Standard of Ur comes from the ancient city of Ur (located in modern-day Iraq south of Baghdad), 2600 BC.

Seth mluví o reinkarnaci a plánování budoucích životů. Znovuvtělování duší na Zemi je dokázaný fakt. 28

Navazujeme na Sethovu analýzu o podstatě lidské duše a vědomí »

Je známo, že Seth psal svou knihu okolo roku 1970. Co myslíte, měli bychom být překvapeni, že Seth nám přednáší zcela stejné informace o převtělování duše a o plánování budoucích životů tak, jak se začaly objevovat ve vědeckých lékařských studiích až daleko později, zhruba po roce 2000?

Co myslíte, jak je možné že Seth všechny tyto informace v roce 1970 přinesl zcela ve shodě s tím, co jsme se oficiálně dozvěděli teprve nedávno? Věděli jste, že Sethovy informace o tom, jak duše společně plánují rodinné životy, partnerské vztahy, atp. jsou zcela shodné s tím, co se dozvídáme od vysoce seriózních lékařů jako např. Ian Stevenson a Carol Bowmanová? To jsou jen někteří z těch, kdož nám přinášejí vědecky doložená svědectví o realitě reinkarnace »

Reinkarnace a kvantová fyzika

We-Are-Living-In-A-Simulation-2

Dále upozorňuji vnímavé čtenáře, aby věnovali pozornost speciálně i tomu, jak Seth svědčí o tom, jak si plánujeme životy, naše role a scénáře našich životních „výukových her“ napříč věky — spojte si to (prosím!) i s předchozími poznatky o kauzalitě času. Iluzivní povahu našeho pozemského časoprostoru jsme ukazovali mj. zde »

Z oblasti kvantové fyziky jsme v tomto seriálu textů zmínili i (pro náš 3D mozek) velmi bizarní princip tzv. kauzální smyčky — tedy poznatek o tom, že minulost ovlivňuje přítomnost a naopak. Nejspíše bychom to mohli ztotožnit s konceptem karmy… Pozemským lidem, připoutaným skrze 5 smyslů těla a skrze DNA k časové smyčce, se ale ještě více absurdní zdá fakt, že z pohledu vyššího duchovního vědomí se všechny tyto životy odehrávají ve stejný okamžik!

Vše výše uvedené a dobře doložené kvantovou fyzikou, je ovšem dokonale v souladu i s těmi tajemstvími, která nám otevírá Seth. Otevřete svou mysl a nechte prosím působit svou intuici!


4. Reinkarnace existuje jako základní zákon tohoto vesmíru

521. sezení, 30. března 1970, 21.08, pondělí

tucker-reincarnation-2

tucker-reincarnation-1

Vaše prostředí je bohatší, než si dovedete představit. … Ve skutečnosti si však uvědomujete jen velmi malý zlomek vašeho rozsáhlého prostředí.

Představte si vaše já jako herce v divadelní hře…

Děj se odehrává ve dvacátém století. Vaším úkolem je napsat scénář, udělat scénografii, režii a zároveň obsadit všechny role. Jste tak soustředění na svoji roli, zaujati realitou, kterou vytváříte, zachváceni problémy, úkoly, nadějemi a smutky určitých rolí, až zapomenete, že jste v podstatě svým vlastním výtvorem. [V předchozím textu popisované] divadelní drama lze přirovnat k vašemu současnému životu a prostředí, ve kterém žijete teď [říká Seth posluchačům v roce 1970].

Zároveň se však odehrávají i další hry, ve kterých musíte hrát svoji roli. Mají vlastní kulisy, režiséry… Odehrávají se v různých časových obdobích. Jednu z nich můžeme nazvat „Život ve 20. století n. l.“, další „Život v 18. století,“ následující „Rok 500 př. n. l.“, nebo „3000 n. l.“. Spoluvytváříte a účinkujete ve všech těchto dramatech, jejich dekorace představují prostředí obklopující vaši osobnost.

