím, že je učíte je nejdříve počítat do desíti… jste si jist tím, že byste to vy jako učitel zvládl v jediné vyučovací hodině?… pokud konstatujete, že se to pěkně čte, ale udělat to prakticky už tak snadné není, máte pravdu… já si rozhodně nehoním triko a nechlubím se cizím peřím… za tím, co píšu, to také stojím… k tomu, o čem píšu, mohu zájemci v osobním styku dá přesný a skvěle fungující návod, jak v několika krocích žádoucího stavu dosáhnout… pokud ovšem se nedrží tvrdošíjně mylného podání a tradice, jak se praví V Poselství… protože je tomu skutečně tak: jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nemůže dokončit svůj vzestup… omezený lidský duch totiž sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo Pravdu…

 4. Abych uvedl věci na pravou míru, byl jsem špatně pochopen. Napsal jsem, že pan Zdeněk pravděpodobně vnímá Vaše texty jako hraní si se slovíčky. Jednoduše proto, že svůj stín v tomto okamžiku překročit nemůže – ale třeba mu to dojde i díky Vám o něco později.

  ——-
  Ano, z dravých šelem se stali ochočení a rozmazlení psíci. Právě teď papá ve Vatikánu rozhodl stádo šelem z Afriky přesunout do Evropy. Všichni psíci budou muset bojovat někdy i o svůj holý život.
  Je to naprostá idiocie dávat sociální dávky lidem, kteří dané společnosti vůbec nepřispěli a ještě navíc jí škodí a demolují města. Asi někdo vymyslel trik, jak skrze uprchlíky odklonit rezervy, které si každá společnost vytváří, do své vlastní kapsy.

  Že pak už na důchodce nezbude je mu úplně lhostejné. A že invalida dostane méně než statný emigrant také.

  ——-
  Mimochodem, kdyby mocní tohoto světa jen tušili, co je čeká u „posledního soudu“, tak by jim tak veselo rozhodně nebylo. Asi by se jim třásla zem pod nohama už teď.
  Onen vibrační náraz je to samé, jako když třeba roztočím soukolí nebo zvýším takt procesoru. Mechanika, která nebyla opravdu dokonale vyvážena se rozpadne. Všechny jejich negativní skutky se před nimi mohou postavit jako do nebe se tyčící hory a oni jen budou zděšeně zírat neschopni cokoliv učinit. Může to být tak nesnesitelná bolest, že naprosto dobrovolně odejdou do onoho „sirného jezera“ aby se tam ochladili. Nikdo je tam nutit nebude muset. Jezero jim nabídne možnost ochlazení a prodloužení si agónie.
  Je to jako fyzika. Fyzikální zákony jsou také neúplatné.
  Jedině ti, kteří projdou s odřenýma ušima, těm může být poskytnuta jistá drobná pomoc. Tento podnik neorganizuji a nevím, jak to ve finále bude realizováno.

  Ale pamatujete na slova Bible – Ti kteří kradou, nechť kradou dál, ti kteří jsou svatí, nechť si svou svatost uchovají.

  —–

  A ještě dodávám, výzva lidstvu pro další věk je vytvoření jednoty a koordinace celého lidstva. Přesně podle slov: „Miluj bližního svého tak jako sebe sama.“ Není možné vytvořit zdravou společnost z rozpolcených bytostí. Dopadá to přesně tak, jak vidíme kolem sebe – mocní uchvacují veškeré Zdroje planety Země a ostatní nutí stále více na ně otročit a vybíjet se ve válkách pro jejich zálibu.

 5. teď už vám rozumím… myslím, že proti vašim větám nemohu nic mít a mohl bych se pod ně klidně podepsat… P.

 6. Tak toto je fakt web na ktorý čakám už dlho a ktorý potvrdzuje moje teorie.Škoda že aj na Slovensku také niečo neni.Klobúk dole pred Vami.A to myslím doslovne.Toľko času a práce čo ste tomuto webu venovali.Mám pre Vás jedno video a neviem kde ho umiestniť,tak posielam odkaz tu:
  https://www.youtube.com/watch?v=VZq1k1HzXsQ&t=22s

  Chcel by som poznať Váš názor na toho kňaza.Chcem sa len uistiť,či budete zdielať ten istý názor,ako ja.Môžte aj na môj mail.Držím palce vo Vašej práci.

  1. díky za váš pohled i slova ocenění… na video jsem se podíval a můj názor je poměrně jednoznačný… onen kněz, řečeno žargonem mého mládí, prostě plete z h.vna bič… spousta spekulativních výroků k ničemu… víc k tomu nemohu říci…

  2. On neverí písmu,ale v písmo-no smiešne.Jedným slovíčkom chce ospravedlniť klamstvá a výmysli v biblii.Celá kniha je vymyslená a on na jej obranu už nemá čo povedať,tak pridá jedno písmenko-mne to je smiešne,ako sa zubami nechtami tí katolíci bránia,opustiť čo im bolo dané od malučka.

