Křesťanství lží a falše směřuje k zániku…

Pokusil jsem se v minulých dnech opět jednou zapříst dialog se světem lidí ponořených do světa církevní víry v Boha na nebesích a věřících ve všechna ta v podstatě nesmyslná dogmata, vyprodukovaná postupně za staletí a tisíciletí její existence s ohledem na okolnosti nepříliš duševně způsobilými jedinci na papežském stolci a kolem něj.

Našel jsem si na internetu zajímavý server, který slibuje diskusi k věcem víry těm, kteří hledají světlo na cestě poznání Boha a touží po spasení. Protože cesta k Bohu /i když ne zrovna k tomu církevnímu na nebesích/ má v mém životě přirozené místo, byl jsem zvědav, co mi bude nabídnuto.

A nebyl jsem zklamán. Partner k diskusi byl celkem příjemný, bohužel s jeho reakcí a argumentací na mé podněty to už bylo podstatně horší, prostě obvyklá církevní klasika. Přesto si myslím, že by vás argumentace z obou stran mohla oslovit a třeba se dozvíte i něco zajímavého. Zveřejňuji proto sestřih diskuse tak, jak se postupně vyvinula.

Můj diskusní partner uvádí, že se několik let věnoval studiu teologie. Což, jak jsem pochopil, je jakýsi marxismus-leninismus církevního vzdělávání, který kvalifikuje absolventa k vedení sporů s nevěřícími a k politickým školením mužstva, které s ním pluje na jedné lodi.

Ať se nám to líbí nebo ne, věřícím křesťanských církví je vlastní ten hluboký náboj všeobjímajícího intelektuálního marasmu, který vyniká právě při rozboru jejich pohledu na tento dnešní /a nejenom tento/ svět. Stojí ovšem říci si na rovinu, že je lépe mít za sousedy či spolupracovníky svým způsobem silně na rozumové úrovni omezené bytosti věřící v mnohdy nesmyslná církevní dogmata než partu alkoholiků, narkomanů či dokonce potenciálních džihádistů.

Je smutné, že si ona kolektivní chasa církevních oveček neuvědomuje třeba na příkladu každičkého nového vydání překladu bible to, jak jsou texty i dnes mírně pozměňovány a upravovány konkrétními lidmi, překladateli a redaktory, byť /doufejme!/ v dobré víře v kvalitu nových překladů.

Je smutné, velmi smutné to, že svou vírou v božskou inspiraci písma /prý/ svatého v bibli nevidí a nechtějí vidět, nakolik bylo vystaveno mnohokráte realizovanému pokušení vnášet do něj lidsky podmíněné změny v dobách před knihtiskem, kdy se tyto spisy běžně opisovaly v klášterech.

Právě na to jsem opakovaně tvrdě narážel poté, když jsem jednoho krásného dne realizoval svoji touhu po diskusi se skutečným věřícím křesťanem a napsal na blíže nespecifikovanou webovou adresu tento tento mail:

Dobrý den přeji, narazil jsem v minulých dnech na internetu na Tomášovo evangelium, které bylo údajně církví jako nekanonické z bible vypuštěno. Z hlediska mých poznatků ovšem vnímám /ostatně v souladu s jistými autoritami v rámci církevní historie/, že některé výroky Ježíše Krista v tomto evangeliu vyjadřují původní Kristovu myšlenku podstatně přesněji než kterékoli z tzv. kanonických evangelií.
Rád bych si s některou z vašich kvalifikovaných církevních autorit o Tomášově evangeliu, případně o dalších věcech popovídal. Co například říkáte na naprostý nesoulad ve znění Kristova výroku podle Tomáše č. 106 a jemu významově odpovídajících výroků zveřejněných v tzv. kanonických /tedy v bibli zveřejněných/ evangeliích Marka a Matouše?

Odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Byla sice neúplná a odpověděla na otázku otázkou, ale přesto přízračně školometská, byť pro tentokráte postrádala obvyklou církevní aroganci vůči nám ztraceným nevěřícím duším. Tady je:

Dobrý den Pavle. Jsem Zdeněk a dostal jsem vaší zprávu. Zaprvé bych rád poznamenal, že rozhodně nejsem nějaký expert. Na druhou stranu Tomášovo evangelium je podle mě již od pohledu zmatené. Je to sbírka pouhých výroků a nikoliv životopis. A hlavně obsahuje protichůdné názory oproti /kanonickým/ evangeliím /např.: výrok o tom, že se ženy musí stát muži/. 