Mám na mysli tu část vašeho já, která žije v tom kterém časovém období. Tato část vaší osobnosti je natolik soustředěna na svoji roli v určitém dramatu [na jeden malý, malilinkatý, uzoučký bod v časoprostoru], že si neuvědomuje ostatní, kde má také svou roli. Nejste schopni vnímat vlastní multidimenzionální realitu, takže se vám bude zdát nepochopitelné, když vám řeknu, že žijete několik životů najednou. Nedokážete si představit, že jste na dvou místech najednou, natož ve dvou nebo více časových obdobích nebo stoletích. …

Slova, kterými hovoříte, činy, které konáte, jen zdánlivě probíhají v čase, stejně jako židli nebo stůl jen zdánlivě pozorujete v prostoru. Tento klam je součástí velmi složitých rekvizit, které jste si předem sestavili a které musíte brát za skutečné.

Čtyři hodiny odpoledne, to je pro vás naprosto jasný pojem. Můžete říci příteli: „Sejdeme se ve čtyři na rohu, nebo v restauraci na kávu, na kus řeči, nebo na večeři.“ A on bude vědět přesně, kdy a kde vás najde. Sejdete se i přesto, že čtyři hodiny odpoledne nenesou žádný podstatný význam, jde pouze o smluvenou dohodu. Jdete například do divadla, je devět večer, ale scéna na jevišti se odehrává v ranních hodinách, herci snídají a vy to přijímáte jako součást hry. Také předstíráte, že je ráno.

Každý z vás je v současném momentě zapojen do daleko větší produkce. Přistupujete na jistá základní pravidla, která slouží jako rámec, uvnitř kterého může hra probíhat. Jedním z nich je tvrzení, že čas je řada po sobě jdoucích momentů, že objektivní svět existuje zcela nezávisle na vašem vnímání nebo že jste uvězněni ve fyzickém těle, které vám bylo přiděleno, a omezeni časově i prostorově. Dalším předpokladem, přijatým ze stejného důvodu, je přesvědčení, že veškeré vnímání je možné pouze skrze vaše fyzické smysly, že všechny informace přicházejí zvenku, ne zevnitř. Proto jste nuceni intenzivně se soustředit na jednotlivá jednání. Tato dramata představují přesně to, co byste nazvali jednotlivými reinkarnacemi.

Všechna se však v podstatě odehrávají najednou. Pro ty, kdož se účastní těchto komplikovaných dramat zvaných reinkarnační existence, je velmi těžké překročit jejich hranici. Odpočívající se snaží komunikovat s herci, ale ti nemají „křídla“, aby viděli tak daleko.

Jedno drama za druhým. Nepředstavitelný počátek a nemyslitelný konec

Standard of Ur comes from the ancient city of Ur (located in modern-day Iraq south of Baghdad), 2600 BC.
Standard of Ur comes from the ancient city of Ur (located in modern-day Iraq south of Baghdad), 2600 BC.
Dvanáctá planeta, obr. 19: Wheel, invented sometime before the 4th millennium BC, is one of the most ubiquitous and important technologies. This detail of the "Standard of Ur", ca. 2500 BC., displays a Sumerian chariot
Dvanáctá planeta, obr. 19: Wheel, invented sometime before the 4th millennium BC, is one of the most ubiquitous and important technologies. This detail of the „Standard of Ur“, ca. 2500 BC., displays a Sumerian chariot

Dramata se odehrávají jedno za druhým, a tak tato komunikace pouze potvrzuje mylnou představu, že čas je souslednost momentů, které se následují od nepředstavitelného začátku až po stejně nemyslitelný konec.

Z toho důvodu je rozvoj vašeho myšlení velmi omezený, jak u jedince, tak u celého druhu. Namlouváte si, že lidstvo muselo pokročit od středověku, a zároveň se obáváte, že tomu tak není. Nebo, podíváte-li se na pokrok ve vědě a technice, libujete si.