   1. možná je to trochu jinak, než píšete… bible je plná starých dochovaných textů z hluboké munulosti lidstva a mnohé jádro těch informací je pravdivé… oni ty texty dali dohromady do bible podobně jako když pejsek a kočička pekli dort… spoustu těch, které tam nejsou a existují, prostě vyhodili, protože se jim nehodily do krámu… a po dva tisíce let, až do vynalezení knihtisku, při ručních přepisech pozměňovali tu tohle, tu ono, tak jak je jim to právě hodilo do krámu… spousta lidí jim na to letí, letí jim na jejich dogmata /dogma je to, o čem je zakázáno diskutovat/ o tom, že už jsou vlastně spaseni, protože za ně Kristus zemřel na kříži… nebo na dogma o tom, že si pro vás Kristus přijde v oblacích… a to dogma o neposkvrněném panenství Panny Marie, to teda znám lepší už jen tu o Budulínkovi… vykašlete se na ně… nestojí za úsilí, které jejich kritice věnujete…
    nechte katolíky, dostanou to, co se jim podle práva patří… přečtěte si raději Dualitu lidského bytí a Dvě cesty… to je pro vás důležité… zkuste se zeptat pak na něco z toho, co tam najdete… protože tohle je skutečně důležité!..

 7. Řeknu vám, že jsem si přečetl asi dva vaše články na adresu křesťanství. Nyní se zájmem začal číst ten váš údajný dialog s křesťanem. Nechce se mi pátrat do hloubky, čemu vlastně věříte, čím jste primárně ovlivněný, ale tolik hlouposti, naivity, primitivismu a demagogie nakupené na tak malé ploše, jsem už dlouho nezaznamenal. No, tak jsem vám to chtěl sdělit :-). Čekal jsem jaké máte důkazy o Ježíšově životě, vůbec o jeho pozemské existenci, o tom, který text je starší autentický – jak byste vůbec chtěl existenci Krista dokazovat… no a nakonec se vytasíte s vrcholem vaší tuposti, že Ježíše nijak nesnižujete. Pochopitelně, že když někteří ho mají skoro za Boha, a vy z něho uděláte něco úplně jiného, tak ve skutečnosti jeho teoretickou hodnotu (ponechám stranu, kdo čemu věří, to nikdy není objektivní ani explicitně dokazatelné) rozhodně fatálně degradujete. Jenže při těch vašich ubohých myšlenkových pochodech snad ani není možné, aby vám to došlo… Teďka jsem si ještě náhodou všiml v levém sloupci o reinkarnaci – stačilo přečíst úvod a hned je jasné s kým mám tu čest. Asi jsem se obtěžoval zbytečně, nicméně přejte si, až se příště nějak reinkarnujete, abyste dostal aspoň trochu rozumu a soudnosti :-).

  1. smutné, ale poučné… mé podle vás ubohé myšlenkové pochody mi napovídají, že máte právo na svůj názor, drahý příteli… a já nejsem z těch, kdo by upíral právo někomu, kdo je pln spravedlivého rozhořčení nad mou údajnou tupostí, zde tento názor z plna hrdla vyštěkat… jen na jedno si dovolím poukázat: dnes tolik aktuální arabské přísloví nám praví: psi štěkají a karavana jde dál… tak prosím, klidně pokračujte ve vlastní autodehonestaci…

   1. Díky za reakci. Toto bohužel není o mém názoru, ale je to téměř objektivní realita. Co jsem se díval na pár vašich názorů a způsobů argumentace, tak by to rozstřílel každý, kdo umí trochu logicky myslet. Rozhořčený vůbec nejsem, spíše na vás oceňuji, a to myslím upřímně, že jste tady můj příspěvek vůbec poslal. Klidně budete-li chtít, můžeme v dalších letech procházet vaše dedukce a můžeme si na nich ukazovat vaši hloupost a předpojatost. Třeba nakonec skončíme u toho, že jsem se hluboce mýlil. Nemám s tím problém. Problém mám akorát s lidskou blbostí. Vedle toho mi ještě vadí manipulace jakéhokoliv typu. Mohl byste na začátek vysvětlit dvě věci? Jak si můžete být jistý s reinkarnací, kdo nebo co by za ní mohlo stát, a jaký by to mělo původ, i důvod? A druhá věc, jak to tedy podle vás bylo s Kristem? Jak víte, že to byla historická postava, a proč si myslíte, že jste najednou po 2000 letech vědecky dokázal, že předchozí představy byly mylné? Od tohoto bychom se mohli odrazit. A pokud budete reagovat jako inteligentní člověk, tak si své průpovídky pochopitelně napříště odpustím. Dosud se zdálo, že si neomezeně píšete své názory, a pár zabedněnců s omezeným rozhledem vám tady aplauduje. Rád bych se v tomto mýlil. Berete můj návrh?