Z toho důvodu chápu, že nebylo zařazeno /do bible/, ačkoliv má jistě nějaký význam především z hlediska doby sepsání. A jak píše doktor Robinson, díky němu se nelze dívat na křesťanství bez uvědomění si toho, že někteří z raných křesťanských myslitelů byli gnostici. To ovšem neznamená, že je to tak správně /v Tomášově evangeliu/ a že to všechno jsou skutečně autentické Ježíšovy výroky.

Tak mi řekněte, jaký je podle vás rozdíl mezi Tomášem 106: když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.“ a Mk 11,23; Mt 18,19 či Mt 21,21?

Po přečtení jsem byl docela příjemně překvapen vstřícností onoho pána k dialogu a k jím projevenému zájmu o můj pohled na specifiku Tomášova evangelia. Jak zřejmě víte, to je moje velmi silná parketa a tak jsem mu rád bez prodlení odpověděl na jeho otázku, byť byla původně otázkou mojí.

Také vám dobrý den, Zdeňku. Rád bych s vámi probral pár věci. Nejsem tak úplný začátečník, přehled o mé práci a mých názorech můžete najít na www.ragauian.cz. Chcete-li, trochu se tam porozhlédněte. Své postoje tam prezentované vnímám jako alternativu k církevnímu vnímání role Ježíše Krista v dějinách a náboženským direktivám církví k celé řadě otázek víry a lidského života vůbec.

Projevil jste ve svém mailu zájem konkrétně o můj náhled na rozdíly ve znění Kristova výroku č.106 z Tomášova evangelia a zněními příslušných výroků církví přijatých evangelii Marka a Matouše. Vaše otázka zněla:

Tak mi řekněte, jaký je podle vás rozdíl mezi Tomášem 106: když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne.“ a Mk 11,23; Mt 18,19 či Mt 21,21?

Jisté je, že vaše citace daného výroku č. 106 z Tomášova evangelia je přímo signifikantně neúplná pro přístup církve jako takové právě k Tomášově evangeliu. Je ošizena o první větu, jak se můžete snadno přesvědčit např. na internetové adrese

Přesný text totiž zní jinak a to takto:

Tomáš 106 
Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne. (Mk 11,23; Mt 18,19; Mt 21,21)

Tuším, že pro vaši mysl založenou na iracionální víře v řadu nesmyslných dogmat, je pochopení oné vámi opominuté věty intelektuálně značně složité, ne-li nemožné.

Nikdy totiž nepochopíte, proč Kristus hovoří o nutnosti učinit dva jedním, pokud nezměníte svůj ortodoxní „zarezlý“ církevní přístup k člověku jako k výhradně vědomí toho padlého parchanta, který kdysi tak nasral Papá Boha, že dnes trpí za své hříchy tady na Zemi.

Člověk má totiž v sobě také svou osobní božskou jiskru, svého individuálního ducha, ono druhé vědomí, které vy mu upíráte tvrzením, že je oživen výhradně z Boží vůle dechem Ducha svatého. Berete mu /člověku/ tak z jeho dosahu docela zákeřně informaci, že on sám je v sobě Satanem skrze své vědomí ega s jeho programem „sobectví“ a Bohem skrze své vědomí ducha s jeho programem „láska“. A že je proto plně v jeho kompetenci přivést ty dva v sobě, toho padlého ducha, který se vynořil z luna pozemské přírody, i toho čistého ducha, který do těla přišel shora od Boha, k dokonalému prožívání vzájemné bezpodmínečné lásky.

A tím samozřejmě vytvořit v sobě jako v oné všezahrnující součtové lidské duši podmínky pro spolupráci a znovusjednocení obou původních vědomí /a tedy i obou programů/ pod taktovkou duchovních vibrací.

Protože právě to představuje jedině reálný postup pro ono dosažení opětovné Jednoty těch dvou v člověku, kteří kdysi vypadli pádem jedné z původně jednotně ve vysokých duchovních vibracích vibrující části /ženské energie/ do hmoty tohoto světa. A toto uvedení zpět do Jednoty vlastně představuje ono „spasení“ podle vaší bible.  

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

Další informace jsou k dispozici zde »

http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

Tento kontext se z daných evangelií Marka a Matouše zřetelně vytratil a bohužel orientuje mysl věřících zcela jiným směrem.