Je těžké představit si římského senátora, jak oslovuje lid skrze mikrofon nebo jak jeho děti sledují televizi. Ale tohle všechno je velmi zavádějící. Pokrok ve vašem slova smyslu neexistuje stejně tak jako čas.

Pozn. redakce: Již jsme analyzovali otázku existence času — ten sice jakoby neexistuje z pohledu vyššího vědomí — nicméně naše duální duše jsou připoutány k časové smyčce skrze genetické programy těla-ega » Jednoduše proto je čas — pro nás inkarnované v těle — „realitou“, se kterou se musíme vypořádat! Nejpřímější Cestou ke splnění účelu našich inkarnací v této škole života je sjednocování sama-sebe za pomoci Kristovské lásky k sobě. Návod vám každému ragauian nabízí a ukazuje »

V každé hře, individuální i kolektivní, se objevují problémy. Pokrok můžeme měřit podle způsobu, jakým jsou řešeny nebo opomíjeny. V určitých obdobích lidstvo zaznamenalo velké pokroky a je zajímavé, že to bylo především tehdy, kdy z vašeho pohledu k žádnému rozvoji nedošlo.

Takže (schválně hlasitěji) v některých hrách herci řeší [jen] zlomek problému, který má hra vyřešit.

Přirovnávám sice naši existenci k dramatu, ale v podstatě jde o velmi spontánní akci [improvizaci], kdy herci mají plnou svobodu, ale pouze v rámci hry. Hra se nezkouší a také na ni nelze nikde koupit vstupenky. Jako ve všech dobrých divadelních představeních mívá hra ústřední téma. Velcí umělci se v určité době vůbec neobjevují na scéně, protože pro ně jednoduše nebyly vhodné podmínky.

Vybíráme si čas a místo své inkarnace. Jaký je smysl životních „her“ v inkarnacích?

Royal Hawaiian Hotel in Honolulu, Hawaii
Royal Hawaiian Hotel in Honolulu, Hawaii

Pozn. redakce: Podle Setha si každý jedinec vybírá čas a místo každé své inkarnace — a je velice zajímavé, že tento fakt je potvrzen i z mnoha jiných svědectví např. zde » Platí to ovšem především pro ty duchovně pokročilejší a vyzrálejší, na které se Seth obrací — mezi jeho posluchače jistě nepatří např. modlářské ovečky islámu ani katolicismu…

Hra sama o sobě je vlastně realizace pravdy, pokračuje Seth. Jejím cílem je probudit skryté schopnosti v každém herci. … Každá z her má svůj účel. Díky nim se každá multidimenzionální osobnost učí svými vlastními skutky. Zkouší různé druhy chování, přístupů, názorů a pozic, které ji mění a rozvíjejí.

Následku samozřejmě předchází příčina. Příčina je podle vás [lidí na Zemi] prvotní, ale to je jen malý příklad vašeho pokřiveného pohledu na svět a problémů, které přináší myšlení ve slovech — protože si vyžaduje lineární řazení. …

V trojrozměrné realitě se nabízí možnosti rozvoje, které jiné roviny nemohou nabídnout

Smysl hry musíte hledat sami v sobě. Vědomá část vašeho já, která se účastní hry, se soustřeďuje pouze na dění uprostřed rekvizit produkce.

Ačkoli si to neuvědomujete, přesně znáte účel každé své inkarnace. Poznání své multidimenzionální osobnosti nesete sami v sobě. Toto poznání vám pomůže vyřešit všechny vaše problémy, dosáhnout cílů, které jste si stanovili, a otevře další oblasti kreativity, kterými můžete další hru nebo produkci obohatit.