    1. murone, vaši nabídky si skutečně vážím… diskuse s člověkem, který svůj názor považuje za téměř objektivní realitu, je pro tupce mého typu jistě velmi lákavé… a mít přístup k vašemu jistě pronikavému vhledu na moji vlastní hloupost a předpojatost v předmětné oblasti naší diskuse, to už by bylo opravdu terno… bylo by to opravdu daleko více, než bych čekal od člověka, který stejným dechem vzápětí konstatuje, že třeba skončíme u toho, že se hluboce mýlí… v té souvislosti mne napadá, že bylo by skvělé, kdybyste si pokud možno ujasnil své postoje k tomu, co pro vás momentálně má přítomnost ve vašem životě znamená… moje odpověď na váš návrh ke vzájemné komunikaci například k vámi navrženým tématům ovšem zní ne… ta odpověď je totiž v plné míře přítomna v dalších šesti stech textech vedle oněch tří či čtyř, které jste si laskavě ráčil přečíst… stačí jen nebýt pyšný na práci svého tělem omezeného vlastního hmotného mozku s jeho logikou, zapojit vědomí svého srdce /tudíž intuitivní vnímání/, které u vás totálně chrápe, a hledat… a navíc konstatuji, že kdybych vaši nabídku k diskusi přijal, připadal bych si jak ten muž, o kterém je řeč v tom prastarém vtipu… neznáte ho?.. zde je: v Praze v Kaprově ulici městský strážník vidí muže, který klečí na dlažbě, drží psa a pokouší se ho kousnout do nohy… a na strážníkův dotaz, aby vysvětlil své pošetilé chování, odpovídá: on si začal… ano, já opravdu nemíním reagovat při své chůzi k cíli své inkarnace na chňapání nějakého ratlíčka po mých končetinách… váš náhled na moji osobu mne nechává naprosto chladným… dokonce si ani nepřipomínám v souvislosti s vámi onen slavný Kristův výrok o házení perel sviním… ve stavu vaší bohorovné povznesenosti nad moji „hloupostí, naivitou, primitivismem a demagogií nakupenou na tak malé ploše“ jste pro mně někým, koho sice můžu pochopit v jeho nezralosti, ale komu nejsem povinen ani to nejmenší… a nemusíte mít o mne strach… svá případná provinění vůči Bohu a světu si tam nahoře vyřídím sám… a ještě maličkost… mohl byste se možná zamyslet nad Kristovým výrokem z Tomášova evangelia, které bylo církví z bible vyškrtnuto již ve čtvrtém století n.l. jako hereze… ten výrok zní: Ježíš řekl:“ Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.“… bráno Kristovými slovy, pokud tedy jste mými přístupy ke Kristu, světu a vám osobně skutečně tak otřesen, jak dáváte najevo, zamyslete se nad tím, zda jste náhodou právě nenalezl v tom, co s takovou vervou odmítáte, něco, co by vám v případě přijetí umožnilo se stát pánem nade vším, co jest… ale to spíše projde velbloud uchem jehly, než vy pochopíte, o čem je tu řeč… tím končím pro naprosté vyčerpání možných společných témat s komunikací s vámi s přáním, aby vám byl tento svět lehkým…

  2. Pozn. pro Murona: Děkuji za všechny čtenáře, že jste nám ukázal, jak vypadá uvažování duše, která nemá ráda sama-sebe. Diskuze je moderována a snažíme se obvykle vyhnout nenávistným nepodloženým útokům (nenávist a fakta jsou dvě různé věci a my se upřímně snažíme o to druhé), ovšem váš výstup je velmi poučný pro všechny… Osobně mne vždy baví, že nejvíce agresivní individua jsou vždy ta, co toho vědí nejméně :-)

   Je na nich dokonale vidět duchovní princip zrcadlení (viz ono podobenství o třísce v oku) a oni obviňují své oponenty přesně z těch problémů, které sami mají.

   Faktická pozn.: Především Origenes a Juda Tomáš jsou nepochybnými a věrohodnými svědky toho, jak vypadalo původní Kristovo učení v době před církevní cenzurou. Není náhodou, že oba tyto svědky se antikristovská katolická církev snaží potlačit a popřít za cenu jakékoliv lži — není to náhodou, jelikož tady je právě „díra v ohradě“, kde obrazně řečeno mohou církevní „ovečky utéci z onoho pomyslného církevního myšlenkového vězení“.

  3. PS: POKUD TO SNAD NENÍ JASNÉ, DŮKAZY PRO TATO TVRZENÍ o Origenovi a Judovi Tomášovi JSOU ROZEBRÁNA A hlavně FAKTY PODLOŽENA NA uvedených ODKAZECH.

   Pokud někdo má např. i kritické poznámky ohledně (případných přehlédnutých) chyb, nebráníme se věcné diskuzi. Ale každý myslící člověk po prostudování oněch rozborů jistě uzná, že dokazatelná svědectví Origena i Tomáše a fakta o jejich cenzuře jsou historicky pevně daná pomocí dochované a hlavně obecně uznávané literatury resp. Robinsonových výzkumů. Takže pokud tato tvrzení chcete zpochybnit, musíte předložit fakta, která by zpochybnila buď svědectví Eusebia, Rufina příp. Robinsona, který vědecky zkoumal Tomášovo evangelium. Děkujeme za pochopení!

