Vlády pod palcem centrálních bank a největší podvod v dějinách. Čeká nás pád velkých bank? Skrytý význam Trumpovy obchodní války. Poslední zvonění, je čas se probudit!! Jen poznání nás osvobodí. 4

Navazujeme na předchozí informace o tom, kdo skutečně vládne této planetě » Nápověda: Lidé to nejsou. Je čas to změnit!

Vydáme se dnes o něco dále za rámec toho co je viditelné na povrchu reality. O něco dále než je běžné nejen v médiích hlavního proudu, ale i v alternativě… Nicméně zkuste svou mysl otevřít a zbavit naprogramovaných bloků, zkuste začít myslet doopravdy bez omezení a zapojte svou intuici. Nebo třeba berte následující úvahy jen jako představu Nové Země, kde lidstvo již nebude otroky bank…

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. ...
Která teroristická skupina udělala tohle?! — Janovo Zjevení nabízí odpověď v tomto symbolickém zápise o šelmě, která se tváří jako beránek... ale jedná jako drak: A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem... Zjevení 13:11-13
Která teroristická skupina udělala tohle?! — Janovo Zjevení nabízí odpověď v tomto symbolickém zápise o šelmě, která se tváří jako beránek… ale jedná jako drak: A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem… Zjevení 13:11-13

Janovo Zjevení předpovídá současné děje

Janovo Zjevení píše o symbolické Druhé šelmě — toto označení pasuje na USA » Přesněji ale na bankéře, kteří USA doopravdy vládnou. To oni dirigují globalistickou Agendu 2030 » Ano, Druhá šelma je dnes především globalismus, který se vás snaží převálcovat mj. uhlíkovými daněmi » nebo gender agendou » či islámskou imigrací »

Přesně tohle symbolicky vyjadřuje Zjevení slovy: „Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě!“ Říká vám: Musíte přijmout globalismus, musíte přijmout migraci, musíte přenechat své pravomoci centrální/globální vládě… Proto v čele s papežem bojují proti lidské svobodě a zavádějí tvrdou cenzuru za účelem likvidace svobody slova » NWO je ten obraz šelmy!

Jisté indicie také naznačují, že jejich hlavní stan je stále v Británii a USA pro ně byly jen vykonavatel moci, poslušná „mlátička“ a biřic na nehodné… Proto vidíme tolik nenávisti vůči prezidentu Trumpovi, který se vůči nim vzbouřil… MAGA! Také Nigel Farage jim trochu naboural plány, proto nyní vidíme opětovné snahy o zrušení Brexitu…

VIDEO: Americký sen a historie FEDu

Moc korumpuje aneb moderní otrokářský systém ovládaný centrálními bankami… Jak těžké je zotročit lidstvo?

FED, Twelve Reserve Banks buildings from 1936
FED, Twelve Reserve Banks buildings from 1936

Tohle je poslední výzva: Lidi, proboha, probuďte se! Staňte se těmi, kdo mají oči k vidění

Citujeme výzvu „Final Wakeup Call“: Nic nezničí lidi [s nadvládou ega] rychleji než zisk příliš mnoha peněz s vynaložením malého či žádného úsilí. Bankovní zloději, vítězové v loterii nebo sportovní hvězdy jsou vystaveni pokušení extravagance, luxusu a přebytku. Možná se někteří i snaží odolávat, ale obvykle jsou do pár let chudí. Již i celé národy takto podlehly dopadu okamžité hojnosti.

Španělsko v 16. století ukradlo zlato a stříbro Nového světa, Peru, Bolívie a dalších zemí. Brzy zchudlo a stalo se odpadkovým košem Evropy na příštích 300 let.

www.nationaldebtclocks.org: US National Public Debt as of 12 Mar 2015
www.nationaldebtclocks.org: US National Public Debt as of 12 Mar 2015

Spojené státy díky tomu, že mají světovou rezervní měnu, rozhazují peníze, které si nikdy skutečně nevydělaly, a navršují státní dluh až na současných 20 bilionů dolarů, čímž exportují svá pracovní místa a deformují ekonomiku »

Peníze jsou v podstatě zhmotnělou energií

Hospodářský systém řízený Rothschildy byl vytvořen, aby drancoval životní sílu obyvatelstva.

