Archiv pro rubriku: Zecharia Sitchin: Planeta X

Pozvedněte spolu se mnou a s autorem knihy Dvanáctá planeta svůj zrak nad čas a prostor 21. století a zahleďte se do hloubi času. Pokuste se přijmout jádro informací, které k vám v této rubrice směřují. Zecharia Sitchin vás uvede do nejstarší archeology zdokumentované civilizace — sumersko-babylonské — v níž má ta naše dnešní kořeny. Vám všem, kterým zatím tato informace unikala, představí minulost lidstva zcela jinak než jste ji znali… Ano, dnes někteří říkají, že Sitchin se v tom či onom detailu mýlil, ale to nic nemění na tom, že budoucnost nejspíš ukáže, že jako jediný ve dvacátém století přispěl k pochopení toho, co se stalo pět až šest tisíc let nazpět v minulosti…

Sumer — země bohů /V/ Nefilové, lidé ohnivých raket. Hospodin Židů jako cestovatel mezi nebem a Zemí v Mu, ohnivém kočáře. Naši bohové jako bytosti vyšších světů tehdy žijící s lidmi na Zemi

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »


Jak jednoznačně vyplývá ze sumerských a akkadských textů, národy Předního východu si byly zcela jisty, že „bohové“ nebe a Země se umějí zvednout ze země a vystoupit na nebesa a také se dle libosti prohánět po obloze.

Innin (sumersky též Ninanna, DINGIR-INANNA, Inanna, Ninsianna; akkadsky Ištar, Eštar; chetitsky Šawuška) je sumerská bohyně plodnosti, lásky, pohlavního života a války. Později byla převzata do akkadské mytologie, některé její povahové rysy lze najít u bohyní uctívaných prakticky v celém starověkém Středomoří.

V textu líčícím znásilnění Inanny/Ištar neznámou osobou zdůvodňuje dotyčný svůj čin takto: „Tu jednou, když moje královna přešla nebem, přešla zemí, Inanna, když přešla nebem, přešla zemí, když přešla Elamem i Šuburem, když přešla …, posvátná kněžka, zmožena únavou, přišla k zahradě a tvrdě usnula; díval jsem se na ni z kouta zahrady, zneuctil jsem ji ve svém objetí.“

Pozn. redakce: Český překladatel byl v této pasáži poněkud prudérní ;-) V Sitchinově originále je uvedeno natvrdo: „Kissed her, copulated with her…“ — ano, v textu se jednoznačně mluví o sexu…

Inanna létala za pomoci 7 předmětů

Inanna zde „brázdí“ nebe nad mnohými zeměmi ležícími daleko od sebe, což nemohla dokázat jinak než letecky — a i ona sama mluvila při jiné příležitosti o tom, že létala. V textu, který S. Langdon (v Revue d’Assyriologie et d’Archeologie Orientale) nazval „Klasická liturgie za Innini“, bohyně hořekuje nad svým vyhnáním z města. Nějaký posel, který jí na Enlilův příkaz přinesl „slovo z nebe“, vstoupil do její trůnní komnaty, „své ruce nemyté na mne položil“ a po dalších neomalenostech mne z mého chrámu přiměli vzlétnout. Mne, královnu, z mého města, jako ptáka přiměli vzlétnout.

Pokračování textu

Sumer — země bohů /IV/ Zvítězí sobectví rodu Enkiho nad láskou rodu Enlilova? Cesta k vzestupu Jehovaha se otevírá. „Vyvolený“ židovský národ je převodovou pákou moci zla v dějinách lidstva!

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »

Ashurnasirpal II, about 883-859 BC, Nimrud, Iraq — helmet with horns represents the supreme god Ashur; the winged disc stands for the sun god, Shamash; the crescent within a full circle is the emblem of the moon god, Sin; the fork is the thunderbolt of the storm god, Adad; and a star, the planet Venus, signifies Ishtar, goddess of love and war.
Ashurnasirpal II, about 883-859 BC, Nimrud, Iraq — helmet with horns represents the supreme god Ashur; the winged disc stands for the sun god, Shamash; the crescent within a full circle is the emblem of the moon god, Sin; the fork is the thunderbolt of the storm god, Adad; and a star, the planet Venus, signifies Ishtar, goddess of love and war.

Jákobův žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží

Z Bible víme, co se stalo Jákobovi, když se vydal z Kanaánu do „staré země“, aby si tam našel nevěstu: Někde v polích u Charránu spatřil, jak „na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží“. V téže době, kdy Nabonid obnovil pravomoci a chrámy Nanny/Sína, znovu vystavěl chrámy a zavedl kult uctívání Sinových dvojčat jménem IN.ANNA /„Anova paní“/ a UTU /„svítící“/.