Čím větší prostor dáváte své intuici a poznání svého já, tím hrajete svoji roli úspěšněji a efektivněji. Zároveň získáváte novou energii, vhled a tvůrčí potenciál. …

522. sezení, 8. dubna 1970, 21.13, středa

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Pozn. redakce: Sethem používaný termín „podstata“ resp. „duše“ odpovídá výrazu „duch“ resp. „božská jiskra“, který používá ragauian.cz »

Duše je vysoce individualizovaná duchovní energie, formuje tělo, které právě nosí, a je hybnou silou vašeho fyzického života. Je zdrojem vitality. Vědomí nikdy nemůže být stálé, hledá další tvůrčí schopnosti.

Trojrozměrná realita odráží/zrcadlí hodnoty duše. … Herec může využívat potenciál podstaty a následně znovuobjevit svůj vztah k ní, zvyšuje hladinu svých výkonů, chápání a tvořivosti. Tak se nejvíce rozvíjí.

Podstata se tak posiluje a spolu s ní nabývají na kvalitě i její části, zrealizované v trojrozměrnou existenci [tj. ego]. Bez kreativní energie [podstaty alias ducha] by byl váš planetární život neplodný. Podstata dodává tělu a trojrozměrnému já [tj. egu] „dech života“. To potom sleduje svůj cíl, tedy otevření nových sfér tvořivosti.

Jinak řečeno, podstata neboli duše promítá své části do reality, která by jinak neexistovala.

Trojrozměrné já existující v rámci těchto realit na ně soustřeďuje všechnu svoji pozornost. Vnitřní uvědomění podstaty mu dodává sílu. Musí však pochopit svou pravou roli a skrze toto poznání se vrátit do své podstaty. …

Učíte se, jak se stát spolutvůrci, bohy. Učíte se, jak zacházet se svou energií k dalším tvůrčím cílům.

Jste připoutáni k těm, které milujete, i k těm, které nenávidíte. Musíte se naučit uvolňovat svoji negativní energii a přeměňovat ji v pozitivní. Kreativně využívat energii nenávisti, proměnit ji v lásku. …

Vaše fyzické prostředí, osobní majetek, fyzické aspekty života jsou pouhé iluze vytvořené vesmírnou vitalitou. Skály, kameny, hory a země jsou pouhé živé iluze pramenící z psychického vědomí. Atomy a molekuly mají své vlastní vědomí stejně tak jako částice vašeho těla. … Skrze fyzické smysly dokážete vnímat pouze tyto fantastické kulisy. Realita, která existuje uvnitř nich i za jejich hranicemi, vám uniká.

Herec však není trojrozměrný. Je součástí multidimenzionální osobnosti. Nabízí se mu metody vnímání, které mu umožňují prohlédnout tuto kamufláž a vidět dál, za jeviště. Vnitřní smysly používá neustále, ale je tak zabrán do své role, že mu tyto informace unikají.

Fyzické smysly vlastně nevnímají fyzickou realitu, ale vytvářejí ji…

Pozn. redakce: Toto tvrzení je dokonale v souladu s kvantovou fyzikou — zde popisujeme jednu z nejmodernějších teorií »

Technologie virtuální reality HTC Vive z roku 2016. Sada obsahuje náhlavní displej se sluchátky. Modelka drží "joysticky" pro virtuální realitu, které detekují a přenáší pohyb rukou do řídicího počítače. Foto HTC
Technologie virtuální reality HTC Vive z roku 2016. Sada obsahuje náhlavní displej se sluchátky. Modelka drží „joysticky“ pro virtuální realitu, které detekují a přenáší pohyb rukou do řídicího počítače. Foto HTC

Smysly samy o sobě jsou součástí kamufláže, jsou jako brýle, které si nasadíte před své vnitřní smysly a které vás nutí vidět veškerou činnost jako pouhou materiální záležitost. Lze se spolehnout na to, že vám nesdělí skutečný děj…

Prozradí vám sice polohu jiného herce [v naší iluzivní matrixové realitě], ale neodhalí vám, že je to jen klam, že vědomí formuje i ostatní herce a skutečná realita, kterou nevidíte, existuje „nad“ fyzickým světem [v rovině vyššího vědomí].