Odvádí je totiž od práce ve vlastním nitru na sladění obou vlastních samostatných vědomí ega a ducha prostřednictvím Kristem doporučované bezpodmínečné lásky k prožívání oné bezpodmínečné lásky k Bohu a ke spoléhání na tzv. druhý příchod Kristův jako Božího syna, který již kdysi zemřel za vaše hříchy a tím vás spasil. 

Je to úmyslně špičkami církve historicky vytvořený neskutečný blábol s cílem ovládnout lidské masy v západní civilizaci a zajistit si tak prebendy, majetek a moc na všechny časy a nikdy jinak. Fatální důsledky na západní civilizaci jsou skutečně tragické a nutně činí z církve nepřítele lidstva číslo jedna pro případ, že se rozhodně jednou se skutečně od pozemského ponoření do vysoce negativních vibrací určujících jeho bytí zde osvobodit.

Upozorňuji vás, že příbuzná znění z kanonických evangelií jsem nevybral já. Vybrali je specialisté na církevní texty při překladu Tomášova evangelia, kteří pracovali pod vedením dnes již emeritního profesora Dr. Jamese M. Robinsona, bývalého ředitele Institutu pro antiku a křesťanství (Institute for Antiquity and Christianity, IAC) při univerzitě v kalifornském Claremontu, který byl současně organizátorem expedice v Nag Hammádí, kde byly svitky s testem Tomášova evangelia nalezeny.

Připomenu texty znění kanonických evangelií z překladu Bible 21. Jsou zde:

Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. (Mk 11,23)

Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. (Mt 18,19)

Ježíš jim odpověděl: „Amen, říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!‘ stane se to. (Mt 21,21)

Opravdu jste si nepovšiml, že z textu všech tří kanonických evangelií se ve všech případech vytratila právě věta /cituji/: „Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka.“? Zamyslel jste se někdy nad tím, čím tato věta vadila církví vládnoucímu kléru při snaze o bezproblémové pasení jejich oveček? 

Jak budete mít možná z mých textů v rubrice Dvě cesty životem možnost pochopit, důraz kladený na ono „když dva učiníte jedním“ je tady klíčový. Rovná se totiž rozdílu mezi Kristem vzpomínanou širokou a úzkou cestou k Bohu, kdy ta vaše církevní široká cesta směřovaná k Bohu na nebesích zcela opomíjí, ba ve svých důsledcích zakazuje kultivaci vlastního vnitřního mikrokosmu lidského jedince. 

Co myslíte, ujela ruka už přímo Markovi či Matoušovi již při psaní originálu textu těchto evangelií a nebo ujela ruka až opisovačům „božského slova“ v bibli někdy později na popud politické objednávky církevní vrchnosti?

Jak vidíte, můj partner v diskusi se nevzdává svých jasných pozic víry a přitvrdil ve svém odsouzení toho, co není církví oficiálně schváleno. Nakonec, buďme upřímní, co je to ve věcech duchovních pět let inženýrského studia oproti sedmi letům studia teologie, že jo! To musí být neskutečná nalejvárna! A tak očekávám, že se opět pustí s bohorovným nadhledem opět do vážných pochybností o mé příčetnosti k takovým úkonům, jako je komentování či hodnocení biblických pravd. Mýlím se či se nemýlím? Podrobnosti čtěte tady v jeho dalším vstupu:

Děkuji za odkaz na váš web. Nejsem expert na autenticitu Tomášova evangelia, ale sedm let studia teologie mě stačí k tomu, abych něco málo posoudil. A vzhledem k tomu si stojím za tím, co jsem napsal. Stejně tak musím konstatovat, že to jak nakládáte s Biblí a myšlenkami s ní na vašem webu, to nedává smysl. A to nemyslím z pohledu teologie, nebo dogmatiky, ale čistě z rozumového hlediska.

Myslím, že textoví kritici se musí obracet v hrobech. A popravdě pochybuji, že jste někdy přečetl celou Bibli, jinak by vám bylo jasné, že vaše myšlenky tam nelze „naroubovat“.

Také pochybuji, že jste někdy vedl nějaké hlubší rozhovory s křesťanem nebo teologem. Asi byste tak nezobecňoval a měl byste přesnější představu i o fungování a učení církve. Iluze, že křesťané mají a usilují o nějakou moc /zvlášť v Čechách/ je opravdu směšná a patří o několik století jinam.