   1. Píšete, že byl většinově uznávaným teologem. Nicméně třeba WIKI: „V roce 216, když císař Caracalla nechal zavřít alexandrijskou školu, odešel do Palestiny, kde jej césarejský biskup pověřil výkladem Písma kněžím. Tím však se rozpoutal spor, neboť Órigenův představený v Alexandrii protestoval, že je neslýchané, aby laik vykládal Písmo kněžím. Órigenés se tehdy vrátil do Alexandrie. O patnáct let později však byl na své cestě Palestinou vysvěcen na kněze, aby se předešlo podobným sporům. Tím však vznikl nový, vážnější spor, neboť podle discipliny církve Órigenés nemohl být vysvěcen, protože se sám nechal vykleštit. Nakonec jej alexandrijský biskup Démetrios exkomunikoval a tuto exkomunikaci zopakoval v roce 232 i jeho nástupce Héraklas, Órigenův žák.“

    1. Ano, toto je konečně něco konkrétního. Nicméně je to opět církevní manipulativní výběr z historických faktů. Pokud byste skutečně studoval naše rozbory, dočetl byste se něco o Origenově věrohodnosti zde:

     http://www.ragauian.cz/obhajoba-origena-originalni-podoba-krestanstvi-a-prevtelovani-dusi/

     Mj. jsou tam informace z církevně uznávané knihy… Eusebius Pamphili: Církevní dějiny (Ecclesiastica historia), Praha: Česká katolická charita, 1988

     Církevní historik Eusebius nám jasně dosvědčuje kvalitu a bezúhonnost Órigena…

   2. PPS: Věcná diskuze vypadá skutečně tak, že si prostuduji důkazy, které oponent předkládá… a případně předložím proti-důkazy.

    Věcná diskuze NEVYPADÁ tak, že okamžitě začnu zpochybňovat tvrzení a argumenty proti-strany, aniž bych o nich cokoliv věděl. Takový způsob lze nazvat jen dogmatickým fanatismem, založeným na nevědomosti. To není diskuze. A jak nám říká historie, přesně k tomu si papeženci ta dogmata vymysleli, tam kde neměli argumenty, omlátili své protivníky dogmaty a pak na ně poslali biřice…

    V tomto kontextu titulní diskuze z článku mohu doporučit i jeden novější rozbor, který ukazuje jak je Bible církevníky překrucována: http://www.ragauian.cz/take-si-myslite-ze-vas-jezis-kristus-spasil-svou-smrti-na-krizi-na-cem-je-zalozeno-lzive-dogma-o-tzv-zastupne-smrti-krista-na-krizi-rozbor-biblickeho-pisma/

 8. Věcná diskuze vypadá především tak, že nebudete vymazávat 90% příspěvků, které pošlu. Dále diskuze nevypadá tak, že si budu muset nastudovat stovky článků, ale tak že budeme diskutovat nad jednotlivými body. Já tám vědecké a nezvratné důkazy neshledávám, je mi líto. A bojím se věnovat hodiny času pečlivému studiu a odpovědím, když mi to pak jednoduše smažete. Snad mne pochopíte. Důvěra prostě už není. Ale můžete uvést něco konkrétního, co by vaši jistotu mělo potvrdit.

  O té údajně zástupné smrti na kříži, vždyť není zdaleka jen o listům Koloským. Má však cenu o tom diskutovat?

  1. K tomu mazání jen tolik, mám perfektně čisté svědomí v tom, že jsem smazal jen nepodložené negativní útoky — jak už zde bylo vícekráte uvedeno, věcná podložená diskuze umožní obohacení všem… o opak ovšem nestojíme. Tento web nešíří nepodložené informace a negativitu. I když naše označení církve za Antikrista může někomu připadat za negativní, jde o prostá fakta.

   Co se týče lži o „zástupné smrti Krista na kříži“… tato lež byla zde pečlivě vyargumentována: http://www.ragauian.cz/take-si-myslite-ze-vas-jezis-kristus-spasil-svou-smrti-na-krizi-na-cem-je-zalozeno-lzive-dogma-o-tzv-zastupne-smrti-krista-na-krizi-rozbor-biblickeho-pisma/

   Nepředložil jste žádné podložené protiargumenty… a ani nemůžete protože toto tvrzení patří přesně do kategorie „dogmat vycucaných z prstu“ a podložených pouze pěstními mocenskými argumenty státní cézaro-papežské katolické církve… která naštěstí ale nyní na „konci věku“ končí, jak předpovědělo i Janovo Zjevení »

 9. Znovu Pavle Karpeto:

  „Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.“ a záhy ji zveřejníte. Některé příspěvky jsem posílal dokonce 3x a většinu si z nich uložil. Díky, že jste konečně ukázal, co se za vašimi slovy skrývá. A taky měl na vlastní kůži vaši schopnost pracovat s fakty a překrucovat je. Vy si opravdu myslíte, že nevím, kolik mých komentářů čekalo na schválení a záhy zmizelo? Jednou jsem ani nestačil odeslat druhý, a první reakce (na něco jiného) už byla pryč. Ale hlavně, že jste mě stihnul označit za lháře. Ponecháte si tu jen příspěvky, co se vám hodí, aby to pro vás vyznělo, co nejlépe – a nemám důvod si myslet, že podobným způsobem pracujete i obvykle, a asi vám to ani nepřijde divné.