Obě děti porodila Sínovi jeho oficiální manželka Ningal, takže byly rodem členy božské dynastie. Inanna se sice narodila jako první, ale její bratr Utu byl prvorozeným synem, a tudíž právoplatným následníkem trůnu. Na rozdíl od biblických dvojčat Ezaua a Jákoba, mezi nimiž vládla ze stejných důvodů řevnivost, vyrůstaly obě božské děti v přátelství. Prožívaly spolu dětská dobrodružství, dělily se o všechny zážitky, pomáhaly si, a když si Inanna měla vybrat manžela mezi dvěma bohy, požádala o radu bratra.

Inanna a Utu se narodili v dávných časech, kdy ještě na zemi žili pouze „bohové“. Utuovo sídelní město Sippar se uvádí jako jedno z prvních, jež v Sumeru založili „bohové“. Nabonid v jednom nápisu popisuje, co se mu stalo, když začal s přestavbou Utuova chrámu E.BABBARA.

Pokračování textu

Sumer — země bohů /III/ Seznamte se s „bohy“ druhé a třetí generace! Který z nich se později stane Hospodinem a který Alláhem? Ať víte, ke komu se modlí v kostelích, mešitách a synagogách!

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »

Samuel N. Kramer nazval jeden z těchto textů „Enki a jeho komplex méněcennosti“. Jak uvidíme později, jsou některé biblické příběhy – o Evě a hadovi v rajské zahradě nebo o potopě světa – v původních sumerských verzích podbarveny Enkiho odporem k Enlilovým nástupnickým výsadám.

Ninkharsag (mama in Accadian) in the guise of the goddess of irrigation, found during excavations at Mari on the Upper Euphrates in Syria
Ninkharsag (mama in Accadian) in the guise of the goddess of irrigation, found during excavations at Mari on the Upper Euphrates in Syria

V jisté chvíli Enki podle všeho usoudil, že nemá smysl bojovat o božský trůn; začal proto usilovat o to, aby se dalším následníkem stal jeho syn a ne syn Enlilův. Toho se, alespoň zpočátku, snažil dosáhnout pomocí své sestry NIN.CHUR.SAG /„paní horského pramene“/.

I ona byla dcera Anova, ale očividně nikoli dcerou jeho zákonité manželky Antum, a tak se Ninchursag dostala až do druhé božské nástupnické linie. Badatelé si dlouhá léta lámali hlavu nad tím, proč Abrahám i Izák tolik zdůrazňovali fakt, že jejich manželky byly také jejich sestrami – vzhledem k biblickým zákazům pohlavního styku se sestrou to bylo tvrzení záhadné a matoucí.

Pokračování textu

Sumer — země bohů /II/ Člověk stvořen k obrazu božímu? Proč ne? Šéf bohů Enlil, brácha Enki a půvabné bohyně! Neshody v rodině! Nepřipomíná vám to něco?

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »

Druhým nejmocnějším božstvem sumerského panteonu byl EN.LIL. Jeho jméno znamenalo „pán ovzduší“ – pravzor a otec pozdějších bouřných bohů, jež poté stáli v čele starověkých panteonů. Byl to Anův nejstarší syn, který se narodil v otcově nebeském příbytku, ale někdy v dávnověku sestoupil na Zemi a stal se tak nejvyšším bohem nebe a země.

Když se bohové scházeli k poradám na nebi, Enlil jim předsedal spolu s otcem. Když se měli radit na zemi, sešli se na Enlilově dvoře v božské čtvrti Nippuru, ve městě zasvěceném Enlilovi a v sídle jeho hlavního chrámu – E.KUR („dům, který je jako hora“).

Pokračování textu

Sumer — země bohů /I/ „Bohy“ lidstva byli po tisíciletí až do Kristovy doby dlouhověké bytosti mimozemského původu aneb něco o nebeském „bohu“ jménem Anu a jeho mnoha příbuzných

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »

NENÍ POCHYB O TOM, že „pradávná slova“, jež po tisíce let utvářela jazyk učenců i náboženských písemností, byla jazykem sumerským. Rovněž není pochyb o tom, že „dávní bozi“ byli bohové sumerští; dosud nebyly nalezeny žádné záznamy, báje, genealogie i vyprávění o bozích, jež by byly starší než ty, jež se vztahují k bohům ze Sumeru.