Máte schopnost využít vnitřní smysly a vnímat realitu existující mimo jeviště. K tomu je zapotřebí odvrátit svoji pozornost od materiálního světa, vypnout fyzické smysly a soustředit se na skutečnosti, které vám dříve unikaly.

Když to hodně zjednoduším, výsledek bude asi takový, jako byste vyměnili jedny brýle za druhé. Fyzické smysly jsou pro vnitřní „já“ jen falešnou pomůckou stejně jako brýle pro vaše oči nebo sluchátka pro vaše uši. Zřídkakdo je užívá vědomě. Byli byste hodně dezorientováni a vyděšeni, kdyby vaše známé prostředí na okamžik zmizelo a bylo nahrazeno jinými kulisami a informacemi, kterým byste nerozuměli. Museli byste použít vnitřní smysly, abyste se zorientovali. Všechny informace vám [nyní] musí dávat smysl v trojrozměrné realitě.

Vaše klamné prostředí [Země] však není to jediné. Na jiných rovinách reality fungují odlišné systémy, ale všechny bytosti jsou vybaveny vnitřními smysly. Jsou to vlastnosti vědomí, díky kterým může probíhat neustálá komunikace, kterou si běžné vědomé já jen zřídkakdy uvědomuje. Mým cílem je obeznámit vás s touto komunikací.

Vaše podstata [neboli duch] není totéž jako „já“, které nyní čte tuto stránku. Vaše prostředí není pouze svět, ve kterém žijete, zahrnuje také prostředí z vašich minulých životů, na které se nyní nesoustředíte.

Vaším skutečným prostředím jsou v podstatě jenom myšlenky a emoce. Právě z nich vytváříte nejen tuto skutečnost, ale všechny reality, kterých se účastníte.

Vaše skutečné prostředí není zasazené v čase a prostoru, jak si myslíte. Ve vašem skutečném prostředí nepotřebujete slova. Komunikace probíhá bez přestávek. Z něj vytváříte fyzický svět, který znáte.

Jednoduché cvičení

Vnitřní smysly vám umožňují vnímat realitu, která je nezávislá na fyzické formě. Zkuste na okamžik zapomenout svou roli a vyzkoušejte si jednoduché cvičení:

Představte si, že jste na osvětleném jevišti, což může být pokoj, kde nyní sedíte. Zavřete oči a představte si, že světla a kulisy zmizely a zůstali jste sami.

Je tma a vy jen tak tiše sedíte. Pokuste se bez rozmyslu vnímat existenci vašich vnitřních smyslů. Představte si, že nyní odpovídají vašim fyzickým smyslům. Zapomeňte na všechny myšlenky a problémy. Buďte otevření. Jemně naslouchejte nefyzickým zvukům, které přicházejí skrze vnitřní smysly.

Možná se vám objeví nějaké představy. Přijměte je jako stejně platné obrazy, které vnímáte svým zrakem. Jakmile se naučíte vnímat vnitřními smysly, odhalí se vám váš vnitřní svět. Představte si, že jste byli dosud slepí, neviděli jste tento svět a postupně získáváte zrak. Nemůžete hned soudit vnitřní svět podle oddělených obrazů, které napoprvé uvidíte, ani podle zvuků, které uslyšíte, protože ještě nedokážete dost dobře vnitřní smysly používat.

Vyzkoušejte si toto cvičení před spaním nebo ve chvilce odpočinku. Můžete to zkusit také při práci, která si nevyžaduje vaši úplnou pozornost.

Naučíte se soustředit na jiné dimenze vědomí a „fotit momentky“, jako byste byli na výletě. Nezapomeňte, že vnímáte pouze útržky. Jednoduše je přijměte, nesnažte se v této fázi dělat žádné závěry a soudy. Deset minut denně by mělo pro začátek stačit.