  1. dlužím vám omluvu… prověřil jsem situaci a zjistil, že můj spolupracovník na webu skutečně mazal některé vaše vstupy… netvrdím, že bych na jeho místě vzhledem k jejich obsahu a charakteru nepostupoval podobně, ale byl jsem uveden v omyl a lituji toho… dlužím vám tímto omluvu za označení vašeho výroku v tomto směru jako lživého… v ostatním platí vše tak, jak jsem vás posledně informoval… další vaše příspěvky budu bez odpovědi mazat už já sám…

 10. Vaši omluvu přijímám, stane se. Mrzí mne, že se na mne nyní díváte příliš negativně a další diskuze není možná.

  1. těžko mohu mít náladu na diskusi, když mne někdo označí obratem mnoha hanlivými slovy jen na základě toho, že se mu nelíbí, co jsem napsal… na vaši omluvu asi čekám marně… dá se říct, že stávající stav byl vaší volbou, ne mojí… výměně názorů, která není provázena nezvládnutými výlevy vášní, jsem se nikdy nebránil… nejsem však z těch, kteří nastavují druhou tvář, když dostanou první úder… takže je mi líto, ale skutečnost je taková, jaká je…

   1. Víte, rád bych se vám omluvil – o to nejde. Bylo to mé hodnocení vašich článků, které se mi právě jevily jako útočném vůči jiným – vrátil jsem vám prostě podobnou mincí, jako vy jim – to byl můj dojem. Měl jsem volit jiná slova, nebylo to vhodné, nicméně stěží to lze považovat za podobnou chybu, kdy jste mi objektivně vymazali opravdu spoustu příspěvků, a pak ten závěr, co jste z toho udělal. Bohužel mé první komentáře nedokáži takto objektivně zhodnotit. Ale chápu, že vám to ublížilo, a to nebylo dobré. Neměl jsem tak psát, třebaže vaše články na mne místy působily v podobném duchu, a za to se omlouvám. Děkuji za Vaši zpětnou vazbu.

    1. pročetl jsem si znovu podrobně onen vlastní článek, který se vám podle vašich slov jevil jako útočný vůči jiným… vracel jste mi pouze podle vlastního vyjádření totéž podobnou mincí… trochu vám nerozumím… uvedl jsem tam zcela konkrétní odkazy na jistá znění evangelií z různých zdrojů a poukázal jsem na jejich diametrálně rozdílný smysl… a opřel jsem se ve svém výkladu o autority nikoli zanedbatelné… konkrétně o práci specialistů na církevní texty při překladu Tomášova evangelia, kteří pracovali pod vedením dnes již emeritního profesora Dr. Jamese M. Robinsona, bývalého ředitele Institutu pro antiku a křesťanství (Institute for Antiquity and Christianity, IAC) při univerzitě v kalifornském Claremontu, který byl současně organizátorem expedice v Nag Hammádí, kde byly svitky s textem Tomášova evangelia nalezeny… tedy o autoritu vskutku povolanou… podrobnosti dodnes můžete najít na http://www.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001… své závěry jsem pak m.j. dále opřel o dvacetiletou vlastní praxi při práci s lidskou psychikou, jejíž výsledky jsou deklarovány v rubrikách Dvě cesty a Dualita lidského bytí na mém webu a volně tam k dispozici… rozhodně jsem tedy nevařil z vody, mé závěry v článku jsou podloženy nejméně vahou mého věrohodnými podklady odůvodněného osobního pohledu na věc… a to včetně oněch kritických postolů k církvi… nemusel jste s nimi přirozeně souhlasit, ale myslím si, že by vám nepomohla ani volba jiných slov, jak ve svém posledním příspěvku uvádíte… prostě jste proti argumentům položil své okamžité emoce… a oproti argumentům jsou emoce velmi slabou protiváhou…dík za omluvu alespoň v něčem… vážím si schopnosti pžiznat chybu… sám to dělám taky…