Když tyto bohy vyjmenujeme a spočteme (v jejich původní sumerské formě či v pozdějších akkadských, babylonských či asyrských obměnách), čítá jejich seznam stovky. Ale jakmile si je roztřídíme, zjistíme, že nejde o žádnou nesourodou a nahodilou spleť božstev. V jejich čele stál panteon nejvyšších božstev, řízený shromážděním vzájemněspřízněných bohů. Když vyloučíme bezpočet méněvýznamných neteří, synovců, vnoučat apod., vynoří se mnohem menší, soudržná skupina božstev, z nichž každé sehrává jistou roli, má své pravomoci i svou odpovědnost.

Sumerové věřili (nebo spíše věděli?), že tito bohové pocházeli „z nebes“. Texty popisující dobu před „stvořením věcí“ mluví o takových nebeských bozích, jako jsou např. Apsú, Tiámat, Anšar, Kišar. Nikde nenajdeme jedinou zmínku o tom, že by se bohové této kategorie někdy objevili na Zemi.

Pokračování textu

Bohové nebes a Země /IV/ Jací byli, ti „bohové“ dávnověku? Odkud přišli? Proč pozdvihli lidskou bytost ze zvířecí říše a proč na konec Zemi opustili? A opustili ji skutečně?

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »

Genealogy of Sumero-Akkadian Gods
Genealogy of Sumero-Akkadian Gods

Není pochyb o tom, že kořeny chetitského panteonu a legend o bozích skutečně tkví v Sumeru, v jeho civilizaci a v jeho bozích.

Pokračování textu

Bohové nebes a Země /III/ Tito „bohové“ významně zasáhli do lidských dějin. Proč jejich stopu v dějinách lidstvo záměrně vymazává? Proč zavírá oči před vlastní historií a nechce o ní nic vědět?

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »

Archeologické nálezy nezvratně dokazují, že Chetité uctívali bohy „nebeské i pozemské“, všechny vzájemně provázané a uspořádané podle rodopisné hierarchie. Někteří z nich byli slavní a „dávní“ bohové, kteří pocházeli z nebe.

Bohové, kteří přicházeli z nebe

Jejich znak, jenž v chetitském obrázkovém písmu znamenal „božský“ nebo „nebeský bůh“, připomínal ochranné brýle (obr. 30).

Dvanáctá planeta, obr. 30
Dvanáctá planeta, obr. 30

Pokračování textu

zecharia-sitchin-dvanacta-planeta-fig025-Yazilikaya B, 12erGruppe

Bohové nebes a Země /II/ Jsou pravdivé legendy o „bozích“ vstupujících k lidským ženám, aby jim rodily potomky? Další informace z klínopisných tabulek sumerského období

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »

Podle starořecké tradice se Zeus dostal na řeckou pevninu přes Krétu, odkud uprchl (přeplaval Středozemní moře) poté, co svedl Europe, krásnou dceru krále Foinikie. A vskutku – když Cyrus H. Gordon rozluštil nejstarší minojské písmo, ukázalo se, že „jde o semitské nářečí z východních břehů Středomoří“.

Řekové vlastně nikdy netvrdili, že jejich olympští bohové přišli do Řecka přímo z nebe. Zeus přeplaval Středozemní moře, cestou se zastavil na Krétě. Afrodite prý připlula po moři z Předního východu, přes Kypr. Poseidon (v římské mytologii Neptun) si přivedl koně z Malé Asie. Athéna přinesla do Řecka „olivu, plodnou a divoko rostoucí“ z biblické země.

Pokračování textu

Chaos Monster and Sun God (right). Basreliefs at an entrance to a small temple (Nimroud). From Austen Henry Layard. A Second Series of the Monuments of Nineveh. London-Murray, 1853, pl. 5

Bohové nebes a Země /I/ Co po mnoha tisíciletích pomalého vývoje přineslo tak náhlou a převratnou změnu ve vývoji lidstva? Co přeměnilo primitivní kočovné lovce v inženýry, matematiky, astronomy…?

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »

Můžeme zajít dál a položit si ještě hlubší otázku, kterou tak výstižně formuloval profesor J. Braidwood (Prehistoric Men): „Proč k tomu vůbec došlo? Proč lidé dodnes nežijí jako Maglemósané?“

Na to měli příhodnou odpověď Sumerové – národ, který byl nositelem této tak náhlé a tak vyspělé civilizace. Shrnuje ji jeden z desítek tisíců nalezených starověkých mezopotamských nápisů:

„Vše, co krásným jeví se, učinili jsme z milosti bohů.“

Co byli zač, tito sumerští bohové?

Pokračování textu

Ragauian: Poznámky k Sitchinově Dvanácté planetě: Proč lidé netuší nic o minulosti osídlení Země a proč tohle, co vnímáte jako tento svět, zasvěcenci nazývají světem zahaleným do těžkých závojů iluzí?