Informace obsažené v této knize do jisté míry procházejí vnitřními smysly ženy [Jane], která je v transu. Je to výsledek vysoce organizované vnitřní jemnosti a cvičení. Ruburt [tak Seth nazývá Jane] by nebyl schopen přijímat informace, překládat je do slov a interpretovat, kdyby se intenzivně soustředil na fyzické prostředí. Jeho vnitřní smysly jsou otevřené komunikaci mezi různými dimenzemi existence. I přesto dochází ke zkreslení informace, protože musí být překládána do fyzických termínů. Jinak byste ji nebyli schopni vůbec vnímat, natož jí porozumět.

Chci, abyste si uvědomili svou odpovědnost

523. sezení, 13. dubna 1970, 21.13, pondělí

Již nějakou dobu se vám snažím zdůraznit, že každý si vytváří své prostředí sám. Chci, abyste si uvědomili tu odpovědnost. Život a prostředí, ve kterém žijete, jsou jen vaše vlastní výtvory.

Vaše prostředí je pouhý součet vašich znalostí a zkušeností. Dokud budete věřit, že vaše prostředí je objektivní a existuje nezávisle na vás, pak jej nikdy nemůžete změnit. Nedokážete jej prohlédnout [prokouknout] a představit si alternativní realitu. Později vám vysvětlím další metody, jak je možné změnit své prostředí.

Hovořil jsem také o reinkarnaci v souvislosti s prostředím, protože mnoho duchovních škol zdůrazňuje vliv minulých životů na ten současný. Považují současnou existenci za následek tvrdých a nekompromisních zkušeností minulé inkarnace. Jste-li přesvědčeni, že jste vydáni na milost a nemilost podmínkám, které nemůžete nijak ovlivnit, je potom těžké snášet současnou fyzickou realitu nebo se snažit změnit své prostředí a celý život.

Toto přesvědčení se mění s dobou a společností. Jste-li odsouzeni za zločin, příčinu nehledejte v dětských skutcích ani ve zkušenostech z minulého života. Nesplňuje-li váš život očekávání, problém není v minulých životech ani ve Freudových syndromech. Pokusím se vám to vysvětlit jasněji. Minulé existence ovlivňují váš život stejně jako jakékoli jiné životní zkušenosti. Neuzavírají se, zůstávají stále otevřené. Nejsou pohřbeny minulostí, neexistují odděleně od vašeho současného a budoucího já.

Vaše životy nebo dramata probíhají najednou. Tvořivá síla a vědomí nejsou lineární záležitost. V každém životě si vybíráte jiné prostředí a jiné kulisy. I ve vašem současném prostředí jste si vybrali své rodiče a dětství, ať už bylo jakékoliv. Předem jste si napsali scénář.

[Denní] vědomé „já“ na to zapomíná, takže když se ve scénáři objeví problém, hledá někoho nebo něco, na koho by svalil vinu. Doufám, že se mi podaří objasnit vám, jakým způsobem si vytváříte každou minutu své zkušenosti. Jen tak můžete začít uplatňovat svoji tvůrčí odpovědnost na rovině vědomí.

Jak čtete tuto knihu, tu a tam se rozhlédnete po pokoji, ve kterém sedíte. Židle, stůl, strop, podlaha se vám zdají pevné a stabilní, zatímco vy se můžete cítit velmi zranitelní, někde mezi narozením a smrtí. Můžete například pocítit závist, když si představíte, že fyzický svět bude existovat ještě dlouho poté, co vy už zde nebudete. Doufám, že v průběhu čtení této knihy si začnete uvědomovat nekonečnou platnost svého vědomí a pomíjivost fyzických parametrů vašeho prostředí, světa a vesmíru, který vám dnes zdánlivě poskytuje stabilitu a bezpečí.