Celkově bych to shrnul tak, že bych doporučil využívat k vašim myšlenkám nějakou jinou knihu /než bibli/. Jediné štěstí máte v tom, že dnes lidé o křesťanství nevědí nic. A o Bibli již vůbec nic. Proto snad může vaše psaní někomu dávat na první pohled alespoň částečně smysl.

Mě ho bohužel nedává…

A hele, nemýlil jsem se! Konečně jsem přijatelně nasycen obvyklou církevní arogancí, se kterou její představitelé a ortodoxní věřící reagují na nepříjemné otázky. Celkový vzkaz v řádcích tohoto příspěvku do diskuse vyznívá jasně a jednoznačně. Buď jsi ochoten či schopen věřit tomu, v co věřím /či snad musím věřit?/ já a pak drž hubu a krok a zařaď se. Když ne, běž si hrát na moudrého někam jinam a zvol si k tomu jinou knihu a neotravuj.

Ale já se nevzdávám tak lehce a snažím se proniknout za každou cenu pod onu hroší kůži svého partnera v diskusi odolnou vůči jakýmkoliv mimobiblickým pravdám, podnětům a argumentům. Proto píšu:

Také vám dobrý den. Nejsem si vědom toho, že bych vám neodpověděl. Možná jen jinak, než jste čekal. Poukazujete na sedm let studia teologie a konstatujete, že nakládám s biblí a myšlenkami z ní způsobem, se kterým nesouhlasíte.

Je jen škoda, že jste nezabrousil na webu www.ragauian.cz třeba do rubriky Dvě cesty, případně Dualita lidského bytí a nezamyslel se nad texty tam uvedenými. Studuji již více než dvacet let člověka a jeho psychiku a nejen studuji, ale s lidskou psychikou taky pracuji a podle výsledků své práce jí poměrně dokonale rozumím.

Můj vztah k církvi a bibli je dán poznáním z každodenní praxe, kterak církev a její manipulace s biblí a její výklad bible znehybňuje lidskou mysl a zahaluje ji do těžkého závoje iluzí, které jdou zcela proti církví proklamovanému závěru o její snaze o „spasení člověka“.

Netuším, proč někdy mám potřebu oslovit lidi vašeho typu. Pokaždé, když tak učiním, argumentujete vírou v bibli (která ovšem je hlavně spíše vírou v dogmata) a odmítáte učinit byť jediný zkušební krok stranou. Tak trochu tím popíráte označení lidské bytosti jako „člověka rozumného“, když se odmítáte vhodně zamyslet nad argumenty zpochybňujícími dogmata vaší víry. 

Již jsem se zmínil o tom,že podle výroků samotného Krista považuji vaši cestu k Bohu a tím i pravdě o tom, co jest, za onu příslovečnou širokou cestu, která nikam nevede a kterou jdou mnozí. Jsem si jist spolu Kristem, že ta široká cesta hledání Boha směrem ven na nebesích v bibli a církvi má skutečně alternativu v úzké cestě do vlastního nitra.

Váš omyl je zásadní a v jistém slova smyslu doslova životu /zejména tomu věčnému, který sami sobě slibujete/ velmi nebezpečný. Jde tady o zásadní rozhodnutí, zda hledat Boha / a tedy klid, mír, pozitivitu v citech i myšlení, štěstí a spokojenost v každodenním životě/ přednostně na nebesích nebo uvnitř sebe sama.

Pro moji variantu tzv. úzké cesty do lidského nitra hovoří především to, že na oné široké cestě k Bohu nám církev za oněch dva tisíce let toho mnoho nepředvedla. Jak dlouho budeme ještě tupě očekávat druhý příchod Ježíše Krista, který nás /prý/ spasil svou zástupnou smrtí již před dvěma tisíci lety? Další tisíce let?

Zamyslel jste se někdy nad dalším Kristovým výrokem z Tomášova evangelia ve znění /cituji/:

Jeho učedníci mu řekli: Kdy přijde království? (On pravil:) Nepřijde, když bude očekáváno. Neřekne se: "Hle, je tady!", nebo: "Hle, tam!". Vždyť království Otce je rozšířeno po celé zemi a lidé ho nevidí. (Tomáš 113)

A co tenhle?

Jeho učedníci mu řekli: Kdy nastane vzkříšení mrtvých a kdy přijde nový svět? On jim řekl: To, co čekáte, přišlo, ale vy to nechápete. (Tomáš 51)

A tady máte dokonce jeden Kristův výrok i z vámi uznávaného písma svatého v Lukášově evangeliu /cituji/:.