V rubrice Planeta X pokračujeme v uveřejňování statí ze Sitchinovy knihy o dosud lidstvu neznámé planetě, která podle záznamů na hliněných tabulkách získaných při vykopávkách ve starých městech v dnešním Iráku, Iránu a Saúdské Arábii tolik ovlivnila někdejší a tím i dnešní lidstvo… v této knize máte jistě vítanou příležitost nahlédnout hlouběji do zákulisí historie tohoto světa a poznat to, co vám jako poznání ne náhodou tato společnost oficiálně dát odmítá…

Proč má označení „Planeta X“ nebo též „Desátá planeta“ mystický a prorocký význam? A jak to souvisí se Sitchinovou 12. planetou? Vždyť jde o dvě různá čísla?!

Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.
Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.

 

Pozn. redakce: Jak dokazuje mj. výše uvedený obrázek sumerské pečetě, existuje 11 větších těles ve Sluneční soustavě. Sumerové totiž mezi ně počítají i Měsíc a samozřejmě i Pluto! Dále nám sumerské záznamy říkají, že na počátku historie Sluneční soustavy byla jedna planeta zničena (pravděpodobně se jmenovala Tiamat, viz též epos Enuma Eliš). Proto Sitchin píše o 12 planetách… No a přesně tohle je důvod, proč americká NASA vyškrtla Pluto ze seznamu planet… a udělala to přesně proto, aby znovu a opět obelhala lidstvo a zatajila ovečkám ten fantastický — a přitom dokonale dokázaný fakt,  že 10. planeta byla nedávno znovu-objevena — píšeme o tom v paralelním seriálu » A nejenom to, že byla znovu-objevena — byla objevena právě proto, že se momentálně znovu nebezpečně blíží Zemi — a americká Druhá šelma Janova Zjevení » tento vědecky dokázaný fakt ovečkám v žádném případě nehodlá prozradit…

Kniha sice je staršího data, ale nic novějšího s tímto tématem jsem nikde /zatím/ neobjevil…  většina z vás se s ní pravděpodobně nikdy nesetkala, protože byla jako obvykle záměrně znevážena puncem „konspirativní“ teorie… je ale nutné, abyste se s ní seznámili… jednak proto, že její pohled na historii lidstva a této planety je nadčasově inspirující a pro dnešního člověka něčím důležitý… a samozřejmě i proto, že je svým způsobem /byť ne ve všech detailech/ pravdivý…

Důležitý je i tím, že by vás měl pobídnout k tomu, abyste pozvedli oči od všedních problémů, kterými jste /opět ne náhodou/ touto společností a těmi, kdo ji globálně řídí, zcela zavaleni… je důležitý i tím, abyste aspoň na chvíli zapomněli na experty ve Strakovce a ve státních budovách na Malé Straně i jinde po celé Praze i na ty jistou /a nemalou/ omezeností oplývající politiky v areálech EU a vládách po celé Zemi a na své znechucení jimi…

berte s nadhledem činy všech těch exponentů i tichých přisluhovačů moci temných bohů ukrytých velmi dobře před vaším zrakem na astrálních rovinách blízkých naší realitě… i oni mají své nezastupitelné místo v této škole duší…

Pokračování textu

Náhlá civilizace /VI/ Dnešní civilizace nesahá té sumerské morálně ani po kotníky. Opravdu si myslíte, že právě vy jste tím vrcholem civilizačního vývoje?

Pokračujeme ve zkoumání úsvitu naší civilizace. Minule jsme si pověděli o vzniku moderního právního řádu: Úlomky nalezených hliněných tabulek obsahují opisy zákonů ustanovených uruckým vladařem Ur-Nammou kolem r. 2350 př. Kr., tedy více než pět set let před Chammurapim »

Law Code Stele of Hammurabi, king stands before the throne of the sun god
Law Code Stele of Hammurabi, king stands before the throne of the sun god

První zákoník dávno před Chammurapim zavedli sumerští vladaři ve státě Ešnunna a také vládce Isinu — Lipit-Ištar

Stejně jako později Chammurapi, i Lipit-Ištar vysvětluje v preambuli svého zákoníku, že jedná podle pokynů velkých bohů“, kteří mu nařídili, „aby Sumerům i Akkaďanům zajistil blaho“.

Lipit-Ishtar was the fifth ruler of the first dynasty of Isin, and ruled from around 1870 BC to 1860 BC... he is mostly known due to Sumerian hymns written in his honor, as well as a legal code written in his name... (Francis R. Steele, The Code of Lipit Ishtar)

Ani Lipit-Ištar však nebyl prvním sumerským zákonodárcem. Úlomky nalezených hliněných tabulek obsahují opisy zákonů ustanovených uruckým vladařem Ur-Nammou kolem r. 2350 př. Kr., tedy více než pět set let před Chammurapim.