 11. Podívejte, rozum stavím vždy (nebo většinou) nad emoce. Objektivita a láska k pravdě je mou touhou a veličinou jednou z nejvyšších. Pokud můžeme zapomenout na ty začátky komunikace, nemám problém se od nich zcela odprostit – podaří-li se to také Vám. Psychologie patří mezi mé koníčky, nejsem v této oblasti profesionál, nicméně vždy mne zajímala. Uvítám, pokud se budeme bavit normálně, argumentačně, neemočně /a pokud by vyhrávaly emoce, tak nechť se vrátíme zpět do rozumových kolejí/: Vůbec Vám ani netoužím ukazovat jednolitvé věty, které mne k mé původní reakci inspirovaly (nemám zájem je vyhledávat), ale můžeme se bavit normálně jako lidé – dokud nás to bude bavit :-). Můj první problém je důkaz historicity Ježíše Krista. Ne, že bych nevěřil, že po zemi tento člověk chodil. Ale dokázat to exaktně podle mne nejde, stejně jako víra v Boha, nebo „víra v ateismus“. Původně jsem byl hodně matematicky zaměřený, než se mi to tak trochu ‚přejedlo’. Ale ten systém myšlení mi patrně zůstal. Nemám příliš rád teorie o existenci nějakých Ježíšových výroků Q a dalších spekulací, které jsou logicky neodvoditelné. Tomášovo evangelium je zvláštní, leč zcela nevěrodné – Článek, co linkujete, mj. praví: „Odtud není daleko k domněnce, že Tomášovo evangelium obsahuje autentičtější informace o Ježíšově životě než Nový zákon.“. Domněnka to být může, ovšem jak takovou domněnku posunout někam dále, co si navzdory různým představám, publikovaných v nejrůznějších článcích, nedokáži představit. Nedává mi to žádný smysl, a nejeví se mi to býti pravděpodobným. Jde mi o celkový kontext. Co je pro Vás osobně nejsilnější argument pro autenticitu tohoto evangelia – upřímně?

  1. velmi upřímně?.. vlastní poznání, vlastní praxe… v době hluboké vlastní životní krize jsem měl možnost sám poznat na sobě fakt, že člověk je skutečně vícedimenzionální bytostí… pro mne /a pro ty, kteří prošli spolu se mnou později „rekonstrukcí vlastní psychiky“ podle mnou poznaných vnitřních zákonitostí/ zcela prokazatelně má lidská bytost v sobě dvě samostatná vědomí… a to vědomí zvířecího člověka /podvědomí/ a vědomí duchovního člověka /nadvědomí/… sám je vybaven tzv, denním vědomím „součtové“ duše, která tato dvě vědomí spojuje, aniž by sama měla k nim přístup… podrobnosti jsou na webu a nelze je pojmout do rozsahu tohoto příspěvku… má praxe je podložena stovkami úspěšných restartů psychiky lidí v hlubokých životních krizích i lidí postižených klasickými chorobami psychického rázu, jako např. epilepsie, anorexie, bulimie, sociální fobie, spánková obrna a mnohé další… příčinou psychických potíží, psychického kolapsu a nemocí s tím spojených je vždy nerovnováha mezi oběma vědomími /neláska či nespolupráce/, tedy vědomí ducha a těla v důsledku někdejšího prvotního kolapsu, popisovaného ve starých záznamech odjakživa jako „vypadnutí lidské bytosti ze stavu původní Jednoty“ sebe sama… při řešení těchto potíží u sebe a později u stovek jiných lidí jsem poznal v praxi platnost zaznamenaného Kristova výroku z Tomášova evangelia /ať již ho případně pronesl Kristus nebo mu ho někdo opravdu znalý kdysi vložil do úst, ten výrok/ o tom, že když ty dva v sobě člověk učiní jedním /spojí obě tato samostatná vědomí zcela určitým a konkrétním způsobem bezpodmínečnou láskou a tím harmonizuje své nitro/, zcela hravě si pak poradí s problémy /pohne horou/, vůči kterým byl on osobně a celá klasická lékařská věda psychiatrie původně zcela bezmocný /vyjma nesmyslné intoxikace chemickými preparáty/…
   upřímně: takže pro mne osobně je problém historicity Ježíše Jrista vyřešen… nepotřebuji exaktnější důkaz než je ten, že to, co je Kristu jako výrok mu připisováno, i po staletích funguje a nese své zcela konkrétní ovoce… pochopím, když opět po tomto mém tvrzení vzplanou vaše emoce a představí se v obvyklém nejlepším světle… protože by tak reagoval každý „rozumný“ a „logicky“ uvažující člověk vyžadující „exaktní“ důkazy…
   a znovu opravdu upřímně: jsem rád, že jsme došli k lidsky vyrovnané shodě po počátečním nedorozumění… vnímám váš lidský potencionál i vaše hledání souvislostí všeho se vším, které vás přivedlo /jistě ne náhodou/ na tento web… osobně si však nemyslím /i díky způsobu, jímž jste se v našem kontaktu prezentoval/, že byste byl ochoten se mnou jít do zkoumání detailů tohoto mého poznání třeba prožitím si vlastní zkušenosti s realizací skutečné lásky k sobě ve vašem vlastním nitru s případným následným poznáním stavu vnitřního sjednocení a schopnosti razantně vyřešit svou /případně existující/ horu vnitřních problémů /pokud ovšem nějaké máte, přirozeně/… jenže bez onoho prožití si toho všeho na vlastní kůži se tohle nedá nikdy rozumem pochopit… rozum a jemu dostupná logika, tedy to, co i vy podobně jako 99,999999 % lidí na této planetě /i podle vašich minulých vstupů/ stavíte do popředí jako klíčový prvek posuzování všeho, je jen nástrojem běžného pozemského člověka pro jeho existenci v této jediné realitě /srv. vaše tvrzení: nemám příliš rád teorie o existenci nějakých Ježíšových výroků Q a dalších spekulací, které jsou logicky neodvoditelné/… právě preference a zbožštění rozumu a jeho logiky nutně vede k tomu, že si člověk sám uzavírá vhled do vyšších rovin poznání a setrvává pak svým bytím ve velmi omezeném prostoru závojů iluzí pozemské reality o sobě a tomto světě, ne náhodou vytvářených v podmínkách křesťanské civilizace katolickou církví… a to je /snad jen zatím/ i váš případ…
   i mnoho upřímnosti někdy škodí… nechme toho…