20 Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: “Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat; 21 ani (říci): "Hle, je tu" nebo "je tam". Neboť hle, Boží království je mezi vámi.” (Lukáš 17:20-21)

Tento Kristův výrok z oficiálního Lukášova evangelia se snaží teologové nenápadně ignorovat, případně se jej snaží vztáhnout na fyzickou osobu Ježíše.

Co mají všechny tato výroky společného? Jednoduché jak facka. V nich totiž Kristus osobně ještě za svého života upozorňuje na existenci oné cesty dovnitř vlastního mikrokosmu jako na cestu do království Otce.

Vždyť království Otce je rozšířeno po celé Zemi a nikdo ho nevidí, říká váš Bůh. To, co čekáte, je už dávno tady, zdůrazňuje dále. A v Lukášově evangeliu ho slyšíte, jak říká: Hle, Boží království je již mezi vámi!

Tedy jinak řečeno: Cesta ke znovuzrození je vám okamžitě, právě teď, k dispozici, jen na ni nastupte. Takže ve chvíli, kdy ti milí hajzlové v šarlatových pláštích okopírovaných od vyznavačů kultu pohanského boha Mithry prosadili do církevní nauky postulát o Kristově zástupné smrti, udělali to proto, abyste zapomněli na Kristova doporučení hledat tu úzkou cestu k Bohu v sobě.

Jejich cílem nebylo nic menšího než to, aby vás znehybnili pokud možno navěky a přinutili vás se opakovaně zrozovat zde na této planetě ku svému prospěchu. A samozřejmě provedli prověrku starých písem a jim nepohodlné Tomášovo evangelium vyhodili zcela.

Faktická poznámka: Stopy po církevním zločinu loupeže pravého Kristova učení se nepodařilo zamaskovat úplně dokonale a my jsme shromáždili na tomto místě přehled usvědčujícího materiálu o tom, jak ne-svatý Jeroným tuto cenzuru provedl. Víme zcela jistě, že tento cenzor měl ještě všechny části Kristova učení k dispozici. Z Jeronýmových dopisů mj. jasně vyplývá, že dostal do ruky pravé, nepokřivené evangelium, takzvané Evangelium Hebrejců (Evangelium Ebiónitů tj. chudých, Evangelium secundum Hebreos) autentický text Ježíšova učení pocházející od původní skupiny Kristových následovníků v Jeruzalémě. Dále měl mj. k dispozici Tomášovo evangelium napsané Ježíšovým bratrem Judou Tomášem » a znal dobře i původní Órigenovy základy křesťanské teologie »

Takhle vypadá, milé ovečky, božskost písma svatého v bibli, kterému věříte nade vše. Ale budiž vám to přáno! A je to, řekl by Pat jako bílý papež a černý papež Mat by to podtrhl svým známým gestem.

Variantou k církevnímu zákazu jakékoli vlastní aktivity lidského jedince kromě víry a modliteb je tedy svobodné, cílevědomé úsilí člověka o nápravu důsledků určitého pochybení v jeho vlastní individuální lidské minulosti, kdy tzv. vypadl z Jednoty /a tedy původní rovnováhy/ vlastních duálních energií.

Hledání původní rovnováhy mužských a ženských energií ve vlastním nitru, ve vlastním mikrokosmu je v podstatě i o hledání a nalezení skutečné Kristovy bezpodmínečné lásky na oné úzké cestě, která vede k cíli. A to způsobem, který církev velmi nerada vidí.

Spočívá totiž přednostně v hledání bezpodmínečné lásky k sobě samým. Tedy k vědomí těla, které i podle Krista přece je chrámem naší duše. Hledají-li tohle a najdou, ostatní jim bude přidáno.

Je to tedy nikoli o přednostním nalezení bezpodmínečné lásky k Bohu, ale bezpodmínečné lásky ke svému padlému „já“.

K tomu kdysi „padlému“ vědomí těla, které vy zavrhujete ve své církevní praxi jako nečisté a nehodné vačí /a tedy i naší/ pozornosti.

Ale cožpak Kristus nezdůraznil ve svém známém výroku „miluj bližního svého jako sebe sama“, že milovat své bližní může jen ten, kdo „miluje sebe sama“?

Neříká nám, že máme hledat tuto skutečnou bezpodmínečnou lásku především k sobě, abychom mohli mít rádi o své bližní?