Pokračování textu

Standard of Ur comes from the ancient city of Ur (located in modern-day Iraq south of Baghdad), 2600 BC.

Náhlá civilizace /V/ Rozvoj kulinářského umění jako důsledek nutnosti vyhovět mlsným jazýčkům „bohů“?

Pokračujeme ve zkoumání úsvitu civilizace, který nastal po barbarizaci lidstva probíhající po poslední celosvětové katastrofě někdy mezi lety 11000 až 6000 před naším letopočtem. Minulý díl byl mj. o pokročilém sumerském hutnictví, využívání bronzu, textilním a oděvním průmyslu, ale i o lékařství »


Mezopotámie — země hojnosti

Mezopotámie – země mezi řekami neboli Meziříčí – byla ve starověku učiněným rohem hojnosti. Meruňka, která se španělsky řekne damasco („damaškový strom“), nese latinský název Armeniaca, což je slovo přejaté z akkadského armanu. Třešeň – řecky kerasos, německy Kirsche – pochází z akkadského karšu.

Všechny důkazy svědčí o tom, že tyto a další druhy ovoce i zeleniny se dostaly do Evropy z Mezopotámie, stejně jako množství semen a koření: náš „šafrán“ vznikl z akkadského azupiranu, „krokus“ z kurkanu (přes krokos v řečtině), „kmín“ z kamanu, „yzop“ ze zupu, „myrta“ z murru.

Je to dlouhý seznam; v mnoha případech byla řečtina hmotným i etymologickým mostem, přes který se tyto plody země dostaly do Evropy. Cibule, čočka, fazole, okurka, zelí a salát tvořily běžnou součást sumerské stravy.

Pokračování textu

Náhlá civilizace /IV/ Sumerské zápisy tvrdí, že vysoká úroveň starověkého „průmyslu“ před mnoha tisíci lety byla darem „bohů“ žijících s lidmi

V našem zkoumání starověké historie jsme si minule ukázali, že Sumerové mimo jiné ovládali pokročilou architekturu a stavebnictví, vynalezli rotační tiskařské stroje a znali i pokročilou matematiku » V objevování této úžasné civilizace ještě budeme pokračovat…

7-stepped ziggurat, described on Sumerian-era statues of Gudea of Lagash, ca 2100 BC: For Ningirsu, his king Epa
7-stepped ziggurat, described on Sumerian-era statues of Gudea of Lagash, ca 2100 BC: For Ningirsu, his king Epa

V chrámech, v soudních síních i v obchodech byli k dispozici písaři s destičkami z mokré hlíny, do nichž zaznamenávali rozhodnutí, dohody, dopisy nebo vypočítávali ceny, mzdy, rozlohu pole či počet cihel potřebných ke stavbě. Hlína byla také nezbytnou surovinou pro výrobu předmětů denní potřeby, nádob na uskladnění a přepravu zboží.

Neskutečně pokročilé sumerské stavebnictví

Vyráběly se z ní cihly – další sumerský primát, jenž umožňoval stavbu obytných domů, královských paláců i impozantních božích chrámů.

Pokračování textu

Prastaré civilizace předcházející o desítku tisíc let tu civilizaci sumerskou. Poušť Gobi ležící na hranici Číny a Mongolska hostila jednu z nich. Sibiř nebyla dříve ledovou pustinou!

V této rubrice přetiskujeme pro vás, kteří se zajímáte o historii lidstva, Sitchinovu Dvanáctou planetu. Ta se zabývá úsvitem civilizace po velkém přelomu, který souvisel s barbarizací lidstva, která probíhala po poslední celosvětové katastrofě někdy mezi lety 11000 až 6000 před naším letopočtem.

Povrch Země po této celosvětová katastrofě se značně proměnil. Časově je tato katastrofa shodná s tou, která je známá v historii jako třetí fáze likvidace Atlantidy. Na východě postihla rozsáhlou civilizaci, za jejíž centrum je možno považovat dnešní poušť Gobi a přilehlou část Asie včetně poměrně rozsáhlých částí dnešní Sibiře. Je tou poslední z katastrof, kterou vzpomínají indiáni Hopi ve svém popisu o konci čtyř věků před věkem současným, pátým, ve kterém právě žijeme.

Podle dochovaných zpráv to byla katastrofa způsobená právě jedním z blízkých průletů planety X /dvanácté planety dle Sitchina/, která zvedla  svou přitažlivostí obrovskou přílivovou vlnou oceánské vody a ta oběhla planetu a zničila téměř vše na celé Zemi. A aby to nebylo málo, přemrzlá špička oné vlny byla stržena do stratosféry, aby po odeznění přitažlivosti planety X celý objem vody spadl na širé sibiřské pláně v podobě permafrostu a učinila z ní ledovou pustinu.