 12. Vážím si Vaší upřímnosti. Dýchá z toho na mne úplně jiný duch, tedy mám z toho úplně jiný dojem, než jaký jsem měl po přečtení některých článků. Ono i teďka, když jsem si jeden otevřel, tak tam na mně „vyjeli“ idioti, teror či slepota (Dualita lidského bytí), nebo i když se dívám na URL této stránky a její TITLE, tak tam naleznu p*del, lži či falše. To nepíši pro to, že bych se k tomu chtěl vracet, ale spíše bych si přál, abyste zpětně aspoň trochu pochopil, proč jsem psal tak intelektuálně razantně – a následně Vám patrně ublížil. Nyní mám pocit, že jste se otevřel, nebo sebeprezentoval poněkud jinak a těší mne to.

  Chápu, že jste ke svému poznání přišel nějakou zkušeností, praxí, a možná Vám do toho zrovna Tomášovo evangelium nejvíce zapadá. Víte, ani vlastně nevím, proč máte potřebu nějak vycházet z osoby Ježíše Krista, zejména když většina toho, co se o něm dochovalo, asi příliš Vaše přesvědčení nepodporuje. Co vím, tak se mi zdá mnohem pravděpodobnější, že nekanonická evangelia byla sepsána lidmi, kteří právě do původního obsahu dodaly své přesvědčení. Prostě dostupné informace podporují mnohem více tuto představu. Nicméně jednoznačně dokázat či prokázat nelze mnoho, resp. skoro nic. Ten výrok ve smyslu, že dva se stanou jedním z Tomášova evangelia jsem nechápal. Určitě člověk má něco jako podvědomí, a pak klasické vědomí – tak nějak sami sebe vnímáme. Nicméně, nerozumím, jak jste přišel na představu o nějaké původní Jednotě sebe sama.

  Upřímně, to že nějaký výrok připisovaný Kristu nějak funguje, přece neřeší jeho historicitu. Zejména, když většina dochovaných výroků je docela jiná. Subjektivní, osobní význam to jisté pro Vás má, nicméně mně osobně musí věci zapadat do nějakého širšího kontextu a také pokud to je možné, tak mít i nějaký hlubší smysl. Také je třeba rozlišovat věci exaktně odvoditelné, logicky věcně správné, ale odvoditelné pouze nepřímo (zase to může být z existujících indícií, podkladů, nebo spíše formou logické, ale nedoložitelné dedukce). Pro mne to, že něco „funguje“ mnoho neznamená. A už vůbec ne, pokud se to „fungování“ dá vysvětlit i jinak, a třeba více v souladu s mým obecným přesvědčením.

  „Své problémy“ jsem si většinou už od mala řešil (většinou jim spíše předcházel) tím, že jsem nad vším hodně přemýšlel, tedy i nad následky svého chování, rozhodování, a i když jsem na většinu věcí docházel nějak sám, pamatuji si, že jsem tomu říkával vnitřní psychologie. Do hodně problémů se lidé dostanou sami svými špatnými návyky, nápady, myšlenkami, rozhodnutím, apod. Pak jsem ale problémy dané okolnostmi, které se mohou nakupit jako zlé, a pak je to hodně o tom, jak se k nim postavíme sami.

  Když už jste zmínil ty vyřešené psychické nemoci, mohu se zeptat, zda máte nějaké konkrétní výsledky s tím, čemu se říká psychopatie, a její projevy jsou běžně popsané na webu. Myslím klasické lidi, které bychom na tomto základě mohli nazvat psychopaty, aniž by to bylo myšlené jako nadávka (která v našich končinách trochu zevšedněla). Je to prý vrozené a nezměnitelné (stav mozku). Na druhou stranu později jsem se dočetl i o jiných možnostech. Sám prostě nevím, jak toto je.

  Nemyslím, že je správné až zbošťovat rozum. Může to vést na zcestí, nicméně rozum nás může přinést mj. tato dvě pozitiva: Jednak záhy pochopíme, že nelze rozumem (omezeným naší představivostí a zkušeností) porozumět všemu, a tedy je třeba se pohybovat i v oblastí víry (myslím nyní v cokoliv, třeba i konečnost/nekonečnost vesmíru). A druhým pozitivem je to, že pokud je správně užíván, z největší pravděpodobností nás ochrání před tím, abychom naletěli na něco, co téměř jistě není pravda. Považoval bych jej tedy za jakési vodítko životem a poznáním, nicméně může být dobrý sluha, ale zlý pán.