Je mi jasné, že pravděpodobně nepřekročíte svůj stín. Jazyk rozumu, na který se kupodivu odvoláváte právě vy, a jazyk srdce, na který se kupodivu odvolávám právě já, nejsou kompatibilní… ale mohou být. Budeme v diskusi pokračovat?

Tak a je to! Uvidíme, kam se v diskusi dále pohneme a zda vůbec se ještě diskutovat bude. A pokud ano, zda se náš diskusní partner s vydá podobně jako já cestou konkrétních argumentů nebo nadále zvolí nic neříkající klišé o nepřípustnosti mých myšlenkových postupů? Každopádně se všichni poučíme. Těšte se prosím na pokračování příště.


Další informace a literatura:

Další fakta a důkazy o původní pravé podobě Kristova učení, před nástupem papežské cenzury jsou k dispozici zde »

 

8 komentářů u „Křesťanství lží a falše směřuje k zániku…“

 1. Jak to tak čtu, tak jste toho nebožáka hobloval příliš silně. První mail je v pohodě, ale pak jste začal příliš tlačit na pilu. Možná by bylo lepší, kdyby jste mu tyto názory dávkoval postupně. A hledal rozpory v tom co říká. Takhle hrozí, že se cukne, rozum se vypne, a pak už bude mlít jen tu svoji písničku.

  On chudák nemůže jednat jinak než jedná. Celá církev je jeden velký egregor a kdyby jednal jinak, tak by ho ten egregor „kousnul“ a on byl exkomunikován. Ten egregor má v sobě jisté ochrany a ty pak zafungují. Při určitém tupu komunikace by se „ochrana“ nezapnula tak rychle a zpíval by lépe.

 2. Járo, souhlasím s vámi… mně ale nejde o házení perel někam, kam nepatří… prostřednictvím oné diskuse chci oslovit ty, kteří pochopit mohou… nepíšu to proto, abych ty, kteří se přímo hrnou do onoho jezera plného síry od toho odradil… jde mi o to nabídnout alternativu těm, kteří již pochopili, že cesta nekritické víry v církevní dogma a požadavek víry ad absurdum je cesta do pekel… píši-li takhle ostře, je to proto, že vyznávám tzv. „léčbu šokem“ i pro silně věřící… protože na postupné předělávání už máme poměrně málo času… ne bude žádný návrat Ježíše Krista v konci věku… bude jen na Zemi přineseno zpět originální Kristovo učení, aby byla dána lidem ještě jedna možnost najít tu pravou úzkou cestu k Bohu… a ta vede ne směrem ven k Bohu na nebesích, ale směrem dovnitř vlastního mikrokosmu k božské jiskře ve vlastním srdci… o tom jsou na mém webu rubrika „Dvě cesty“ nebo „Dualita lidského bytí“… nabídnu vám citát z Poselství grálu E.O.Bernhardta z první poloviny minulého století… ten správný výklad Kristových slov, o kterém je v citátu řeč /nezprasený bludy církevní obludy/ je prostě už tady… a nastal soud… poslední soud… ten probíhá v nitru každého člověka a jediným kriteriem je právě ono skutečné porozumění správnému výkladu a odklon od tvrdošíjného lpění na mylném podání a mylné tradici…

  citace ohoho sdělení z Poselství grálu:

  »Ten, kdo věří v Syna Božího Ježíše Krista a Jeho Slovo a snaží se je učinit v sobě živým, kdo tedy je má ve svém nitru ve správném výkladu a podle něho jedná‚ nepotřebuje samozřejmě čekat na zaslíbeného Syna Člověka, poněvadž On nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl. Ale je tu ovšem předpoklad, že slovům Syna Božího skutečně rozuměl a nedrží se tvrdošíjněmylného podání a tradice. Jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nebude moct dokončit svůj vzestup, pokud se mu nedostane vysvětlení, které je zůstaveno Synu Člověka, poněvadž omezený lidský duch sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo Pravdu.«

  osobně nepochybuji, že se ve vašem případě vloupávám do otevřených dveří… díky za váš komentář…

  http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

  1. Děkuji za odpověď.

   Udělal jsem již mnohokrát podobnou chybu. To, o co se v tomto textu snažíte, se nejlépe ze všech podařilo panu Spěváčkovi (pokud si ve své monografii nevymýšlí). Skupinu Jehovistů dostal do stavu, kdy je konfrontoval s takovými fakty, že nakonec museli uznat, že něco s jejich vírou není úplně v pořádku. Nakonec prý museli zavolat jako posilu nejvzdělanějšího z nich a i ten některé nesrovnalosti nedokázal vysvětlit. To je maximum, co se dá podobným rozhovorem vyzískat – zasadit „semínka“, která někdy v budoucnu mohou vyklíčit.