Pokračování textu

Zigurrat of moon god Nanna in Ur, King Urnammu, ca. 2100 b

Náhlá civilizace /III/ Sumerská kultura je základ naší matematiky, písma a právního řádu. Proč každá další civilizace pouze přebírala již vytvořené a žádná nikdy nedosáhla úrovně té sumerské?

V našem zkoumání starověké historie jsme si minule ukázali jak byl znovuobjeven první psaný jazyk – sumerština »

Ukázalo se také, že sumerské písmo bylo původně obrázkové a rylo se do kamene ve svislých sloupcích; později se začalo psát vodorovně a ještě později bylo upraveno pro klínopisné záznamy na měkké hliněné tabulky, jež přejali Akkaďané, Babyloňané, Asyřané a další starověké národy Předního východu…


Eannatumův nástupce Entemena psal o stavbě chrámu vyzdobeného zlatem a stříbrem, o vysazování zahrad a rozšiřování vyzděných studní. Chlubil se, že vystavěl pevnost se strážními věžemi a se zařízeními, kde mohou kotvit lodi.

Gudea, summersky Povolaný, byl vládce neboli ensi města Lagaše v jižní Mezopotámii. Jako druhý člen II. dynastie z Lagaše vládl zhruba v letech 2144–2124 př. n. l.
Gudea, summersky Povolaný, byl vládce neboli ensi města Lagaše v jižní Mezopotámii. Jako druhý člen II. dynastie z Lagaše vládl zhruba v letech 2144–2124 př. n. l.

Pokračování textu

Náhlá civilizace /II/ Jména panovníků před Akkadskou říší nejsou semitského původu jako všechna následující. Otázka je nastolena: Vládli lidem před Akkadem „bohové“? Historie Babylonie a Asýrie

V našem zkoumání starověké historie jsme si minule ukázali jak vědce zkoumající Asýrii ohromily množící se archeologické nálezy, jež podpíraly biblické příběhy Knihy Genesis hmatatelnými důkazy »


Navzájem soupeřící Babylonie a Asýrie s téměř shodnými kulturami vznikly kolem roku 1900 př.n.l.

Netrvalo dlouho a artefakty a nápisy vydaly svědectví o dějinách dvou soupeřících říší Mezopotámie – Babylonie na jihu a Asýrie na severu. Obě říše, jež vznikly kolem roku 1900 př. Kr., spolu rostly i upadaly, bojovaly proti sobě i žily vedle sebe v míru, a vytvořily tak vyspělou civilizaci, která trvala přibližně 1 500 let.

Austen Henry Layard. Monuments of Nineveh. London-John Murray, 1853, t.p. ISAW Antiquarian Collection N5380.L3 1849 Folio
Austen Henry Layard. Monuments of Nineveh. London-John Murray, 1853, t.p. ISAW Antiquarian Collection N5380.L3 1849 Folio

Aššur a Ninive nakonec dobyli a zničili Babyloňané v letech 614 a 612 př. Kr. Jak předpověděli bibličtí proroci, neslavně skončil i samotný Babylon, když jej roku 539 př. Kr. dobyl Kýros z dynastie Achaimenovců.

Ačkoliv mezi Asyřany a Babyloňany panovala po celou dobu jejich existence řevnivost, jen těžko bychom mezi jejich kulturami nalezli podstatné rozdíly. Asyřané sice nazývali své hlavní božstvo Aššur („vševidoucí“) a Babyloňané vzývali Marduka („syna čistého pahorku“), jinak si však byli oba bozi k nerozeznání podobní.

Pokračování textu

5th century BC, Darius-Achaemenid cylinder seal. The use of cylinder seals appears to have been restricted to officials of the royal administration during this period

Náhlá civilizace /I/ Vykopávky v Sumeru objevují města prastaré civilizace a dokládají správnost biblických příběhů. Achaimenovská neboli stará perská říše

Pokračujeme se zkoumáním starověkých lidských civilizací na Předním východě.  Minule jsme skončili u prapodivné záhady, kdy v oblasti probíhal očividný úpadek a pak — náhle, nečekaně a pro naše „vědce“ nevysvětlitelně — se Přední východ stal dějištěm rozkvětu nejvyspělejší civilizace…

Navazujeme na předchozí pokračování knihy Dvanáctá planeta » a ptáme se: Je tedy kolébkou naší civilizace Egypt?