Veřejnost vidí v penězích měnu, ale Rothschildové v ní spatřují energii, kterou vlastně vskutku je — měna, která cirkuluje jako proud, který se k nim navrací. A proto u elit stoupl zájem o peníze. Tímto způsobem přišla rodina Rothschildů k vlastnictví více než poloviny planety Země.

Rothschildův klan vlastní více než polovinu planety Země

Je-li „příliš mnoho“ ve finančním světě problémem, mohlo by být „příliš mnoho“ problémem i v politickém světě? Moc korumpuje. … Zde je parafráze bývalé ministryně zahraničí Madeleine Albrightové: „K čemu by bylo dobré mít tolik síly, kdybychom ji nemohli použít?“ A v tom tkví osudné pokušení!

Proč jsou vlády korporacemi?

Pozn. redakce: Pokud se zde v tomto textu používá termín „korporace“, tak to neznamená, že každá velká firma nutně musí patřit temné straně síly. Nicméně díky globalizačnímu slučování a skupování „menších ryb“ už skutečně většina „velkých ryb“ patří těm temným. Vláda nad finančním systémem jim bez velkého úsilí, aniž by vytvořili nějaké skutečné hodnoty, umožnila skoupit a ovládat vše… A právě proto musí být tato vláda temných nad finančním systémem ukončena!

Účelem výzvy „Final Wakeup Call“ je sjednotit skupiny, které jsou „probuzené“ a vydávají se na cestu společným směrem a ke společnému cíli.

Jedna vláda pro každou zemi, skutečně jen a jen pro lid, dle našeho právního nároku na zastupování, která je tedy neoddělitelnou součástí práv, a nikoli tím, co nás „zastupuje“ nyní — korporátní vláda, jejíž jediný cíl je dosáhnout maximálního zisku jejích akcionářů a která se vydává za lidovou správu. Tento systém je podvodný, ale vždy tomu tak nebylo. Proč se nám, lidem, o tom nikdy neřeklo?

Věděli jste, že naše vlády, místní, městské, krajské, státní a federální strany nebyly vždy inkorporovány? Víte, co vlastně znamená být inkorporován?

To znamená, že subjekt je korporace, nicméně fiktivní, něco vytvořeného na papíře, co se za pomoci vhodných slov a právních definic stává subjektem legálně definovaným jako osoba. Pokud se podíváte na „právní definici člověka“, může vás to polekat. Ale udělejte to, to vás jistě probudí a zbaví všech iluzí. Pokud jsou korporace považovány za právnické osoby, měly by mít rovněž osobní odpovědnost, zejména pokud jde o porušování lidských práv.

Pozn. redakce: Odpovědnost ovšem reálně nemají.

Korporace mají jediný úmysl — vydělat peníze pro akcionáře, kteří jsou chráněni omezenou odpovědností korporace, která má status „osoby“ v rámci svých práv, zatímco vůči trestné činnosti je imunní.

  • Korporace osnují a páchají trestné činy, a když jsou odhaleny, prostě zaplatí pokuty a penále. Žádná „osoba“ v takové korporaci není zodpovědná za trestný čin a jen zřídka je vystavena trestnímu stíhání, nesoucímu s sebou riziko žaláře. Korporace jsou „osvobozeny“ od utrpení osudu, které by mě nebo vás čekalo, kdybychom se dopustili stejných zločinů. Je nadmíru jasné, že čím větší korporace je, tím větší jsou také zločiny.
  • Korporace vydělávají obrovské množství peněz tím, že vydírají, kradou, zabíjejí a otravují obyvatelstvo. Ničí životní prostředí a dopouštějí se nekonečně mnoha dalších hanebných zločinů. Kdyby se objevila funkční demokracie se skutečnými lidmi zastupujícími veřejnost, mohla by tuto korporační kriminalitu okamžitě zastavit  a obnovit ústavní práva lidí, namísto promíjení zjevných zločinů.
  • Tyto korporace bohatnou na korupci, úplatkářství, ovlivňování a podplácení voleb, uplácení zákonodárců, nákupech vládních dotací, daňových úlevách, výpůjčkách a záchranných programech, a to vše, zatímco jsou chráněny mnoha rovinami soudů, soudců a právníků.
  • Korporace mají status oprávněného postavení nebo pravomoci, která stojí nad prostým občanem, který je předmětem z práva, na rozdíl od práva námořního, obchodního nebo církevního. Prostý občan v mnoha případech dokonce ani nemůže mluvit před soudem, protože nemá postavení nebo status, aby tak mohl činit.
  • Korporace provádějí jedny z těch nejhorších zločinů ve věci porušování lidských práv v naší společnosti, nicméně, je stále obtížnější přivést je k odpovědnosti. Ekonomická globalizace a vzestup nadnárodní korporátní moci vytvořily příznivé klima pro korporátní narušitele lidských práv, kteří se řídí především nabídkou a poptávkou a loajalitu projevují pouze svým akcionářům.