   Mezi vaším vnímáním reality a tím kdo s vámi diskutoval tj. panem Zdeňkem je propastný rozdíl. To, co je pro Vás intuicí jasné on považuje na jeho úrovni chápání jen jako vaší hru se slovíčky. Jediný správný význam těch slovíček je ten, jak tomu byl na seminářích učen.

   Mám obavu, že léčba šokem se konat nebude. Jakmile zafunguje „pojistka“, tak už jste považován za heretika a naprosto se od Vás odtáhne. Na jeho úrovni chápání a vmímání reality může být jeho víra upřímná a čistá. I když vnějšímu pozorovateli by mohla připadat naivní.

   Četl jsem zajímavý text, že praktikování křesťanství i v této Vámi kritizované pokřivené podobě změnilo celý svět k lepšímu.

   Zcela jistě v křesťanské církvi jsou lidé, kteří až velmi dobře vědí o co se tady hraje a mají z toho náležitý prospěch a někdy také moc. Nemusím chodit daleko. Ty restituce u nás to byla loupež za bílého dne.

   Kdyby se narodil Kristus, tak by v dnešním světě nemohl jednat stejně svobodným způsobem jako před 2000 lety. A pravděpodobně by opět skončil utrpením. A mám obavu, že právě křesťané by jeho učení odmítli jako první.

   ————–
   Ty sentence o zarostlém býlí jste již tady jednou psal, není třeba se opakovat.

   A o spojení duálu se také opakujete. Ono se to pěkně čte, ale udělat to prakticky už tak snadné není.

   1. Pěkný den všem… dovoluji si něco málo poznamenat z pozice člověka, který těmi lživými dogmaty byl vychován a proto velmi dobře chápe jak to funguje. Rovněž tak opakovaně slýchám argument o tom že i toto pokřivené křesťanství zlepšilo svět. Objevilo se mi teď v hlavě jednoduché podobenství: Před papežským křesťanstvím byli lidičkové jako vlci, prostě zákon silnějšího… papežství svým učením zavřelo vlky do ohrádek a částečně je ochočilo, takže zmizely ty nejhorší projevy násilí. Nejkrvavější psí zápasy už se konají už jen když to páníček ve Vatikánu chce… svým způsobem je to pokrok ;-)

    http://www.ragauian.cz/co-ma-spolecneho-selma-z-janova-zjeveni-s-fasismem-jak-to-souvisi-s-ukrajinou-jak-vznikl-fasismus-doopravdy/

    Háček je tento: Kristus přinesl učení o hledání úzké cesty dovnitř mysli… výše uvedené zcivilizování vlka je jen vedlejší efekt této cesty. Ale cílem této cesty není pozvednout člověka na úroveň psa.

    Cílem Kristovy úzké cesty je POZNÁNÍ ŽE NEJSEM VLKEM ani psem, nýbrž že jsem vědomí (chcete-li duše) neomezená na žádnou ohrádku, ani na tu papežskou ani na tu přírodní celosvětovou.

    Cílem Kristovy úzké cesty je POZNÁNÍ ŽE mohu opustit tyto ohrádky a stát se svobodnou dospělou duší, nezávislou na vězení těla.

    Papežské náboženství ovšem toto cíleně skrývá a úspěšným výsledkem jeho snah je neustálé vracení většiny duší do vězení těla toho psa… opakovaně a neustále v dalších životech.

    POCHOPTE PROSÍM TOTO JE ZLO na které se tady snažíme upozornit, je to absolutní znehodnocení Kristova učení… proto se vám někdy zdá že jsme příliš radikální… jenže my skutečně nemáme neomezený čas. Neexistuje nekonečný počet příležitostí k další nápravné inkarnaci…

   2. PS: co se týče PRAKTICKÉHO sjednocení sebe-sama, nebo jinak řečeno též nalezení rovnováhy jin-jang… o tom je tu podrobnější text, který přesně ukazuje kudy ta cesta vede… a ta Kristovská založená na LÁSCE je pro nás asi nejsnadněji realizovatelná:

    http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

    Samozřejmě neexistuje nic takového jako oběd zdarma ;-) Tato cesta je vykoupená vlastnoruční prací, cvičením se svou myslí… ale to je docela fér ne?