  1. nemohu vám, vysvětlit skutečnou příčinu psychopatie, pokud nepřijmete můj pohled na člověka jako duální bytost se vším, co s tím souvisí… a k tomu máte k mé opravdové lítosti daleko… nemohu vám proto vysvětlit nic z toho, oč byste případně stál tak, abych se dotkl jádra věci… je třeba se proto podívat pravdě do očí… my se prostě zcela svými náhledy na věc možné diskuse míjíme… a v otázce sblížení stanovisek vidím nulovou šanci… nezapomínejte, že vhled do lidské psychiky /a tedy i do té vaší/ je má práce i mé hobby… přeji vám proto aspoň krásný zbytek léta a věřím, že vám váš rozum jednou nebude na překážku v něčem, o čem nic netušíte a nakonec ani nic nechcete vědět… díky za váš čas…

 13. Skutečnou příčinu znám také. Ovšem zdaleka ne vždy ji lze zcela odstranit. Pak jsou zde ještě záležitosti mozkových propojení, jako druhotná příčina, ale tam už bychom se zase dostávali do příliš odborné roviny, kde sám nemám jasno…

  No, škoda, že jste tak tajemný. Na vašich stránkách jsem o ní nic nenašel. Za přání děkuji.

  1. Není tu nic tajemného, vše je jen otázka studia a otevřené mysli ve spojení se srdcem. Vše lze najít na těchto stránkách. Základem je ono slavné gnostické „poznejte sami sebe a poznáte vše“. Důkazy může každý najít svým srdce ve své mysli, tj. uvnitř sebe!

   Pokud mluvíme o většině problémů jak jsou definovány encyklopedií např. zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychopatie
   nebo i tzv. Disociativních poruchách…

   …tak pochopení všeho skutečně spočívá v nalezení své vlastní duální podstaty. Nikdo to za vás neudělá. Jen vy sami. Znám mnoho lidí co se sami považují za chytrolíny a svědectví o vnitřní dualitě se vysmívají… jenže celé jejich jednání přitom mluví o tom jaký mají problém sami se sebou. Se svým egem, se svým vnitřním dítětem. Ti co na to mají a jsou schopni najít sama sebe, smířit se se svým vnitřním dítětem, tak ti získají odpovědi i řešení svých problémů…

   Další info např. zde:

   http://www.ragauian.cz/stvoritel-satan-a-studijni-program-lidske-duse-v-hmotnych-svetech-1/

   http://www.ragauian.cz/schizofrenie-jako-jedna-z-forem-energetickeho-vampyrismu-co-o-ni-vite-a-predevsim-nevite/

 14. Tu Wikipedii jsem již viděl, ale je to moc stručné. Existuje mnohem více podrobnějších článků, ale někdy nejsou v úplné jednotě.

  Škoda, že vy nemáte článek přímo na téma psychopatie -
  zajímá mne ten užší smysl, jak je uvedeno nahoře ve WIKI. Co jsem se dočetl, že třeba psychopat v tomto smyslu, nemůže být schizofrenik. Že se to prostě vylučuje.

  Mohu se zeptat, kolik klientů trpící tímto problémem jste ve své praxi měl, a s jakými výsledky odcházeli – dá-li se vůbec nějak objektivně říci, jaká byla úspěšnost ‚léčby’. Co jsem se dočetl, tak je to problém prakticky neřešitelný. Vůbec bych se nezlobil, kdybyste mi přiznal, že takové klienty nemáte, nebo že u nich hmatatelné či prokazatelné výsledky nejsou.

  A jaký je Váš názor na Dr. Roberta D. Hareho, předního odborníka na psychopatii, který ji studoval dlouho, na konkrétních lidech.

 15. Ha, myslím, že jsem vás pochopil :-). Našel jsem příběh psychopata, který byl také uzdraven (jako jeden ze tří mezi 4000 pacienty daného psychiatra, či primáře), a taky to bylo nějak inspirované přes Ježíše, jak to děláte Vy. Možná Vás to bude taky zajímat:

  https://kristusjezis.cz/svedectvi-rene-janeczko-pribeh-posedleho-psychopata/

  Klasická medicína byla taky k ničemu, resp. možná někde trošku pomohla a jinde uškodila. Díky za inspiraci. Teďka ještě jak to aplikovat na mého kamaráda, který obávám se, trpí právě touto poruchou, a proto jsem se tolik zajímal právě o ni.

  Taky mne zaujalo, co se v tom příběhu píše: „nikdo nemá právo dávat nesmyslné bláznivé odsuzující psychiatrické diagnózy“ => bude na tom hodně pravdy.

  Hezký den.

Komentáře nejsou povoleny.