Zatímco korporace se chovají jako zločinci, my, lidé, máme právo a moc je zastavit a přimět je jednat v souladu s dohodami, které podepsaly.

Z tohoto hlediska bychom mohli usuzovat, že soudy, právníci, korporace, církve a monarchie jsou mimo zákon. Politici a státní zaměstnanci jsou také často vyňati z trestního stíhání. Ne však prostý občan.

Proč jsme klamáni? Proč nám bylo řečeno: „No to je prostě tak, jak to bylo vždycky“? Jak může korporace být z lidí a pro lidi? Jak může být skutečný žijící člověk na stejné úrovni jako fiktivní subjekt? Korporace není živá bytost, není skutečná, je fiktivní. Jak můžeme být zastoupeni něčím, co není reálné a žijící?

Nebyli jsme stvořeni k obrazu Velkého Stvořitele? Jak může korporace reprezentovat podobu Stvořitele v celé Stvořitelově kráse?

My, lidé jsme byli určeni být králi a královnami všude tam, kam přijdeme. Půda pod našima nohama byla suverénní zemí, místem, kde jsme nemohli být zadržováni, obtěžováni, uvězněni a nadměrně pokutováni. Měli jsme být osvobozeni od daní! Toto byl záměr Velkého Stvořitele pro všechny muže, ženy a děti všude, bez ohledu na to, kde se kdo nachází.

Daně neslouží blahobytu Země, nýbrž k zotročení lidstva

Věděli jste, že úroky z falešných peněz Vám berou Vaši svobodu? Existuje další důležitý aspekt o úrocích z peněz, kterému je třeba porozumět — když si vezmete úvěr, banka vytvoří peníze, ale ne úroky, se kterými musí být všechny půjčky spláceny. Vytvořené peníze proto nezahrnují dlužnou částku v úrocích. To znamená, že v oběhu nikdy nemůže být dostatek peněz na to, aby byly splaceny všechny nezaplacené půjčky a úroky. Jedná se o úmyslně navržený nedostatek, který zdrcující lidskou svobodu a zajišťující, že ztráta falešných peněz bank bankrotem je kompenzována zabavením veškerého vlastněného majetku. To je důvod, proč to bylo zabudováno do systému jako nástroj budoucího úplného zotročení. Viz též úvodní video a úvodní text této série »

To vše je součástí energetického konstruktu Rothschildů, který řídí tok bohatství a energie lidí směrem k nim. Nepředstavitelná částka peněz daňových poplatníků směřuje přímo do soukromých bank za účelem splacení úroků z peněz, které by konec konců mohla vláda vytvořit sama a bezúročné. Městská daň, okresní daň, státní daň, federální daň, povolení, poplatky, pokuty — neustále nám prodávají stejný podvod znovu a znovu.

Jak již bylo řečeno, naše daně nejsou vynakládány na blahobyt a infrastrukturu naší země, ale tyto peníze jsou přímo předávány bankovnímu kartelu a obohacují elity. …

Jsme jedna skupina skutečných živých lidí, s rukama a nohama, žijící na zemi jménem Země. Máme vskutku překrásnou historii, která nám byla skryta podvodem, lžemi a vraždami. Obejměte se navzájem a postavte se triumfálně proti našim utlačovatelům! Předejte tuto zprávu všem!