-pokračování-


Zdroj:

 • http://pragma.cz/kniha/sethovy-promluvy/kategorie/esoterika
SETHOVY PROMLUVY, Jane Roberts
SETHOVY PROMLUVY,
Jane Roberts

5 komentářů u „Seth mluví o reinkarnaci a plánování budoucích životů. Znovuvtělování duší na Zemi je dokázaný fakt. 28“

 1. Krásný večer,
  Už nějakou dobu mi leží v hlavě zdali je možné že by duše byla nedobrovolně „vržena“ do těla bez možnosti výběru rodičů, místa a karmickych úkolů? Nebo si vždy vše určuje?
  Děkuji
  S veškerou úctou
  pavel

  1. Hezký den,

   berte to že to je doopravdy kosmická škola. Karma je zákon, co o tom vím (na „vlastní kůži“ zažito). Je to jako zákon zachování energie, jak zaseješ tak sklidíš »

   Pokud jde o výběr „kulis“ tj. rodičů a společnosti… U výběru rodičů platí především zákon přitažlivosti stejnorodého jako nejdůležitější, dále samozřejmě karmické dluhy… U dalších „rekvizit“ a „kulis“, zde jde o to aby inkarnace plnila výukový účel — a pokud je duše dobrý žák, dostane od vychovatelů možnost volby, čím horší žák tím méně se to s vámi „maže“ ;-) Tedy pokud je duše „flákač“, na výběr nedostane a prostě ji obrazně šoupnou do „polepšovny“. Hezky o tom mluví PCH »

   Chápejte to tak, že Seth je už je vyšší stupeň, „duchovní propadlíci“ k němu nejsou vedeni, a proto mluví o možnosti volby. A má pravdu — pro pokročilé žáky to platí.

 2. Díky moc za všechny tyto články a informace, jen jich správně využít a „přijit věci na kloub“ . Jen mě nikdo nechápe, minule v práci mně někdo řekl( chabý duchem) , že raději bude věřit šéfovu modlářství ( šéf je zarytý katolík) než mým povídačkám, ach jo. Neplánuje p. Karpeta přednášku v Brně ?

  1. My také <3 děkujeme Jano za zpětnou vazbu.

   Základní princip je jednoduchý a nanejvýše PRAVDIVÝ — spojit si střípky informací do celkového obrazu! Potvrzení tohoto Poznání (a nakonec i Boha) naleznete v sobě, přesně tak, jak tvrdí gnostici spolu s Kristem od starověku. Viz např. Tomášovo evangelium. Musíte jen poznat sami-sebe. Pak už pro vás bude hračkou pracovat podle ragauianova návodu na „uzavření míru v jednom domě“.

   Je to tak jednoduché, až to všem chytrolínům tohoto světa přijde neuvěřitelné. Paradoxně. Ale Kristus toto vše předvídal » Abdrushin stejně výstižně říká: „Jako opilí potácejí se čtenáři i posluchači z místa na místo, nejistí, v sobě nesvobodní, jednostranní, protože byli svedeni z jednoduché cesty.“

   Proto buďte úplně v klidu a HLAVNĚ: VĚŘTE SAMI-SOBĚ!

   Ano je to tak jednoduché, že to „vzdělancům“ připadá málo nóbl :-) Ovečkovitým křesťanům (a všem věřícím) zase dogmata znemožňují opustit vlastní myšlenkové vězení — hezky jsme to popsali zde, v textu o fungování mozku » A jak píšete o tom nepochopení — nebojte — i já jsem to vše při vlastním objevování a při pokusech nadšeně sdílet toto úžasné objevované poznání zažil. I pro tyto případy má Kristus radu: „Neházejte perly sviním…“

   1. Skládám si vše do mozaiky a vše do sebe úžasně zapadá, vůbec mě to neděsí, i když to vypadá někdy neuvěřitelně a přitom je to tak jednoduché , jak píšete. Největší pravda je v Tomášově evangeliu, velké díky za něj – jsem moc ráda , že jsem tyto úžasné stránky objevila, a těším se moc na další články a informace. Jana

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>