 3. i vám, Járo, zdá se podle vaší reakce, uniká /možná i zcela/ význam mnou opakovaného citátu z Poselství grálu, které podle vás násobně zbytečně zdůrazňuji… zamyslete se prosím nad tím, že ve věci onoho citovaného textu jste možná i vy tím, který v tom vidí u mne jen zbytečně opakované hraní si se slovíčky… ono tomu tak docela být nemusí… a opakování ve věci sjednocení duálu mi prostě promiňte… je to podobné, jako když učíte děti matematice… začínáte tím, že je učíte je nejdříve počítat do desíti… jste si jist tím, že byste to vy jako učitel zvládl v jediné vyučovací hodině?… pokud konstatujete, že se to pěkně čte, ale udělat to prakticky už tak snadné není, máte pravdu… já si rozhodně nehoním triko a nechlubím se cizím peřím… za tím, co píšu, to také stojím… k tomu, o čem píšu, mohu zájemci v osobním styku dá přesný a skvěle fungující návod, jak v několika krocích žádoucího stavu dosáhnout… pokud ovšem se nedrží tvrdošíjně mylného podání a tradice, jak se praví V Poselství… protože je tomu skutečně tak: jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nemůže dokončit svůj vzestup… omezený lidský duch totiž sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo Pravdu…

 4. Abych uvedl věci na pravou míru, byl jsem špatně pochopen. Napsal jsem, že pan Zdeněk pravděpodobně vnímá Vaše texty jako hraní si se slovíčky. Jednoduše proto, že svůj stín v tomto okamžiku překročit nemůže – ale třeba mu to dojde i díky Vám o něco později.

  ——-
  Ano, z dravých šelem se stali ochočení a rozmazlení psíci. Právě teď papá ve Vatikánu rozhodl stádo šelem z Afriky přesunout do Evropy. Všichni psíci budou muset bojovat někdy i o svůj holý život.
  Je to naprostá idiocie dávat sociální dávky lidem, kteří dané společnosti vůbec nepřispěli a ještě navíc jí škodí a demolují města. Asi někdo vymyslel trik, jak skrze uprchlíky odklonit rezervy, které si každá společnost vytváří, do své vlastní kapsy.

  Že pak už na důchodce nezbude je mu úplně lhostejné. A že invalida dostane méně než statný emigrant také.

  ——-
  Mimochodem, kdyby mocní tohoto světa jen tušili, co je čeká u „posledního soudu“, tak by jim tak veselo rozhodně nebylo. Asi by se jim třásla zem pod nohama už teď.
  Onen vibrační náraz je to samé, jako když třeba roztočím soukolí nebo zvýším takt procesoru. Mechanika, která nebyla opravdu dokonale vyvážena se rozpadne. Všechny jejich negativní skutky se před nimi mohou postavit jako do nebe se tyčící hory a oni jen budou zděšeně zírat neschopni cokoliv učinit. Může to být tak nesnesitelná bolest, že naprosto dobrovolně odejdou do onoho „sirného jezera“ aby se tam ochladili. Nikdo je tam nutit nebude muset. Jezero jim nabídne možnost ochlazení a prodloužení si agónie.
  Je to jako fyzika. Fyzikální zákony jsou také neúplatné.
  Jedině ti, kteří projdou s odřenýma ušima, těm může být poskytnuta jistá drobná pomoc. Tento podnik neorganizuji a nevím, jak to ve finále bude realizováno.

  Ale pamatujete na slova Bible – Ti kteří kradou, nechť kradou dál, ti kteří jsou svatí, nechť si svou svatost uchovají.

  —–

  A ještě dodávám, výzva lidstvu pro další věk je vytvoření jednoty a koordinace celého lidstva. Přesně podle slov: „Miluj bližního svého tak jako sebe sama.“ Není možné vytvořit zdravou společnost z rozpolcených bytostí. Dopadá to přesně tak, jak vidíme kolem sebe – mocní uchvacují veškeré Zdroje planety Země a ostatní nutí stále více na ně otročit a vybíjet se ve válkách pro jejich zálibu.

 5. teď už vám rozumím… myslím, že proti vašim větám nemohu nic mít a mohl bych se pod ně klidně podepsat… P.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>