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Pozn. redakce: Zde musíme dodat a zdůraznit hlavní ragauainovo sdělení. Řešení není ve světě okolo vás! Musíte NEJDŘÍVE hledat uvnitř své mysli! Nejdůležitějším prvním krokem k osvobození sama-sebe, i celého lidstva, je poznat sám-sebe a vykročit na Úzkou Cestu kristovské lásky k sobě-sama » Překvapeni? Zkuste to a uvidíte…

Zavedení zlatého standardu by mělo rozbít bankovní kartel

Summit G7, 9. 6. 2018: Výmluvná řeč těla — Prezident Donald Trump je pravděpodobně v defenzivě, ale přesto klidný a SILNÝ, na rozdíl od globalistických poskoků z EU...
Summit G7, 9. 6. 2018: Výmluvná řeč těla — Prezident Donald Trump je pravděpodobně v defenzivě, ale přesto klidný a SILNÝ, na rozdíl od globalistických poskoků z EU…

Obchodní válku zahájil prezident Donald Trump právě proto, aby došlo k rozpadu tohoto podvodného systému » Nové obchodní dohody budou uzavřeny mezi jednotlivými zeměmi, aby byl rozbit a odstraněn starý systém a zlikvidován systém bankovní kabaly » Celá struktura se zhroutí. To je to, co lze nyní očekávat ve světové ekonomice…

debth-quake-in-eurozone-2016

Itálie je největší hrozbou pro euro. Vědí, že euro-systém je nestabilní, a tak pracovali na plánu, který jim umožní mít paralelní měnu k euru [čínský juan?]. Tento plán může stále pokračovat, jen pravděpodobně jiným způsobem, zatímco ostatní země ho mohou následovat. Pokud se tak stane, je euro odsouzeno k zániku.

Finanční systém je velice křehký a Itálie by ho mohla vyhodit do povětří. Mají chytrý alternativní plán, jak zničit euro prostřednictvím trhu dluhopisů » Celý systém je založen na struktuře centrálního bankovnictví, které již „Deep State“ nemůže kontrolovat. Všichni jsou schopni manipulovat s každým, ale každý den si stále více lidí uvědomuje, že také všechny oficiální informace jsou manipulovány. Každý den stále víc lidí ví, že většina zpráv je falešná. Ekonomika není v tak skvělé kondici, jak tvrdí korporátní média. Ve skutečnosti se celý systém rozpadá a všechno se mění, jelikož zločinci z kabaly již v rukou nemají plnou kontrolu a denně jí víc a víc ztrácejí.

Globální měnový reset již začal

trump-sampson-ben-garrison_1_orig

Připravte se na bankovní krizi ve třech největších ekonomikách Evropské unie: Německu, Francii a Itálii. Zločinci v Londýně a Chazaři ve Washingtonu DC se této krizi nebudou moci vyhnout.

Bude to událost monumentálních rozměrů a dopadu. Swap úvěrového selhání největší banky v Evropské unii — Deutsche Bank — stoupá v ceně, zatímco cena jejích akcií zaznamenala v posledních týdnech výrazný pokles. Tato banka mimoto drží deriváty ve výši 75 bilionů dolarů a nyní je na pokraji finančního kolapsu. Dále je také významným držitelem italských vládních dluhopisů. Italský bankovní systém je na pokraji smrti, což bylo i v nedávné době přiznáno. A aby toho nebylo málo — ještě větším držitelem dluhopisů italského dluhu je Francie. Takže očekávejte masivní bankovní krizi, která se brzy rozvine a způsobí ztroskotání Société General a BNP Paribas, dvou největších francouzských bank.

Pozn. redakce: Možná proto aktuálně vidíme obrovskou snahu Rothschildů a jejich hlavního slouhy Macrona co nejvíce upevnit své pozice a posílit totalitní řízení EU…? Co nejvíce posílit islám, který vyrábí poslušné ovce ve velkém…?

Zlatý standard a nahrazení platebního systému SWIFT? Konec banksterů?

us-dollar-trump-reset

Reset pokračuje s řadou nových prvků, jako jsou futures kontrakty Gold-Oil-RMB v Šanghaji a přeshraniční mezibankovní platební systém (CIPS), které byly zřízeny, aby nahradily dosavadní systém „Deep State“ SWIFT. Jakmile bude zlato zproštěno manipulace, stříbro se dočká stratosférického vzletu. Globální měnový reset (restart) bude zahrnovat kompletní restrukturalizaci globálního finančního systému v jeho současné podvodné podobě.