Třebaže se na počátku historických výzkumů tento závěr nabízel jako nejlogičtější, vyvracela jej postupně nalézaná fakta. Řečtí filozofové sice psali o návštěvách Egypta, ale pravěké zdroje vědomostí, o něž se opírali, byly nalezeny jinde. Kultury Egejského moře, jež předznamenaly rozmach starořecké civilizace – minojská na Krétě a mykénská na řecké pevnině –, přinesly důkazy, že nebylo přejato duchovní bohatství Egypta, nýbrž Předního východu.

Hlavními spojovacími články byly tedy Sýrie a Anatolie, a ne Egypt, a právě jejich prostřednictvím Řekové získali přístup k ještě starší civilizaci. Jakmile si vědci uvědomili, že k dórské invazi do Řecka a k invazi Izraelitů do Kanaánu po odchodu z Egypta došlo přibližně v téže době (někdy ve 13. století př. Kr.), ohromeně objevovali stále nové důkazy o společných rysech semitské a helénské civilizace.

Pokračování textu

Nekonečný začátek /II/ Očividná stagnace lidského rodu a pak — náhle a nevysvětlitelně — rozkvět nejvyspělejší civilizace! Je člověk ponechaný sám sobě jen hříčkou v rukou přírody?

Podivně rychlý a náhlý vznik zemědělství na Předním východě

R. J. Braidwood a B. Howe shrnuli poznatky mnoha význačných autorit na dané téma a v díle Prehistoric Investigations in Iraqi Kurdistán dospěli k závěru, že genetické studie potvrzují archeologické nálezy a nenechávají nikoho na pochybách, že zemědělství vzniklo právě tam, kde se předtím objevil člověk rozumný se svou první primitivní civilizací: na Předním východě.

Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že zemědělství se do celého světa rozšířilo právě z „úrodného půlměsíce“ na Předním východě. Na základě moderních metod určování stáří pomocí poločasu rozpadu radioaktivního izotopu uhlíku a rostlinné genetiky dospěli badatelé z různých vědních oborů ke shodnému závěru: že totiž prvním zemědělským počinem člověka bylo vyšlechtění pšenice a ječmene, pravděpodobně z nějaké divoké odrůdy pšenice dvouzrnky.

Vědci, kteří předpokládali, že se člověk postupně učil šlechtit, pěstovat a sklízet nějakou divokou rostlinu, nevycházejí z údivu nad pestrou škálou dalších rostlin a obilovin nezbytných pro přežití i pokrok člověka, jež neustále proudily z Předního východu. V rychlém sledu se mezi ně zařadily proso, žito a pšenice špalda, dále len, který poskytoval vlákna a jedlý olej, a množství plodonosných keřů a stromů.

Všechny rostliny nade vší pochybnost zdomácněly na Předním východě, a to o celá tisíciletí dříve, než se dostaly do Evropy. Jako by se Přední východ stal jakousi geneticko-botanickou laboratoří, vedenou neviditelnou rukou, jež tu a tam vyvinula novou zdomácnělou rostlinu.

Pokračování textu

Nekonečný začátek /I/ aneb trochu jiná historie lidstva. Vše je možná jinak než vás naučili ve škole

Následující text vychází z práce Zecharia Sitchina a jeho knihy „Dvanáctá planeta“. Kniha je na obálce vystižena tímto sloganem: „Radikální teorie o původu země a nebeských předcích člověka“.

Zacharia-Sitchin+Babylon

 


Ze všech důkazů, jimiž dokládáme své závěry, je dokladem nade vše významným sám člověk. Z mnoha hledisek je současný člověk – Homo sapiens – cizincem na planetě Zemi.

Pokračování textu

Geneze: Zecharia Sitchin vás uvede do světa prvotních civilizací na úsvitu současného lidstva. Nastíní vám možný skutečný původ člověka tak, jak ho asi neznáte.

Zacharia-Sitchin+Babylon

Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA

Poznámka Zecharia Sitchina úvodem:

Hlavním zdrojem z bible v knize Dvanáctá planeta jsou původní hebrejské texty Starého zákona. Je nutné mít na paměti, že všechny překlady, z nichž čerpám, jsou uvedeny na konci knihy, jsou právě tím a ničím víc: pouhými překlady i výklady. V konečném rozboru platí především to, co říká původní hebrejský text.

Citace ze Starého zákona ve Dvanácté planetě jsou tedy výsledkem zevrubného srovnání dostupných překladů mezi sebou, s hebrejským zdrojem i s příslušnými sumerskými a akkadskými texty a legendami, aby bylo možné podat co nejpřesnější výklad.