Očekávejte úplnou restrukturalizaci finančního světa, především co se týče dluhů. Výsledkem bude finanční systém zaměřený na zlato, zlatý standard a zlatá aktiva jako bankovní rezervy.

Čínští starší začali tento proces řídit poté, co upustili od podpory mnoha klíčových mocenských institucí na Západě » Čínský jüan podepřený zlatem je očekáván jako součást nového finančního systému. To by mělo ukončit bankovní kartel Rothschildů. Velké bohatství drahých kovů, a nikoli natištěné papírky. Pouze zlato, stříbro a jiné drahé kovy mohou přežít a zároveň prospět, a to díky své skutečné hodnotě, zatímco většina papírových aktiv bude znehodnocena a použita na zátop. Zvláště stříbro bude mít světlou budoucnost, protože právě tohoto kovu je velký nedostatek a jeho zásoby se se s každým dalším měsícem tenčí.

Porážka bankovního kartelu

Centrální bankéři (banksteři, podle vzoru gangsteři) uměle snížili úrokové sazby, snižují náklady na krytí prakticky každý rok od roku 2012 a v těchto manipulacích pokračují dodnes. Velmi brzy budou úrokové sazby stoupat, jak je již zřejmé z rostoucí Libor (London InterBank Offered Rate) míry, což dává současnému finančnímu systému polibek smrti.

Proces „bail-in“ pro vaše okradení a ožebračení

Bankovní systém má schopnost vycucat z lidí, kteří mu ochotně slouží, každý jeden cent. Na lidstvo se jako na ziskovou komoditu pohlíží velice agresivním způsobem. Jedním z mechanismů, které vedou k okradení investorů, je proces „bail-in“ (proces záchrany), který je povolen a podporován Evropskou unií, USA a dalšími zeměmi. Je to extrémně zničující věc, která nastane, když banka prostě čerpá vaše peníze a jako ospravedlnění uvede takzvané „záchranné zákony“ — ve skutečnosti jde ovšem o vaše okradení:

A bail-in is the rescue of a financial institution that is on the brink of failure whereby creditors and depositors take a loss on their holdings. A bail-in is the opposite of a bailout, which involves the rescue of a financial institution by external parties, typically governments that use taxpayers money. Bailouts have been far more common than bail-ins. However, in recent years, and following massive bailouts, some governments now require the investors and depositors of a bank to take a loss before taxpayers.

Tyto věci je velice zásadní pochopit, máte-li peníze na bankovním účtu. Pokud máte v libovolné bance účet, vaše peníze jsou nyní jejich a mohou je směle využívat pro půjčování nebo investice.

V jak velkém bezpečí jsou vaše peníze? V naprostém bezpečí, říká banka. Ale uvážil někdo, že pokud se banka potýká s obtížemi a musí zastavit svoji činnost, nebo zkrachuje, co se stane? Jsou vaše peníze v bezpečí?

Uvažte, že vaše banka není tak solventní, jak si myslíte, a vy tím, že kontrolu nad svými penězi dáváte bance, jí také jednoduše dáte své peníze bez odvolání. Právní spor s bankou je dlouhý a nákladný, zvláště pokud již nemáte žádné peníze na právní pomoc. Pokud banka uskuteční špatné půjčky nebo investice, může ztratit peníze a nebýt pak schopná pokrýt své ztráty. Nemá pak jinou možnost, než vzít vaše peníze a použít je k záchraně. Nakonec se můžete stát akcionářem banky, ale hodnota akcií není známa. Současná situace bank je snadno zřejmá, protože vše, co musíte udělat, je přečíst si jejich rozvahu na webu. Zveřejňují svůj stav věcí. … Pro zopakování a zdůraznění: Většina velkých bank nemůže pokrýt 95% uložených peněz, pouze 5% je pokryto. To je velmi alarmující a děsivé!