Výkladem sumerských, asyrských, babylonských a chetitských textů se již více než století zabývá celá řada vědců. Po rozluštění písma a jazyka se tyto texty opisovaly, přepisovaly a překládaly. V mnoha případech se z rozdílných překladů i výkladů dal vybrat ten nejpřesnější pouze po ověření mnohem ranějších opisů i přepisů. V jiných případech vrhl osvícený nápad současného badatele nové světlo na nějaký dřívější překlad.

Seznam zdrojů textů ze starověkého Předního východu, uvedený na konci této knihy tudíž sahá od nejstarších po nejnovější a obsahuje také vědecké publikace, v nichž byla nalezena cenná vodítka k pochopení textů.

PROLOG: GENEZE

Starý zákon byl mým průvodcem, společníkem i rádcem od útlého dětství. První semínko této knihy bylo zaseto bezmála před padesáti lety; tehdy jsem neměl ani zdání o právě probíhajících zanícených debatách na téma „evoluce versus bible“.

Ale když jsem se jako mladý student seznamoval s texty Genesis v hebrejském originále, směle jsem se pouštěl do sporů o výkladu bible. Jednoho dne jsme v VI. kapitole četli o tom, že když se Bůh rozhodl zničit lidstvo potopou, byli na Zemi „synové Boží“, kteří si brali za ženy „dcery lidské“.

Pokračování textu

Průlom v nazírání na historii sluneční soustavy: Astronomové potvrzují, že planeta X existuje

Pozn.: Zprávy z kruhů astronomů, že existuje dosud nám neznámá planeta obíhající kolem Slunce v oběžné dráze téměř kolmé na roviny drah ostatních planet naší sluneční soustavy, se vynořují čas od času po celých nejméně padesát let zpátky…

Vynořují se, aby byly oficiální vědou rychle odmítány jako neprokázané… ovšem rozvoj moderních astronomických přístrojů nahlížejících do blízkého i dalekého okolí naší planety a sluneční soustavy jde kupředu mílovými kroky a stále více je zřejmé, že ač to ještě nejsme schopni vidět, podle fyzikálních zákonů  je tam ve vnějších vrstvách Sluneční soustavy něco hodně hmotného, něco co se blíží k Zemi… něco, co někdy již v sedmdesátých letech minulého století spojil ve své fantazii Zecharia Sitchin /11.7.1920 – 9.10.2010/, s teorií propagující myšlenku mimozemského /vesmírného/ původu lidstva.

Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.
Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.

Opřel se o skutečné vědecké podklady s vykopávek mnohých měst dosud neznámé prastaré civilizace v oblasti dnešního Iránu, Iráku a Sýrie provedených v devatenáctém a dvacátém století, aby ve svých knihách vypracoval předpoklad, že za vznikem této prastaré lidské civilizace stála mimozemská rasa „Annunaki“ z ještě neobjevené planety našeho solárního systému. Tvrdil, že sumerská mytologie potvrzuje jeho teorie a argumentuje velmi přesvědčivé konkrétními fakty. Samozřejmě jako každý, kdo nejde v řadě s ostatními a je jiného názoru, byl za to soustavně napadán renomovanými vědci a historiky, podle nichž jeho překlady sumerských textů a jeho fyzikální výklady není možné akceptovat.

Zecharia Sitchin ovšem bezesporu patřil mezi nejvýznamnější záhadology 20. a počátku 21. století. Nepochybuji o tom, že pro většinu z vás může být jeho /materialistickou vědou a církví/ neuznávaná teorie o původu člověka a lidské civilizace nová a osvěžující. Než se ke zveřejňování jednotlivých kapitol Sitchinovy knihy „Dvanáctá planeta“ dostaneme, předkládám vám níže čerstvou zprávu o výzkumu vesmíru, který s vysokou pravděpodobností existenci oné neznámé planety „X“ někde za hranicemi naší klasické Sluneční soustavy dokazuje. Budete-li texty z oné knihy v této rubrice číst, otevře se před vámi zcela jiný obraz minulosti lidstva, než jak vám ho předvádí dnešní „věda“… určitě si uděláte úsudek sami… 

Citace podle AC24:


Planeta X: Astronomové potvrzují, že desátá planeta existuje

Konstantin Batygin, který objevil desátou devátou planetu, jejíž vzdálenost od Slunce je 274krát větší než vzdálenost Země, má za to, že je poslední skutečnou planetou Sluneční soustavy, oznámila tisková služba Kalifornského technologického ústavu.

Včera večer oznámili astronomové z NASA/CALTECH Konstantin Batygin a Michael Brown, že se jim podařilo vyčíslit polohu záhadné „planety X“, deváté nebo desáté, jestliže počítáme i Pluto, planety Sluneční soustavy, vzdálené od Slunce 41 miliardu kilometrů, jejíž hmota je desetkrát větší než hmota Země.

nibiru 2

Pokračování textu