Pozn. redakce: Nejsme ekonomové, takže rozhodně neručíme za postup uvedený dále:

Jediným způsobem, jak se nevzdat vaší kontroly, je uzavřít smlouvu s bankou, aby se stala vaším důvěrníkem / zmocněncem a vyjednat si pro své peníze bezpečí. Jedná se o důvěryhodnou podmíněnou smlouvu, kterou daňoví právní zástupci dobře ovládají a mohou poradit s její formulací…

Lži versus pravda. Omezené zdroje jako prostředek ovládání mas

Byli jsme vedeni k přesvědčení, že žijeme ve světě, který nemá dostatečné zdroje. Věděli jste, že to nebylo nic jiného než špinavá lež, kterou nám podstrčili, aby nás ovládli? Pravda je udivující: Naše zdroje jsou nevyčerpatelné. Ale naše životní prostředí opravdu vyčerpat lze. Temné síly nás otrávily — rozsévají chemtraily a radiaci, kterými tráví náš vzduch, vodu a naši Zemi. Je to všechno součást systému zkorumpovaných mechanismů nadvlády. Vzhlédněte a spatříte ty jedovaté mraky, které se válejí po obloze a vytrácejí do oparu » Vidíte je nad svými hlavami? Všechno, co je zapotřebí, je jen vzhlédnout!

U nás, v USA, bankéři zrušili zlatý standard v roce 1971 a přeměnili naši měnu na falešné, papírové, legrační peníze, které byly od té doby devalvovány tak rychlým tempem, že pokud je někdo nechal ležet v bance, měly do doby, než chtěl člověk odejít do důchodu nebo je předat dědicům, zásadně sníženou hodnotu.

Tyto eura, dolary, jüany a podobně nejsou kryty ničím, je to jedna z největších krádeží, ne-li úplně ta největší, jakou kdy svět poznal.

Nastal čas, abychom se my, lidé, vrátili ke samosprávě a k vládě nad svými životy. Konec věku temnoty a nový začátek zlaté éry nás čeká. Musíme se ale konečně probudit!

M. Maloney: Skryté tajemství peněz 4. Největší podvod v dějinách lidstva

Z volné energie nemají bankéři zisk

Věděli jste, že fosilní paliva spalujeme jen proto, že z volné energie není žádný zisk? Máme k dispozici technologii k pohánění letadel, které mohou za několik hodin docestovat ke hvězdám a které během několika minut bezpečně obletí svět. To je naše blížící se budoucnost…

Už více než 100 let nepotřebujeme rakety k tomu, abychom se dostali do vesmíru! Jakmile se jednou dozvíte o existenci volné energie, nemáte radost z toho, že váš podvádějí benzínem! Nikola Tesla měl funkční létající plošinu a létal na ní před více než 100 lety! Měl také patent na letoun typu létajícího talíře. Jeho asistent Otis T. Carr začal vyrábět antigravitační plavidlo, které fungovalo. Ale vláda USA [pod kontrolou bankéřů] ho zastavila!

A skryto je mnohem víc! Udržují antigravitaci a volnou energii mimo náš dosah, aby nás drželi v otroctví. Celé je to o kontrole….

Poslední poznámka: Nezapomeňte, že tito zločinní tyrani, zvaní „Deep State“, způsobují naše utrpení také pomalým a důsledným ničením našeho zdraví a narušováním našich imunitních systémů [viz tzv. big pharma]…

Ale pozor: Nejprve musí být zničen starý finanční systém, než se aktivuje ten nový » Právě teď se svět v tomto procesu nachází.

Autor: Peter B. Meyer. Překlad: Jena, korigováno a doplněno redakcí.


Zdroj a další informace:

Q-Anon: Tick, Tock, Time Is Almost Up, Preparing The Masses Is Almost Complete. Episode 1652b

ceska-lzi-televize-kdy-lze

Trump nyní důrazněji kritizuje globalistická masová média (MSM) za falešné zprávy — údajně je to příprava na odtajnění dlouho potlačovaných pravd — protože než bude možné lidstvu ODTAJNIT velké pravdy, budou muset MSM konečně přestat lhát! U nás to platí speciálně pro ČTV. Už aby to konečně bylo!

Report date: 30. 8. 2018. Trump slams the MSM that they report fake news, this is in preparation for the declassification of reports and pushing the truth out there. North Korea is fake news. Trump is now playing with the MSM, drills, no drills. Russia delivers intel to the US about the false flag that is coming in Syria. Q drops more breadcrumbs, what we are seeing now is the process of preparing the public for the truth, but before the truth can come out it needs to be pointed out that the MSM reports fake news, when the truth comes out they will either report the facts or make them up and if they make them up they will be called out on it. …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>